Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cardiac insuficience in Geriatric

936 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Cardiac insuficience in Geriatric

 1. 1. INSUF. CARDIACA CRÒNICA EN GERIATRIA Jordi Casanovas
 2. 2. Definició <ul><li>Síndrome clínica complexa: </li></ul><ul><ul><li>Anomalies de la funció ventricular (sistòlica o diastòlica), </li></ul></ul><ul><ul><li>Anomalies de la resposta neurohormonal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Manifest. Clíniques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>intolerància a l’esforç </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>retenció de líquids, i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>reducció de la supervivència. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Importància clínica de IC en geriatria <ul><li>1a causa d’hospitalització en persones de >65 anys. </li></ul><ul><li>Un 50% de reingressos (als 3-6 mesos). </li></ul><ul><li>Alta incidència: 30 casos/1000 h/ any en >75 anys. </li></ul><ul><li>Els avenços han conseguit  la mortalitat, però han  el nº de pacients grans amb símptomes greus. </li></ul><ul><li>Comorbilitat amb altres cardiopaties i malalties cardio-vasculars. </li></ul><ul><li>Alta morbi-mortalitat .(>50% a l’any en fase IV). La IC té pitjor supervivència ajustada a l’edat que la N.còlon en homes, i que la N.mama en dones). Un avi amb IC té pitjor pronòstic que la majoria de joves amb neoplàsia. </li></ul>
 4. 4. Importància clínica de IC en geriatria <ul><li>El diagnòstic sol ser tardà ,quan la malaltia cardíaca ja està avançada (en aquest moments les mesures preventives secundàries (IECAs, ß-blocs) poden no ser beneficioses) </li></ul><ul><li>Al moment del diagnòstic, el pacient sol presentar una descompensació aguda (sovint és hospitalari). </li></ul><ul><li>Normalment hi ha un dany miocàrdic greu i irreversible. </li></ul><ul><li>El símptomes són més difícils d’estabilitzar, i sovint els tractaments són purament pal·liatius. </li></ul>
 5. 5. Prevalença <ul><li>Prevalença 50-59à: 1%. </li></ul><ul><li>Prevalençaa  80à: 10%. </li></ul>EDAT
 6. 6. Prevalença IC a EAP VIC (a 23-11-04) 838 5 BPC 1848 4 IAR 2018 14 SSO 16452 144 1995 21 XFF 1996 13 MTR 1965 17 MSS 1945 29 ALC 1800 17 JCF 2047 24 JAA POBLAC. >14à Insuf. cardiaca
 7. 7. % IC amb ECOCARDIO EAP VIC a 23/11/04 5 1 BPC 4 2 IAR 14 7 SSO 144 74 21 3 XFF 13 7 MTR 17 9 MSS 29 18 ALC 17 16 JCF 24 11 JAA INSUF. CARDIA ECO
 8. 8. % IC en ttmt amb IECAS EAP VIC a 23/11/2004 5 3 BPC 4 3 IAR 14 5 SSO 144 78 21 13 XFF 13 6 MTR 17 10 MSS 29 15 ALC 17 13 JCF 24 10 JAA INSUF. CARDIA IECA O ARAII
 9. 9. % IC en ttmt amb B-blocs EAP VIC a 23/11/2004 5 0 BPC 4 0 IAR 14 1 SSO 144 21 21 3 XFF 13 2 MTR 17 1 MSS 29 4 ALC 17 3 JCF 24 7 JAA INSUF. CARDIA B-blocs
 10. 10. Etiologia (Miocardiopatia dilatada, fàrmacs, anèmia, arítmies) HTA i coronariopatia són >80% dels casos
 11. 11. FACTORS PRECIPITANTS <ul><li>Nova cardiopatia </li></ul><ul><li>Arítmies </li></ul><ul><li>Fàrmacs inotròpics negatius: ADT, antiarítmics classe I, antagonistes calci. </li></ul><ul><li>Infeccions </li></ul><ul><li>Abandonament o mal compliment del tractament i/o de la dieta. </li></ul><ul><li>TEP </li></ul><ul><li>Reaguditz. malaltia base (anèmia, MPOC, DM, HTA, HT, insuf. renal o hepàtica) </li></ul><ul><li>Intervencions quirúrgiques </li></ul><ul><li>Fàrmacs que retenen sal: AINES, corticoids </li></ul><ul><li>Tòxics (enol, digoxina, adriamicina) </li></ul>
 12. 12. Clínica: Insuf. cardiaca E <ul><li>Dispnea </li></ul><ul><li>Ortopnea </li></ul><ul><li>Dispnea paroxística nocturna </li></ul><ul><li> Pes </li></ul><ul><li>EAP (+ freq. en geriatria com a debut per  rigidesa vascular i  TA) </li></ul>
 13. 13. Clínica: insuf. cardiaca D <ul><li>Edemes mal·leolars </li></ul><ul><li>Ingurgitació jugular </li></ul><ul><li>Hepatàlgia, dolor abdominal </li></ul><ul><li>Reflux hepato-jugular </li></ul><ul><li>Augment de pes </li></ul><ul><li>Astènia, nàusees, vòmits (+ freq. en geriatria) </li></ul>
 14. 14. Presentació atípica IC en geriatria <ul><li>Poc freqüents: </li></ul><ul><ul><li>Dispnea d’esforç (sedentarisme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortopnea, DPN (malgrat la HTP fan canvis vasculars pulmonars compensadors). </li></ul></ul><ul><li>Apareixent tardanament: </li></ul><ul><ul><li>Edemes mal·leolars (insuf.venosa?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Edema pulmonar. </li></ul></ul><ul><li>Més freqüents ( a recordar com a debut! ): </li></ul><ul><ul><li>Tos seca ,  MEF25-75, roncus, sibil·làncies (MPOC?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Debilitat generalitzada, anorèxia, fatiga (x edat?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Manifestacions mentals ( confussió , malsons, insomni, ansietat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Oligúria diürna + nictúria </li></ul></ul>
 15. 15. Diagnòstic: Radiologia <ul><li>Cardiomegàlia </li></ul><ul><li>Ingurgitació hiliar </li></ul><ul><li>Edema intersticial </li></ul><ul><ul><li>Linies B de Kerley </li></ul></ul><ul><ul><li>Edema de cisures </li></ul></ul><ul><ul><li>Edema peribronquial i perivascular </li></ul></ul>
 16. 16. Rx en EAP
 17. 17. Dx: Ecocardiograma (bàsic en avis per: assegurar el Dx i diferenciar IC sistòlica de diastòlica) <ul><li>Estat de les cavitats </li></ul><ul><li>Estat de les parets </li></ul><ul><li>Valvulopaties </li></ul><ul><li>Fracció d’ejecció </li></ul><ul><li>Pressió as. pulmonars </li></ul><ul><li>Valoració funcional diastòlica (Ecocardio-doppler) </li></ul>
 18. 18. Diagnòstic d’IC ( CLÍNIC! ): Criteris de Framingham (2M ò 1M + 2m) <ul><li>DPN </li></ul><ul><li>Ingurg. Jugular </li></ul><ul><li>Estertors </li></ul><ul><li>Cardiomegàlia </li></ul><ul><li>EAP </li></ul><ul><li>Galop per 3r soroll </li></ul><ul><li>RHJ </li></ul><ul><li>Pèrdua >4.5 kg. amb el tractament diürètic. </li></ul><ul><li>Edema EEII </li></ul><ul><li>Tos nocturna </li></ul><ul><li>Dispnea d’esforç </li></ul><ul><li>Hepatomegàlia </li></ul><ul><li>Embass. Pleural </li></ul><ul><li> >1/3 de la capacitat vital </li></ul><ul><li>Taquicàrdia >120 bpm. </li></ul>MAJORS MENORS
 19. 19. Classificació IC (segons alteració inicial del múscul) <ul><li>SISTÒLICA (alt. Contractilitat ) ( 60-70% ) FE<40%. Cardiomegàlia </li></ul><ul><ul><ul><li>Ex: post-IAM, miocardiop. dilatada.... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ frq. en persones relativament joves </li></ul></ul></ul><ul><li>DIASTÒLICA (alt. Relaxació i dif. Ompliment ) ( 30-40% ) FE>40% . No cardiomegàlia Ex. HTA , Mioc. Hipertròfica </li></ul><ul><ul><ul><li>+ freq. en geriatria. (mentre només el 6% de pacients joves amb IC tenen FE>50%, en pacients de >70 anys arriva a un 47%). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt afectada pels canvis cardiovasculars associats a l’edat (  reserva CV,  HVE, i  rigidesa ventricular i vascular). </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Gairebé tots els estudis basats en la evidència estan fets en IC sistòlica!! DISFUNCIÓ SISTÒLICA DISFUNCIÓ DIASTÒLICA (la + freq. en GERIATRIA)
 21. 21. Classificació funcional IC CLASSE I NO Símptomes amb activitat habitual CLASSE II Símptomes amb activitat moderada CLASSE III Símptomes amb activitat mínima CLASSE IV Símptomes en repòs NYHA
 22. 22. Procés diagnòstic IC <ul><li>Anamnesi : </li></ul><ul><ul><li>Dispnea, Ortopnea, DPN </li></ul></ul><ul><ul><li>Edemes </li></ul></ul><ul><ul><li>(geriatria): Astènia, fatiga, tos seca, dolor abdominal, confussió, insomni. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edemes </li></ul></ul><ul><ul><li>Palpitacions, Síncop </li></ul></ul><ul><li>AP : IAM, angor, HTA, DM, Valvulopatia, miocardiopatia, tabac, enol, fàrmacs. </li></ul><ul><li>Expl. física: </li></ul><ul><ul><li>AC: freq. cardíaca (rara en avis la taquicàrdia en repòs), ritme (ACxFA), bufos (EAo). </li></ul></ul><ul><ul><li>AR: crepitants, roncus, sibil·lants. </li></ul></ul><ul><ul><li>TA, IJ, RHJ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hepatomegàlia, Edemes </li></ul></ul><ul><li>Expl. complementàries : </li></ul><ul><ul><li>Analítica: (Hg, ions, funció renal, hepàtica i tiroïdal) </li></ul></ul><ul><ul><li>ECG (cardiop.isq, HVE) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx tòrax (cardiomegàlia, ingurgitació hiliar, congestió pulmonar) </li></ul></ul><ul><li>Sospita IC </li></ul><ul><li>Dispnea, Ortopnea </li></ul><ul><li>Edemes mal·leolars </li></ul><ul><li>(avis): tos, fatiga important, confussió </li></ul>Indicat ingrés Hospital? <ul><li>SI , per </li></ul><ul><li>Edema agut de pulmó </li></ul><ul><li>Malaltia greu associada </li></ul><ul><li>Intoxicació digitàlica greu </li></ul><ul><li>Arítmia greu </li></ul><ul><li>Suport familiar inadequat </li></ul>DERIVACIÓ HOSPITAL DERIVACIÓ CARDIÒLEG TRACTAMENT SEGONS TIPUS i CLASSE FUNCIONAL <ul><li>AVALUCIÓ INICIAL </li></ul><ul><li>Història clínica </li></ul><ul><li>Exploració física </li></ul><ul><li>proves complementàries (ECG, analítica, Rx tòrax) </li></ul>Confirmació diagnòstica de INSUF. CARDIACA ECOCARDIOGRAMA Alt. Estructural: valvulopatia, miocardiopatia Disfunció sistòlica o diastòlica
 23. 23. Pèptid natriurètic B (BNP) <ul><li>La determinació del BNP és útil en el diagnòstic d’IC (N Engl J Med 2002) </li></ul><ul><li>El BNP es un pèptid ventricular que augmenta en relació a la tensió de la paret ventricular </li></ul><ul><li>BNP>100 pg valor predictiu + de 84% </li></ul><ul><li>BNP<50 pg valor predictiu - del 96% </li></ul><ul><li>En estudi la seva implantació </li></ul><ul><li>Possible valor com a marcador de disfunció ventricular pre-simptomàtica. </li></ul>
 24. 24. TRACTAMENT de la IC. Consideracions prèvies en geriatria <ul><li>Condicions pròpies de la TERÀPIA EN GERIATRIA (polifarmàcia, resposta condicionada per alt. fisiològiques, risc de toxicitat/reaccions adverses, compliment) </li></ul><ul><li>L’objectiu no és únicament alleujar els símptomes </li></ul><ul><li>Prevenció de l’aparició i progressió de l’IC </li></ul><ul><li>Disminuir la mortalitat per progressió de l’IC i/o per mort sobtada </li></ul><ul><li>Disminuir les complicacions tromboembòliques </li></ul>
 25. 25. ESQUEMA TERAPÈUTIC <ul><li>Confirmar el diagnòstic d’INSUF.CARDIACIACA. </li></ul><ul><li>Valorar i tractar les manifestacions clíniques: edema pulmonar, dolor, dispnea d’esforç, fatiga, edema mal·leolar... (un 25% dels pacients que moren per IC, segons els cuidadors desitjarien haver mort abans per no haver de partir tant) </li></ul><ul><li>Determinar l’etiologia </li></ul><ul><li>Identificar els factors desencadenants (IMP en geriatria) </li></ul><ul><li>Estimar el pronòstic </li></ul>
 26. 26. ESQUEMA TERAPÈUTIC 2 <ul><li>Aconsellar al pacient i la família (explicar la malaltia, l’evolució, les complicacions possibles i el pronòstic). </li></ul><ul><li>Triar el tractament adequat. </li></ul><ul><li>Intentar prevenir les complicacions (embòlies, mort sobtada, pitjor qualitat de vida, depressió,...) </li></ul><ul><li>Controlar la progressió i efectuar els ajustaments terapèutics convenients </li></ul><ul><li>Intentar assegurar el compliment del tractament </li></ul><ul><li>Mobilitzar els recursos adequats (la OMS recomana cures pal·liatives a les Neos, però serien més rellevants per avis amb IC que tot i el pronòstic impredecible, sovint tenen símptomes greus per la mateixa IC o per comorbilitat, durant tot el procés de la malaltia i no només quan són prop de la mort). </li></ul>
 27. 27. Tractament <ul><li>Tractament etiològic </li></ul><ul><li>Recomanacions generals </li></ul><ul><li>Tractament farmacològic </li></ul><ul><ul><li>IECAs (ARA-II), ß -blocs, diürètics, espironolactona, digital, nitrats+hidralazina, anticoagulants, antiagregants. </li></ul></ul><ul><li>Diferències terapèutiques segons tipus IC (disfunció ventricular assimptomàtica, IC diastòlica). </li></ul>
 28. 28. Tractament etiològic <ul><li>És el millor si s’identifica una causa clara de la IC: </li></ul><ul><ul><li>Malaltia coronària (en avis de 80-90à. pot debutar com a IC). </li></ul></ul><ul><ul><li>Valvulopaties ( Estenosi Aòrtica , Prolapse mitral ) </li></ul></ul><ul><ul><li>HTA </li></ul></ul><ul><ul><li>Fàrmacs, tabac, alcohol. </li></ul></ul><ul><li>El tractament específic de coronariopatia i valvulopaties modifica de forma dràstica el pronòstic de la insuf. cardiaca. </li></ul>
 29. 29. Recomanacions generals (MOLT IMPORTANTS) <ul><li>Educació de pacient i família : explicar els símptomes i signes, la dieta, el pronòstic i el tractament. </li></ul><ul><ul><li>Especial importància la mesura del pes corporal : Un increment brusc, per exemple >2Kg en 1-3 dies ha d’alertar al pacient a consultar amb el metge. </li></ul></ul>
 30. 30. Recomanacions generals II <ul><li>Viatges : canvis en dieta, Tª, humitat, i pressió en balanç hidrosalí i tmt. diürètic. </li></ul><ul><ul><li>Viatges llargs contraindicats en classes funcionals III i IV (edemes, TVP) </li></ul></ul><ul><li>Vacunacions : grip i pneumocòccica. </li></ul><ul><li>Afavorir activitat adaptada a capacitat física (evitant aïllament social i inactivitat) </li></ul>
 31. 31. Recomanacions generals III: DIETA <ul><li>L’objectiu principal de la dieta ha de ser reduir l’obesitat </li></ul><ul><li>La restricció de sal (<2.5 g/dia) es més important a l’ICC greu però poc trascendent a la lleu (no hi ha evidencia documentada del benefici d’aquesta mesura tradicional). </li></ul><ul><li>L’ingestió de líquids es reduirà a 1-1,5l/dia a l’ICC greu, excepte en els climes càlids. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>PROHIBIT de FUMAR </li></ul><ul><li>ALCOHOL: </li></ul><ul><ul><li>En els pacients amb miocardiopatia alcohòlica cal abstinència absoluta </li></ul></ul><ul><ul><li>En la resta, cal evitar el consum de risc: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>< 40 g/dia en homes i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>< 30 g/dia en dones, tot i que no hi ha evidència clara al respecte. </li></ul></ul></ul>Recomanacions generals IV: TABAC i ALCOHOL
 33. 33. <ul><li>Si l’IC és estable, és convenient realitzar exercici aeròbic de forma regular: </li></ul><ul><ul><li>Caminar 20-30 minuts 4-5 dies/ setmana, </li></ul></ul><ul><ul><li>Passejar en bicicleta 20 minuts arribant al 70% de la freqüència cardiaca màxima (220 – edat). </li></ul></ul><ul><li>Es desaconsellen els exercicis esgotadors </li></ul><ul><li>Si la IC es descompensa, només cal repòs els primers dies. De seguida que es pugui cal reiniciar l’activitat. </li></ul>Recomanacions generals V: EXERCICI FÍSIC Hi ha evidència que, a l’ICC estable, l’exercici i l’entrenament milloren la capacitat d’esforç i la qualitat de vida !!!
 34. 34. Tractament farmacològic Consideracions prèvies en Geriatria <ul><li>Polifarmàcia </li></ul><ul><ul><li>90% de la població >65 anys es medica </li></ul></ul><ul><ul><li>>40% d’ells prenen  3 fàrmacs (difícil compliança) </li></ul></ul><ul><li> efectes adversos,  toxicitat,  hospitalitzacions per fàrmacs. </li></ul><ul><li>Que no preguntin, no vol pas dir que ho entenguin: CAL EXPLICAR! </li></ul><ul><li>Cal emprar: els menys fàrmacs possibles, a la menor dosi possible. </li></ul><ul><li>Cal control i seguiment periòdic de la medicació </li></ul>
 35. 35. Tractament farmacològic Prevenció de les complicacions embòliques Prevenció de la mort sobtada * Milloria supervivència Transplantament?* <ul><li>Disfunció ventric. </li></ul><ul><li>assimpt. ò CF I: </li></ul><ul><li>IECAS* </li></ul><ul><li>CF II: afegir: </li></ul><ul><li>Diürètics nansa </li></ul><ul><li>ß -bloquejants* </li></ul><ul><li>CF III (afegir): </li></ul><ul><li>Espironolactona* </li></ul><ul><li>Valorar digoxina </li></ul><ul><li>Hidralacina+nitrats* </li></ul>
 36. 36. IECAs <ul><li>Els IECAS són fàrmacs fonamentals i de primera elecció a l’ICC assimptomàtica i simptomàtica en qualsevol grau funcional. </li></ul><ul><li>Milloren tant els símptomes com els re-ingressos, i la supervivència (40%). </li></ul><ul><li>Milloren el remodelat ventricular. </li></ul><ul><li>ARA-II : alternativa als IECAs quan hi ha al·lèrgia o no es toleren per tos. (No són superiors en IC i són més cars). (S’han fet estudis en IC diastòlica). </li></ul>* > 30 estudis controlats en >7000 pacients
 37. 37. Dosificació dels IECAs <ul><li>El benefici dels IECA s’ha demostrat amb dosis “plenes”: </li></ul><ul><ul><li>Enalapril 10mg/12h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ramipril 5mg/12h </li></ul></ul><ul><ul><li>Captopril 50mg/8h </li></ul></ul><ul><ul><li>Trandolapril 4mg/24h </li></ul></ul><ul><ul><li>Dosis inferiors mantenen benefici sobre supervivència, però no sobre reaguditzacions ni hospitalitzacions. </li></ul></ul><ul><li>Començar per dosis baixes (evitant hipotensió i control K i funció renal en ancians) i augmentar fins dosi objectiu o dosi màxima tolerada. </li></ul><ul><li>CI: creat >3 mg/dl, estenosi a.renal, K>5 mg/dl. </li></ul><ul><li>EI: tos (10-15%), edema angioneuròtic. </li></ul>
 38. 38. ß-BLOQUEJANTS Bisoprolol (EFG, Emconcor ® ), Carvedilol (Coropres ®), però hi ha estudis amb Metoprolol, Atenolol, i Sotalol <ul><li>Milloria simptomàtica a llarg plaç. </li></ul><ul><li>Disminució ingressos(18%) i de la mortalitat per qualsevol causa en IC de qualsevol edat (28%) (estudis poblacionals en ancians). </li></ul><ul><li>Efectes beneficiosos afegits als dels IECA. </li></ul><ul><li>Cal iniciar a dosis baixes (1,25 de bisoprolol/24hs ò 3,125 de carvedilol /12 hs) en pacients estabilitzats (malgrat siguin CF III ò IV). </li></ul><ul><li>Augment de dosi cada 15 dies (segons TA i FC) fins dosi màxima si és tolerada (10 mg/dia Bisoprolol, 25mg/12 hs. Carvedilol). Malgrat dosis baixes tenen efectes beneficiosos, aquests augmenten conforme ho fa la dosi </li></ul>> de 20 estudis amb >10.000 pacients
 39. 39. ß-BLOQUEJANTS <ul><li>Pot haver-hi lleu empitjorament simptomàtic a l’inici tractament. </li></ul><ul><li>Efecte beneficiós a partir 4a setmana. </li></ul><ul><li>(si descompensació): continuar ß-bloc si és possible (com a molt disminuir-lo temporalment). </li></ul><ul><li>Durada de tractament: indefinida. </li></ul><ul><li>CI : TAS<100, FC<60bpm, disfunció sinusal, bloc AV de II i III grau, arteriopatia perifèrica, asma, MPOC severa, DM de difícil control. </li></ul>
 40. 40. Diürètics de nansa ( Furosemida , Torasemida) <ul><li>Són fàrmacs fonamentals i ràpids per millorar els símptomes congestius, </li></ul><ul><li>No hi ha evidències sobre disminució d’ingressos ni mortalitat. </li></ul><ul><li>Han d’associar-se a IECAs i ß-blocs. </li></ul><ul><li>Dosis: les mínimes eficaces. (màx. 250 mg/dia) </li></ul><ul><li>Controls: funció renal, nivells de K. </li></ul>
 41. 41. ESPIRONOLACTONA <ul><li>Disminució mortalitat (l’únic diürètic). </li></ul><ul><li>Milloria símptomes i disminució ingressos. </li></ul><ul><li>Major benefici en CF III-IV. </li></ul><ul><li>Associat a IECAs, ß-blocs, i diürètics de nansa. </li></ul><ul><li>Dosi baixa: 25 mg/dia. </li></ul><ul><li>Controls: creatinini, K. </li></ul>
 42. 42. DIGOXINA <ul><li>És un fàrmac molt útil pel control de l’ICC associada a fibril·lació auricular. </li></ul><ul><li>Indicat en CF III i IV malgrat ritme sinusal (associat a IECA, ß-blocs , diürètics, espironolactona). </li></ul><ul><li>Dosis baixes: 0,125-0,25 mg/dia (Precaució: ancians, IR, alteracions iòniques). </li></ul><ul><li>Intoxic .: confussió (geriatria), arítmies, bradicàrdia, anorèxia, nàusees, vòmits, astènia, diarrees, dolors abdominals, visió tèrbola. </li></ul><ul><li>No existeixen evidències pel “descans de cap de setmana”. </li></ul>
 43. 43. Hidralacina + Nitrats <ul><li>Bona alternativa als IECA quan aquests estan contraindicats, però millor fer servir ARA-II </li></ul><ul><li>No utilitzar-los en monoteràpia </li></ul><ul><li>L’addició d’hidralacina i nitrats a la pauta de digoxina i diurètics té efecte favorable sobre els símptomes i la mortalitat. </li></ul><ul><li>Dosi: Hidrapres ® (20-50mg/dia). Dinitrat d’isosorbide EFG 20-150 mg/dia. </li></ul>
 44. 44. Prevenció embolismes <ul><li>La IC crònica és una síndrome d’alt risc trombo-embòlic. </li></ul><ul><li>Indicacions anticoagulació: </li></ul><ul><ul><li>ICC + fibril·lació auricular. </li></ul></ul><ul><ul><li>ICC+ embolisme previ (ò trombus a ECOCARDIO) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICC amb funció ventricular extremadament baixa (FE<20-24%)? (Indicació controvertida per baix nivell d’evidència) </li></ul></ul><ul><li>INR: 2-3 / Durada: indefinida </li></ul><ul><li>AAS? (només si cardiop. Isquèmica de base o anticoagulats que hagin fet embòlies). </li></ul>
 45. 45. Prevenció de Mort Sobtada <ul><li>3 Fàrmacs està comprovat que disminueixen la mort sobtada en IC: </li></ul><ul><ul><li>IECAs, </li></ul></ul><ul><ul><li>Espironolactona i </li></ul></ul><ul><ul><li>ß- bloquejants . </li></ul></ul><ul><li>Amiodarona? (estudis a favor i altres poc concloents) </li></ul><ul><li>Antiarítmics Clase I (Propafenona, flecaïnida, quinidina) i el D-Sotalol han demostrat en estudis clàsics augment de la mort sobtada quan hi ha depressió de la funció ventricular, per tant s’han d’evitar en IC. </li></ul>
 46. 46. Prevenció de mort sobtada II DAI (desfibril·ladors automàtics implantables) <ul><li>Estudis prospectius estan demostrant el benefici dels DAI per millorar la supervivència en pacients amb arítmies ventriculars malignes o alt risc de tenir-ne. </li></ul><ul><li>Indicacions : </li></ul><ul><ul><li>Mort sobtada recuperada, i </li></ul></ul><ul><ul><li>Taquicàrdia ventricular sostinguda, en casos individualitzats. </li></ul></ul>
 47. 47. Tractament farmacològic Prevenció de les complicacions embòliques (SINTROM: si ACxFA ò antec.embòlia Prevenció de la mort sobtada (IECAs, ß-blocs, Espironalactona, DAI, Amiodarona?) * Milloria supervivència Transplantament?* <ul><li>Disfunció ventric. </li></ul><ul><li>assimpt. ò CF I: </li></ul><ul><li>IECAS* </li></ul><ul><li>CF II: afegir: </li></ul><ul><li>Diurètics nansa </li></ul><ul><li>ß -bloquejants* </li></ul><ul><li>CF III (afegir): </li></ul><ul><li>Espironolactona* </li></ul><ul><li>Valorar digoxina </li></ul><ul><li>Hidralacina+nitrats* </li></ul>
 48. 48. Disfunció ventricular assimptomàtica <ul><li>Indicació ECOCARDIO x buscar DVA: </li></ul><ul><ul><li>Post-IAM </li></ul></ul><ul><ul><li>Cardiomegàlia en Rx de tòrax </li></ul></ul><ul><ul><li>Trastorns conducció (BBEFH) </li></ul></ul><ul><li>Descartar causes corregibles quirúrgicament </li></ul><ul><li>Iniciar IECAs +/- ß -blocs? </li></ul>
 49. 49. Ttmt. IC DIASTÒLICA <ul><li>Mantenir ritme sinusal (l’aurícula contribueix a l’omplenament ventricular). Valorar amiodarona si FA paroxística. </li></ul><ul><li>Mantenir FC 55-75x’ (per allargar el temps de diàstole) ( ß-blocs, diltiazem, verapamil ). </li></ul><ul><li>Mantenir adequada activitat física. </li></ul><ul><li>No indicada la digoxina . </li></ul><ul><li>Evitar excés de diüresi (  pressió d’omplenat, i  el dèbit cardíac) </li></ul><ul><li>Els IECA són útils per la cardiopatia hipertensiva (  TA i  la hipertròfia ventricular), però en IC diastòlica només s’han fet estudis amb ARA-II. </li></ul>
 50. 50. INSUF. CARDIACA CRÒNICA EN GERIATRIA Jordi Casanovas

×