Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Integrované riadenie výroby

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Just in Time
Just in Time
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Monika Sujakova (7)

Anuncio

Integrované riadenie výroby

 1. 1. Integrované riadenieIntegrované riadenie výrobyvýroby SEMINÁRNA PRÁCASEMINÁRNA PRÁCA z predmetu “z predmetu “Projektovanie aProjektovanie a manažment výrobných procesov”manažment výrobných procesov” Ing. Šujaková MonikaIng. Šujaková Monika
 2. 2. OBSAHOBSAH 1 SYSTÉMY PRE PLÁNOVANIE1 SYSTÉMY PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBYA RIADENIE VÝROBY 2 POČÍTAČOM INTEGROVANÁ VÝROBA2 POČÍTAČOM INTEGROVANÁ VÝROBA (CIM)(CIM)
 3. 3. 1 SYSTÉMY PRE1 SYSTÉMY PRE PLÁNOVANIE A RIADENIEPLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBYVÝROBY V anglickej a americkej literatúre:V anglickej a americkej literatúre:  Production Planning System (PPS)Production Planning System (PPS)  Production Planning and Control (PPC)Production Planning and Control (PPC)  Production Management System (PMS)Production Management System (PMS)  Manufacturing Resource Planning (MRP II)Manufacturing Resource Planning (MRP II) V českej literature:V českej literature:  Produkčne plánovací systém (PPS).Produkčne plánovací systém (PPS).
 4. 4. Úlohy PPS systémovÚlohy PPS systémov  zabezpečenie rozplánovania priebehuzabezpečenie rozplánovania priebehu a koordinácia objednávky (požiadavky)a koordinácia objednávky (požiadavky) zákazníka výrobou tak, aby sazákazníka výrobou tak, aby sa v optimálnych reláciách splnila jejv optimálnych reláciách splnila jej realizácia.realizácia.  PPS systém rieši dve základné oblasti (Obr. 1):  plánovanie výroby;  riadenie výroby.
 5. 5. Úlohy PPS systémovÚlohy PPS systémov
 6. 6. Výber a zavedenie PPS systému Zavedenie PPS systému - vysoké náklady. Potrebné venovať pozornosť: výberu PPS systému; príprave na zavedenie systému PPS; samotnému zavedeniu PPS systému. Vždy je potrebné PPS systém prispôsobiť na reálne podmienky podniku, ktoré sú najviac ovplyvnené:  profilom podniku;  aktuálnou organizačnou štruktúrou podniku;  aktuálnou štruktúrou priebehu výroby;  priebehom hmotných tokov;  existujúcou štruktúrou systému zberu a spracovania údajov. PPS systém spoločne so systémami CAx tvorí základ počítačom integrovanej výroby.
 7. 7. 2 POČÍTAČOM2 POČÍTAČOM INTEGROVANÁ VÝROBAINTEGROVANÁ VÝROBA (CIM)(CIM)  S cieľom zvýšiť pružnosť podniku sa do výroby implementujú tzv. CA (CAD, CAP, CAM, CAQ, CAT) systémy, ktoré zahŕňajú určitú špecifickú oblasť činností podniku.  Postupným implementovaním do výroby vznikajú tzv. 'ostrovy automatizácie' a následné problémy so vzájomnou komunikáciou medzi nimi ako i podnikovým 'neautomatizovaným' okolím. Preto ďalším logicky nadväzujúcim stupňom racionalizácie je koncepcia počítačom integrovanej výroby CIM.  Odhliadnuc od súčasných modelových štruktúr CIM a ich spôsobov zobrazovania, je jadrom CIM koncepcie integrácia informačných a materiálových tokov v podniku pomocou výpočtovej techniky
 8. 8. Systémové modely CIMSystémové modely CIM CIMCIM- ciele:  znížiť materiálovú a energetickú náročnosť;  zvýšiť produktivitu práce;  znížiť zásoby;  skrátiť priebežnú dobu vývoja a výroby;  zvýšiť časové a výkonové využitie výrobných zariadení;  zvýšiť kvalitu výrobkov;  zvýšiť zisk.
 9. 9. Ad 1) Model podľa Scheera  má tvar písmena Y a rozdeľuje funkcie CIM podľa horizontálnej roviny namá tvar písmena Y a rozdeľuje funkcie CIM podľa horizontálnej roviny na prípravné a realizačné a podľa vertikálnej roviny na technicképrípravné a realizačné a podľa vertikálnej roviny na technické a ekonomicko-plánovacie.a ekonomicko-plánovacie.
 10. 10. Ad 2) Model podľa ESPRIT  Podľa európskeho výskumného programu pre informačné technológie  Model je definovaný ako trojúrovňový:  Prvú úroveň tvorí taktické riadenie: manažment; marketing; konštrukcia.  Druhú úroveň tvorí operačné riadenie:  plánovanie ekonomických a technických činností súvisiacich s výrobným procesom.  Tretiu úroveň tvorí riadenie činností v reálnom čase:  riadenie výrobného procesu;  pracovísk;  strojov;  poradia operácií;  pohonov.
 11. 11. Ad 2) Model podľa ESPRIT
 12. 12. Ad 3) Model podľa AWF  Podľa Ausschuß für Wirtschaftliche Fertigung
 13. 13. Funkcie a postavenie technických podsystémov v CIM  Medzi technické podsystémy CIM sa najčastejšie zaraďujú CAD, CAP a CAM prípadne CAQ.  Ich hlavnou úlohou je podpora technických činností pri vývoji a výrobe výrobku.
 14. 14. Funkcie a postavenie technických podsystémov v CIM  CAP je akronym pre počítačom podporované navrhovanie výroby a pokrýva tieto základné činnosti:  tvorba technologických postupov;  tvorba kontrolných postupov;  tvorba montážnych postupov;  návrh náradia a prípravkov;  programovanie NC strojov a robotov.  CAD je akronym pre počítačom podporované konštruovanie.
 15. 15. Funkcie a postavenie technických podsystémov v CIM  CAM je akronym pre počítačovú podporu činností vo výrobnom procese. Zahŕňa:  výrobu;  montáž;  skladovanie;  dopravu.  S CAM súvisia aj tieto komponenty:  CAA (Computer Aided Assembly) počítačová podpora montáže výrobkov;  CARC (Computer Aided Robot Control) počítačová podpora riadenia a programovania robotov a manipulátorov (off-line programovanie);  CATS (Computer Aided Transport and Store) počítačová podpora riadenia medzioperačnej dopravy a skladovania
 16. 16. Ďakujem zaĎakujem za pozornosť!pozornosť!

×