Akt udirdamj

3.004 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.004
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
12
Acciones
Compartido
0
Descargas
18
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Akt udirdamj

 1. 1. Сэдэв: Акт, Удирдамж
 2. 2. Багийн танилцуулга Нийгмийн ажилтан Баянхонгор Ариунсан Багш Өвөрхангай Мөнхтуяа Төрийн сангийн төлөөлөгч Говь-Алтай Бүдлхам Менежер Улаанбаатар Батцэцэг СХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Өвөрхангай аймаг Ц.Энхбаатар МХГ-н дарга Баян-Өлгий аймаг Серхбол Намын дэд дарга Ховд аймаг Гончигсүрэн Ажил Харъяалал Овог нэр
 3. 3. Áàðèìò áè÷ãèéí á¿òýö , àãóóëãà, à÷ õîëáîãäîë <ul><li>Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû 2000-2004 îíû õºòºëáºðò Òºðèéí àëáàí õýðýã õºòëºëòèéã ýìõ, æóðàìòàé áîëîâñðîíãóé áîëãîõ çîðèëòûã òóñãàæ ºãñºí áèëýý. </li></ul><ul><li>Àëü ÷ øàòíû áàéãóóëëàãûí õóâüä ¿íäñýí íýã ¿¿ðýã íü ÿíç á¿ðèéí ò¿âøèíä ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ, óäèðäëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ, áàðèìò áè÷èã çîõèîõ, á¿ðä¿¿ëýõ ÿâäàë áàéäàã. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Áàðèìò áè÷èã çîõèîæ õºòëºõèéí òóëä õî¸ð ¿íäñýí íºõöºë á¿ðäñýí áàéõ ¸ñòîé ãýæ ¿çäýã. ¯¿íä: Çîõèîã÷ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿íèé îðîëöîî çàéëøã¿éí ãàäíà áàðèìò áè÷èã çîõèîæ áèé áîëãîõ áîäèò õýðýãöýý, øààðäëàãà ¿¿ññýí áàéõ ÿâäàë þì . </li></ul><ul><li>Áàðèìò áè÷ãèéí íýã îíöëîã íü ò¿¿íèé ¿¿ðýã , çîðèëãî áîëîí àãóóëãà õýëáýð õàðèëöàí õàìààðàëòàé áàéäàãò îðøèíî. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Áàðèìò áè÷ãèéã àëáàí õýðýã õºòëºëòèéí ÿâöàä çºâ çîõèîæ á¿ðä¿¿ëýõ , òýäãýýðèéí õóóëèéí õ¿÷èíòýé áàéäëûã õàíãàõ , ìýäýýëýë ñîëèëöîõ àæëûã øóóðõàé çîõèîí áàéãóóëàõûí òóëä áàðèìò áè÷èãò áàéõ á¿ðäë¿¿ä ò¿¿íèé àãóóëãà , õýëáýðèéã íýãäñýí íýã õýâ çàãâàðò îðóóëàõ øààðäëàãà òàâèãäàæ áàéíà.Óã çîðèëòûã øèéäâýðëýõ ¿íäñýí àðãà çàì íü áàðèìò áè÷ãèéí ñòàíäàðò ãàðãàæ óëñûí õýìæýýíä íýãäñýí æóðìààð á¿ðä¿¿ëýõ ÿâäàë þì. </li></ul>
 6. 6. Áàðèìò áè÷èã Çàõèðàìæ ëàëûí Çîõèîí áàéãóóëëàòûí Ìýäýýëýë ëàâëàãààíû
 7. 7. Çàõèðàìæëàëûí Çàðëèã Òîãòîîë Çàõèðàìæ Òóøààë Øèéäâýð Àëáàí äààëãàâàð Àëáàí øààðäëàãà
 8. 8. Çîõèîí áàéãóóëàëòûí Èëãýýëò , àêò , àëáàí áè÷èã, çºâëºìæ ,ãýðýý ,ä¿ãíýëò, ä¿ðýì ,æóðàì , çààâàð, òýìäýãëýë , óäèðäàìæ , õºòºëáºð, òºëºâëºãºº
 9. 9. Ìýäýýëýë ëàâëàãààíû Èëòãýë , èëòãýõ õóóäàñ , òîäîðõîéëîëò, ìýäýýëýë, ñàíàë , òàíèëöóóëãà
 10. 10. Акт ãýæ þó âý? <ul><li>Акт гэдэг нь тухайн объектын үйл ажиллагааг зогсоох түүнийг бүхэлд нь буюу тодорхой хэсгийг нь буулган засварлах , устгах , шинээр гүйцэтгэх , зөрчил дутагдал гарсан шалтгаан үүссэн хохирол, буруутай этгээдийг тогтоосон баримт бичиг юм . </li></ul>
 11. 11. Акт ãàðãàõ ñóáúåêò <ul><li>Акт нь тодорхой нэг объектод буюу түүний аль нэгт гарсан аваар,осол, эвдрэл гэмтэл болон хууль эрхийн актын заалтын шаадлагыг гажуудуулсан зөрчил, дутагдлын гарсан шалтгаан, буруутай этгээд, учрах хохирол, цаашид авах арга хэмжээ ( гарсан зөрчлийг хэрхэн арилгах ) -г тогтооход чиглэгдэнэ . </li></ul>
 12. 12. Акт ûí á¿ðäýë, êîä <ul><li>03 – Áàéãóóëëàãûí íýð </li></ul><ul><li>04 – Áàðèìò áè÷ãèéí íýð </li></ul><ul><li>07 – Îãíîî </li></ul><ul><li>08 – Áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðòãýëèéí äóãààð </li></ul><ul><li>09 – Áàðèìò áè÷èã ¿éëäñýí ãàçðûí íýð </li></ul><ul><li>11 – Áàðèìò áè÷ãèéí íóóöëàëûí òàëààðõ òýìäýãëýë </li></ul><ul><li>15 – Áè÷âýð </li></ul><ul><li>16- Хавсралтын тухай тэмдэглэл </li></ul><ul><li>17- Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл </li></ul><ul><li>18 – Ãàðûí ¿ñýã </li></ul><ul><li>19 – Òàìãà òýìäýã </li></ul><ul><li>22- Санал өгсөн тухай тэмдэглэл </li></ul><ul><li>24 – Áàðèìò áè÷èã áîëîâñðóóëñàí òóõàé òýìäýãëýë </li></ul><ul><li>25 – Øèéäâýðëýñýí áàðèìò áè÷ãèéã õºòëºõ õýðýãò õàäãàëñàí òóõàé òýìäýãëýë </li></ul><ul><li>27 – Ñàíàìæèä áàéãàà </li></ul>
 13. 13. Удирдамж ãýæ þó âý ? <ul><li>Удирдамж гэдэг нь тодорхой ажил хэрэг гүйцэтгэхэд удирдлага болгох зүйлийг тодорхойлсон баримт бичиг юм.улсын байцаагчын дүгнэлт нь шалгасан асуудлаар тухайн этгээдийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгааныг тогтоож баталгаажуулсан баримт бичиг юм. </li></ul>
 14. 14. Удирдамжий í á¿ðäýë, êîä <ul><li>03 – Áàéãóóëëàãûí íýð </li></ul><ul><li>04 – Áàðèìò áè÷ãèéí íýð </li></ul><ul><li>07 – Îãíîî </li></ul><ul><li>15 – Áè÷âýð </li></ul><ul><li>18 – Ãàðûí ¿ñýã </li></ul><ul><li>19 - Òàìãà òýìäýã </li></ul><ul><li>20 – Баталсан тэмдэглэл </li></ul><ul><li>2 4 – Баримт бичиг боловсруулсан тухай </li></ul><ul><li> тэмдэглэл </li></ul><ul><li>25 – Øèéäâýðëýñýí áàðèìò áè÷ãèéã õºòëºõ õýðýãò õàäãàëñàí òóõàé òýìäýãëýë </li></ul><ul><li>27 – Ñàíàìæèä áàéãàà </li></ul>
 15. 15. <ul><li>А.Хяналт шалгалтыг холбогдох нэгжийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу хийнэ . </li></ul><ul><li>Шалгалтын хүрээ, шалгалтанд хамрагдах байгууллага, объектын нэр </li></ul><ul><li>Шалгалт хийх улсын байцаагчийн бүрэлдэхүүн, шалгалтын хэсгийн ахлагч </li></ul><ul><li>Шалгалтын зорилго, эрх зүйн үндэслэл, хийх арга хэлбэр </li></ul><ul><li>Шалгалт хийх хугацаа </li></ul><ul><li>Шийдвэрлэвэл зохих асуудал. </li></ul>Удирдамжинд дараах зүйлийг тусгана
 16. 16. <ul><li>Б. Хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай танилцуулга </li></ul><ul><li>Шалгалтын зорилго хугацаа </li></ul><ul><li>Шалгалт хийсэн хүмүүсийн албан тушаал овог нэр </li></ul><ul><li>Шалгагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага иргэний нэр </li></ul><ul><li>Шалгалтын явц , шалгалтанд хамрагдсан асуудал </li></ul><ul><li>Шаргалтын дүн </li></ul><ul><li>Цаашид авах арга хэмжээний санал </li></ul><ul><li>В. Улсын байцаагч шалгалтын үр дүн илэрсэн зөрчил, дутагдал түүнийг арилгах талаар цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлсон нэгдсэн акт хууль тогтоомж зөрчсөн буруутай албан тушаалтны төлөх төлбөр, торгуулийг заасан нэг бүрчи лэн акт бичнэ.Акт нь тэмдэглэх тодорхойлох тогтоох гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>1 .Баримт бичгийн нэр </li></ul><ul><li>2. Он сар өдөр / Огноо/ актын дугаар </li></ul><ul><li>3. Шалгасан байгууллагын нэр </li></ul><ul><li>4. Шалгуулсан байгууллагын нэр хаяг Байршил ямар объект </li></ul><ul><li>5. Шалгалтанд хамрагдсан хугацаа </li></ul><ul><li>6. Шалгалт хийх үндэслэл </li></ul>Тэмдэглэх хэсэгт дараах зүйлийг тусгана.
 18. 18. Тодорхойлох хэсэгт дараах зүйлийг тусгана. <ul><li>Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн тодорхой утга агуулга, дүн зөрчил үүссэн шалтгаан </li></ul><ul><li>Зөчигдсөн хууль тогтоомжийн нэр, бүлэг, зүйл хэсгийн дугаар норм стандартын заалтй </li></ul>
 19. 19. Тогтоох хэсэгт дараах зүйлийг тусгана <ul><li>Хариуцлага хүлээлгэх хууль тогтоомжийн нэр, бүлэг зүйл хэсэг заалтын дугаар тэдгээрийн товч утга </li></ul><ul><li>Зөрчил гаргасан этгээдийн албан тушаал, овог нэр, ямар хариуцлага тооцох талаар </li></ul><ul><li>Төлүүлэхээр шийдвэрлэсэн төлбөрийн дүн торгууль барагдуулах хугацаа </li></ul><ul><li>Шалгалтаар тогтоосон төлбөрийг хугацаанд нь барагдуулж илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд зохих хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх тухай </li></ul><ul><li>Акт тогтоосон улсын байцаагчийн тодорхой албан тушаал , нэр гарын үсэг ,тэмдэг. </li></ul><ul><li>Актыг зөвшөөрч хүлээн авсан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны албан тушаал , овог нэр , гарын үсэг, тамга тэмдэг </li></ul>
 20. 20. Анхаарал тавьсан багш, сонсогч нартаа баярлалаа.

×