Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personality - Learning Styles

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personality - Learning Styles

Descargar para leer sin conexión

Bu çalışma Jung'un psikolojik tipler kuramının eğitim öğretim sürecine yansıması sonucunda ortaya çıkan öğrenme tipleri kuramı temelinde Mart 2015'te Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde Doç Dr. Meral Güven tarafından yönetilen Öğretme Stratejiler dersi kapsamında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Okt. Mustafa POLAT tarafından ders sunumu olarak hazırlanmıştır. İletişim: mustafapolat@karabuk.edu.tr

Bu çalışma Jung'un psikolojik tipler kuramının eğitim öğretim sürecine yansıması sonucunda ortaya çıkan öğrenme tipleri kuramı temelinde Mart 2015'te Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde Doç Dr. Meral Güven tarafından yönetilen Öğretme Stratejiler dersi kapsamında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Okt. Mustafa POLAT tarafından ders sunumu olarak hazırlanmıştır. İletişim: mustafapolat@karabuk.edu.tr

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personality - Learning Styles (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Jung Psikolojik Tipler ve Öğrenme Tipleri Kuramı /Jung's Theory of Personality - Learning Styles

 1. 1. JUNG ÖĞRENME TİPLERİ KURAMI Okt. Mustafa POLAT* Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü 2015 * Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı.
 2. 2. ĠÇERĠK 1- CARL GUSTAV JUNG 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI 3- PSĠKOLOJĠK TĠPLER 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ 6- ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
 3. 3. 1- CARL GUSTAV JUNG 1875– 1961 (Ġsviçre) Analitik psikolojinin kurucusu olan Jung aynı zamanda Freud ve Adler ile birlikte derinlik psikolojisinin de üç büyük kurucularındandır. 1900 yılında tıp eğitimini tamamlayan ve psikiyatrist olarak göreve baĢlayan Jung 1902‟de doktorasını tamamlamıĢ ve psikolojik analiz alanında çalıĢmalarını devam ettirmiĢtir. Sigmund Freud‟un fikirlerinden de oldukça etkilenen Jung, onun görüĢlerini destekleyen yazılar yazmıĢ, tanıĢmalarının ardından ikili psikanaliz üzerine çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Jung, Freud için teorilerinin veliaht prensi, Freud da Jung için adeta baba figürü olmuĢtur. Ancak ilerleyen yıllarda fikirsel ayrılıklardan ötürü bilimsel çalıĢmalarda yolları ayrılmıĢtır. Bilinçaltı ve kiĢilik kavramları ekseninde yaptığı çalıĢmaların sonucu olarak psikolojik tipler kuramını geliĢtiren Jung‟un çalıĢmaları öğrenme öğretme sürecine uyarlanarak öğrenme tipleri tanımlanmıĢtır.
 4. 4. 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI Jung‟a göre her birey farklı kiĢiliğe, geçmiĢ yaĢantılara, sosyal, kültürel, ekonomik altyapıya, ilgi, istek, beğeni ve becerilere sahiptir ve bireylerin tüm bu özellikleriyle birlikte değiĢik öğrenme stillerini öğrenme ortamına getirmeleri de kaçınılmazdır. Bireyler arası bu farklılığın temel nedeni psikolojik tiplerden, yani insanların farklı kiĢilik yapılarından kaynaklanmaktadır. Jung, insanların iki genel tutuma (içedönüklük-dıĢadönüklük) ve dünyayı nasıl algılayıp ve anlamlandırdıklarına göre de dört temel iĢleve (duyum, sezgi, düĢünme, hissetme) bağlı olarak oluĢturulacak sekiz kategoriden birine yerleĢtirilebileceklerini söylemiĢtir. Jung‟a göre bireysel farklılıklar, kişide bu iki genel tutum ve dört temel işlevden hangilerinin baskın olduğuna göre oluşmaktadır.
 5. 5. 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI Jung‟un tiplerle kastettiği Ģey aynı kategoride bulunan bireylerin tamamen aynı özelliklere sahip olduğu değil, benzer özelliklere farklı düzeylerde sahip olduklarıdır. Dolayısıyla tamamen içedönük ya da dıĢadönük tiplerden bahsetmek mümkün olmadığı gibi insanları sekiz kategoriye yerleĢtirmek de mümkün değildir. KiĢinin psikolojik tipini belirlemek için öncelikle kiĢinin iç dünyasına mı yoksa dıĢsal gerçekliğe mi yönelimli olduğunu belirlemek gerekmektedir. Bu iki durumun insan için önemini vurgulamak için Jung, içedönüklük ve dıĢadönüklüğü temel tutumlar olarak adlandırmıĢtır. DıĢadönük kiĢi algı, duygu ve düĢüncelerini çevresindeki insanlara, nesnelere, olay ve durumlara yöneltmiĢ; içedönük bir kiĢi ise enerjisini öznel ruhsal yapılara ve süreçlere, kendi iç dünyasına yöneltmiĢtir.
 6. 6. 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI TUTUMLAR KiĢinin kararları ve eylemleri nesnel durumlar tarafından belirlendiğinde dıĢadönük tutumdan, bu durum alıĢkanlık haline geldiğinde dıĢadönük tipten söz etmek mümkündür. Eğer kiĢi nesnel durumlara göre düĢünür, hisseder, eylemde bulunur ve yaĢarsa, dıĢadönüktür. Ġçedönük tipe sahip olanlar ise kendi duygu ve düĢüncelerine, yani öznel ve içsel uyarımlara yönelmiĢlerdir. Sessizce tek baĢına okumaktan, çalıĢmaktan, derin derin düĢünmekten zevk alırlar. DıĢadönüklerin tersine kendilerini kalabalıkta yalnız hissederler ve özellikle yabancıların olduğu kalabalık ortamlardan kaçınmak isterler. Ġçedönüklük ve dıĢadönüklük konusunda unutulmaması gereken, her iki tutumunda her insanın kiĢiliğinde var olduğu, ancak birinin kiĢiliği biçimlendirmede daha baskın olduğudur. Diğer bir deyiĢle, bu iki tutumdan biri kiĢiliği yönetme eğiliminde iken, diğeri bastırılmıĢ ve bilinçdıĢına itilmiĢtir. Nadiren de olsa kiĢi, bastırılmıĢ tutuma göre de davranıĢlar gösterebilir.
 7. 7. 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI ĠġLEVLER Jung iĢlevleri, insanların bilgiyi nasıl topladıkları veya algıladıkları ve bilgiye iliĢkin nasıl karar verdiklerine göre birbirinin zıttı çiftler Ģeklinde oluĢturmuĢtur. Jung, algılamanın iki yolu olduğunu belirtir. Bunlardan birisi beĢ duyu kanalıyla algılama yolu olan duyum, diğeri ise geçmiĢ ve gelecek yaĢantılarla ilgili anlam ve iliĢki arayıĢına dayalı olan sezgidir. Benzer bir biçimde yargılama iĢlevi de iki yolla olmaktadır. Ġlki, mantık ve kiĢisel olmayan analizler yoluyla sonuca varmayı sağlayan düĢünme, diğeri de kiĢisel değerler, tutumlar ve inançlarla karar vermeyi sağlayan duygudur. Kısacası, iki temel zihinsel iĢlemden biri olan algılama duyularla ve sezgilerle gerçekleĢirken; yargılama, düĢünme ve duygu yoluyla gerçekleĢmektedir.
 8. 8. Jung, kiĢilerin mutlak surette bu çiftli kategorilerden birine ya da diğerine girmesi gerektiğini ya da bu özelliklerin değiĢmeden ömür boyu sürdüğünü söylememiĢtir. Örneğin, birey dıĢadönük kiĢilik özellikleri taĢırken, bir miktar da içedönük özellikler gösterebilir, ya bu özellikler zamanla daha güçlü veya daha zayıf hale gelebilir. Jung‟a göre, insanların en yoğun olarak ve uzun süre kullandıkları iĢlev baskın (birincil) iĢlevdir. Ancak baskın iĢlev tek baĢına yeterli değildir, ona hizmet eden yardımcı (ikincil) bir baĢka iĢlev de vardır. Birincil ve ikincil iĢlevler birbirine rakip değil, birbirine yardımcıdır. Dolaysıyla, düĢüncenin yardımcı iĢlevi duygu, sezginin yardımcı iĢlevi duyum olabilir. Jung, psikolojik tip özelliklerinin doğuĢtan geldiği üzerinde daha çok dursa da ister doğuĢtan gelsin, ister sonradan kazanılsınlar, bu özelliklerin kullanıldıkça geliĢip güçleneceğini belirtmiĢtir. 2- PSĠKOLOJĠK TĠPLER KURAMI ĠġLEVLER
 9. 9. 3- PSĠKOLOJĠK TĠPLER Ġki tutum ve dört iĢlev birleĢerek sekiz psikolojik tipi oluĢturmaktadır. Tutum ve iĢlevleri içeren daha genel bir kavram olan tiplerin birbirine üstünlükleri yoktur. Her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Ġki tutum ve dört iĢlevin birleĢmesi ile sekiz psikolojik tipi oluĢmuĢtur: DıĢadönük düĢünür tip Ġçedönük düĢünür tip DıĢadönük duygusal tip Ġçedönük duygusal tip DıĢadönük duyumsal tip Ġçedönük duyumsal tip DıĢadönük sezgisel tip Ġçedönük sezgisel tip
 10. 10. DüĢünür Tip Duygusal Tip Duyumsal Tip Sezgisel Tip DıĢadönük DüĢünür Tip DıĢadönük Duygusal Tip DıĢadönük Duyumsal Tip DıĢadönük Sezgisel Tip Ġçedönük DüĢünür Tip Ġçedönük Duygusal Tip Ġçedönük Duyumsal Tip Ġçedönük Sezgisel Tip DıĢadönük Ġçedönük TUTUMLAR ĠġLEVLER 3- PSĠKOLOJĠK TĠPLER Şekil 1. Psikolojik Tipler
 11. 11. Jung, Psikolojik Tip tanımlamasının ardından insanları kategorilere ayırdığı düĢüncesi ile eleĢtirilmiĢtir. Ancak Jung, “Sakın beni, zamanını insanları Ģu ya da bu kategoriye yerleĢtirip sınıflandırmakla geçiren biri sanmayın. KiĢileri sınıflandırmak ve kategorilere sıkıĢtırmak gereksizdir. Buna karĢın, insanı ilgilendiren bir yığın belgeyle yüzyüze kalınca, onları düzene sokmaya yönelik eleĢtirisel ilkelere gereksinim duyulur.” Ģeklindeki açıklamalarıyla eleĢtirilere cevap vermiĢtir. EleĢtirilere rağmen, Jung‟un kuramı pek çok çalıĢmaya temel oluĢturmuĢ, psikolojik tipler kuramının öğretme-öğrenme sürecine uyarlanması sonucunda da öğrenme tipleri tanımlanmıĢtır. 3- PSĠKOLOJĠK TĠPLER
 12. 12. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Jung‟un Psikolojik Tip Kuramının öğretme-öğrenme sürecine uyarlanması sonunda öğrenme tipleri tanımlanmıĢtır. Bunlar; DıĢadönük tipler Ġçedönük tipler Duyusal tipler Sezgisel tipler DüĢünen tipler Duygusal tipler Yargısal tipler Algısal tipler Öğrenme tiplerinin özelliklerine iliĢkin özet bir açıklama Çizelge1‟de verilmiĢtir.
 13. 13. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Çizelge 1. Kişilik Tipleri
 14. 14. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Çizelge 1‟de görüldüğü üzere, öğrenme tipleri Jung‟un tanımladığı davranıĢları yönlendiren içedönüklük ve dıĢadönüklük tutumları ile, bilinç iĢlevlerini belirleyen biliĢsel etkinlikler olan algılama ve yargılamanın ve bilinç iĢlevleri olan düĢünme, duyum, duygu ve sezginin genel özelliklerini taĢır. ġekil 2‟de 8 öğrenme tipi, ġekil 3‟te ise sekiz öğrenme tipinin birbiriyle eşleştirilmesi sonucu 16 öğrenme stili kombinasyonu gösterilmiĢtir.
 15. 15. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Şekil 2. Öğrenme Tipleri
 16. 16. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Şekil 1. Öğrenme Tipleri Kombinasyonları
 17. 17. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Dışadönük Tipler: DıĢadönük tiplerin sahip olduğu dıĢadönük öğrenme stili, daha çok dıĢ dünya ile birlikte öğrenmeyi gerektirir. DıĢadönük öğrenenler baĢkalarına açıklayarak öğrenirler, bu bireylerin ilgisi ve enerjisi çevreye dönük olarak yoğunlaĢmasıdır. Yerinde duramayan, iĢbirlikçi bir dıĢadönük öğrenen veya öğretmen, sınıftaki etkinlikler sırasında heyecanlı ve coĢkuludur. DıĢadönük öğrenenler genellikle sesli düĢünmeyi tercih ederler, en iyi yaparak ve yaĢayarak öğrenirler, farklı etkinliklerin ve farklı araç gereçlerin kullanılmasından hoĢlanırlar. İçe Dönük Tipler: Ġçedönük öğrenme stiline sahip tipler, daha çok kendi dünyalarında öğrenme çabası içindedirler. Ġlgileri ve enerjileri kendi içlerine yoğunlaĢmıĢtır. Ġçedönük öğrenenler baĢkalarının önünde konuĢmadan önce her Ģeyi tüm detaylarıyla tartıĢmaya, düĢünmeye ve zihinsel süzgeçlerinden geçirmeye ihtiyaçları vardır. Öğrenme sürecinde kendi kendilerini güdülemede oldukça baĢarılıdırlar. Ġçedönük öğrenenler konuyu bağlayan ve birleĢtiren çatılarla bilgiler arasında bağlantı kurmak ve resmin bütününü görmek isterler.
 18. 18. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Duyumsal Tipler: Duyusal öğrenme stili, bireyin duyuları aracılığı ile deneyimlerini algılamasıdır. Duyusal bireyler, yakın çevrelerinde meydana gelen her detaya dikkat gösterirler. Öğrenmede tüm duyularını etkili bir Ģekilde kullandıklarından dolayı soyut kavramlardan hoĢlanmazlar. Genellikle öğrenmede belli bir sırayı, düzeni, planı izlemeyi tercih ederler. Sezgisel Tipler: Sezgisellik bireyin çeĢitli varsayımlar ve iliĢki kalıplarıyla hayatını kendisi için anlamlı hale getirmek için kullandığı algılama iĢlevidir. Bu tipteki kiĢiler, olaylarla ilgili bilgilerini gözden geçirerek onlar arasındaki iliĢkileri değiĢik bakıĢ açılarıyla görmeye çalıĢırlar. Sezgisel tipler öğrenme sürecinde açıklama getirmeyi ve yeni yöntemler oluĢturmayı tercih ederler. Kavram haritaları ve karĢılaĢtırma tabloları gibi bilgiyi organize eden öğrenme stratejilerini kullanırlar.
 19. 19. Düşünen Tipler: DüĢünen öğrenme stilindeki bireyler için düĢünme, çeĢitli olay ya da durumları nesnel ve çözümleyici yollarla değerlendirme önemlidir. Dersin, konunun, ve hedeflerin açık olması bu bireyler için önemlidir. Bireylerin akılcı, mantıklı, dürüst, adaletli ve eleĢtirel olabilmesi için düĢünmeye gereksinimleri vardır. YarıĢmacı ve bağımsız yapıya sahip olan düĢünen tipler iyi düzenlenmiĢ çalıĢmalara gereksinim duyarlar. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Duygusal Tipler: Duygusallık bir bireyin subjektif analize ve empatik anlayıĢa dayalı olarak karar vermesine yardımcı olan yargılama iĢlevidir. Duygusal öğrenme stilinin temelinde baĢkalarını düĢünme olduğu için bu stile sahip bireyler, çevresindekilerle iyi iliĢkiler kurar ve uyum içinde yaĢar.
 20. 20. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Yargısal Tipler: Yargısal öğrenme stilinin temelinde kararlı davranıĢlar gösterme ve yaĢamda karĢılaĢılan her türlü sorunda düzeni sağlamak için kararlılıkla davranma bulunmaktadır. Yargısal tipler çoğunlukla düzenli bir çalıĢma yolu tercih ederler. Bu nedenle plan yapmayı ve çalıĢmalarını zamanında tamamlamayı severler. Yürütmekte oldukları çalıĢmalarına yönelik olarak dönütlere ihtiyaç duyarlar. Algısal Tipler: Algısal öğrenme stiline sahip bireyler, öğrenme merakı ya da olayları kavrama gereksiniminden ötürü dünyayı algılamaya çabalarlar. Bu bireyler, bilgiyi her yönüyle araĢtırıp keĢfedinceye kadar kararlarını ertelerler. Bu tipteki bireyler için üründen çok süreç daha değerlidir, değiĢik görüĢ ve öğretim stillerine açıktılar.
 21. 21. KiĢilik tipleri Jung‟un kuramında dikkati odaklama ( dıĢadönüklük- içedönüklük), bilgi edinme (duyum-sezgi), karar verme (düĢünme- hissetme) ve dıĢ dünyayı ele alma (yargılama-algılama) olarak dört boyutta gruplanmıĢtır. Myers ve Briggs Jung‟un sekiz kiĢilik tipine karĢılık 16 kiĢilik profili geliĢtirmiĢlerdir. Myers ve Briggs tarafından oluĢturulan her bir profil yapısı, kiĢilik tiplerini dörderli gruplamalar biçiminde ele almaktadır. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ
 22. 22. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠÖğrenme Tipleri Kombinasyonları Duyusal Sezgisel İçedönük Tipler ISTJ Sessiz, ciddi, iyice düĢünerek baĢarı kazanırlar. Pratik, gerçeğe önem veren, gerçekçi ve sorumludurlar. Yapılması gereken Ģeye mantıklı bir Ģekilde karar verirler ve sapmalara önem vermeksizin ona doğru kararlı bir Ģekilde ilerlerler. ISFJ Sakin, içten sorumlu ve özenlidirler. Yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı ve hazırdırlar. ĠĢini eksiksiz dikkatli ve doğru yapar. Sadık ve anlayıĢlıdırlar, onlara önem veren kiĢilere dikkat ederler ve unutmazlar. INFJ Fikirlerde, iliĢkilerde ve maddiyatta anlam ararlar. Değerlerine özenli ve bağlıdırlar. Neyin kamu yararı için en iyi olduğu konusunda açık vizyon geliĢtirirler. Vizyonlarını ortaya koyma konusunda kararlıdırlar. INTJ Çekingen, yaratıcı, mantıklı ve düzenlidir. Öngörüleri ve yaratıcı zihinleri hep yeni bir proje ile meĢguldürler. Genellikle kendisine ait fikir ve amaçları için orijinal fikir ve büyük hamleleri vardır.
 23. 23. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠÖğrenme Tipleri Kombinasyonları Duyusal Sezgisel İçedönük Tipler ISTP HoĢgörülü ve esnektirler. Problem ortaya çıkıncaya kadar sessiz gözlemcidirler, sonra iĢe yarar çözümler bulmak için hızlı bir Ģekilde hareket ederler. Neden-sonuç ile ilgilidirler, gerçekleri mantıksal ilkeler kullanarak organize ederler ve verimli değerlendirirler. ISFP Sakin, içten, duyarlı ve kibardırlar. Kendi alanlarına sahip olmaktan ve kendi baĢlarına zaman geçirmekten hoĢlanırlar. AnlaĢmazlıklarda n ve çatıĢmalardan hoĢlanmazlar, kendi fikirlerini ve değerlerini baĢkalarına dayatmazlar. INFP Ġdealisttirler, kendilerinin ve önem verdikleri kiĢilerin değerlerine sadıktırlar. Değerlerine uygun olan bir dıĢ yaĢam isterler. Ġnsanları anlamaya ve onların potansiyellerini yerine getirmelerine yardım etmeye çalıĢırlar. Uyumlu ve esnektirler ve eğer bir değer tehdit edilmezse kabul edicidirler. INTP Çekingen, yaratıcı, mantıklı ve esnektir. Tüm düsündüklerinde mantıklı ve akılcıdırlar ve genellikle zeka olarak üstün oldukları düsünülür. Bunun nedeni, belirli bir konuda çabucak önemli verileri toplamaları ve önemsiz seyleri ayıklamalarıdır.
 24. 24. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Öğrenme Tipleri Kombinasyonları Duyusal Sezgisel Dışadönük Tipler ESTP Esnek ve hoĢgörülüdürler . Teoriler ve kavramsal açıklamalar onları sıkar. Problemi çözmek için enerjik olarak hareket ederler. BaĢkalarıyla faaliyet içinde olabilecekleri her andan hoĢlanırlar. En iyi yaparak öğrenirler. ESFP Ġçi dıĢı bir, samimi ve kabul edicidirler. Hayatın ve maddi rahatın coĢkulu aĢikarlarıdırlar. ĠĢlerin yapılması için baĢkalarıyla çalıĢmaktan hoĢlanırlar. Esnek ve spontanedir, yeni kiĢilere ve ortama kolay uyum sağlarlar. Yeni bir beceriyi, en iyi diğer kiĢilerle çalıĢarak öğrenirler. ENFP Hayata olanaklarla dolu olarak bakarlar. Olaylar ve bilgiler arasında çok hızlı bir Ģekilde bağlantı kurarlar. Diğerlerinden sık sık onay isterler ve kolaylıkla beğeni gösterirler, destek verirler. Spontane ve esnektirler. Çoğunlukla doğaçlama yapma yeteneklerine ve akıcı söz söylemelerine güvenirler. ENTP Hızlı, becerikli, canlı ve açık sözlüdürler. Yeni ve zor bir problemi çözmede beceriklidirler. Ortaya çıkan kavramsal olanaklara kolaylıkla uyum sağlarlar ve ondan sonra, onları stratejik olarak analiz ederler. Rutinden, aynı Ģeyi aynı yolla yapmaktan sıkılırlar, bir diğerinin arkasından yeni ve ilginç bir Ģeye yönelirler.
 25. 25. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠÖğrenme Tipleri Kombinasyonları Duyusal Sezgisel Dışadönük Tipler ESTJ Pratiktirler, gerçekçidirler kararlıdırlar ve uygulamada, hızlı bir Ģekilde hareket ederler. Projeleri ve insanları, iĢlerin yaptırılması için organize ederler, mümkün olan en etkili Ģekilde sonuç almaya odaklanırlar. Mantıksal standartlar dizisine sahiptirler ve onları sistematik olarak izlerler, baĢkalarının da uymasını isterler. ESFJ Sıcak kalplidirler, dürüsttürler ve iĢbirliği yapmaya yatkındırlar. Çevrelerinde uyum isterler, uyumu yerleĢtirmek için kararlı bir Ģekilde çalıĢırlar. ĠĢleri doğru bir Ģekilde ve zamanında yapmak için baĢkalarıyla birlikte çalıĢırlar. Kim olduklarına ve katkılarına değer verilmesini isterler. ENFJ Sıcak, empati yapan, tepki veren sorumlu kiĢilerdir. Duygularına, ihtiyaçlarına ve diğerlerinin motivasyonuna bir hayli doymuĢlardır. Herkeste potansiyel bulurlar ve potansiyellerini kullanmaları için baĢkalarına yardım ederler. Ġlham veren bir liderlik sağlarlar. ENTJ Samimi, kararlıdırlar, kolaylıkla liderlik üstlenirler. Mantıksız ve verimsiz prosedürleri ve politikaları hızlı bir Ģekilde görürler, örgütsel problemleri çözmek için geniĢ kapsamlı sistemler geliĢtirirler ve uygulamaya koyarlar. Uzun vadeli planlamalardan hoĢlanırlar. Bilgilerini baĢkalarına aktarmaktan hoĢlanırlar.
 26. 26. Jung‟un psikolojik tipleri ile Kolb‟un öğrenme stilleri arasında benzerlikler vardır. Duyusal tip uyum sağlayıcı öğrenme stiline, sezgisel tip özümleyici, düĢünen tip dönüĢtürücü ve duygusal tip de ayırt edici öğrenme stiline benzemektedir. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ
 27. 27. 4- ÖĞRENME TĠPLERĠ Farklı kiĢilik tiplerindeki bireylerin, öğrenme-öğretme süreçlerinde farklı yollar izledikleri, farklı tercihlerde bulundukları birçok araĢtırma bulgularıyla ortaya konulmuĢtur. KiĢilik tipleri kuramının ve devamında yapılan çalıĢmaların öğrenmeye iliĢkin oldukça kapsamlı ve iĢevuruk yaklaĢımlar getirdiği söylenilebilir. Öğretim sürecinin öğrenci özellikleri temel alınarak yapılandırılmasında öğrenenlere, öğreticilere ve planlayıcılara önemli dönütler sağlayabilmesi ve öğrenme öğretme sürecinde tercih edilen öğrenme ve öğretme stratejileri, yöntemleri ve teknikleri araç – gereçler ve hatta değerlendirme yöntemleri kiĢilik tipleri bağlamında farklılaĢtığı gerçeği kuramın önemini arttırmaktadır.
 28. 28. 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ Jung‟un Psikolojik Tip Kuramının daha iyi anlaĢılabilmesine ve uygulabilmesine yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan en bilineni ve kullanılanı Katherine Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers‟in yaptığı Tip Belirleyicisidir (Myers – Briggs Type Indicator – MBTI). Ġlk olarak A formu 1943 yılında geliĢtirilen tip göstergesi, bu geliĢtirme çalıĢmaları sonucunda 1998 yılında M formuna ulaĢılmıĢtır. Bunlar arasında en çok kullanılanları Form G, M, Q ve MBTI Complete‟dir. Jung‟un kiĢilik tipleri dıĢadönüklük-içedönüklük, duyum-sezgi ve düĢünce-duygu Ģeklinde ayrılmıĢtır. Envanteri geliĢtirenler, bunlara yargılama ve algılamayı eklemiĢlerdir. Myers Briggs Psikolojik Tip belirleyicisinin dilsel eĢdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalıĢması Semai Tuzcuoğlu tarafından yapılmıĢtır. MBTI, 4 boyut altında iki veya üç seçenekli 94 sorudan oluĢmaktadır. Envanterin uygulandığı kiĢinin cevapları her biri ikiĢer alt sütun içeren dört ana sütunda gösterilmektedir. Örnek olarak dikkati toplama boyutunda yer alan bir maddede, katılımcının yanıtı dıĢadönük tercihinde ise E‟nin puan karĢılığı 1 Ġ‟nin puan karĢılığı 0‟dır. Tüm boyutlarda tüm maddelerin puan değerleri toplanarak her boyutun yüksek puan elde eden tipi bulunup yan yana yazılarak katılımcının MBTI profili belirlenmiĢ olur.
 29. 29. 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ
 30. 30. Dışadönük-İçedönük Duyumsayan-Sezgisel Düşünen-Hisseden Yargılayan-Algılayan E I S N T F J P 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 E:4 I:1 S:2 N:3 T:3 F:2 J:2 P:3 ENTP
 31. 31. Jung‟un kiĢilik tipleri kuramını geliĢtirmesi ve Myers‟in bunu uygulamasının ardından bu kuramdan etkilenen araĢtırmacılardan biri de Mamchur‟dur. Mamchur (1996) Myers – Briggs Tip Belirleyicisine benzer bir envanteri öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla geliĢtirmiĢtir. Mamchur tarafından geliĢtirilen ve Türkçe uyarlaması Saban tarafından yapılan envanterin yetiĢkinler için olan versiyonu olan “YetiĢkinler Ġçin Tip Göstergesi Envanteri”nin yanı sıra envanterin ayrıca öğrenciler için olan versiyonu, “Öğrenciler Ġçin Tip Göstergesi Envanteri”, de bulunmaktadır. Saban‟ın belirttiği üzere, envanter sorularının sonunda yer alan „BiliĢsel Öğrenme Stili Profili‟nde her bir bölüm için A ve B tercihlerine karĢılık gelen tip kodu sayısı hesaplanarak, her bölüm için baskın olan tip kodu seçilir. Sonuçta dört harften oluĢan tip kodu bulunur. 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ
 32. 32. Yukarıdaki araĢtırmacıların dıĢında Keirsey ve Bates (1978) Myers – Briggs Tip Belirleyicisini daha pratik hale getirmiĢ kavuĢturmuĢ, Mok (1975) bu envanteri ekonomi alanında kullanmıĢ, Meisgeier (1987) envanteri çocuklara yönelik olarak düzenlemiĢ, Lawrence (1982) ve Simon & Byram (1977) Jung‟un kuramını öğretmenlerin kullanımına sunmuĢtur. Jung‟un Psikolojik Tip Kuramına dayanan bir baĢka envanter de Gray- Wheelwright-Winer 4-Letter Type Indicator Test‟tir. Jung‟un öğrencileri olan Gray ve Wheelwright tarafından geliĢtirilen ve 70 maddeden oluĢan bu ölçekteki sorularda yanıtlayıcıların kiĢisel tercihlerini yansıtan seçeneği seçmeleri istenmektedir. Ölçek hem Myers-Briggs Tip Göstergesine hem de Keirsey KiĢilik Envanterine benzemektedir. Yukarıda özellikleri açıklanan envanterler dıĢında internette de Jung‟un psikolojik tip kuramına iliĢkin psikolojik tipleri belirlemeye yönelik kiĢilik testleri bulunmaktadır. Envanter, „Jung Typology Test‟ adıyla yayındadır ve Evet ve Hayır Ģıklarından oluĢan 72 madde çevrimiçi olarak yanıtlanmakta ve sonuç otomatik olarak hesaplanarak yanıtlayıcıya gösterilmektedir. 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ
 33. 33. 16 öğrenme stilini oluĢturan sekiz öğrenme tipi, bu öğrenme tiplerine sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğretim durumlarını da etkilemektedir. Jung‟un Psikolojik Tip Kuramının daha iyi anlaĢılabilmesine ve uygulanabilmesine yönelik yapılan çalıĢmalar sonucunda oluĢturulan envanterler, öğrencilerin öğrenme tiplerini belirmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Öğrenme tipleri göz önünde bulundurularak düzenlenen öğrenme ortamlarının ve öğretim etkinliklerinin öğrenmeyi artırdığı yönündeki çalıĢma bulguları göz önüne alındığında, öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme tiplerini belirlemelerinin ve öğretim etkinliklerini her öğrenen tipine hitap edecek Ģekilde düzenlemelerinin önemi daha iyi anlaĢılır. 5- ÖĞRENME STĠLĠ ENVANTERLERĠ
 34. 34. 5- ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR Akdeniz, C. (2013). KiĢilik Profillerine Göre Öğretmenlerin Öğrenme Stratejisi Tercihleri ve Öğretim Stratejilerini Kullanma Durumları . Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi. EskiĢehir. Per, M. (2010). Resim-iĢ öğretmenliği öğrencilerinin resimlerinde tercih ettikleri renkler ile kiĢilik yapıları arasındaki iliĢkinin incelenmesi. Doktora tezi. Marmara Üniversitesi. Ġstanbul. Kabadayı, A. (2004). Ġlköğretim öğrencilerinin biliĢsel öğrenme biçimleri ve cinsiyetlerine göre karĢılaĢtırılması: Konya ili örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 Ġnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 35. 35. Wong, P. Y. ve Li-Fang, Z. (2013). Personality Types of Hong Kong Kindergarten Teachers: Implications for Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education. 38 (2) Kelley, M. B. (1993). ERIC. The Relationship between the Myers-Briggs Personality Types and Learning Styles. Kornor, H. Ve Nordvik, H. (2004). Personality traits in Leadership Behavior. Scandinavian journal of psychology, 45(1), 49-54. 5- ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR

×