Publicidad
ĐẠI SƯ HUNGKAR RINPOCHE-Toronto May 2014
Próximo SlideShare
Phat tucanbiet5 - THẦY THÍCH THÔNG LẠCPhat tucanbiet5 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a ĐẠI SƯ HUNGKAR RINPOCHE-Toronto May 2014(20)

Publicidad

Último(20)

ĐẠI SƯ HUNGKAR RINPOCHE-Toronto May 2014

  1.   HHuunnggkkaarr DDoorrjjee RRiinnppoocchhee DDhhaarrmmaa TTeeaacchhiinngg Toronto – May, 2014         ĐẠI SƯ HUNGKAR RINPOCHE HÓA THÂN CỦA VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT Đại Sư Hungkar Dorje Rinpoche hóa thân trí tuệ của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Đại sư Do Khyentse, một vị Tổ vĩ đại của dòng Cổ Mật. Ngài sinh trưởng trong vùng Golog xứ Amdo tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Ngài đã tu học dưới sự dìu dắt của thân phụ Ngài là Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương Orgyen Kusum Lingpa, và các vị thầy khác, về nhiều môn học khác nhau và giáo lý của tất cả các tông phái Phật Giáo tại Tây Tạng. Hiện nay, Ngài là viện trưởng trụ trì Tu Viện Lung Ngon trong vùng Golog, một trong những tu viện chính rất nổi tiếng tại miền đông Tây Tạng, với cả ngàn vị tăng đang thọ nhận giáo pháp và tu học. Tôn Giả Hungkar Dorje hoằng dương cả Hiển Giáo lẫn Mật Giáo khắp Tây Tạng, và Ngài cũng đến giảng dạy Phật pháp cho rất nhiều đệ tử tại các quốc gia khác. Với lời nguyện hùng tráng: “Ở đâu có người thành tâm cầu Pháp giải thoát rốt ráo, tôi nguyện sẽ hết lòng trợ duyên cho họ tu hành chánh pháp để đạt kết quả ngay trong đời này. Không có gì, kể cả thời gian, không gian hay vật chất, có thể cản trở được tâm nguyện này của tôi.” Tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Ðà là cõi dễ vãng sinh nhất trong các tịnh độ của chư Phật. Pháp tu vãng sinh tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Ðà theo truyền thống Kim Cang Thừa là pháp môn thẳng tắt, dễ tu, với những kỹ thuật giản dị, rõ ràng và thù thắng, thích hợp với mọi căn cơ trong thời đại bận rộn này. Tuy thế, để đạt kết quả, hành giả phải hội đủ nhân duyên mới có vãng sinh tịnh độ được. Trong kỳ hoằng pháp tại Toronto này, Đại Sư Hungkar Rinpoche sẽ thuyết giảng về cõi tịnh độ Cực Lạc và cách thức tạo đủ 4 nhân duyên để hành giả có thể đạt kết quả vãng sinh tịnh độ. Thuyết giảng: Pháp Tu Vãng Sanh Tịnh Độ Cực Lạc Thời gian: Thứ Bảy 17/05 và Chủ Nhật 18/05 Buổi sáng từ: 9:30AM – 12:00PM Buổi chiều từ: 2:00PM – 4:30PM Địa điểm: 1490 Bancroft Dr. Mississauga, Ontario, L5V 1L6 Có Thông Dịch Tiếng Việt & Anh Xin liên lạc để ghi danh vì chổ có hạn. TRẦN BẠCH TUYẾT (416)888-5836 TRẦN CẨM TUYẾN (416)706-0392 Email: rigdzinttran@gmail.com www.hungkardorje.org 
Publicidad