MYPORTFOLIO GAB.docx

myportfolio

BAHAGIAN : SK KELANGSAT
ALAMAT : SK KELANGSAT, PETI SURAT 50, 89857,
SIPITANG, SABAH
NO. TELEFON :
NO. FAKS. :
LAMAN
SESAWANG :
myPortfolio
GURU AKADEMIK BIASA
SEK. KEB. KELANGSAT
MAKLUMAT PEGAWAI
DILULUSKAN OLEH
Nama : SITI AISYAH BINTI MD AMINLUDIN
Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB)
Gred Hakiki Jawatan : DG29/ DG32/ DG34/ DG40/ DG41/ DG42/ DG44
Tarikh Penempatan : 15 Februari 2021
Nama : En. Abdul Rahman bin Salam
Gelaran Jawatan : Pegawai Penilai 1
Gred Jawatan : DG44
Tarikh :
JADUAL PENGEMASKINIAN
BIL. TARIKH TAJUK
TANDATANGAN
PENYELIA
1. Penyediaan MyPortfolio
2 Kemaskini MyPortfolio
KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT
Carta Organisasi 1 - 2
Carta Fungsi 3
Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4
Deskripsi Tugas 5 - 7
Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8 - 26
Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 27
Senarai Borang 27
Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 28
CARTA ORGANISASI
1.1 CARTA ORGANISASI SK KELANGSAT
PPD
JPN
1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK KELANGSAT
GURU BESAR
PENOLONG
KANAN PETANG
PENOLONG
KANAN
PENDIDIKAN KHAS
PENOLONG
KANAN
PENTADBIRAN
PENOLONG
KANAN HEM
PENOLONG
KANAN
KOKURIKULUM
GURU AKADEMIK
BIASA
CARTA FUNGSI
GURU AKADEMIK BIASA
Bertanggungjawab dalam
memastikan pelaksanaan PdP
selaras dengan dasar KPM
Bertanggungjawab dalam
menjaga hal ehwal murid
Bertanggungjawab dalam
meningkatkan kemahiran dan
bakat murid dalam
kokurikulum
PENGURUSAN
Pengurusan
Pembangunan Sumber
Manusia
Pengurusan Perhubungan
Luar
PENGOPERASIAN
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Hal Ehwal
Murid
AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
GURU AKADEMIK BIASA
PENGURUSAN ORGANISASI
a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling
yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme
guru dan pencapaian murid
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
a. Melaksanakan program disiplin murid
b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah
PENGURUSAN KOKURIKULUM
a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan
Permainan
DESKRIPSI TUGAS
MAKLUMAT UMUM
GELARAN
JAWATAN
Guru Akademik Biasa
KETUA
PERKHIDMATA
N
Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia
RINGKASAN
GELARAN
JAWATAN
GAB
KEDUDUKAN DI
WARAN
PERJAWATAN
Rujuk waran B63
GRED
JAWATAN
DG29/32/34/41/44
BIDANG
UTAMA
Pengajaran dan
Pembelajaran
GRED JD SUB-BIDANG
1. Pengurusan
2. Pengoperasian
STATUS
JAWATAN
Tetap
DISEDIAKAN
OLEH
< Nama Pengetua>
HIRARKI 1
(BAHAGIAN)
SK Kelangsat DISEMAK OLEH
<En. Abdul Rahman bin
Salam
<Penolong Kanan >
HIRARKI 2
(CAWANGAN/
SEKTOR/UNIT)
DILULUSKAN
OLEH
<En Misah Bin Ibrahim>
<Guru Besar>
SKIM
PERKHIDMATA
N
Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan
TARIKH
DOKUMEN
TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
Melaksanakan PdP menggunakan
kaedah kaedah pedagogi yang
bersesuaian bagi memastikan objektif
pembelajaran tercapai
1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan
2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan
Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan
Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke
atas perkembangan dan pencapaian
murid/ program/ aktiviti bagi mencapai
objektif yang dirancang
1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/
program/ aktiviti
2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan
pencapaian murid/ program/ aktiviti
3. Menyediakan pelaporan
Melaksanakan pengurusan kokurikulum
bagi mengoptimumkan bakat dan
potensi murid
1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan
Persatuan, Sukan dan Permainan
2. Memantau kemajuan murid
3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid
4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan
potensi
Membantu pengurusan hal ehwal murid
bagi memastikan kebajikan setiap
murid terpelihara
1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP
2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
3. Memastikan keselamatan murid diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada
murid
Membangunkan profesionalisme
secara berterusan untuk peningkatan
kendiri
1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara
formal dan tidak formal untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran dalam PdP
2. Melibatkan diri dalam PLC
DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar: 2
● Kelas yang diajar: Tahun 1, Tahun 3
● Bilangan murid yang diajar: BM Tahun 1: 13 orang
PI Tahun 3 : 1 orang
● Bilangan waktu PdP: BM Tahun 1 : 11 waktu
PI Tahun 3 : 6 waktu
● Kelab & Persatuan: Kelab Alam Sekitar
● Badan Beruniform: Pengakap
● Sukan: Pentanque
KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
● Ijazah Sarjana Muda
KOMPETENSI
● Pedagogi isi kandungan mata pelajaran
● Penyampaian mata pelajaran yang diajar
● Pengajaran dan pembelajaran (PdP)
● Penilaian dan pentaksiran
● Pengurusan bilik darjah
● Pengurusan pelaksanaan kokurikulum
● Pengurusan murid
● Bimbingan dan pementoran
● Penggunaan dan pengaplikasian TMK
● Pelaksanaan kajian pendidikan
PENGALAMAN
● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. GAB
Sebelum PdP
Menyediakan dokumen-dokumen yang
perlu serta disahkan oleh Pentadbir
Sekolah
GB
2. GAB
Menyediakan Rancangan PdP atau Fail
Rekod Persediaan Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan
b) Huraian Sukatan Pelajaran
c) Rancangan Pelajaran Tahunan
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
f) Senarai Nama Murid
g) ‘Headcount’
PK(P)
3. GAB
Menyediakan Rancangan Pelajaran
Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-
kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
PK(P)
4. GAB
Semasa PdP
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif.
PK(P)
5. GAB
Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan
Disiplin Murid.
PK(P)
6. GAB
Melaksanakan PdP dan membimbing
murid seperti yang telah dirancang
dalam Buku Persediaan Mengajar
(kecuali jika terdapat perkara yang tidak
dapat dielakkan)
PK(P)
7. GAB
Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:
a) Merekodkan pengambilan
peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum
kelas bermula (jika berkaitan)
b) Merekodkan penggunaan PdP
di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan
yang telah digunakan selepas
tamat PdP
PK(P)
8. GAB
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan
Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid yang
telah diperiksa.
c) Memastikan murid membuat
pembetulan.
d) Menganalisis hasil
pembelajaran
e) Membuat refleksi dan
penambahbaikan.
PK(P)
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH
GAB
Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu
serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah
150 MINIT
GAB
Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail
Rekod Persediaan Mengajar
15 MINIT
GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR ) mengikut format penulisan
15 MINIT
GAB
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif
3 MINIT
GAB
Merekodkan pengambilan dan pemulangan
peralatan dan bahan yang diperlukan
3 MINIT
GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan
GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid
3 MINIT
CARTA ALIR
Mula
Mula
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh
Pentadbir Sekolah
2.
Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
a) Rancangan Pelajaran Tahunan
b) Jadual Waktu Peribadi dan
c) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
d) Senarai Nama Murid
e) ‘Headcount’
3.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif.
5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.
6
Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah
dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat
perkara yang tidak dapat dielakkan)
7
Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:
a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)
b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat PdP
8
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa.
c) Memastikan murid membuat pembetulan.
d) Menganalisis hasil pembelajaran
e) Membuat refleksi dan penambahbaikan.
SENARAI SEMAK
PROSES KERJA
Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB Arahan pelaksanaan program
PK(P) / PK
Petang
2. PK(P) / PK
Petang
A. PERANCANGAN
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
GKMP
3. PK(P) / PK
Petang
Menentukan kaedah
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
GKMP
4. GB Mendapatkan kelulusan
daripada PGB
PK(P) / PK
Petang
5. PK(P) / PK
Petang
Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa
GAB
6. GAB
B. PELAKSANAAN
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang
GKMP / AKP
7. PK(P) / PK
Petang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI
GKMP / GAB /
AKP
8. GKMP Menyediakan laporan program
setelah program selesai.
PK(P) / PK
Petang
9. GB
D. KEBERKESANAN
Kajian semula;
Menjalankan mesyuarat post
mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.
PK(P) / PK
Petang / GKMP /
GAB
10. PK(P) / PK
Petang
Membuat tindakan susulan
berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.
GAB
11. GAB Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.
PK(P) / PK
Petang / GKMP
12. PK(P) / PK
Petang
Membentangkan laporan
penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
GKMP / GAB
13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK(P) / PK
Petang
14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
CARTA ALIR
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
PK(P) / PK Petang
GAB
PK(P) / PK Petang
Mula
GAB
Mendapatkan kelulusan
Menyediakan kertas kerja
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
Melaksanakan program
Tindakan
pembetulan
Merekod dan mendokumentasi
Kajian semula
Tiada isu
Ada isu
Penambahbaikan
Tidak lulus
Lulus
Tindakan susulan
Menyedia dan membentang
laporan dalam mesyuarat
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
60 minit
60 minit
1170 minit
1440 minit
PK(P) / PK Petang
GB
PK(P) / PK Petang
GAB
GAB
GB
20 minit
60 minit
1440 minit
Tamat
SENARAI SEMAK
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja
2. Mendapatkan kelulusan
3 Melaksanakan program
4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
5. Kajian semula
6. Tindakan Susulan
7. Membentang laporan dalam
mesyuarat
7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
8. Merekod dan mendokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURA
N DAN
PUNCA
KUASA
1. GB Memberi arahan untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
PK KOKO /
GAB
2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa
kokurikulum
GAB
3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
GAB
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
PK KOKO
5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian
kemajuan murid
GAB
6. GAB Membuat perekodan dan analisis
keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum
PK KOKO
7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan
aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
GAB
8. GAB Membuat pelaporan dan
dokumentasi
PK KOKO
CARTA ALIR
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan.
Mula
Tamat
Tanggungjawab Proses Kerja
Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
Tempoh Masa
Melantik jawatankuasa kokurikulum
Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
Memantau dan menilai kemajuan murid
Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
Pelaporan dan dokumentasi
Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
GB 30 minit
60 minit
120 minit
120 minit
120 minit
60 minit
PK KOKO
PK KOKO
GAB
PK KOKO
GAB
PK KOKO
GAB 20 minit
120 minit
SENARAI SEMAK
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Menerima arahan daripada GB untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
2. Melantik jawatankuasa kokurikulum
3. Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
5. Memantau dan menilai kemajuan murid
6. Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
8. Pelaporan dan dokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. GB
Melantik guru disiplin
(dalam kalangan GAB)
sekolah
PK HEM
2. GB
Mengadakan mesyuarat
Pengurusan Disiplin
PK HEM
3.
PK HEM
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
PK HEM
4.
GAB
Memantau dan
pemeriksaan bagi
pencegahan disiplin
sekolah.
PK HEM
5.
PK HEM Merekod kes-kes disiplin
dalam sistem
PK HEM
6.
PK HEM Menganalisis kes-kes
disiplin
7
PK HEM
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana
garis panduan yang
berkuatkuasa
8
PK HEM
Melaporkan kes-kes disiplin
sekolah sepertimana garis
panduan yang
berkuatkuasa.
Tanggungjawab Proses Kerja
GB
GAB
PK HEM
GB
PK HEM
CARTA ALIR
PK HEM
120 minit
120 minit
390 minit
60 hari
2 hari
120 minit
120 minit
1920 minit
120 minit
480 minit
PK HEM
PK HEM
Mengadakan mesyuarat pengurusan disiplin
Melantik guru disiplin sekolah
Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah
Menganalisis kes-kes disiplin sekolah
Merekod kes-kes disiplin sekolah
Melapor kes disiplin sekolah
Mengambil tindakan bagi kes disiplin
berdasarkan garis panduan
Memantau dan melaksanakan pemeriksaan pencegahan disiplin sekolah
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
Tempoh masa
Mula
Tamat
SENARAI SEMAK
Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Melantik guru disiplin sekolah
2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan
disiplin
3
Menyenaraikan kesalahan disiplin
sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
4.
Memantau dan melaksanakan
pemeriksaan bagi pencegahan disiplin
sekolah.
5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM
6. Menganalisis kes-kes disiplin
7.
Mengambil tindakan berdasarkan
prosedur ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana garis
panduan yang berkuatkuasa
Merujuk kepada
buku peraturan
disiplin sekolah
8.
Melaporkan kes-kes disiplin sekolah
sepertimana garis panduan yang
berkuatkuasa.
PROSES KERJA
Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. GB
Mengarahkan guru untuk mengisi
Borang Matriks Kompetensi guru
untuk mengenal pasti keperluan
latihan.
2. PK (P)
Membuat Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi
3. PK (P)
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
4. PK (P)
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
Pengetua untuk kelulusan.
5. GB
Meneliti cadangan dan menentukan
jenis latihan yang diperlukan
6. PK (P)
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
7.
GB
Memberi arahan kepada PK (P) untuk
menguruskan kursus / latihan yang
telah diluluskan
8.
PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM
9.
GAB
GAB
GAB
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan
diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ PK (P) selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan.
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10. PK (P)
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir
kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel
11. GAB
Merekod kehadiran kursus dalam
SPL KPM
Agensi
Yang
Mengendali
kan Kursus
12. GAB
Melaksana penilaian kendiri selepas
menghadiri latihan
13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
CARTA ALIR
Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel
TEMPOH MASA
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA
MULA
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru secara online
untuk mengenal pasti keperluan latihan
dalam Sistem SPL KPM.
Mencetak Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi dalam Sistem eSPLG
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan
dalam takwim sekolah selepas kelulusan
Pengetua / Guru Besar
Memberi arahan kepada GPK untuk
menguruskan kursus / latihan yang telah
diluluskan
Menguruskan latihan (sebelum, semasa
dan selepas)
Mengedar borang penilaian kursus kepada
peserta pada hari terakhir kursus untuk
menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel
Merekod kehadiran kursus dalam SPL
KPM
Melaksana penilaian kendiri selepas
latihan
Salinan dan Rekod Fail
GB
PK (P)
PK (P)
PK (P)
GB
PK (P)
GB
PK (P)
PK (P)
GAB
GAB
PK (P)
3900 min
390 min
780 min
20 min
180 min
180 min
30 min
30 min
390 min
390 min
TAMAT
SENARAI SEMAK
Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru untuk mengenal
pasti keperluan latihan
2.
Membuat rumusan Analisis Matriks
Kompetensi
3
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
4.
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua untuk
kelulusan.
5.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
6.
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua.
7.
Memberi arahan kepada Penolong Kanan
Pentadbiran untuk menguruskan kursus /
latihan yang telah diluluskan
8.
Menguruskan latihan (Sebelum , semasa
dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG
9.
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10.
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir kursus
untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel
11.
Merekod kehadiran kursus dalam
eSPLKPM
12.
Mengedarkan dan mengumpul borang
keberkesanan program selepas 1 bulan
kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.
13. Rekod dan dokumentasi
SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
• Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
• Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Arahan Pegawai Pengawal 2018
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995
PelaksanaanJadualWaktuAnjalBagiSekolahRendahdanSekolahMenengah
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas
Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
• Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
• Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa
Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan
Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2014
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
• Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017
Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common
European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap
Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen Bahasa 32
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas
Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
• Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif
Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah
kepada Murid Sekolah
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah
(PLBD)
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di
Sekolah Rendah
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal
Persekolahan Baru
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
• Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di
Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan
• Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan
Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di
Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016
• Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan
Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian
Pendidikan Malaysia
• Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015 -
Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Yang
Berkhidmat Di Bawah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Terutamanya Di
Daerah dan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malays
• Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan
Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
• Pelaksanaan Mata Pelajaran KSSR Sejarah Tahap II Mulai Tahun 2014
• Surat Siaran Kementerian Pendidikan MalaysiaBil. 14 Tahun 2014 - Panduan
Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah
• Surat Siaran KPM Bil.6 Tahun 2014- Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan
Khas LiNus
• Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran
Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11
SENARAI BORANG
BIL. BORANG
KOD BORANG
1.
2.
3.
4.
5.
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
BIL. NAMA JAWATANKUASA
1 Setiausaha Hal Ehwal Murid
2 AJK APDM
3 AJK KWAPM & E Kasih
4 AJK Penyelaras SSDM
5. Ketua Panitia Pendidikan Islam
6. AJK Aset
7
8
9

Recomendados

MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxEl Dina
55 vistas34 diapositivas
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxNarBielBelikov
52 vistas28 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxNurSitiZahara
17 vistas28 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxMYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxSONGHWEECHEEMoe
56 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxDelloAidil
6 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxSONGHWEECHEEMoe
247 vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a MYPORTFOLIO GAB.docx

MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docx por
MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docxMYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docx
MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docxAINULADILAHBINTIISMA
3 vistas29 diapositivas
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx por
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxGuru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxAhmadTermiziBaharum1
11.2K vistas32 diapositivas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018arashidah74
697 vistas28 diapositivas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]Adzuan Rezza Rezza
859 vistas61 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxZuraidaAriff
13 vistas32 diapositivas
Pengurusan panitia por
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitiaeyrina
10.4K vistas28 diapositivas

Similar a MYPORTFOLIO GAB.docx(20)

3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por Adzuan Rezza Rezza
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
Adzuan Rezza Rezza859 vistas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por ZuraidaAriff
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
ZuraidaAriff13 vistas
Pengurusan panitia por eyrina
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitia
eyrina10.4K vistas
PELAN SRATEGIK SEJARAH.doc por AinNabilla4
PELAN SRATEGIK SEJARAH.docPELAN SRATEGIK SEJARAH.doc
PELAN SRATEGIK SEJARAH.doc
AinNabilla438 vistas
Pks 02 pengurusan p &amp; p por Shika Nara
Pks 02 pengurusan p &amp; pPks 02 pengurusan p &amp; p
Pks 02 pengurusan p &amp; p
Shika Nara163 vistas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por MohdFathiAbu
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MohdFathiAbu42 vistas
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01 por Snaidil Ganu
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01
Snaidil Ganu321 vistas
TOPIK 4.0 PERANCANGAN PENGAJARAN.pptx por Nasir Othman
TOPIK 4.0 PERANCANGAN PENGAJARAN.pptxTOPIK 4.0 PERANCANGAN PENGAJARAN.pptx
TOPIK 4.0 PERANCANGAN PENGAJARAN.pptx
Nasir Othman3 vistas
Fail meja guru mp por Achik Zainal
Fail meja guru mpFail meja guru mp
Fail meja guru mp
Achik Zainal1.2K vistas
Fail meja pk kurikulum por Lan Sempoi
Fail meja pk kurikulumFail meja pk kurikulum
Fail meja pk kurikulum
Lan Sempoi376 vistas
Perancangan strategik panitia bi 2013 por Hidayah Salleh
Perancangan strategik panitia bi 2013Perancangan strategik panitia bi 2013
Perancangan strategik panitia bi 2013
Hidayah Salleh3.9K vistas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por alyaheus
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
alyaheus553 vistas
JD GA DG41-DG54 (29092020).docx por Azman Hanafi
JD GA DG41-DG54 (29092020).docxJD GA DG41-DG54 (29092020).docx
JD GA DG41-DG54 (29092020).docx
Azman Hanafi94 vistas
PTT PTO KMK 2023.doc por Adam Armani
PTT PTO KMK 2023.docPTT PTO KMK 2023.doc
PTT PTO KMK 2023.doc
Adam Armani18 vistas

MYPORTFOLIO GAB.docx

 • 1. BAHAGIAN : SK KELANGSAT ALAMAT : SK KELANGSAT, PETI SURAT 50, 89857, SIPITANG, SABAH NO. TELEFON : NO. FAKS. : LAMAN SESAWANG : myPortfolio GURU AKADEMIK BIASA SEK. KEB. KELANGSAT
 • 2. MAKLUMAT PEGAWAI DILULUSKAN OLEH Nama : SITI AISYAH BINTI MD AMINLUDIN Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB) Gred Hakiki Jawatan : DG29/ DG32/ DG34/ DG40/ DG41/ DG42/ DG44 Tarikh Penempatan : 15 Februari 2021 Nama : En. Abdul Rahman bin Salam Gelaran Jawatan : Pegawai Penilai 1 Gred Jawatan : DG44 Tarikh :
 • 3. JADUAL PENGEMASKINIAN BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN PENYELIA 1. Penyediaan MyPortfolio 2 Kemaskini MyPortfolio
 • 4. KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Carta Organisasi 1 - 2 Carta Fungsi 3 Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4 Deskripsi Tugas 5 - 7 Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8 - 26 Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 27 Senarai Borang 27 Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 28
 • 5. CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI SK KELANGSAT PPD JPN
 • 6. 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK KELANGSAT GURU BESAR PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU AKADEMIK BIASA
 • 7. CARTA FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA Bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan PdP selaras dengan dasar KPM Bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal murid Bertanggungjawab dalam meningkatkan kemahiran dan bakat murid dalam kokurikulum PENGURUSAN Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan Luar PENGOPERASIAN Pengurusan Kurikulum Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid
 • 8. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA PENGURUSAN ORGANISASI a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling yang yang telah ditetapkan b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid PENGURUSAN HAL EHWAL MURID a. Melaksanakan program disiplin murid b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan
 • 9. DESKRIPSI TUGAS MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Guru Akademik Biasa KETUA PERKHIDMATA N Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN GAB KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG29/32/34/41/44 BIDANG UTAMA Pengajaran dan Pembelajaran GRED JD SUB-BIDANG 1. Pengurusan 2. Pengoperasian STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH < Nama Pengetua> HIRARKI 1 (BAHAGIAN) SK Kelangsat DISEMAK OLEH <En. Abdul Rahman bin Salam <Penolong Kanan > HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH <En Misah Bin Ibrahim> <Guru Besar> SKIM PERKHIDMATA N Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik.
 • 10. AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA Melaksanakan PdP menggunakan kaedah kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi 4. Membuat refleksi dan penambahbaikan Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/ aktiviti 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti 3. Menyediakan pelaporan Melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan 2. Memantau kemajuan murid 3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid 4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi Membantu pengurusan hal ehwal murid bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan 4. Memastikan keselamatan murid terjaga 5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada murid Membangunkan profesionalisme secara berterusan untuk peningkatan kendiri 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam PdP 2. Melibatkan diri dalam PLC
 • 11. DIMENSI ● Mata pelajaran yang diajar: 2 ● Kelas yang diajar: Tahun 1, Tahun 3 ● Bilangan murid yang diajar: BM Tahun 1: 13 orang PI Tahun 3 : 1 orang ● Bilangan waktu PdP: BM Tahun 1 : 11 waktu PI Tahun 3 : 6 waktu ● Kelab & Persatuan: Kelab Alam Sekitar ● Badan Beruniform: Pengakap ● Sukan: Pentanque KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS ● Ijazah Sarjana Muda KOMPETENSI ● Pedagogi isi kandungan mata pelajaran ● Penyampaian mata pelajaran yang diajar ● Pengajaran dan pembelajaran (PdP) ● Penilaian dan pentaksiran ● Pengurusan bilik darjah ● Pengurusan pelaksanaan kokurikulum ● Pengurusan murid ● Bimbingan dan pementoran ● Penggunaan dan pengaplikasian TMK ● Pelaksanaan kajian pendidikan PENGALAMAN ● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih
 • 12. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GAB Sebelum PdP Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah GB 2. GAB Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a) Sukatan Pelajaran dan b) Huraian Sukatan Pelajaran c) Rancangan Pelajaran Tahunan d) Jadual Waktu Peribadi dan e) Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. f) Senarai Nama Murid g) ‘Headcount’ PK(P) 3. GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang- kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak PK(P) 4. GAB Semasa PdP Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. PK(P) 5. GAB Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. PK(P)
 • 13. 6. GAB Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) PK(P) 7. GAB Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika berkaitan) b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas (jika berkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP PK(P) 8. GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid: a) Memeriksa hasil kerja murid. b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa. c) Memastikan murid membuat pembetulan. d) Menganalisis hasil pembelajaran e) Membuat refleksi dan penambahbaikan. PK(P)
 • 14. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GAB Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 150 MINIT GAB Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar 15 MINIT GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) mengikut format penulisan 15 MINIT GAB Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 MINIT GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 MINIT GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 3 MINIT CARTA ALIR Mula Mula
 • 15. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 2. Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran a) Rancangan Pelajaran Tahunan b) Jadual Waktu Peribadi dan c) Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. d) Senarai Nama Murid e) ‘Headcount’ 3. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a) Tema/Tajuk b) Standard Kandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak 4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. 5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. 6 Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) 7 Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika berkaitan) b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas (jika berkaitan) c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat PdP 8 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid: a) Memeriksa hasil kerja murid. b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa. c) Memastikan murid membuat pembetulan. d) Menganalisis hasil pembelajaran e) Membuat refleksi dan penambahbaikan. SENARAI SEMAK
 • 16. PROSES KERJA Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Arahan pelaksanaan program PK(P) / PK Petang 2. PK(P) / PK Petang A. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GKMP 3. PK(P) / PK Petang Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP 4. GB Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK(P) / PK Petang 5. PK(P) / PK Petang Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / AKP 7. PK(P) / PK Petang C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP
 • 17. 8. GKMP Menyediakan laporan program setelah program selesai. PK(P) / PK Petang 9. GB D. KEBERKESANAN Kajian semula; Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP / GAB 10. PK(P) / PK Petang Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP 12. PK(P) / PK Petang Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK(P) / PK Petang 14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
 • 18. CARTA ALIR Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti PK(P) / PK Petang GAB PK(P) / PK Petang Mula GAB Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Tindakan susulan Menyedia dan membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 1170 minit 1440 minit PK(P) / PK Petang GB PK(P) / PK Petang GAB GAB GB 20 minit 60 minit 1440 minit Tamat
 • 19. SENARAI SEMAK Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Tindakan Susulan 7. Membentang laporan dalam mesyuarat 7. Melaksanakan tindakan penambahbaikan 8. Merekod dan mendokumentasi
 • 20. PROSES KERJA Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA 1. GB Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum PK KOKO / GAB 2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa kokurikulum GAB 3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum GAB 4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan PK KOKO 5. PK KOKO Membuat pemantauan dan penilaian kemajuan murid GAB 6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan penilaian murid untuk tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PK KOKO 7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa GAB 8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK KOKO
 • 21. CARTA ALIR Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. Mula Tamat Tanggungjawab Proses Kerja Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Tempoh Masa Melantik jawatankuasa kokurikulum Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan Memantau dan menilai kemajuan murid Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan Pelaporan dan dokumentasi Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum GB 30 minit 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit 60 minit PK KOKO PK KOKO GAB PK KOKO GAB PK KOKO GAB 20 minit 120 minit
 • 22. SENARAI SEMAK Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Menerima arahan daripada GB untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum 2. Melantik jawatankuasa kokurikulum 3. Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum 4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan 5. Memantau dan menilai kemajuan murid 6. Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum 7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan 8. Pelaporan dan dokumentasi
 • 23. PROSES KERJA Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Melantik guru disiplin (dalam kalangan GAB) sekolah PK HEM 2. GB Mengadakan mesyuarat Pengurusan Disiplin PK HEM 3. PK HEM Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri PK HEM 4. GAB Memantau dan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. PK HEM 5. PK HEM Merekod kes-kes disiplin dalam sistem PK HEM 6. PK HEM Menganalisis kes-kes disiplin 7 PK HEM Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa 8 PK HEM Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 • 24. Tanggungjawab Proses Kerja GB GAB PK HEM GB PK HEM CARTA ALIR PK HEM 120 minit 120 minit 390 minit 60 hari 2 hari 120 minit 120 minit 1920 minit 120 minit 480 minit PK HEM PK HEM Mengadakan mesyuarat pengurusan disiplin Melantik guru disiplin sekolah Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah Menganalisis kes-kes disiplin sekolah Merekod kes-kes disiplin sekolah Melapor kes disiplin sekolah Mengambil tindakan bagi kes disiplin berdasarkan garis panduan Memantau dan melaksanakan pemeriksaan pencegahan disiplin sekolah Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid Tempoh masa Mula Tamat
 • 25. SENARAI SEMAK Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Melantik guru disiplin sekolah 2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan disiplin 3 Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri 4. Memantau dan melaksanakan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. 5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM 6. Menganalisis kes-kes disiplin 7. Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa Merujuk kepada buku peraturan disiplin sekolah 8. Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 • 26. PROSES KERJA Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GB Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan. 2. PK (P) Membuat Rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3. PK (P) Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. PK (P) Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. GB Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. PK (P) Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua 7. GB Memberi arahan kepada PK (P) untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM
 • 27. 9. GAB GAB GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ PK (P) selepas latihan untuk disimpan dan tindakan. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. PK (P) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. GAB Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Agensi Yang Mengendali kan Kursus 12. GAB Melaksana penilaian kendiri selepas menghadiri latihan 13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
 • 28. CARTA ALIR Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel TEMPOH MASA TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA MULA Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem SPL KPM. Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem eSPLG Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan Menguruskan latihan (sebelum, semasa dan selepas) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Melaksana penilaian kendiri selepas latihan Salinan dan Rekod Fail GB PK (P) PK (P) PK (P) GB PK (P) GB PK (P) PK (P) GAB GAB PK (P) 3900 min 390 min 780 min 20 min 180 min 180 min 30 min 30 min 390 min 390 min TAMAT
 • 29. SENARAI SEMAK Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan 2. Membuat rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua. 7. Memberi arahan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG 9. 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk
 • 30. menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. Merekod kehadiran kursus dalam eSPLKPM 12. Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. 13. Rekod dan dokumentasi
 • 31. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA • Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Arahan Pegawai Pengawal 2018 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 PelaksanaanJadualWaktuAnjalBagiSekolahRendahdanSekolahMenengah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah • Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) • Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2014 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017 Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen Bahasa 32 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah • Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah kepada Murid Sekolah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
 • 32. • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di Sekolah Rendah • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016 • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015 - Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Yang Berkhidmat Di Bawah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Terutamanya Di Daerah dan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malays • Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) • Pelaksanaan Mata Pelajaran KSSR Sejarah Tahap II Mulai Tahun 2014 • Surat Siaran Kementerian Pendidikan MalaysiaBil. 14 Tahun 2014 - Panduan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah • Surat Siaran KPM Bil.6 Tahun 2014- Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Khas LiNus • Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11
 • 33. SENARAI BORANG BIL. BORANG KOD BORANG 1. 2. 3. 4. 5.
 • 34. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI BIL. NAMA JAWATANKUASA 1 Setiausaha Hal Ehwal Murid 2 AJK APDM 3 AJK KWAPM & E Kasih 4 AJK Penyelaras SSDM 5. Ketua Panitia Pendidikan Islam 6. AJK Aset 7 8 9