Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Презентація “Інтерактивні технології навчання”

100.434 visualizaciones

Publicado el

Презентація “Інтерактивні технології навчання”

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/swmlhp5 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Презентація “Інтерактивні технології навчання”

 1. 1. Пасивна модель навчання модель “Монолог”
 2. 2. Активна модель навчання модель “Діалог”
 3. 3. Інтерактивна модель навчання модель “Полілог”
 4. 4. Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interact”. “Inter” – це взаємний, “act” – діяти. Інтерактивний – здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) або з будь-ким (людиною). Сутність інтерактивного навчання полягає в активному залученні всіх учнів до процесу пізнання.
 5. 5. це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів мета Створення комфортних умов навчання Відчуття учнем своєї успішності, інтелектуальної досконалості Побудова продуктивного освітнього процесу
 6. 6. Цілі і завдання інтерактивного навчання Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел Можливості перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів Формуван ня глибокої внутрішн ьої мотивації
 7. 7. Позитивне Негативне • На вивчення певної інформації потрібен значний час; • потребує інших підходів в оцінюванні знань учнів; • учитель немає певного досвіду щодо такого виду організації навчального процесу; • недостатньо методичних розробок уроків з різних предметів. • Розширення пізнавальних можливостей учнів; • високий рівень засвоєння знань; • контроль за рівнем знань; • учитель виступає в ролі організатора, консультанта; • між учителем і учнями в колективі відбувається співпраця.
 8. 8. Інтерактивні технології це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату
 9. 9. Принципи інтерактивного навчання активності відкритого зворотнього зв'язку експериментува ння рівності позицій довіри в спілкуванні
 10. 10. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій 1 • Мотивація • сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми; 2 • Оголошення теми та очікуваних результатів • забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку; 3 • Надання необхідної інформації • дати інформацію для опрацювання за мінімальний час; 4 • Інтерактивна вправа – центральна частина уроку • практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети уроку; 5 • Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку • усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування перспективи та корекції.
 11. 11. Класифікація інтерактивних методів навчання М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання за принципом активності: • фізична (зміна робочого місця, виконання записів, малювання тощо); • соціальна (ставлення запитань, формулювання відповідей тощо); • пізнавальна (доповнення відповідей, виступ, самостійний пошук розв'язання проблеми тощо).
 12. 12. О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми інтерактивного навчання у чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: • кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); • колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.); • ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.); • опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо).
 13. 13. М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних методів навчання поклала такий принцип навчання, як взаємодія — діалог. Дослідниця визначає наступні інтерактивні методи навчання: • інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»); • пізнавальні («Від А до Я»); • мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»); • регулятивні («Виробимо правила»).
 14. 14. 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. 
 15. 15. 2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу.
 16. 16. 3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).
 17. 17. 4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення спірного питання.
 18. 18. 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів 3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато. 4. Приміщення має бути спеціально підготовленим 5. Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх. 6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп. 7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи.
 19. 19. • кожна думка важлива; • не бійся висловитись; • ми всі - партнери; • обговорюємо сказане, а не людину; • обдумав, сформулював, висловив; • кажи чітко, ясно, красиво; • вислухав, висловився, вислухав; • наводь тільки обґрунтовані докази; • умій погодитись і не погодитись; • важлива кожна роль.

×