Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (19)

Anuncio

F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 19 -नारदभक्तिसूत्राणि 10-04-21 पीिाम्बरं करविराक्ििशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुिासमुद्रम ्| राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं िािालयेशमतनशं हृदद भाियासम ||
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> पािुम ् वपपासा रोददिुम् रुरुददषा चचककक्ससिुम् (ककि्) चचकक ससा ज्ञािुम् क्िज्ञासा श्रोिुम ् शुश्रूषा तितिक्षििुम्(तिि ्- (endure) तितििा भवििुम् बुभूषा किुुम् चचकीषाु िररिुम्/िरीिुम् तििीषाु मिुुम् मुमूषाु हन्िुम् क्िघांसा गन्िुम् क्िगसम षा भोतिुम् बुभूिा िेिुम् क्िगीषा द्रष्टुम् दददृिा Revision
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> सूत्र लििम् अल्पािरमसक्न्दग्धम्सारिद्विश्ििोमुखम् । अस्िोभमनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुुः ॥ अल्पािरम् असक्न्दग्धम् सारिि् विश्ििोमुखम ् । अस्िोभम्अनिद्यं च सूत्रं सूत्रविदो1 विदुुः ॥ (1) अल्पािर = concise , (2) असंददग्धम्= unequivocal , (3) सारिि्= meaningful of fresh and high import, (4) विश्ििोमुखम्= of universal application , (5) अस्िोभं = succinct (free from repetition) , (6) अिन्द्यम्= impeccable (free from inaccuracies of words and sense) Those who know sutra say that the sutras possess the following six characteristics: it is concise, is unequivocal, is fresh and of high import, of universal application, is succinct and impeccable.
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> • ब्रह्मसूत्रम् • योगसूत्रम ् • पाणिनीयसूत्रम् • सुलभसूत्रम ् • भक्तिसूत्रम् • गृह्यसूत्रम ् • आपस्िंबसूत्रम् • कल्पसूत्रम् Examples
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> Chapter-1 Chapter-3 1st 31 20 2nd 32 20 3rd 43 42 4th 29 11 Chapter 2 Chapter-4 1st 11 8 2nd 12 10 3rd 19 6 4th 13 11 Total Sutras-298 अथािो ब्रह्मक्िज्ञासा | ब्रह्मसूत्रम्
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अथ योगानुशासनम ् ॥१.१॥ https://patanjaliyogasutra.in/samadhipada1-1/ योगसूत्रम्
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> यमतनयमासनप्रािायामप्रसयाहारधारिाध्यानसमाधयोऽष्टािङ्गातन ॥२.२९॥ यम , तनयम , आसन , प्रािायाम , प्रसयाहार , धारिा , ध्यान , समाधय: , अष्टौ , अङ्गातन॥ •yama – abstinence niyama - observance •asana – posture pranayama - breath control •pratyahara - sense withdrawal dharana – concentration dhyana - meditation •samadhay - meditation in its higher state •ashtavaanggani – eight- limbs, parts. Dashaka 4 of Narayaneeyam references योगसूत्रम्
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> 1st Pada 2nd Pada 3rd Pada 4th Pada अध्याय-१ 75 73 93 110 अध्याय-२ 72 38 73 85 अध्याय-३ 150 188 176 117 अध्याय-४ 178 145 168 144 अध्याय-५ 136 140 119 160 अध्याय-६ 223 199 139 175 अध्याय-७ 103 118 120 97 अध्याय-८ 74 108 119 68 अष्टाध्यायी सूत्र संख्या पाणिनीयसूत्रम् Total- 3983
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> 16 Sulabha Sutraas Entire Mathematics solutions सुलभसूत्रम्
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> भक्तिसूत्रम् अथािो भक्तिक्िज्ञासा॥ १॥
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> Narada Bhakti Sutra •The first 24 sutras deal with the nature of bhakti •Next 9 sutras (25-33) explain why the path of bhakti is superior •Next 17 sutras (34-50) describe the methods by which bhakti can be cultivated and practiced •Next 16 sutras (51-66) gives the sign of true devotion •Last 18 sutras (67-84) glorify those who have reached the pinnacle of devotion भक्तिसूत्रम्
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> प्रथमोऽध्यायुः - परभक्तिस्िरूपम ् । सूत्र १-२४ द्वििीयोऽध्यायुः - परभक्तिमहत्त्िम ् । सूत्र २५-३३ िृिीयोऽध्यायुः - भक्तिसाधनातन । सूत्र ३४-५० चिुथोऽध्यायुः - प्रेमतनिुचनम ् । सूत्र ५१-६६ पञ्चमोऽध्यायुः - मुख्यभक्तिमदहमा । सूत्र ६७-८४
 13. 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> परभक्तिस्िरूपम् अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१ सा सिक्स्मन् परप्रेमरूपा । १.०२ अमृिस्िरूपा च । १.०३ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही भिति । १.०५ यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । ६ - १.०६ सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । ७ - १.०७ तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । ८ - १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । ९ - १.०९ अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१० प्रथमोऽध्यायुः १-१०
 14. 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> अथािो भक्तिं व्याख्यास्यामुः । १.०१ अथअ अि: भक्तिं (ियं) व्याख्यास्यामुः Now, therefore we shall expound Bhakti सा सिक्स्मन् परमप्रेमरूपा । १.०२ सा िु अक्स्मन्परप्रेमरूपा सा (भक्तिुः) िु अ अक्स्मन्7 परप्रेमरूपा (अक्स्ि) That Bhakti is verily is of the Supreme Love of God अमृिस्िरूपा च । १.०३ सा (भक्तिुः) अमृिस्िरूपा च (अक्स्ि) That Bhakti is also having the essential form of elixir (Amrutha) प्रथमोऽध्यायुः १-१०
 15. 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> प्रथमोऽध्यायुः १-०५ यल्लब्धध्िा पुमान् ससद्धो भिति अमृिो भिति िृप्िो भिति ।१.०४ यि्अ लब्धध्िा पुमान्ससद्ध: भिति अमृि: भिति िृप्ि: भिति Which having obtained man realizes his perfection, divinity and becomes contended यसप्राप्य न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे नोससाही भिति । १.०५ यि्अ प्राप्य (पुमान्)न ककक्ञ्चद् िाञ्छति न शोचति न द्िेक्ष्ट न रमिे न उससाही भिति Which having obtained, the man does not yearn, feels sorrowful, does not hate ,does not enjoy, active in own interest
 16. 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> यज्ज्ज्ञासिा मत्तो भिति स्िब्धधो भिति आसमारामो भिति । १.०६ यि्अ ज्ञासिा (पुमान्) मत्त: भिति स्िब्धध: भिति आसमाराम: भिति Having known that bhakti, man becomes intoxicated,fascinated,and gets immersed in the bliss of the atma सा न कामयमाना तनरोधरूपसिाि् । १.०७ That Bhakti is not of the nature of lust,because it is in the form of renunciation तनरोधस्िु लोकिेदव्यापारन्यासुः । १.०८ िक्स्मन्ननन्यिा िद्विरोचधषूदासीनिा च । १.०९ िक्स्मन्अनन्यिा िि्अ विरोचधषु उदासीनिा अन्याश्रयािां सयागोनन्यिा । १० - १.१० प्रथमोऽध्यायुः १-१०

×