Publicidad
Publicidad

Zberny dvor

  1. NATUR PACK Zberný dvor www.naturpack.sk
  2. https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/samospravy/separovanie-odpadu- v-samosprave/zberny-dvor/
  3. Základné informácie Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, zriadený obcou alebo združením obcí a prevádzkovaný obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.
  4. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať: drobný stavebný odpad, objemný odpad, oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN obce, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon o odpadoch.
  5. Na zberný dvor nie je možné odovzdávať zmesový komunálny odpad! Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií.
  6. NATUR-PACK pokrstil knihu Zberný dvor NATUR-PACK pokrstil knihu Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor, na ktorej tvorbe sa aj aktívne podieľal. Túto unikátnu knihu vydalo vydaveteľstvo Slovart a NATUR-PACK ju považuje za mimoriadny prínos v snahe zvyšovať citlivosť detí na témy súvisiace s triedením a recykláciou odpadov, ako aj s ochranou životného prostredia.
Publicidad