Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Serutwa. Mehuta ya madiri-PPT.1.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Serutwa. Mehuta ya madiri-PPT.1.pdf

 1. 1. SEPEDI (HL) MPHATO WA 10
 2. 2. Serutwa: MEHUTA YA MADIRI
 3. 3. LEDIRI • Lediri ke lentšu leo le laetšago modiro/tiro mo lefokong. • Madiri a bopilwe ka diripa tše difapanego tša polelo ka go tlhomesetša hlogo, modu le moselana. • Madiri a tlhago ka moka a felela ka tumanoši ya ‘a’.  Mohlala: raga, rata, ruta, apea, bina,lema…
 4. 4. Lebelela diswantšho tše di latelago:  Bolela gore ke ditiragalo dife tšeo di diragalago.  Ge o ka lebela ditiro tše kamoka di felela ka tumanoši ya (a)  Mantšu a (swiela, hlatswa le bethana) a bitšwa madiri.
 5. 5. MEHLALA • Lediredi (el) Ke mohuta wa lediri wo o laetšago gore sediri se direla mongwe mošomo. Lona le bonagala ka moselana wa –el-  Lema+ -el- > lemela (ngwalela, emela…) Mokgadi o ngwalela moratho wa gagwe mošomo wa sekolo. • Ledirani (-an-) Le laetša gore mošomo wo o dirwago godimo ga sedirwa o dirwa gape le godimo ga sediri. Lediri le tšea moselana wa –an-.  Lemela+ -an- > lemelana (ngwalelana, emelana) Bo rradipolasa ba lemelana mašemo ntle le tefelo. • Ledirwi (-w-/ -iw-) Lediri le laetša tirwa mo lefokong.  Lemela+ -w- > lemelwa Mampše o lemelwa tšhemo.
 6. 6. • Ledirolli (-oll-) Lediri le laetša gore modiro wa dirolloga. Le bonala ka moselana wa –oll-  Lema+ -oll- > lemolla Dikgomo dia lemolla mola ba satšo fetša go lema. • Lediregi (-eg-) Le laetša gore go na le kgonagalo ya gore tiro e ka dirwa goba ya direga. Lediri le tšea moselana wa –eg-.  Lema+ -eg- > lemega. Tšhemo ye ya lemega ka gore go monola. • Lediraki (-ak-) Le bontšha kgatelelo ya mošomo wo o diregago. Le bonala ka moselana wa –ak-.  Gata +-ak- > gataka (binaka,rogaka) Mosadi o gataka dikobo ka maoto.
 7. 7. • Lediriši (-iš-) Ke lediri leo šomišwago go laetša gore modiro o tla ka poletšo. Lona le tšea moselana wa –išiš-  Nyaka+ -išiš- > nyakišiša (kwešiša) Maphodisa a nyakišiša ka bohodu bjo bo diregilego maabane ka sekolong. • Ledirši (-iš) • Le re botša gore modiro o wela go sediri. Le bonala ka moselana wa –iš-  Loga+ -iš- > logiša ( rekiša) Mokgadi o tla go logiša maano.
 8. 8. MOŠOMO Potšišo 1 Ngwala gore mantšu a latelago a wela go mehuta efe ya madiri (Ngwala leina la lediri) 1. Rakwa 2. Bethaka 3. Kgonthišiša 4. Ngwadiša 5. Remela 6. Bofolla 7. Tlemana 8. Jega
 9. 9. Potšišo 2 Ka kutudiri ye ‘gata’, hlama mantšu go ya ka madiri a latelago, gomme o re go fetša o a diriše mafokong. 1. Lediraki 2. Lediregi 3. Ledirani 4. Ledirolli 5. Ledirwi 6. Lediriši 7. Ledirišiši 8. Lediredi
 10. 10. DIKARABO POTŠIŠO 1 1. Ledirwi 2. Lediraki 3. Ledirišiši 4. Lediriši 5. Lediredi 6. Ledirolli 7. Ledirani 8. Lediregi
 11. 11. POTŠIŠO 2 1. Gataka> baswa ba gataka ditokelo tša bona ka maoto. 2. Gatega> Le ge pula e nele kudu eupša fase go sa gatega. 3. Gatana> Baithuti ge ba namela pese ba no gatana le ge ba se ba lebana. 4. Gatolla> Gatolla legoga leo moya o fetile. 5. Gatwa > Dikobo di gatwa ka maoto ge di hlatšiwa. 6. Gatiša > Ke ile go gatiša menwana kantorong ya maphodisa. 7. Gatišiša> Bommago bana ba ile go gatišiša menwana gore mphiwafela o tšwele pele. 8. Gatela> Salome o gatela mmagwe dikobo ka ge go tonya.

×