سایت ایران آزادی.docx

ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.

‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫رو‬ ‫جیت‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬، ‫ر‬ ‫اب‬‫ر‬ ‫یب‬، ‫اس‬‫ر‬ ‫وک‬ ‫یدم‬،
‫قوق‬ ‫ح‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫کوال‬ ‫س‬ ‫سمی‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫ندیم‬ ‫ک‬.
‫سا‬ ‫تی‬ ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬
‫قامات‬ ‫م‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫یها‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫یجمع‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬
‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫نیاو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬
‫هیت‬ ‫ا‬‫رم‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫ذ‬ ‫رشیپ‬ ‫ه‬ ‫نام‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫تیامن‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫انیپ‬ ‫سم‬ ‫یر‬
‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اق‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫دانز‬ ‫انین‬
‫یاسیس‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ور‬ ‫ط‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ین‬ ‫ل‬ ‫هیک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫الق‬‫م‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫عل‬ ‫قیت‬
‫د‬ ‫آوردن‬
‫ر‬‫د‬.
‫در‬ ‫آن‬ ، ‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫و‬‫ازج‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫نیم‬‫ا‬‫ز‬
‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫هاآن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ند‬ ‫یب‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ار‬ ‫ب‬
‫نیا‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یانیزن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ن‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫یروا‬،‫ات‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیهم‬ ‫لیدل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫خش‬ ‫یب‬
‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫دیجد‬ ‫ای‬ ‫کی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫تمال‬ ‫یاح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬
‫اواخر‬ ‫هیژوئ‬ ‫و‬ ‫لیاوا‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫یها‬ ‫شد‬ ‫یدی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫جدا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ز‬
‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ن‬ ‫یم‬ ‫هن‬ ‫گ‬
‫ز‬
‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫یها‬ ‫ع‬ ‫یواق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫هان‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ت‬ ‫سواال‬ ‫اتیه‬ ‫گ‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫یب‬،‫لل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫گ‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬
‫یاسیس‬ ‫نیچن‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬
‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫آماد‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫ن‬ ‫یره‬ ‫آن‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬
‫ایآ‬ ‫یآمادگ‬ ‫از‬‫ر‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫و‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫یها‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟یدار‬
‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫الم‬ ‫اع‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫نیم‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫دانیم‬ ‫نیم‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫یروه‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫پ‬ ‫دیب‬ ‫دیون‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫د؟یب‬
‫ایآ‬ ‫از‬ ‫قا‬ ‫یرف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سوس‬ ‫یجا‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫العات‬ ‫یاط‬ «‫کار‬ ‫م‬‫»یه‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫جوخ‬ ‫یها‬ ‫دازیت‬ ‫ان‬‫ر‬‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬
‫ش‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬
‫ایآ‬ ‫ز‬
‫دیحاض‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضا‬ ‫یاع‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟یزیاویب‬
‫ایآ‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫؟یخون‬ ‫ایآ‬ ‫آن‬
‫ر‬ ‫ق‬ ‫یم‬ ‫؟یخوان‬
‫یب‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫خوان‬ ‫دیب‬
‫ه‬ ‫وا‬ ‫یگ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫هد‬ ‫هیم‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫گ؛‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دیحم‬ ‫ور‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫دورس‬
‫ح‬ ‫ر‬
‫یش‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مون‬ ‫ن‬
‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫اق‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫مان‬ ‫ح‬ ‫ر‬
‫ش‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫روه‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ظر‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬
‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫یم‬ ‫دید‬ ‫دن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫یم‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬
‫ه‬ ‫نج‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫تیروا‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ،‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫ک‬ ‫ثار‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬
‫ع‬ ‫ض‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫رید‬ ‫یگ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬
‫دار‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫شد‬ .
‫ار‬ ‫خیت‬ ‫قیدق‬ ‫ها‬ ‫یاعدام‬ ‫هجمع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ید‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫ین‬،‫ست‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ز‬ ‫یگ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬،‫ان‬ ‫نیا‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬
‫ا‬
‫ح‬
‫احتمات‬ ‫نیب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫هیژوئ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫نیاو‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫داده‬. ‫ولجد‬ ‫ان‬‫یزم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬
‫ها‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یپ‬،‫خت‬ ‫ت‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬.
‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫للیب‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ویم‬ ‫دیگ‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫یمدت‬
‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫ت‬ ‫یوق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬‫نی‬
‫ش‬ ‫دیک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عدد‬‫ت‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫نیزم‬ ‫ه‬ ‫ند‬ ‫اک‬‫ر‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬.
‫حدود‬ ۱۲ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫آورد‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬
‫ز‬
‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫اها‬ ‫یپ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫را‬ ‫شیم‬ ‫دیک‬ ‫دن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬
‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬
‫من‬ ‫عدا‬ ‫یدت‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫دیم‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫نیا‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اریب‬ ‫یه‬‫ن‬ ‫س‬ ‫کی‬
‫د‬ ‫شون‬ . [‫یکی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ادیف‬ ‫زد‬: «‫هایا‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫کش‬ ‫!دیب‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫شد‬ .
‫رید‬ ‫گ‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تمیب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫زیچ‬ ‫عد‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫نیا‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫آب‬
‫یم‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫رونیب‬ ‫ش‬ ‫دیک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫هادت‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫و‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫از‬ ،‫ان‬‫مورخ‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫اب‬‫ز‬‫اح‬ ‫چپ‬
‫ش‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫هادت‬ ‫ش‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫بان‬ ‫]یآل‬
‫سیام‬‫نیرح‬ ‫بود‬ ‫ه‬ ‫یب‬ ‫هک‬ ‫در‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫یم‬،‫رد‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ر‬ ‫خاط‬ ‫خود‬ ‫وض‬ ‫حیت‬
‫دهدیم‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫رید‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ب‬ ‫ز‬
‫ض‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ندیم‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬
‫ند‬ ‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬.
‫در‬ ۱۴ ‫رداد‬‫م‬ ۱۳۶۷، ‫کر‬ ‫بدال‬ ‫میع‬ ‫سو‬ ‫یمو‬ ‫ب‬‫یلیارد‬، ‫سیرئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وانید‬ ‫یعال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضااع‬ ‫ی‬
‫شورا‬ ‫ی‬ ‫یعال‬ ‫ضا‬ ‫ق‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬‫ر‬‫ًاه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫یخ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫اهر‬ً ‫شد‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ب‬‫ز‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬
‫نا‬ ‫ع‬ ‫یم‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫د‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫ود‬ ‫ب‬.
‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫وئ‬ ‫ریت‬ ‫ت‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫دیک‬
‫ہوا‬ ‫۔‬ ‫ے‬
‫ہ‬
Visit more information: :-https://fa.iranfreedom.org/

Recomendados

برجام por
برجامبرجام
برجامMohammadRizwan126
5 vistas2 diapositivas
برجام por
برجامبرجام
برجامMohammadRizwan126
3 vistas2 diapositivas
شکنجه و اعدام و سرکوب por
شکنجه و اعدام و سرکوبشکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبAnwarkhanMalik
3 vistas2 diapositivas
قتل عام ۶۷ por
قتل عام ۶۷قتل عام ۶۷
قتل عام ۶۷MohammadRizwan126
5 vistas2 diapositivas
سرنگونی por
سرنگونیسرنگونی
سرنگونیAnwarkhanMalik
4 vistas2 diapositivas
سرنگونی por
سرنگونیسرنگونی
سرنگونیAnwarkhanMalik
4 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a سایت ایران آزادی.docx

مقصود حسنی اور سائینسی ادب por
 مقصود حسنی اور سائینسی ادب مقصود حسنی اور سائینسی ادب
مقصود حسنی اور سائینسی ادبmaqsood hasni
55 vistas9 diapositivas
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota por
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaKabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaIbnay Muneeb
41 vistas1 diapositiva
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
127 vistas166 diapositivas
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
316 vistas36 diapositivas
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
138 vistas55 diapositivas
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
146 vistas100 diapositivas

Similar a سایت ایران آزادی.docx(20)

مقصود حسنی اور سائینسی ادب por maqsood hasni
 مقصود حسنی اور سائینسی ادب مقصود حسنی اور سائینسی ادب
مقصود حسنی اور سائینسی ادب
maqsood hasni55 vistas
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota por Ibnay Muneeb
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hotaKabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Kabhi insaan ka ban_na khuda accha nahi hota
Ibnay Muneeb41 vistas
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani127 vistas
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani316 vistas
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani138 vistas
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani146 vistas
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani140 vistas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian) por VogelDenise
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
VogelDenise255 vistas
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani314 vistas
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani364 vistas
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث por muslimthaer
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
muslimthaer3K vistas
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار por mehran sultany nezhad
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
گزارش مشروح کارآموزی por hesam abbaspour
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزی
hesam abbaspour865 vistas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu) por VogelDenise
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
VogelDenise105 vistas
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات por maqsood hasni
  گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور  کی  ادبی خدمات  گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور  کی  ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
maqsood hasni79 vistas
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani209 vistas
Ilyas sai bait torne k asbab final por Sage Razvi
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
Sage Razvi1K vistas
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani280 vistas
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani147 vistas
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان por maqsood hasni
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
maqsood hasni68 vistas

Más de MohammadRizwan126

mudanzas sevilla por
mudanzas sevillamudanzas sevilla
mudanzas sevillaMohammadRizwan126
7 vistas1 diapositiva
economics notes.pdf por
economics notes.pdfeconomics notes.pdf
economics notes.pdfMohammadRizwan126
5 vistas2 diapositivas
荃灣西泰國菜 por
荃灣西泰國菜荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜MohammadRizwan126
4 vistas1 diapositiva
تسجيل علامات تجارية.pdf por
تسجيل علامات تجارية.pdfتسجيل علامات تجارية.pdf
تسجيل علامات تجارية.pdfMohammadRizwan126
4 vistas3 diapositivas
افضل شركة تجارية.pdf por
افضل شركة تجارية.pdfافضل شركة تجارية.pdf
افضل شركة تجارية.pdfMohammadRizwan126
5 vistas3 diapositivas
Human experimentation.pdf por
Human experimentation.pdfHuman experimentation.pdf
Human experimentation.pdfMohammadRizwan126
5 vistas1 diapositiva

Más de MohammadRizwan126(20)

سایت ایران آزادی.docx

  • 1. ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫رو‬ ‫جیت‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬، ‫ر‬ ‫اب‬‫ر‬ ‫یب‬، ‫اس‬‫ر‬ ‫وک‬ ‫یدم‬، ‫قوق‬ ‫ح‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫کوال‬ ‫س‬ ‫سمی‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫ندیم‬ ‫ک‬. ‫سا‬ ‫تی‬ ‫نیا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫یها‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫یجمع‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬ ‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫نیاو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫هیت‬ ‫ا‬‫رم‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫ذ‬ ‫رشیپ‬ ‫ه‬ ‫نام‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫تیامن‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫انیپ‬ ‫سم‬ ‫یر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اق‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫دانز‬ ‫انین‬ ‫یاسیس‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ور‬ ‫ط‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ین‬ ‫ل‬ ‫هیک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫الق‬‫م‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫عل‬ ‫قیت‬ ‫د‬ ‫آوردن‬ ‫ر‬‫د‬. ‫در‬ ‫آن‬ ، ‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫و‬‫ازج‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫نیم‬‫ا‬‫ز‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫هاآن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ند‬ ‫یب‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫نیا‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یانیزن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫یروا‬،‫ات‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیهم‬ ‫لیدل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫خش‬ ‫یب‬ ‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫دیجد‬ ‫ای‬ ‫کی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫تمال‬ ‫یاح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫یم‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫نیچ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫هیژوئ‬ ‫و‬ ‫لیاوا‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫یها‬ ‫شد‬ ‫یدی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫جدا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫هن‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫یها‬ ‫ع‬ ‫یواق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫هان‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ت‬ ‫سواال‬ ‫اتیه‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫یب‬،‫لل‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫یاسیس‬ ‫نیچن‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫آماد‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫یره‬ ‫آن‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫یآمادگ‬ ‫از‬‫ر‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫قا‬ ‫دیع‬ ‫و‬ ‫عال‬ ‫تیف‬ ‫یها‬ ‫یاسیس‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟یدار‬ ‫ایآ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫الم‬ ‫اع‬ ‫ادار‬ ‫یوف‬ ‫نیم‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫دانیم‬ ‫نیم‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫یروه‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫هور‬ ‫یجم‬ ‫الم‬‫س‬ ‫یا‬ ‫پ‬ ‫دیب‬ ‫دیون‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫د؟یب‬ ‫ایآ‬ ‫از‬ ‫قا‬ ‫یرف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سوس‬ ‫یجا‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫العات‬ ‫یاط‬ «‫کار‬ ‫م‬‫»یه‬ ‫ه‬ ‫دیخوا‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫جوخ‬ ‫یها‬ ‫دازیت‬ ‫ان‬‫ر‬‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫د؟یک‬ ‫ایآ‬ ‫ز‬ ‫دیحاض‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضا‬ ‫یاع‬ ‫ان‬‫سازم‬ ‫نیمجاهد‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟یزیاویب‬ ‫ایآ‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫د؟یه‬ ‫ایآ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫یم‬ ‫؟یخون‬ ‫ایآ‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫یم‬ ‫؟یخوان‬ ‫یب‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫خوان‬ ‫دیب‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫یگ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫هد‬ ‫هیم‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫گ؛‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دیحم‬ ‫ور‬ ‫ین‬ ‫در‬ ‫دورس‬
  • 2. ‫ح‬ ‫ر‬ ‫یش‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫مون‬ ‫ن‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫اق‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫مان‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫روه‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ظر‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫هیک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫یم‬ ‫دید‬ ‫دن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫یم‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫ه‬ ‫نج‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫تیروا‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ،‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫ک‬ ‫ثار‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫رید‬ ‫یگ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫لیدل‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ب‬ ‫شد‬ . ‫ار‬ ‫خیت‬ ‫قیدق‬ ‫ها‬ ‫یاعدام‬ ‫هجمع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ید‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫ین‬،‫ست‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ز‬ ‫یگ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬،‫ان‬ ‫نیا‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫احتمات‬ ‫نیب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫هیژوئ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫یزن‬ ‫نیاو‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫داده‬. ‫ولجد‬ ‫ان‬‫یزم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫ی‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یپ‬،‫خت‬ ‫ت‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬. ‫ارش‬‫ز‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫للیب‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ان‬‫ازم‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ویم‬ ‫دیگ‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫یمدت‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫ت‬ ‫یوق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬‫ح‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬‫نی‬ ‫ش‬ ‫دیک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عدد‬‫ت‬ ‫یم‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫نیزم‬ ‫ه‬ ‫ند‬ ‫اک‬‫ر‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬. ‫حدود‬ ۱۲ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫یب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫آورد‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫اها‬ ‫یپ‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫نیآو‬‫ا‬‫ز‬ ‫را‬ ‫شیم‬ ‫دیک‬ ‫دن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬ ‫من‬ ‫عدا‬ ‫یدت‬ ‫از‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫دمید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫دیم‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫نیا‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اریب‬ ‫یه‬‫ن‬ ‫س‬ ‫کی‬ ‫د‬ ‫شون‬ . [‫یکی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ادیف‬ ‫زد‬: «‫هایا‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫عی‬ ‫کش‬ ‫!دیب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫شد‬ . ‫رید‬ ‫گ‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تمیب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫زیچ‬ ‫عد‬ ‫یب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫نیا‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یرو‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫آب‬ ‫یم‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫رونیب‬ ‫ش‬ ‫دیک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫هادت‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫و‬ ‫رخ‬ ‫یب‬ ‫از‬ ،‫ان‬‫مورخ‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬‫انی‬ ‫اب‬‫ز‬‫اح‬ ‫چپ‬ ‫ش‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫هادت‬ ‫ش‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫بان‬ ‫]یآل‬ ‫سیام‬‫نیرح‬ ‫بود‬ ‫ه‬ ‫یب‬ ‫هک‬ ‫در‬ ‫ان‬‫زم‬ ‫ها‬ ‫اعدام‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫ن‬‫ز‬ ‫شت‬ ‫رد‬ ‫وه‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫یم‬،‫رد‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ر‬ ‫خاط‬ ‫خود‬ ‫وض‬ ‫حیت‬ ‫دهدیم‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫رید‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ندیم‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬ ‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬. ‫در‬ ۱۴ ‫رداد‬‫م‬ ۱۳۶۷، ‫کر‬ ‫بدال‬ ‫میع‬ ‫سو‬ ‫یمو‬ ‫ب‬‫یلیارد‬، ‫سیرئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وانید‬ ‫یعال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ضااع‬ ‫ی‬ ‫شورا‬ ‫ی‬ ‫یعال‬ ‫ضا‬ ‫ق‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫یا‬،‫ان‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ًاه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫یخ‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫اهر‬ً ‫شد‬ ‫و‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ب‬‫ز‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫نا‬ ‫ع‬ ‫یم‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ه‬ ‫د‬‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫انیزن‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫وئ‬ ‫ریت‬ ‫ت‬ ‫نیا‬‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ا‬‫ز‬‫یآ‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫دیک‬ ‫ہوا‬ ‫۔‬ ‫ے‬ ‫ہ‬ Visit more information: :-https://fa.iranfreedom.org/