Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ӨӨөөррииййггөөөө яяллаанн ддииййллжж 
ааммжжииллттаанндд ххүүррээхх ааррггаа ззүүйй –– 
Life coaching
ООрршшиилл 
 Бид өнөөдөр Монгол Улсаа Хөгжүүлье гээд олон талаас нь 
ярилцаж байна. Ихэнх маань томоохон байгууллага 
сал...
ЭЭннээххүүүү ииллттггээллдд ббиидд ддооооррхх 
аассууууллттууууддаадд ххааррииууллаахх ббооллнноо 
 Амжилт гэж чухам юу в...
ААммжжииллттыынн ууттггаа ууччиирр 
Wikipedia дээрээс үзвэл 
Нийгмийн түвшин нөхцөл байдал, 
байр суурь 
Тодорхой эд зүй...
Хүн бүр эөөрийн гэсэн ооннццллооггттоойй,, өөөөррииййнн 
ччааддввааррттаайй,, ддааввттааггддаашшггүүйй шшииннжж ччааннаарр...
ХХүүнниийй ххууввииййнн ААммжжииллтт ггээжж 
ччууххаамм ююуу ввээ??
ББөөммббөөгг ббаа ХХүүнниийй ааммььддрраалл
 Хэрэв дээрх олон өнгөт бөмбөлөгийг амьдралын хэм 
хэмнэлээ алдсан хүнийх гэж зураглавал иймэрхүү 
маягаар тойрог хэлбэрэ...
Амжилт хүний амьдралыг утга учиртай 
байлгадаг 
Амжилт хүнд ирээдүйг гэгээтэй 
болгодог 
Амжилт хүнийг бахархал хүч чад...
ААммжжииллтт ггееннээээрр ддааммжжиижж ииррддээгг үүүү?? 
 Мэдээж, зарим зүйлсийг бид өөрчилж чадахгүй, зарим 
зүйлсийг ө...
AAiimmeeee ооддоооо ззааггвваарр өөммссддөөгг,, ккиинноонндд ттооггллоооодд ззооггссооххггүүйй,, ттааххиирр ддууттуууу 
хх...
 2008 - Ambassador, Tribeca ESPN Sports Film Festival 
2008 - Featured in "25 Years of Non-Uniform Thinking" for Kenneth ...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 11--ММөөннггөө 
 Дийлэнх хүмүүс Мөнгө 
байхгүй гэдэг ш...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 22--ЦЦаагг ззаавв 
 Мэдээж, бидэнд яг адилхан 
өдөр бү...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 33--ММээддллээгг 
Юу хийхээ мэдэхгүй, гүн 
гүнзгий мэдэ...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 44-- ХХүүммүүүүсс 
Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад гэж ү...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 55--ББооллооммжж 
Ихэнх хүмүүс мөрөөдөлдөө 
хүрэхэд бол...
ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ттууллггааррддаагг 
ШШааллттаагг 66--ТТаа өөөөррөөөө 
Та өөрөө хэн бэ? 
Хүмүүс таныг хэр...
ХХээррххээнн ааммжжииллттаанндд ххүүррээхх ввээ?? 
ААммььддррааллыынн ттөөллөөввллөөггөөөө
Амьдралын төлөвлөгөө ббооллооввссррууууллаахх 66 үүее шшаатт
11.. VViissiioonn 
Төсөөлөл, Мөрөөдлөө төсөөл... 
Яг юу нүдэнд чинь харагдаж байна? Зур... Бич... Мэдэр... 
Ямар санагдав....
22.. PPllaann 
People don’t plan to fail, they fail to plan 
Мөрөөдөөд суулгүй, төлөвлө... 
Яагаад? 
Хаана? 
Хэзээ? 
...
33.. AAccttiioonn 
Үйлдэл хий... 
Хөдөл... 
Давшилт хий...
55.. MMeeaassuurree yyoouurr RReessuulltt 
Хүссэн үр дүн мөн үү? 
Шинжил... 
Алдаа??? 
Алдаагаа зас... 
Дахиад хийвэл...
ААммжжииллттаанндд ххүүррээхх 88 ннууууцц
ААммььддррааллыыгг ЧЧииггллүүүүллээггчч 
ттаанндд яяаажж ттууссааллжж ччааддаахх ввээ??
ХХээнндд??
ЯЯммаарр ттааллаааарр ттууссллааммжж үүззүүүүллээхх??
ЯЯаажж??
ТТөөссттээйй ммээррггээжжллүүүүдд
ҮҮрр ддүүнн
ӨӨөөррөөөөссөөөө аассуууухх аассууууллттуууудд 
Миний хүсэж байсан амьдрал энэ мөн үү? 
Миний сул тал юу вэ? 
Миний авъ...
ББММХХ ттаанндд ююуу ххииййжж ббооллоохх ввээ?? 
Найз нөхөдтэй болоход туслах 
Оновчтой шинэ санааг дэмжих 
Оюуны бүтээ...
1. Уулзалт ярилцлага зохиох 
 Давтамж: сар бүрийн эхний 7 хоногийн Даваа гарагт зохиох. Сэдвүүд: 
 Өөртөө итгэлтэй сэтгэ...
2. Чөлөөт цаг 
 Юу зохиох: Үзвэр үзэх, паркад зугаалга хийх, аялал зохион байгуулах, 
пикник эсвэл хоолонд орох гэх мэт. ...
WWiinnnneerrss vveerrssuuss LLoosseerrss 
 Winner has a plan 
 Loser has an excuse 
 The Winner sees an answer for ever...
Only You can decide to be 
a Winner or a Loser. 
It’s Your Life
Өөрийгөө ялан дийлж амжилтанд хүрэх арга зүй - Амьдралын Дасгалжуулагчийн урлаг
Өөрийгөө ялан дийлж амжилтанд хүрэх арга зүй - Амьдралын Дасгалжуулагчийн урлаг
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Өөрийгөө ялан дийлж амжилтанд хүрэх арга зүй - Амьдралын Дасгалжуулагчийн урлаг

13.417 visualizaciones

Publicado el

Хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ? Маш хялбар энгийн аргаар амжилтанд хүрэх аргазүйг эндээс суралцаарай.

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Өөрийгөө ялан дийлж амжилтанд хүрэх арга зүй - Амьдралын Дасгалжуулагчийн урлаг

 1. 1. ӨӨөөррииййггөөөө яяллаанн ддииййллжж ааммжжииллттаанндд ххүүррээхх ааррггаа ззүүйй –– Life coaching
 2. 2. ООрршшиилл  Бид өнөөдөр Монгол Улсаа Хөгжүүлье гээд олон талаас нь ярилцаж байна. Ихэнх маань томоохон байгууллага салбаруудад гаргах өөрчлөлт шинэчлэл, шинэлэг санааг дэвшүүлэн тавьлаа Энэ илтгэлээрээ би Улсаа хөгжүүлэхэд иргэн, хувь хүн хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж, ялалтыг хувийн амьдралдаа болоод Улс орныхоо хөгжилд нөлөөлөх түвшинд хүргэх талаар арга замыг гарган хэлэлцэх гэж байна. Биеэ засаад, Гэрээ зас, Гэрээ засаад, Төрөө зас гэж үг байдаг. Бид өнөөдөр өөрийгөө танин мэдэж, өөрийгөө ялан дийлэхгүйгээр Монголын өнөөгийн нийгэмд тулгараад байгаа хүнд нөхцөлийг даван гарах талаар ярихад төвөгтэй. Хувийн амьдрал маань асуудалтай бол улсаа бид хэрхэн хөгжүүлэх билээ?
 3. 3. ЭЭннээххүүүү ииллттггээллдд ббиидд ддооооррхх аассууууллттууууддаадд ххааррииууллаахх ббооллнноо  Амжилт гэж чухам юу вэ? Бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг, утга учир нь юу вэ?  Бидний Генед байна уу?  Амжилтанд хүрэхэд саад болдог нийтлэг шалтгаанууд юу байна?  Хэрхэн амжилтанд хүрэх төлөвлөгөө боловсруулах вэ?  Амьдралын дасгалжуулагч гэж чухам юу вэ? Надад яаж тусалж чадах вэ?  Өөрөөсөө ямар асуултууд асуувал амжилтанд хүрэхэд нэмэртэй вэ?  Британийн Монголчуудын Холбоо намайг амжилтанд хүрэхэд яаж тус болох вэ?
 4. 4. ААммжжииллттыынн ууттггаа ууччиирр Wikipedia дээрээс үзвэл Нийгмийн түвшин нөхцөл байдал, байр суурь Тодорхой эд зүйл, зорилгод чиглэсэн дэвшилт ололт Уналт доройтлын эсрэг утгаар Хүмүүс амьдралдаа амжилттай утга төгөлдөр сэтгэл хангалуун амьдрахыг мөрөөддөг.
 5. 5. Хүн бүр эөөрийн гэсэн ооннццллооггттоойй,, өөөөррииййнн ччааддввааррттаайй,, ддааввттааггддаашшггүүйй шшииннжж ччааннааррттаайй.. ИИййммээээсс ххүүнн ббүүррииййнн ххууввььдд ааммжжииллтт ггээддээгг өөөөрр өөөөрр ууттггаа ааггууууллггыыгг ииллээррххииййллжж ббааййддаагг..  Зарим хүмүүс баяжихийг хүсдэг  Зарим хүмүүс нэр алдартай болохыг хүсдэг  Зарим хүмүүс спортоор амжилтай болохыг хүсдэг  Зарим хүмүүс компанийн захирал болохыг хүсдэг  Зарим хүмүүс хүндэтгэл хүлээсэн агуу хүн болохыг хүсдэг  Зарим хүмүүс сургуульд өндөр оноо авахыг хүсдэг  Зарим хүмүүс сургуулиа төгсөхийг хүсдэг  Зарим хүмүүс Их сургуульд орж, зэрэг цолоо ахиулахыг хүсдэг  Зарим хүмүүс ядуу буурай орнуудад хүнсний тусламж өгөхийг хүсдэг  Зарим хүмүүс өндөр уулын оргилд авирахыг хүсдэг
 6. 6. ХХүүнниийй ххууввииййнн ААммжжииллтт ггээжж ччууххаамм ююуу ввээ??
 7. 7. ББөөммббөөгг ббаа ХХүүнниийй ааммььддрраалл
 8. 8.  Хэрэв дээрх олон өнгөт бөмбөлөгийг амьдралын хэм хэмнэлээ алдсан хүнийх гэж зураглавал иймэрхүү маягаар тойрог хэлбэрээ алдсан маягаар төсөөлж болж байна л даа. Гэтэл Бөмбөлөг бүрэн хийтэй хэлбэрээ алдаагүй үедээ л хамгийн сайн хөөрдөг өөрийнхөө чадварыг 100% ашиглаж чаддаг. Эсрэгээр ингээд амжилтынхаа утга учрыг зарим нэг тал руугаа хэт туйлшруулсан хүн алдагдал эрсдэл ихтэй, өөрөөр хэлбэл агаарт хөөрөх чадвар сулавтар байх тал бий.  Хийтэй бөмбөг ба Амжилттай хүн  Хийгүй бөмбөг ба Ядруухан яваа хүн  Бөмбөгийг цохиж хөдөлгөх гадны хүч ба Нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтүүдээр биеждэг гадны хүчин зүйлс
 9. 9. Амжилт хүний амьдралыг утга учиртай байлгадаг Амжилт хүнд ирээдүйг гэгээтэй болгодог Амжилт хүнийг бахархал хүч чадлаар баяжуулж байдаг
 10. 10. ААммжжииллтт ггееннээээрр ддааммжжиижж ииррддээгг үүүү??  Мэдээж, зарим зүйлсийг бид өөрчилж чадахгүй, зарим зүйлсийг өөрчлөхөд хэцүү. Та магадгүй тахир дутуу төрөөд зарим нэгэн үйлдэл, ажилийг хийх гэхээр хүндрэлтэй талууд байж болно. Жишээ нь, Aimee Mullins төрөлхийн хөлний яс нь бэхжилтгүй төрсөн, өвдөгнөөсөө доош 2 хөлгүй охин. Сургуульд сурахаасаа эхлээд л эрүүл хөлтэй хүүхдүүдтэй өөрийгөө зэрэгцүүлж, спортоор хичээллэж эхэлжээ.  Тахир дутуу гэдэг ойлголтоор хүмүүс өөрт нь хандахад дургүйцэн, мөр зэрэгцэж алхасны хүчинд эрүүл хүмүүстэй уралдаж гүйлтийн тэмцээнд дэлхий дээд амжилт хэд хэдэн үзүүлэлтээрээ эвдсэн юм. Энэ амжилтынхаа хүчээр тэрээр олны анхаарал татаж, хөлгүйгээр хүний хийж чаддаг чадварийг гоо сайхны хувьд шинэ замууд нээн бий болгожээ.
 11. 11. AAiimmeeee ооддоооо ззааггвваарр өөммссддөөгг,, ккиинноонндд ттооггллоооодд ззооггссооххггүүйй,, ттааххиирр ддууттуууу ххүүммүүүүсстт ззооррииууллссаанн ттооммооооххоонн ааммжжииллттаанндд ххүүррээхх ззааммыыгг ббиийй ббооллггооддоогг ббииззннеессииййнн ббааййггууууллллааггууууддыыгг ххөөггжжүүүүллссээнн ююмм.. AAiimmeeee MMuulllliinnss ааннхх ххөөллггүүйй ттөөррссөөнн ббоолл,, ооддоооо ннииййггээммдд ххииййммээлл ххөөллөөөөррөөөө ддээллххииййдд ггоооо ссааййххаанн,, ззааггввааррыынн ееррттөөннццөөдд шшииннээ ззааммууууддыыгг ббиийй ббооллггоосснноооорроооо ддааввттааггддаашшггүүйй ааммжжииллттыыгг ббиийй ббооллггоожжээээ..
 12. 12.  2008 - Ambassador, Tribeca ESPN Sports Film Festival 2008 - Featured in "25 Years of Non-Uniform Thinking" for Kenneth Cole 2007 - Named to Board of Annual Review of High Performance Coaching and Consulting 2007 - Lead Actress, Into The Woods (Jennifer Elster, Independent) 2007 - President of the Women's Sports Foundation, (2007-09 term)  2006 - Founding Trustee of National Sports Museum, opening 2008. (Hank Aaron, Bob Cousy, Janet Evans, Rod Gilbert, Boomer Esaison34m~@) 2006 - Lead Actress, Quid Pro Quo, (Carlos Brooks, HDNet Films Mark Cuban/Todd Wagner) 2006 - Actress, World Trade Center (Oliver Stone, Paramount) 2006 - Actress, Marvelous (SÃ-ofra Campbell, Independent)  2005 - Named to Board of Trustees, Women's Sports Foundation by Billie Jean King 2005 - Selected for book of "Fashion Icons" by Rizzoli Press  2004 - NCAA Hall of Fame Honoree 2004 - Pirelli Calendar by Nick Knight 2004 - Named to the United States Track and Field Hall of Fame, New York, NY  2003 - Collaborated on Sir Elton John's Lifeball for HIV/AIDS research 2003 - Named to Rolling Stone Magazine's annual "Hot List" 2003 - Lead actress in Agatha Christie's Poirot drama series (A&E/Granada), starring opposite David Suchet, Toby Stephens, Aidan Gillen 2003 - Star of acclaimed contemporary artist Matthew Barney's film entitled "Cremaster 3" presented by the Guggenheim Museum and Palm Pictures  2001 - Included in Smithsonian Museum presentation of "Gameface: What Does A Female Athlete Look Like?" 2001 - Named as one of Sports Illustrated's "Coolest Girls In Sports" 2001 - Named to Board of Trustees, Vice President, for non-profit organization "Just One Break" (JOB), founded by Eleanor Roosevelt, Orin Lehman, Adm. Howard Rusk, and Bernard  2000 - Received honorary PhD, Doctor of Humane Letters, from St. John Fisher College 2000 - Included in permanent exhibit of The Women's Museum (Dallas, TX) as one of the "Greatest American Women of the 20th Century" 2000 - Named to Advisory Board for Oxygen-Markle Pulse by Ms. Geraldine Laybourne (CEO, Oxygen Media) and Ms. Zoe Baird (President, Markle Foundation) 2000 - Named one of the "Top 100 Irish-Americans" by Irish-America Magazine (1999, 1998 also)  1999 - Named one of "The 50 Most Beautiful People in the World" by People Magazine 1999 - Contributing writer to Harper's Bazaar Magazine, US and 12 international editions 1999 - Named one "The Year's 10 Gutsiest Women" by Jane Magazine 1999 - featured speaker at International Design Conference, Sydney, Australia  1998 - Presented with the Tiffany & Co. "Shining Star" Award for raising social awareness of diversity issues 1998 - Collaborated on award-winning interactive design project with San Diego Children's Museum to promote non-traditional thinking 1998 - featured speaker at International Design Conference, Aspen, CO 1998 - invited to speak at "TED" and "TEDMED" conferences (other speakers included Bill Bradley, Oliver Stone, Rev. Billy Graham) 1998 - Special Achievement Award, National Rehabilitation Awareness Foundation 1998 - "ESPY" Finalist, Arthur Ashe Award, ESPN Awards Show 1998 - Featured in Esquire Magazine's "Women We Love" issue 1997 - "Woman of Distinction" Award Recipient, National Association of Women in Education 1997 - "Disabled Female Athlete of the Year," USA Track and Field 1997 - "Top 40 Under 40" list, Irish-Echo Magazine 1997 - Finalist for "ARETE" Awards, ESPN 1997 - Named to Disabled Sports, USA Advisory Council 1997 - Nominated to President's Council on Physical Fitness by U.S. Senator Max Cleland
 13. 13. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг ШШааллттаагг 11--ММөөннггөө  Дийлэнх хүмүүс Мөнгө байхгүй гэдэг шалтгаанаар амжилтанд хүрэх боломжгүй гээд суудаг. Гэтэл Apple's founder Steve Jobs гэх мэт агуу амжилтанд хүрсэн хүмүүс тэдний буруу гэдгийг нотолдог. Тэд огт мөнгөгүйгээр эхлээд агуу их Мөнгөн хөрөнгийг бий болгож чадсан.
 14. 14. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг ШШааллттаагг 22--ЦЦаагг ззаавв  Мэдээж, бидэнд яг адилхан өдөр бүрт 24цагийн зарчмаар ажиллаж амьдардаг. Цагийг хэрхэн зөв төлөвлөх, хянах, зохьцуулахаас шалтгаалан амжилт, үр дүн эсвэл алдагдал, ялагдал авчрах боломжтой. Бид бүгд завгүй, хүн бүрт хоногтоо 24 цагийн хугацаа л бий, хэдий хэмжээний ажил амжуулахыг хэн ч үл мэднэ.
 15. 15. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг ШШааллттаагг 33--ММээддллээгг Юу хийхээ мэдэхгүй, гүн гүнзгий мэдээлэл байхгүйгээсээ хүн мөрөөдөлдөө хүрэх алхамуудыг хийхээсээ айж эргэлзэж эхэлдэг. Хэн ч бүхнийг мэдэж төрдөггүй, амжилтанд хүрсэн хүн бүхэн зогсолтгүй суралцаж мэдлэгээ тэлж хүсэл мөрөөдлөө жигүүрлэдэг.
 16. 16. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг ШШааллттаагг 44-- ХХүүммүүүүсс Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад гэж үг бий. Хүмүүс өөртөө эргэлздэг, хүмүүс танд ч эргэлздэг байж болно. Хүмүүс таныг: Эдэлж хэрэглэж байгаагаар тань Хэлж байгаа үгээр тань Хийж буй үйлдэлээр тань Бусад хүмүүс тантай яаж харьцаж байгаагаар Та бусадтай яаж харилцаж байгаагаар тань дүгнэдэг. Ингэлээ гээд Хүмүүс таныг бүрэн мэдэхгүй. Хүмүүсийн хэлэх үг таныг бүрэн тодорхойлохгүй.
 17. 17. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ТТууллггааррддаагг ШШааллттаагг 55--ББооллооммжж Ихэнх хүмүүс мөрөөдөлдөө хүрэхэд боломжтой сайхан цаг бий болохыг хүлээгээд л суугаад байдаг. Ийм боломж хэзээ ч ирэхгүй. Харин боломжийг таньж сурах нь юунаас ч илүү чухал. Боломжийг таньж өөрөөр сэтгэж сурах нь чухал. Эргэн тойрондоо яг өөртэйгөө адилхан боломжийг таньдаг хүнтэй нөхөрлөхийг хичээ, тэд танд мэдээлэл өгч, боломжийг таньж олж харахад тусалдаг.
 18. 18. ААммжжииллттаанндд ХХүүррээххээдд ттууллггааррддаагг ШШааллттаагг 66--ТТаа өөөөррөөөө Та өөрөө хэн бэ? Хүмүүс таныг хэр үнэлдэг вэ? Магадгүй тэд таныг сайн мэддэггүй байж болох. Харин Та өөрийгөө хэр их үнэлдэг вэ? Энэ л хамгийн чухал нь. Та өөрийгөө мэддэг, өөрийнхөө алдааг засаж чадах уу? Энэ бол таны л амьдрал, танаас өөр хэн ч өөрчилж чадахгүй.
 19. 19. ХХээррххээнн ааммжжииллттаанндд ххүүррээхх ввээ?? ААммььддррааллыынн ттөөллөөввллөөггөөөө
 20. 20. Амьдралын төлөвлөгөө ббооллооввссррууууллаахх 66 үүее шшаатт
 21. 21. 11.. VViissiioonn Төсөөлөл, Мөрөөдлөө төсөөл... Яг юу нүдэнд чинь харагдаж байна? Зур... Бич... Мэдэр... Ямар санагдав... Ханандаа хад... Тэмүүл...
 22. 22. 22.. PPllaann People don’t plan to fail, they fail to plan Мөрөөдөөд суулгүй, төлөвлө... Яагаад? Хаана? Хэзээ? Хэрхэн? Хэнтэй?
 23. 23. 33.. AAccttiioonn Үйлдэл хий... Хөдөл... Давшилт хий...
 24. 24. 55.. MMeeaassuurree yyoouurr RReessuulltt Хүссэн үр дүн мөн үү? Шинжил... Алдаа??? Алдаагаа зас... Дахиад хийвэл? Чадах уу? Мэдээж, чадна.
 25. 25. ААммжжииллттаанндд ххүүррээхх 88 ннууууцц
 26. 26. ААммььддррааллыыгг ЧЧииггллүүүүллээггчч ттаанндд яяаажж ттууссааллжж ччааддаахх ввээ??
 27. 27. ХХээнндд??
 28. 28. ЯЯммаарр ттааллаааарр ттууссллааммжж үүззүүүүллээхх??
 29. 29. ЯЯаажж??
 30. 30. ТТөөссттээйй ммээррггээжжллүүүүдд
 31. 31. ҮҮрр ддүүнн
 32. 32. ӨӨөөррөөөөссөөөө аассуууухх аассууууллттуууудд Миний хүсэж байсан амьдрал энэ мөн үү? Миний сул тал юу вэ? Миний авъяас, давуу чанар маань юу вэ? Энэ жилийн төлөвлөгөө маань юу вэ? Би цаг заваа хэрхэн ашиглаж чадах байна? Шинээр суралцах шаардлагатай зүйлс юу байна? Надад найз нөхөд бий юу? Миний бусадтай харилцах харилцаа хэр байна? Яг одоо ямар өөрчлөлтийг би өөртөө хийх хэрэгтэй вэ?
 33. 33. ББММХХ ттаанндд ююуу ххииййжж ббооллоохх ввээ?? Найз нөхөдтэй болоход туслах Оновчтой шинэ санааг дэмжих Оюуны бүтээлийг тань түгээх Өөрийгөө хөгжүүлэхэд туслах Чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэх Сургалт явуулахад туслах
 34. 34. 1. Уулзалт ярилцлага зохиох  Давтамж: сар бүрийн эхний 7 хоногийн Даваа гарагт зохиох. Сэдвүүд:  Өөртөө итгэлтэй сэтгэл хангалуун амьдрах арга замууд (Ичинхорлоо, Мөнгөө)  Хайр дурлал, гэр бүлийн харилцааны асуудал  Хүүхэд хүмүүжүүлэх арга зүй  Санхүү, хөрөнгө оруулалт хийх практик зөвлөмжүүд (Одноо)  Цаг хугацаагаа зөв зохьцуулах аргачлал (Мөнгөө)  Гоо сайхан, гоо зүйн зөвлөмжүүд (Туяа)  Амьдралын зорилгоо тодорхойлох зөвлөмж (Ичинхорлоо, Мөнгөө)  Эрүүл мэндийн зөвлөгөө (Базаррагчаа, Мөнхжаргал, Туяа)  Бусад  эмэгтэйчүүдийн санал хүсэлтийн дагуу хамгийн сонирхолтой сэдвүүдээр  Хэн удирдах: эмэгтэйчүүд өөрсдийн сонирхолтой мэргэжлийн сэдвүүдээр урьдчилан төлөвлөж тохиролцсоны дагуу, сайн үр өгөөжтэй сонирхолтой сэдвээр ярилцлага хийсэн эмэгтэйчүүд урамшуулал авах  Зардал: гишүүн бол А паунд, гишүүн биш бол Б паунд  Хаана: Монгол паб эсвэл тухайн ярилцлагын чиглэлд зохьцуулж байраа сонгох
 35. 35. 2. Чөлөөт цаг  Юу зохиох: Үзвэр үзэх, паркад зугаалга хийх, аялал зохион байгуулах, пикник эсвэл хоолонд орох гэх мэт. Хүүхдийн насны ангилалаар 0-5, 5- 10, 11-16насны хүүхдүүдэд тус бүрт нь тохирсон сонирхолтой ажлууд зохиох.  Хэн удирдах: эмэгтэйчүүд өөрсдийн сонирхолоороо  Давтамж: сард нэг удаа  Зардал: Группын хямдралтай тасалбар авч болно. Хүн бүр өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ ноогдох зардалыг гаргана. Бас хуримтлал үүсгэж зохион байгуулалтыг бий болгох 3. Сургалт явуулах  Сэдвүүд:  Англи хэл (Оюунаа)  Хүүхдүүдэд Монгол хэл заах (Одноо)  Төгөлдөр хуур болон бусад хөгжмийн хичээлүүд хүүхдүүд, эмэгтэйчүүдэд (Хулан)  Бүжиг (Баатар)  Хөл бөмбөг (Спортын мастер ....)  Усанд сэлэх  Давтамж: Гишүүдийн сонирхол, зав чөлөөнд харгадзан тохиорч шийдвэрлэх
 36. 36. WWiinnnneerrss vveerrssuuss LLoosseerrss  Winner has a plan  Loser has an excuse  The Winner sees an answer for every problem  The Loser sees a problem for every answer  Winners are a part of the team  Losers are apart from the team  Winners see the potential  Losers see the past  Winners Make it happen  Losers Let it happen
 37. 37. Only You can decide to be a Winner or a Loser. It’s Your Life

×