Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Bản-trình-bày1.pptx

 1. ARE U READY?
 2. NHÓM MỘT
 3. NHÓM MỘT
 4. S ỐT HÀ N HV I Ê N
 5. 001 003 004 002 005 008 009 010 007 011
 6. B À I 3 C Ô N G D Â N B Ì N H Đ Ẳ N G T R Ư Ớ C P H Á P L U Ậ T 1 Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 2 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí 3 Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
 7. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân -Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ NỘI DUNG 1: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
 8. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau Một là: Bất kì công dân nào, nếu đáp ứng các quy định của pháp luật đều được hưởng câc quyền công dân. Ngoài việc hường quyền, công dân còn phải thực hiện nghĩa vụ một cách bình đẳng. Các quyền được hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản và các quyền dân sự, chính trị khác… Các nghĩa vụ phải thực hiện như nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế,… Hai là: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội NỘI DUNG 1: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ -Tham gia giao thông là quyền , tuân thủ theo luật giao thông là nghĩa vụ -Quyền công dân không tách khỏi nghĩa vụ của công dân -Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc , giới tính , tôn giáo , giàu nghèo , thành phần và địa vị xã hội + quyền kinh doanh + quyền sử dụng sức lao động + quyền tự do kết hôn + quyền học tập Nghĩa vụ mà công dân cần thực hiện: + nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc + nghĩa vụ đóng thuế Nghĩa vụ lao động công ích + nghĩa vụ chấp theo đúng pháp luật
 9. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi bầu cử Bệnh nhân nằm ở bệnh viện thực hiện quyền bầu cử Thầy tu thực hiện quyền bầu cử Cử tri Mường Tè (Lai Châu) thực hiện quyền bầu cử Công dân nộp thuế Công dân thực hiên nghĩa vụ quân sự
 10. Mọi công dân khi thực hiện những hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi của mình gây ra và bị xử lý theo quy định của pháp luật Những lỗi vi phạm với mức độ như nhau, đối tượng như nhau thì sẽ chịu trách nhiệm như nhau. Ví dụ: Những người gây thương tích cho người khác cùng một mức độ, có các điều kiện về nhân thân (tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý...) và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ giống nhau thì sẽ cùng chịu một khung hình phạt
 11. Vụ án Đinh La Thanh NHƯ VẬY KHÔNG CẦN PHÂN BIỆT ĐỊA VỊ CHỨC VỤ CAO QUYỀN THẾ RA SAO THÌ MỌI NGƯỜI AI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀU PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT
 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong Hiến pháp và luật. - Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo ra các điều kiện cần thiết bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. - Đối với công dân, việc thực hiện các nghĩa vụ được Hiến pháp và luật quy định là điều kiện cần thiết để sử dụng các quyền của mình. N Ộ I D U NG 3 Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật Bên cạnh đó việc đảm bảo sự bình đẳng này còn thể hiện tinh thần pháp luật tiến bộ, hòa chung với quốc tế của nước ta vì quốc tế ghi nhận con người có quyền bình đẳng.
 13. CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Publicidad