Matematik Trial Kelantan K1 2016

Soalan Percubaan UPSR 2016 MT Kertas 1 Negeri Kelantan

SULIT
[ Liluat h ......
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016
015/1
Kertas soa1anini mengandungi 15 halamen bercetak
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan ini.
5. Ji/ca anda hendak menu/car jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baru.
4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
3. Jawab dengan menghitamkan ruanganpada kertasjawapan yang disediakan:
2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan:
1. Anda dik.ehendokimenu/is nombor kad pengenalan I nombor 1ijil kelahiraD dan.aapa aWnn
anda pada petak yang disediakan:
JANGAN DUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DmERITAHU
Satu jamJ .Jam
015/1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1
UPSR
MATEMATlK
KERTASl
2016
ANG KA GILIRAN
I I II I.1 I I I· 1 I I . I .1 I
I I I I I I II
NO.KADPENGENALAN/
NO. SI.JU, KELAHIRAN
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN620162
2
750 g=4 1-kg -
5
A 450 g
B 500 g
c 650 g
D 700 g
Rajah 2
Nilai tempat digit bergaris ialah
A per seribu
B per seratus
C per sepuluh
D puluh ribu
3 Rajah 2 menunjukkan kad nombor.
29.098 I
A RM764.00
B RM764.40
C RM765.00
D RM765.40
2 Bundarkan RM764.43 kepada ringgit yang terdekat.
A 1.45p.m.
B 2.50 p.m.
c 3.50 p.m.
D 4.50 p.m.
Rajah 1
Ditulis dalam sistem 12 jam ialah
( 14:50 ]
Rajah 1 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.
•
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20163
7
') 3
x 5 =.... -
4
A 11.20
B 11.70
c 12.75
D 13.75
6 21 kg 20 g =
A 2 120 g
B 21 002 g
c 21 020 g
D 21 200 g
2 cm .. I _
15 cm
7cm
6cm
D
Scm
c
5cm
B
3cml l
10 cmA
5 Rajah terdiri daripada beberapa segi empat tepat. Antara bentuk
berikut, yang manakah perimeter paling panjang?
MATE (Kl) PERCUSAAN 1 THN 6 20164
II D + ~ = 150
Apakah ~ombor yang mesti ditulis di dalam D itu?
A 60
B 90
c 150
D 250
A 90° • 45° dan 45°
B 90°. 35° dan 45°
c 90° • 35° dan 35°
D 90° ' 90° dan 35°
IO 9.56 - 6.4 + 9 =
A 5.54
B 12.16
c 17.92
'D 24.96
Antara sudut-sudut berikut, yang manakah betul bagi segi tiga itu?
Rajah 3
7cm
7cm
9 Rajah 3 menunjukkan sebuah segi tiga.
1 I 7
8 2- - - + - =
8 4 8
A 1 .?.
8
B 2!
4
c 2~
8
D 2~
4
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 20165
16 12jam 50 minit X 4 =
A 2 hari 3 jam 20 minit
B 2 hari 3 jam 40 minit
C 4 hari 3 jam 20 minit
D 4 hari 3 jam 40 minit
D
c
B
2
3
3
4
4
s
5
6
A
l S Antara berikut, yang manakah nilai paling kecil?
13 74 sen x 160 =
A RMl 1.84
B RMJ 18.40
c RMI 184.00
D RMI I 840.00
3 3
14 8- t .. 2- t =
5 4
A 5 zoso me
B 5 t085 mt
c 5t600mt
D 5 t850 mt
A 42 800
B 45 000
c 428 000
D 450 000
12 2.!. juta + 5 =
4
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20166
A 10
B 40
c 60
D 90
36 orang daripada murid kelas itu menyertai lawatan ke Kuala
Lumpur pada bulan lepas. Hitung peratus murid yang tidak menyertai
lawatan.
.Jadual 1
2218
PerempuanLelaki
20 Jadual 1 menunjukkan bilangan murid dalam sebuah kelas.
Rajah 4
25% daripada bilangan limau itu ialah
A 12 biji
B 14 biji
c '16 biji
D 18 biji
~~'
uu 48biji
19 Rajah 4 menunjukkan bilangan limau dalam sebuah kotak.
A 12 kg 180 g
B 13 kg 350 g
c 13 kg 380 g
D 13 kg 800 g
3
12 kg 50 g + I - kg =
10
18
17 Seorang pembantu tadbir bercuti selama seminggu mulai cuti Hari
Kemerdekaan Negara kita pada tahun ini. Bilakah dia mula.kembali
bekerja?
A 5September2016
B 6 September 2016
C 7 September 2016
D 8 September 2016 ·
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20167
Jumlah jisim bagi semua murid itu ialah 190 kg. Jisim Nadia dan
jisim Damia adalah sama. Kira jisim Nadia.
A 36 kg
B 37kg
c 38 kg
D 39 kg
Jadual2
Murid Jisim
Nadia
--------
Damia
Farah 40 kg
Amanina 36 kg
Syuhada 38 kg
23 Jadual 2 menunjukkan jisim tiga orang murid. Jisim Nadia danjisim
Damia tidak ditunjukkan.
,.
Rajah 5
Hitung luas, dalam cnr', seluruh rajah.
A 54
B 60
c 66
D 78
l
6cm
~ 6 cm -->~~<-.- 6 cm -~~
22 Rajah 5 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama dan dua
buah segi tiga bersudut tegak.
A 22
B 23
c 24
D 25
21 Irfan mempunyai 3 500 biji guli. 1 000 biji daripada guli itu
disimpan. Bakinya diberikan sama banyak kepada beberapa orang
kawannya. Setiap kawannya mendapat I00 biji. Berapakah bilangan
kawan Irfan yang menerima guli itu?
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20168
'A RM15
B RM30
C RM45
D RM60
Hitung harga sekilogram sotong.
Rajah6
Kuantiti Butiran Harga Seunit Harga
3 kg Sotong
] kg Udang RM23.00
2.5 kg Ikan RM12.00
Jumlah RM98.00
25 Rajah 6 menunjukkan bil barang yang tidak lengkap yang dibeli oleh
Aisyah.
A RM19 500
B RM43 500
C RM48 750
D RM53 750
Hitung purata harga kereta itu.
Jadual3
Jenis Kereta Harga
Kereta A RM50 ribu
Kereta B 20% lebih daripada kereta A
Kereta C .!_ daripada kereta A
2
Kereta D Sama dengan kereta B
24 Jadual 3 menunjukkan harga kereta terpakai di sebuah kedai.
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20169
Rajah 7
Kek itu dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Hitung isi
padu, dalam cm3, sepotong kek itu.
A 125
B 150
c 200
D 250
5cm
28 Rajah 7 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid.
20cm
A RMt 10
B RM115
C RM120
D RM125
I
bulanan peti sejuk itu.
Harun membeli sebuah peti sejuk yang berharga RM3 650. Dia
membayar wang pendahuluan sebanyak RM350. Bakinya dibayar
secara ansuran bulanan selama 2.!. tahun. Hitung bayaran ansuran
2 .
27
A RM900
B RMl 100
C RMl 300
D RMI 500
26 Siva membeli 300 helai baju dengan jumlah harga RM7500. Dia
menjual semua baju itu dengan harga RM30 sehelai. Hitung jumlah
untung yangSiva dapat. ·
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 201610
A RM70.00
B RM65.00
C RM60.00
D RM59.00
Rebat RM5 akan diberikan apabila pembelian melebihi RM50.
Hitung jumlah bayaran yang dibuat oleh Puan Rusnani.
Rajah8
IRS
KEDAI RUNCIT SURIA
No.BilJalan Hospital
01234515000 Kata Bharu
Item Kuantiti · Barga Seunit Harga
Minyak masak 2 kg RM12.SO 25.00
Beras 10 kg RM2.50
Bawang merah 5 kg RM3.00 15.00
Jumlah harga
Rebat
Jumlah bayaran
30 Rajah 8 .menunjukkan bil pembelian barang oleh Puan Rusnani yang
tidak lengkap ditunjukkan.
A RMI 500
B RMS 000
C RM51 500
D RM60000
29 Zaz.alee mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM50 000 dengan
faedah I% setahun. Berapakah faedah yang perludibayar oleh
Zazalee dalam tempoh 3 tahun.
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016.11
Rajah10
-3cm-
A 81
B 162
c 122
D 243
Isi padu kubus S ialah 50% daripada isi padu kuboid R.
Hitung isi padu, dalam cnr', kubus S.
R
/
/
6 cm
s9cm
32 Rajah 10 menunjukkan gabungan bentuk kuboid R dan kubus S.
A RM17.40
B RM25.00
C RM35.50
D RM38.00
Rajah9
Norliza membeli I kg lobak merah, ~ kg kobis dan l ~ kg brokoli.
Hitung wang yang perlu dibayar oleh Norliza.
Kobis
RM0.50 = 100 ,
31 Rajah 9 menunjukkan harga bagi tiga jenis sayur,
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 201612
'A 1:2
B 2:1
c 2:3
D 3:2
Jadual4
Nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah
Wama Bola Bilangan
Merah I 0 biji
Biru 5 biji lebih daripada bola merah.
34 Jadual 4 menunjukkan bilangan bola kepunyaan Kamarul.
A 0.47
B 0.40
c 0.35
D 0.25
Purata jisim empat jenis buah tersebut ialah 470 g.
Hitung, dalam kg, jisim buah limau.
Rajah 11
780 g0.35 kg
1
-kg
2
&
<:
LimauNenasManggaJam bu
33 Rajah 11 menunjukkan jisim tiga jenis buah.
13 MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016
A 175
B 325
c 500
D 750
Jumlah penduduk di taman perumahan tersebut ialah l 250 orang.
Hitung jumlah penduduk kaum bukan Melayu.
'
Melayu
60%
•
36 Carta pai menunjukkan peratus penduduk mengikut kaum di sebuah
taman perumahan.
A 40
B 60
c 80
D 100
Jualan bulan Mei adalah 25% daripada jumlah jualan bulan Januari
hingga April. Hitung bilangan basikal yang dijual bulan Mei.
&'0 mewakili 12 buah basikal.
Januari ~~~~~~
Februari &10&10&10 ~ ~
Mac ~&10&'0~
April &10&10&10 ~ ~
35 Piktograf menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh Rosni
selama empat bulan.
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 201613
A 175
B 325
c 500
D 750
Jumlah penduduk di taman perumahan tersebut ialah l 250 orang.
Hitung jumlah penduduk kaum bukan Melayu.
Melayu
60%
•
36 Carta pai menunjukkan peratus penduduk mengikut kaum di sebuah
taman perumahan.
A 40
B 60
c 80
D 100
Jualan bulan Mei adalah 25% daripada jumlah jualan bulan Januari
hingga April. Hitung bilangan basikal yang dijual bulan Mei.
&'0 mewakili 12 buah basikal.
Januari ~~~~~~
Februari &'0&'0&'0~ ~
Mac ~&'0&'0~
April &'0&'0&'0~ ~
35 Piktograf menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh Rosni
selama empat bulan.
MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 201614
A . RM3.60
B RM7.20
C RM23.20
D RM26.80
Puan Jawahir mempunyai RM50. Dia ingin membeli 2 ekor ayam itu.
Berapakah baki wangnya?
"
RM139.20 ]
Rajah 13
38 Rajah 13 menunjukkan jumlali harga enam ekor ayam yang sama
harganya setiap ekor.
A 360
B 420
c 480
D 540
Isi padu air dalam bekas adalah 40% daripada isi padu penuh bekas
itu. Hitung isi padu , dalam mt, air yang perlu diisi lagi supaya air
dalam bekas itu penuh.
Rajah 12
--------------
3 7 Rajah 12 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas.
MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN.6 201615
A 30
B 40
c 50
D 60
Cari median, dalam kg, jisim murid tersebut.
'Rajah15
'1j ,.,
·c .)
;::j
a
§ 2
00
a- 1·-co
0
30 40 50 60
Jisim (kg)
40 Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkanjisim beberapa orang
murid.
A RM64
· B RM200
C RM224
D RM264
Rajah 14
Kipas meja itu dijual dengan mendapat keuntungan sebanyak 40%
daripada harga kos. Berapakah harga jual kipas meja itu?
RM160
39 Rajah 14 menunjukkan harga kos sebuah kipas meja di sebuah 'kedai,

Recomendados

Matematik Trial Kelantan K2 2016 por
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016Mohd Asrul Yahya
594 vistas16 diapositivas
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 2 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 2 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 2 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 2 - 2015Ryno Hardie
1.1K vistas13 diapositivas
UJIAN AKHIR TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Tahun 5 por
UJIAN AKHIR TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Tahun 5UJIAN AKHIR TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Tahun 5
UJIAN AKHIR TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Tahun 5aszmnr mn
525 vistas10 diapositivas
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K vistas16 diapositivas
UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
632 vistas31 diapositivas
Kertas 1 matematik UPSR por
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 vistas16 diapositivas
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)IMSHA LEARNING
578 vistas12 diapositivas
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014Orait Boss
499 vistas12 diapositivas
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1share with me
738 vistas23 diapositivas
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
225 vistas14 diapositivas
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor por
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - SelangorPercubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - SelangorIMSHA LEARNING
561 vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 vistas
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss499 vistas
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 vistas
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa225 vistas
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor por IMSHA LEARNING
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - SelangorPercubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor
IMSHA LEARNING561 vistas
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2 por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2UPSR 2017 - Matematik Kertas 2
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2
IMSHA LEARNING2.2K vistas
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K vistas
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K vistas
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K vistas
Kertas 1 perwakilan data por asyoe24 jaf
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan data
asyoe24 jaf472 vistas
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K vistas
Soalan Percubaan UPSR Matematik por marshiza
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza14.1K vistas
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 vistas
Soalan aras tinggi 3 por share with me
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3
share with me63.5K vistas
UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING325 vistas
Soalan matematik t5-kertas 2 por shah1979
Soalan matematik t5-kertas 2Soalan matematik t5-kertas 2
Soalan matematik t5-kertas 2
shah1979272 vistas
Pat 2017-mt-t5-k1 por suni162702
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 vistas
Kertas dua perwakilan data 2 por SK Seri Tawai
Kertas dua perwakilan data 2Kertas dua perwakilan data 2
Kertas dua perwakilan data 2
SK Seri Tawai4.3K vistas

Destacado

Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] p por
Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] pJpn kelantan sn t6 k1 [2016] p
Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] pkamilah yusof
252 vistas17 diapositivas
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2 por
Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2Wan Fadh
732 vistas9 diapositivas
Perancangan strategik m3 2016 por
Perancangan strategik m3 2016Perancangan strategik m3 2016
Perancangan strategik m3 2016Ratika Philman Jong
2.2K vistas13 diapositivas
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02 por
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02Tenh Ean Choo
958 vistas7 diapositivas
Kuiz matematik por
Kuiz matematikKuiz matematik
Kuiz matematikmeem402
1.5K vistas1 diapositiva
Rumus matematik nota murid por
Rumus matematik  nota muridRumus matematik  nota murid
Rumus matematik nota muridSayshare
5.8K vistas6 diapositivas

Destacado(6)

Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] p por kamilah yusof
Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] pJpn kelantan sn t6 k1 [2016] p
Jpn kelantan sn t6 k1 [2016] p
kamilah yusof252 vistas
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2 por Wan Fadh
Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2
Wan Fadh732 vistas
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02 por Tenh Ean Choo
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
matematik-2-terengganu-130822220727-phpapp02
Tenh Ean Choo958 vistas
Kuiz matematik por meem402
Kuiz matematikKuiz matematik
Kuiz matematik
meem4021.5K vistas
Rumus matematik nota murid por Sayshare
Rumus matematik  nota muridRumus matematik  nota murid
Rumus matematik nota murid
Sayshare 5.8K vistas

Similar a Matematik Trial Kelantan K1 2016

K1 julai2014 por
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014amierulkaramah
253 vistas19 diapositivas
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 vistas19 diapositivas
Set 3 por
Set 3Set 3
Set 3share with me
423 vistas25 diapositivas
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 vistas15 diapositivas
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 vistas11 diapositivas
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18Rosliza Yacob
78 vistas14 diapositivas

Similar a Matematik Trial Kelantan K1 2016(20)

Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 vistas
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob78 vistas
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8.1K vistas
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 vistas
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K vistas
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 vistas
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 vistas

Matematik Trial Kelantan K1 2016

 • 1. SULIT [ Liluat h ...... MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016 015/1 Kertas soa1anini mengandungi 15 halamen bercetak 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan ini. 5. Ji/ca anda hendak menu/car jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 3. Jawab dengan menghitamkan ruanganpada kertasjawapan yang disediakan: 2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan: 1. Anda dik.ehendokimenu/is nombor kad pengenalan I nombor 1ijil kelahiraD dan.aapa aWnn anda pada petak yang disediakan: JANGAN DUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DmERITAHU Satu jamJ .Jam 015/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1 UPSR MATEMATlK KERTASl 2016 ANG KA GILIRAN I I II I.1 I I I· 1 I I . I .1 I I I I I I I II NO.KADPENGENALAN/ NO. SI.JU, KELAHIRAN
 • 2. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN620162 2 750 g=4 1-kg - 5 A 450 g B 500 g c 650 g D 700 g Rajah 2 Nilai tempat digit bergaris ialah A per seribu B per seratus C per sepuluh D puluh ribu 3 Rajah 2 menunjukkan kad nombor. 29.098 I A RM764.00 B RM764.40 C RM765.00 D RM765.40 2 Bundarkan RM764.43 kepada ringgit yang terdekat. A 1.45p.m. B 2.50 p.m. c 3.50 p.m. D 4.50 p.m. Rajah 1 Ditulis dalam sistem 12 jam ialah ( 14:50 ] Rajah 1 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam. •
 • 3. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20163 7 ') 3 x 5 =.... - 4 A 11.20 B 11.70 c 12.75 D 13.75 6 21 kg 20 g = A 2 120 g B 21 002 g c 21 020 g D 21 200 g 2 cm .. I _ 15 cm 7cm 6cm D Scm c 5cm B 3cml l 10 cmA 5 Rajah terdiri daripada beberapa segi empat tepat. Antara bentuk berikut, yang manakah perimeter paling panjang?
 • 4. MATE (Kl) PERCUSAAN 1 THN 6 20164 II D + ~ = 150 Apakah ~ombor yang mesti ditulis di dalam D itu? A 60 B 90 c 150 D 250 A 90° • 45° dan 45° B 90°. 35° dan 45° c 90° • 35° dan 35° D 90° ' 90° dan 35° IO 9.56 - 6.4 + 9 = A 5.54 B 12.16 c 17.92 'D 24.96 Antara sudut-sudut berikut, yang manakah betul bagi segi tiga itu? Rajah 3 7cm 7cm 9 Rajah 3 menunjukkan sebuah segi tiga. 1 I 7 8 2- - - + - = 8 4 8 A 1 .?. 8 B 2! 4 c 2~ 8 D 2~ 4
 • 5. MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 20165 16 12jam 50 minit X 4 = A 2 hari 3 jam 20 minit B 2 hari 3 jam 40 minit C 4 hari 3 jam 20 minit D 4 hari 3 jam 40 minit D c B 2 3 3 4 4 s 5 6 A l S Antara berikut, yang manakah nilai paling kecil? 13 74 sen x 160 = A RMl 1.84 B RMJ 18.40 c RMI 184.00 D RMI I 840.00 3 3 14 8- t .. 2- t = 5 4 A 5 zoso me B 5 t085 mt c 5t600mt D 5 t850 mt A 42 800 B 45 000 c 428 000 D 450 000 12 2.!. juta + 5 = 4
 • 6. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20166 A 10 B 40 c 60 D 90 36 orang daripada murid kelas itu menyertai lawatan ke Kuala Lumpur pada bulan lepas. Hitung peratus murid yang tidak menyertai lawatan. .Jadual 1 2218 PerempuanLelaki 20 Jadual 1 menunjukkan bilangan murid dalam sebuah kelas. Rajah 4 25% daripada bilangan limau itu ialah A 12 biji B 14 biji c '16 biji D 18 biji ~~' uu 48biji 19 Rajah 4 menunjukkan bilangan limau dalam sebuah kotak. A 12 kg 180 g B 13 kg 350 g c 13 kg 380 g D 13 kg 800 g 3 12 kg 50 g + I - kg = 10 18 17 Seorang pembantu tadbir bercuti selama seminggu mulai cuti Hari Kemerdekaan Negara kita pada tahun ini. Bilakah dia mula.kembali bekerja? A 5September2016 B 6 September 2016 C 7 September 2016 D 8 September 2016 ·
 • 7. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20167 Jumlah jisim bagi semua murid itu ialah 190 kg. Jisim Nadia dan jisim Damia adalah sama. Kira jisim Nadia. A 36 kg B 37kg c 38 kg D 39 kg Jadual2 Murid Jisim Nadia -------- Damia Farah 40 kg Amanina 36 kg Syuhada 38 kg 23 Jadual 2 menunjukkan jisim tiga orang murid. Jisim Nadia danjisim Damia tidak ditunjukkan. ,. Rajah 5 Hitung luas, dalam cnr', seluruh rajah. A 54 B 60 c 66 D 78 l 6cm ~ 6 cm -->~~<-.- 6 cm -~~ 22 Rajah 5 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama dan dua buah segi tiga bersudut tegak. A 22 B 23 c 24 D 25 21 Irfan mempunyai 3 500 biji guli. 1 000 biji daripada guli itu disimpan. Bakinya diberikan sama banyak kepada beberapa orang kawannya. Setiap kawannya mendapat I00 biji. Berapakah bilangan kawan Irfan yang menerima guli itu?
 • 8. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20168 'A RM15 B RM30 C RM45 D RM60 Hitung harga sekilogram sotong. Rajah6 Kuantiti Butiran Harga Seunit Harga 3 kg Sotong ] kg Udang RM23.00 2.5 kg Ikan RM12.00 Jumlah RM98.00 25 Rajah 6 menunjukkan bil barang yang tidak lengkap yang dibeli oleh Aisyah. A RM19 500 B RM43 500 C RM48 750 D RM53 750 Hitung purata harga kereta itu. Jadual3 Jenis Kereta Harga Kereta A RM50 ribu Kereta B 20% lebih daripada kereta A Kereta C .!_ daripada kereta A 2 Kereta D Sama dengan kereta B 24 Jadual 3 menunjukkan harga kereta terpakai di sebuah kedai.
 • 9. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 20169 Rajah 7 Kek itu dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Hitung isi padu, dalam cm3, sepotong kek itu. A 125 B 150 c 200 D 250 5cm 28 Rajah 7 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid. 20cm A RMt 10 B RM115 C RM120 D RM125 I bulanan peti sejuk itu. Harun membeli sebuah peti sejuk yang berharga RM3 650. Dia membayar wang pendahuluan sebanyak RM350. Bakinya dibayar secara ansuran bulanan selama 2.!. tahun. Hitung bayaran ansuran 2 . 27 A RM900 B RMl 100 C RMl 300 D RMI 500 26 Siva membeli 300 helai baju dengan jumlah harga RM7500. Dia menjual semua baju itu dengan harga RM30 sehelai. Hitung jumlah untung yangSiva dapat. ·
 • 10. MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 201610 A RM70.00 B RM65.00 C RM60.00 D RM59.00 Rebat RM5 akan diberikan apabila pembelian melebihi RM50. Hitung jumlah bayaran yang dibuat oleh Puan Rusnani. Rajah8 IRS KEDAI RUNCIT SURIA No.BilJalan Hospital 01234515000 Kata Bharu Item Kuantiti · Barga Seunit Harga Minyak masak 2 kg RM12.SO 25.00 Beras 10 kg RM2.50 Bawang merah 5 kg RM3.00 15.00 Jumlah harga Rebat Jumlah bayaran 30 Rajah 8 .menunjukkan bil pembelian barang oleh Puan Rusnani yang tidak lengkap ditunjukkan. A RMI 500 B RMS 000 C RM51 500 D RM60000 29 Zaz.alee mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM50 000 dengan faedah I% setahun. Berapakah faedah yang perludibayar oleh Zazalee dalam tempoh 3 tahun.
 • 11. MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016.11 Rajah10 -3cm- A 81 B 162 c 122 D 243 Isi padu kubus S ialah 50% daripada isi padu kuboid R. Hitung isi padu, dalam cnr', kubus S. R / / 6 cm s9cm 32 Rajah 10 menunjukkan gabungan bentuk kuboid R dan kubus S. A RM17.40 B RM25.00 C RM35.50 D RM38.00 Rajah9 Norliza membeli I kg lobak merah, ~ kg kobis dan l ~ kg brokoli. Hitung wang yang perlu dibayar oleh Norliza. Kobis RM0.50 = 100 , 31 Rajah 9 menunjukkan harga bagi tiga jenis sayur,
 • 12. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 201612 'A 1:2 B 2:1 c 2:3 D 3:2 Jadual4 Nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah Wama Bola Bilangan Merah I 0 biji Biru 5 biji lebih daripada bola merah. 34 Jadual 4 menunjukkan bilangan bola kepunyaan Kamarul. A 0.47 B 0.40 c 0.35 D 0.25 Purata jisim empat jenis buah tersebut ialah 470 g. Hitung, dalam kg, jisim buah limau. Rajah 11 780 g0.35 kg 1 -kg 2 & <: LimauNenasManggaJam bu 33 Rajah 11 menunjukkan jisim tiga jenis buah.
 • 13. 13 MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 2016 A 175 B 325 c 500 D 750 Jumlah penduduk di taman perumahan tersebut ialah l 250 orang. Hitung jumlah penduduk kaum bukan Melayu. ' Melayu 60% • 36 Carta pai menunjukkan peratus penduduk mengikut kaum di sebuah taman perumahan. A 40 B 60 c 80 D 100 Jualan bulan Mei adalah 25% daripada jumlah jualan bulan Januari hingga April. Hitung bilangan basikal yang dijual bulan Mei. &'0 mewakili 12 buah basikal. Januari ~~~~~~ Februari &10&10&10 ~ ~ Mac ~&10&'0~ April &10&10&10 ~ ~ 35 Piktograf menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh Rosni selama empat bulan.
 • 14. MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN 6 201613 A 175 B 325 c 500 D 750 Jumlah penduduk di taman perumahan tersebut ialah l 250 orang. Hitung jumlah penduduk kaum bukan Melayu. Melayu 60% • 36 Carta pai menunjukkan peratus penduduk mengikut kaum di sebuah taman perumahan. A 40 B 60 c 80 D 100 Jualan bulan Mei adalah 25% daripada jumlah jualan bulan Januari hingga April. Hitung bilangan basikal yang dijual bulan Mei. &'0 mewakili 12 buah basikal. Januari ~~~~~~ Februari &'0&'0&'0~ ~ Mac ~&'0&'0~ April &'0&'0&'0~ ~ 35 Piktograf menunjukkan bilangan basikal yang dijual oleh Rosni selama empat bulan.
 • 15. MATE (Kl) PERCUBAAN 1THN6 201614 A . RM3.60 B RM7.20 C RM23.20 D RM26.80 Puan Jawahir mempunyai RM50. Dia ingin membeli 2 ekor ayam itu. Berapakah baki wangnya? " RM139.20 ] Rajah 13 38 Rajah 13 menunjukkan jumlali harga enam ekor ayam yang sama harganya setiap ekor. A 360 B 420 c 480 D 540 Isi padu air dalam bekas adalah 40% daripada isi padu penuh bekas itu. Hitung isi padu , dalam mt, air yang perlu diisi lagi supaya air dalam bekas itu penuh. Rajah 12 -------------- 3 7 Rajah 12 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas.
 • 16. MATE (Kl) PERCUBAAN 1 THN.6 201615 A 30 B 40 c 50 D 60 Cari median, dalam kg, jisim murid tersebut. 'Rajah15 '1j ,., ·c .) ;::j a § 2 00 a- 1·-co 0 30 40 50 60 Jisim (kg) 40 Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkanjisim beberapa orang murid. A RM64 · B RM200 C RM224 D RM264 Rajah 14 Kipas meja itu dijual dengan mendapat keuntungan sebanyak 40% daripada harga kos. Berapakah harga jual kipas meja itu? RM160 39 Rajah 14 menunjukkan harga kos sebuah kipas meja di sebuah 'kedai,