قتل عام ۶۷

ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.

Fa.iranfreedom
‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫عی‬ ‫جم‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬
‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬
‫یرماه‬ ‫ت‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫رش‬ ‫ذی‬ ‫پ‬ ‫نامه‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورای‬ ‫یت‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫سازمان‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ای‬ ‫پ‬
‫سمی‬ ‫ر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫عراق‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬.
‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫طور‬ ‫ی‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ن‬ ‫یه‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫مالق‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬
‫یق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫درآوردن‬.
‫در‬ ‫آن‬ ،‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ازجوی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬
‫یزان‬ ‫م‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫قه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ندی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬
‫ار‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫داده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ،‫ات‬ ‫روای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫م‬
‫ه‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫شی‬ ‫خ‬ ‫ب‬
‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫دی‬ ‫جدی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫تمال‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬
‫اواخر‬ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اوای‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دی‬ ‫شدی‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫جدا‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫نزوی‬ ‫م‬
‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫شه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫عی‬ ‫واق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫نهان‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬.
‫ت‬ ‫سواال‬ ‫یات‬ ‫ه‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ،‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫مطرح‬ ‫شده‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬
‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫آماده‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫راز‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟‬ ‫داری‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫الم‬‫اع‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ارت‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یدان‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ای‬‫ه‬‫یرو‬ ‫ن‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دی‬ ‫یون‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫ید؟‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫قای‬ ‫رف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سی‬ ‫سو‬ ‫جا‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫العات‬‫اط‬ «‫کاری‬ ‫م‬
‫»ه‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫جوخه‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دازی‬ ‫یران‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫کی‬ ‫دی‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟‬ ‫زی‬ ‫یاوی‬ ‫ب‬
‫ا‬ ‫آی‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خون‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫رآن‬ ‫ق‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خوان‬
‫تر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫خوان‬ ‫ب‬
‫واهی‬ ‫گ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫زاده‬ ‫مهدی‬ ‫نها‬ ‫ت‬ ‫ده‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫مرگ؛‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫ید‬ ‫حم‬ ‫وری‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫دورس‬
‫شرحی‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫هها‬ ‫مون‬ ‫ن‬
‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ی‬ ‫اق‬ ‫ب‬ ‫ده‬ ‫مان‬ ‫شرح‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ه‬‫راهرو‬ ‫تظر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫رده‬ ‫ب‬
‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫دن‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫اعدام‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫می‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫له‬ ‫جم‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫نجه‬ ‫ک‬ ‫ش‬
‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫ت‬ ‫روای‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ،‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫اوه‬ ‫ک‬ ‫ثاری‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صرع‬ ،‫ود‬ ‫ب‬
‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫گری‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نهای‬ ‫ت‬ ‫راه‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫شد‬ .
‫خ‬ ‫اری‬ ‫ت‬ ‫یق‬ ‫دق‬ ‫اعدامهای‬ ‫عی‬‫تهجم‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ،‫ست‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهای‬ ‫زار‬ ‫گ‬ ،‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعدامها‬
‫ا‬
‫ح‬‫ال‬‫احتما‬ ‫ین‬ ‫ب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ه‬‫داد‬. ‫جدول‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷
‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ،‫تخت‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ،‫هران‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬.
‫زارش‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫گوی‬ ‫ی‬ ‫م‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫مدت‬
‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫تی‬ ‫وق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫حظه‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫مرا‬ ‫ین‬ ‫ای‬ ‫پ‬
‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عددی‬‫ت‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫ین‬ ‫زم‬ ‫نده‬ ‫راک‬ ‫پ‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬.
‫حدود‬ ۱۲ ‫ی‬ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫اال‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫آوردن‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬
‫تن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ه‬‫ا‬ ‫پ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫یدن‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫جان‬
‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬
‫من‬ ‫عدادی‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫د‬ ‫یدادن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫یار‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫تری‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬
‫د‬ ‫شون‬ . [‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫له‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ری‬ ‫ف‬ ‫زد‬: «‫نها‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫سری‬
‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫!ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫چه‬ ‫شد‬ .
‫گر‬ ‫دی‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫یز‬ ‫چ‬ ‫عدی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫م‬ ‫صورت‬
‫آب‬ ‫می‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫مرا‬ ‫یرون‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬.
‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهادت‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ،‫مورخان‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫احزاب‬ ‫چپ‬
‫ترش‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫شهادت‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫]آل‬
‫ین‬ ‫س‬ ‫یرح‬ ‫ام‬ ‫بودی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫اعدامها‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ،‫برد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫خاطرات‬ ‫خود‬ ‫یح‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫یدهد‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫دی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ضرب‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫یده‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫ب‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬.
‫در‬ ۱۴ ‫مرداد‬ ۱۳۶۷، ‫م‬ ‫کری‬ ‫بدال‬ ‫ع‬ ‫سوی‬ ‫مو‬ ،‫لی‬ ‫ی‬ ‫اردب‬ ‫یس‬ ‫رئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وان‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬
‫شورای‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫ضای‬ ‫ق‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫ا‬
‫ح‬‫ا‬‫ًاهر‬ ‫در‬ ‫بههای‬ ‫خط‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫عه‬‫جم‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫ًاهر‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫زب‬ ‫د‬ ‫ران‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ترده‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ود‬ ‫ب‬.
‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫وئ‬ ‫ت‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫آزادی‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ید‬ ‫ن‬ ‫ک‬
‫وا‬‫ہ‬ ‫ے۔‬‫ہ‬
‫را‬ ‫یب‬ ‫العات‬‫اط‬ ‫تریب‬ ‫ش‬ ‫عه‬ ‫مراج‬ ‫ن‬ ‫دیک‬:- https://fa.iranfreedom.org/

Recomendados

برجام por
برجامبرجام
برجامMohammadRizwan126
5 vistas2 diapositivas
برجام por
برجامبرجام
برجامMohammadRizwan126
3 vistas2 diapositivas
سایت ایران آزادی.docx por
سایت ایران آزادی.docxسایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxMohammadRizwan126
4 vistas2 diapositivas
آینده است، پیشگویی حوادث Perse por
آینده است، پیشگویی حوادث Perseآینده است، پیشگویی حوادث Perse
آینده است، پیشگویی حوادث PerseJean-Jacques PUGIN
361 vistas53 diapositivas
گزارش مشروح کارآموزی por
گزارش مشروح کارآموزیگزارش مشروح کارآموزی
گزارش مشروح کارآموزیhesam abbaspour
865 vistas30 diapositivas
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار por
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنارmehran sultany nezhad
78 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a قتل عام ۶۷

ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392 por
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392shahabsalimian
512 vistas3 diapositivas
Mirza tameezuddin por
Mirza tameezuddinMirza tameezuddin
Mirza tameezuddinFaizan Qaisar
359 vistas10 diapositivas
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات por
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدماتmaqsood hasni
79 vistas78 diapositivas
میری کچھ نظمیں por
میری کچھ نظمیںمیری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیںmaqsood hasni
150 vistas130 diapositivas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu) por
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)VogelDenise
105 vistas16 diapositivas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian) por
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)VogelDenise
255 vistas18 diapositivas

Similar a قتل عام ۶۷(20)

ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392 por shahabsalimian
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
ماهنامه ادبی «انجمن غزل» شماره یک-بهمن1392
shahabsalimian512 vistas
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات por maqsood hasni
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
maqsood hasni79 vistas
میری کچھ نظمیں por maqsood hasni
میری کچھ نظمیںمیری کچھ نظمیں
میری کچھ نظمیں
maqsood hasni150 vistas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu) por VogelDenise
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
VogelDenise105 vistas
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian) por VogelDenise
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
VogelDenise255 vistas
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی por alireza behbahani
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
alireza behbahani193 vistas
Ilyas sai bait torne k asbab final por Sage Razvi
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
Sage Razvi1K vistas
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان por maqsood hasni
زبان‘ حدود اور اصلاح زبانزبان‘ حدود اور اصلاح زبان
زبان‘ حدود اور اصلاح زبان
maqsood hasni71 vistas
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ por maqsood hasni
 رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
رفیق سندیلوں کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ
maqsood hasni386 vistas
د اسلام نواقض por Ayubiemal
د اسلام نواقضد اسلام نواقض
د اسلام نواقض
Ayubiemal959 vistas
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا por yar72
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکانامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
yar72189 vistas
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات por maqsood hasni
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضاتمیں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
میں ناہیں سبھ توں۔۔۔۔۔۔۔چند معروضات
maqsood hasni112 vistas
Surah al Hashr 2021 Urdu por SHAISTA_HASAN
Surah al Hashr 2021 UrduSurah al Hashr 2021 Urdu
Surah al Hashr 2021 Urdu
SHAISTA_HASAN6.7K vistas
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث por muslimthaer
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحثالباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث
muslimthaer3K vistas

Más de MohammadRizwan126

mudanzas sevilla por
mudanzas sevillamudanzas sevilla
mudanzas sevillaMohammadRizwan126
7 vistas1 diapositiva
economics notes.pdf por
economics notes.pdfeconomics notes.pdf
economics notes.pdfMohammadRizwan126
5 vistas2 diapositivas
荃灣西泰國菜 por
荃灣西泰國菜荃灣西泰國菜
荃灣西泰國菜MohammadRizwan126
4 vistas1 diapositiva
تسجيل علامات تجارية.pdf por
تسجيل علامات تجارية.pdfتسجيل علامات تجارية.pdf
تسجيل علامات تجارية.pdfMohammadRizwan126
4 vistas3 diapositivas
افضل شركة تجارية.pdf por
افضل شركة تجارية.pdfافضل شركة تجارية.pdf
افضل شركة تجارية.pdfMohammadRizwan126
5 vistas3 diapositivas
Human experimentation.pdf por
Human experimentation.pdfHuman experimentation.pdf
Human experimentation.pdfMohammadRizwan126
5 vistas1 diapositiva

Más de MohammadRizwan126(20)

قتل عام ۶۷

 • 1. Fa.iranfreedom ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫اعدام‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫عی‬ ‫جم‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د؟‬ ‫دادن‬ ‫نا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫یرماه‬ ‫ت‬ ۱۳۶۷ ‫بوس‬ ‫مح‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫رش‬ ‫ذی‬ ‫پ‬ ‫نامه‬ ‫ع‬‫ط‬ ‫ق‬ ۵۹۸ ‫شورای‬ ‫یت‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫سازمان‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ‫سمی‬ ‫ر‬ ‫نگ‬ ‫ج‬ ‫شت‬‫ه‬ ‫ه‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫عراق‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫دام‬ ‫اق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫فک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫طور‬ ‫ی‬ ‫هان‬ ‫اگ‬ ‫ن‬ ‫یه‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫ات‬ ‫مالق‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫حال‬ ‫یق‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫درآوردن‬. ‫در‬ ‫آن‬ ،‫دوره‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ازجوی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫یزان‬ ‫م‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫مان‬ ‫حاک‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫قه‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ندی‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫قامات‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫س‬ ‫اب‬ ‫ت‬ ۱۹۸۸ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫داده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫قادات‬ ‫ت‬ ‫اع‬ «‫توار‬ ‫س‬ ‫»ا‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ،‫ات‬ ‫روای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫بود‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نوان‬ ‫ع‬ ‫شی‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫قال‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫دی‬ ‫جدی‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫تمال‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫صاح‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫ردن‬ ‫ک‬. ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ندی‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اوای‬ ،‫ست‬ ‫و‬ ‫آگ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫الش‬ ‫ت‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دی‬ ‫شدی‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫جدا‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫نزوی‬ ‫م‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫شه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫عی‬ ‫واق‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫نهان‬ ‫پ‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ک‬. ‫ت‬ ‫سواال‬ ‫یات‬ ‫ه‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ،‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫سؤاال‬ ‫مطرح‬ ‫شده‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫مرگ‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫د؛‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫آماده‬ ‫کوم‬ ‫مح‬ ‫ردن‬ ‫ک‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫بری‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ی‬ ‫آمادگ‬ ‫راز‬ ‫اب‬ «‫ه‬ ‫وب‬ ‫»ت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫د‬ ‫قای‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫سی‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫د؟‬ ‫داری‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫الم‬‫اع‬ ‫اداری‬ ‫وف‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫مک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ارت‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یدان‬ ‫م‬ ‫ین‬ ‫م‬ ‫عال‬ ‫ف‬ ‫بور‬ ‫ع‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ای‬‫ه‬‫یرو‬ ‫ن‬ ‫لح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫جمهوری‬ ‫المی‬‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دی‬ ‫یون‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫ید؟‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫قای‬ ‫رف‬ ‫ق‬ ‫ساب‬ ‫سی‬ ‫سو‬ ‫جا‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫العات‬‫اط‬ «‫کاری‬ ‫م‬ ‫»ه‬ ‫ید‬ ‫خواه‬ ‫رد؟‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫د‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫جوخه‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫دازی‬ ‫یران‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫ید؟‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫کی‬ ‫دی‬ ‫ضری‬ ‫حا‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫سازمان‬ ‫ن‬ ‫مجاهدی‬ ‫لق‬ ‫خ‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫د؟‬ ‫زی‬ ‫یاوی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫شما‬ ‫لمان‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ید؟‬ ‫ت‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خون‬ ‫ا‬ ‫آی‬ ‫رآن‬ ‫ق‬ ‫می‬ ‫ی؟‬ ‫خوان‬ ‫تر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫خوان‬ ‫ب‬ ‫واهی‬ ‫گ‬ ‫غر‬‫ص‬ ‫ا‬ ‫زاده‬ ‫مهدی‬ ‫نها‬ ‫ت‬ ‫ده‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫مرگ؛‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫ید‬ ‫حم‬ ‫وری‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫دورس‬ ‫شرحی‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫هها‬ ‫مون‬ ‫ن‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ی‬ ‫اق‬ ‫ب‬ ‫ده‬ ‫مان‬ ‫شرح‬ ‫د‬ ‫دادن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ته‬ ‫س‬ ‫ب‬ ،‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ه‬‫راهرو‬ ‫تظر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ته‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫شون‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫د‬ ‫دن‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫اعدام‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫می‬ ،‫د‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫له‬ ‫جم‬ ‫ی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫نجه‬ ‫ک‬ ‫ش‬
 • 2. ‫شان‬ ‫حال‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫ت‬ ‫روای‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ،‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫اوه‬ ‫ک‬ ‫ثاری‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صرع‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫سط‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫گری‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یل‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ست‬ ‫وان‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نهای‬ ‫ت‬ ‫راه‬ ‫رود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫چوب‬ ‫دار‬ ‫رده‬ ‫ب‬ ‫شد‬ . ‫خ‬ ‫اری‬ ‫ت‬ ‫یق‬ ‫دق‬ ‫اعدامهای‬ ‫عی‬‫تهجم‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ،‫ست‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اما‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهای‬ ‫زار‬ ‫گ‬ ،‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعدامها‬ ‫ا‬ ‫ح‬‫ال‬‫احتما‬ ‫ین‬ ‫ب‬ ۵ ‫ا‬ ‫ت‬ ۳۰ ‫یه‬ ‫ژوئ‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ن‬ ‫اوی‬ ‫و‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫رخ‬ ‫د‬ ‫ان‬‫ه‬‫داد‬. ‫جدول‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫های‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ،‫تخت‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ،‫هران‬ ‫ت‬ ‫فاوت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ست‬ ‫ا‬. ‫زارش‬ ‫گ‬ ‫فو‬ ‫ع‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫نال‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قل‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دگ‬ ‫ازمان‬ ‫ب‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫گوی‬ ‫ی‬ ‫م‬: ‫عد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫مدت‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫مرا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫داخل‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫اعدام‬ ‫رد‬ ‫ب‬. ‫تی‬ ‫وق‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ،‫ود‬ ‫ب‬ ‫او‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫حظه‬ ‫ل‬ ‫شم‬ ‫چ‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫مرا‬ ‫ین‬ ‫ای‬ ‫پ‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ساد‬ ‫اج‬ ‫عددی‬‫ت‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫ین‬ ‫زم‬ ‫نده‬ ‫راک‬ ‫پ‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬. ‫حدود‬ ۱۲ ‫ی‬ ‫ندل‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ۱۲ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫اال‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫غول‬‫ش‬ ‫م‬ ‫آوردن‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫تن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ناب‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ردن‬ ‫گ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ای‬‫ه‬‫ا‬ ‫پ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫زان‬ ‫آوی‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫یدن‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫جان‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ست‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫…دادن‬ ‫من‬ ‫عدادی‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫عار‬‫ش‬ ‫د‬ ‫یدادن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫اعث‬ ‫ب‬ ‫شد‬ ‫ها‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫یار‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫تری‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫شون‬ . [‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ئوال‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫ار‬ ‫دان‬ ‫]زن‬ ‫له‬ ‫حم‬ ‫رد‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زد‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ری‬ ‫ف‬ ‫زد‬: «‫نها‬ ‫ای‬ ‫را‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫!ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫مام‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫»!ک‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دان‬ ‫عدش‬ ‫ب‬ ‫چه‬ ‫شد‬ . ‫گر‬ ‫دی‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫توان‬ ‫ن‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫تم‬ ‫رف‬. ‫یز‬ ‫چ‬ ‫عدی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ساس‬ ‫اح‬ ‫ردم‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روی‬ ‫م‬ ‫صورت‬ ‫آب‬ ‫می‬ ‫ند‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫گه‬ ‫ن‬ ‫مرا‬ ‫یرون‬ ‫ب‬ ‫ید‬ ‫ش‬ ‫ک‬. ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫شهادت‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫و‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ،‫مورخان‬ ‫در‬ ‫اواخر‬ ،‫اوت‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫اعدام‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫احزاب‬ ‫چپ‬ ‫ترش‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫دادن‬. [‫شهادت‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫شاهدان‬ ‫تل‬ ‫ق‬ ‫عام‬ ۶۷ ‫در‬ ‫اه‬ ‫دادگ‬ ‫دورس‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫]آل‬ ‫ین‬ ‫س‬ ‫یرح‬ ‫ام‬ ‫بودی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫اعدامها‬ ‫در‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫شت‬ ‫وهرد‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫سر‬ ،‫برد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫خاطرات‬ ‫خود‬ ‫یح‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫یدهد‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫گون‬ ‫چ‬ ‫قامات‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫گر‬ ‫دی‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫ضرب‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫ش‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫یده‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫خوان‬ ‫ب‬. ‫در‬ ۱۴ ‫مرداد‬ ۱۳۶۷، ‫م‬ ‫کری‬ ‫بدال‬ ‫ع‬ ‫سوی‬ ‫مو‬ ،‫لی‬ ‫ی‬ ‫اردب‬ ‫یس‬ ‫رئ‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫وان‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫شور‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ضای‬ ‫اع‬ ‫شورای‬ ‫ی‬ ‫عال‬ ‫ی‬ ‫ضای‬ ‫ق‬ ،‫ران‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫ح‬‫ا‬‫ًاهر‬ ‫در‬ ‫بههای‬ ‫خط‬ ‫ماز‬ ‫ن‬ ‫عه‬‫جم‬ ‫هران‬ ‫ت‬ ‫ًاهر‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫نان‬ ‫سخ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫زب‬ ‫د‬ ‫ران‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫آن‬ ‫اعدام‬ ‫ترده‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫یان‬ ‫دان‬ ‫زن‬ ‫ود‬ ‫ب‬. ‫ما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫وئ‬ ‫ت‬ ‫ران‬ ‫ای‬ ‫آزادی‬ ‫بال‬ ‫دن‬ ‫ید‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫وا‬‫ہ‬ ‫ے۔‬‫ہ‬ ‫را‬ ‫یب‬ ‫العات‬‫اط‬ ‫تریب‬ ‫ش‬ ‫عه‬ ‫مراج‬ ‫ن‬ ‫دیک‬:- https://fa.iranfreedom.org/