Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La signatura electronica_a_les_administracions__publiques

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (9)

Similares a La signatura electronica_a_les_administracions__publiques (20)

Anuncio

La signatura electronica_a_les_administracions__publiques

 1. 1. LA SIGNATURA ELECTRÒNICA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES @RUBRICANTS Sandra Núñez Rifà Gemma Vidal Marginet Iolanda Gandia Martínez Montse Baeza Rufete Ús i aplicación de les TIC Curs 2020-2021
 2. 2. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions. OBJECTIUS RAPIDESA SIMPLIFICACIÓ SEGURETAT ESTALVI
 3. 3. LA SIGNATURA ELECTRÒNICA És el conjunt de dades electròniques que acompanyen el document electrònic, o que estan associades a ell, i que serveixen per identificar al firmant, i també asseguren la integritat del document, dotant-lo de la mateixa validesa que si fos un document original firmat de puny i lletra. Aquestes dades electròniques verifiquen que no s’ha manipulat n’hi ha sofert cap alteració.
 4. 4. ELS CERTIFICATS DIGITALS Els responsables de donar validesa i seguretat a la signatura electrònica són els diferents tipus de certificats. Els que podem usar com a particulars o els que ens trobarem a l’hora de tramitar documentació a l’Administració Pública són:Com obtenir un certificat digital REPRESENTANT PERSONA FÍSICA EMPLEAT PÚBLIC COMPONENT INFORMÀTIC
 5. 5. CERTIFICATS DE REPRESENTANT El certificat digital de representant s’emet a favor d’una persona física representant d’una determinada entitat, que pot ser una persona física o jurídica. La sol·licitud d’un certificat de representant està limitada únicament als representants legals (administradors) o a quins ostentin un poder notarial general per a actuar a nom i representació de l’entitat.
 6. 6. CERTIFICATS DE PERSONA FÍSICA ● O presentar recursos, subvencions, la declaració de la renda,...? ● Fer tràmits per a sol·licitud de subvencions? Només necessites intal·lar-te un software a l’ordinador o el DNIe https://www.sede.fnmt.gob.es/c a/certificados/persona-fisica
 7. 7. CERTIFICATS D’EMPLEAT PÚBLIC Aquest certificat regula el sistema de signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques Aquests certificats vinculen el titular amb unes dades de verificació de signatura i confirma de manera conjunta: ■ La identitat del titular, el número d'identificació personal, el càrrec, el lloc de treball i/o la condició d'autoritzat. ■ L'òrgan, l'organisme o l'entitat de l'administració pública, sigui general, autonòmica, local o institucional, on exerceix les seves competències, presta els seus serveis o desenvolupa la seva activitat. CERES presentación certificados AP (Administración Pública)
 8. 8. CERTIFICATS DE COMPONENT Quan parlem de certificats de component informàtic estem referint-nos als certificats que atorguen seguretat als servidors web. Utilitzen el protocol / component SSL o TSL, amb els quals obtenim la seguretat de: ■ Identificar al servidor web davant l’usuari ■ Xifra les dades intercanviades entre usuari i servidor ■ Permet la identificació dels clients a partir del seus certificats personals. Exemple del procès
 9. 9. ELS CERTIFICATS DIGITALS I LES ENTITATS CERTIFICADORES Les administracions públiques treballen amb tres tipus de certificats: ● Els certificats qualificats d’empleat públic ● Els certificats qualificats de Seu electrònica ● Els certificats qualificats de Segell electrònic de l'Administració Pública Alguna de les entitats que presten el servei:
 10. 10. COMPONENTS PER A L’ÚS DELS CERTIFICATS Els components que necessitarem per a poder fer ús a l'hora d'utilitzar els nostres certificats són, els lectors físics o els d'aplicació ● Els lectors físics són les targetes criptogràfiques. Una targeta pot contenir més d'un certificat. Una de les millors característiques que té és que com no exportar la seva clau privada la fa més segura. Font: AOC ● Els d’aplicació són els certificats programari. Els passos per a la seva instal·lació seran diferents segons l'autoritat de certificació que seleccionem per a emetre el nostre certificat. Obtenció del certificat amb programari idCat
 11. 11. DISPOSITIUS DE CREACIÓ DE SIGNATURA Els dispositius de creació de signatura requerits per generar signatura electrònica reconeguda serveixen per aplicar les dades de la firma i han de certificar que les dades utilitzades per la creació de signatura, es fan servir una sola vegada. També han d'assegurar la seva confidencialitat així com l’absoluta seguretat de que les dades utilitzades no poden ser derivades de les de verificació. I garantir que aquestes dades no es poden falsificar i que estan protegides de manera fiable per al signant perquè no puguin ser utilitzades per tercers.
 12. 12. ASPECTES LEGALS Llei 6/20 de l’11 de novembre de 2020, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i de Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=IT STSJ M 1559/2020 - ECLI: ES:TSJM:2020:1559 http://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/9117243/Impuesto/20200512 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14046
 13. 13. CONCLUSIONS El projecte de la signatura electrònica ens ha permès conèixer àmpliament aspectes que desconeixem, com les lleis que la regulen, els usos que té, els diferents certificats que existeixen. Com es crea la signatura, quines aplicacions té. Com es fa i com es garanteix la seguretat d'aquesta. Tot aquest contingut l'hem aconseguit traslladar de manera entenedora i àgil donant per assolits els objectius que ens vam marcar a l'inici del projecte on preteníem fer constar tots aquests aspectes per a facilitar els tràmits electrònics a l'Administració Pública. A banda dels aspectes concrets sobre la signatura electrònica, també hem pogut aprendre a fer servir tot un seguit de recursos que desconeixíem i que un cop après el seu funcionament, ens han facilitat el treball col·laboratiu entre les components del grup.

×