Se ha denunciado esta presentación.

Suy hô hấpcap y6

0

Compartir

Próximo SlideShare
Câu hoi thi cr
Câu hoi thi cr
Cargando en…3
×
1 de 56
1 de 56

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Suy hô hấpcap y6

 1. 1. SUY HÔ HẤP CẤPSUY HÔ HẤP CẤP PGS.TS. TRẦN VĂN NGỌCPGS.TS. TRẦN VĂN NGỌC BM NỘI –ĐHYDBM NỘI –ĐHYD KHOA HÔ HẤP-BVCRKHOA HÔ HẤP-BVCR
 2. 2. Định nghĩaĐịnh nghĩa SHH :SHH : heä hoâ haáp khoâng coønheä hoâ haáp khoâng coøn ñaûm baûo 1 trong 2 chöùc naêngñaûm baûo 1 trong 2 chöùc naêng cung caáp oxy vaø ñaøo thaûicung caáp oxy vaø ñaøo thaûi CO2.CO2. SHH caáp coù söï roái loaïn khí maùu vaøSHH caáp coù söï roái loaïn khí maùu vaø toan kieàm ñe doaï tính maïngtoan kieàm ñe doaï tính maïng
 3. 3. Phân lọai SHH cấp :Phân lọai SHH cấp : SHH taêng thaùn khíSHH taêng thaùn khí :do öù CO:do öù CO22 ( PaCO( PaCO22 > 45 mmHg )> 45 mmHg )  toan hoâ haáp ( pH <toan hoâ haáp ( pH < 7,35 ).7,35 ). SHH giaûm oxy maùuSHH giaûm oxy maùu : PaO: PaO22 < 60 mmHg .< 60 mmHg .  thôû nhanh vaø giaûm PaCOthôû nhanh vaø giaûm PaCO22 . Trong. Trong GĐ naëng coù theå gaây taêng COGĐ naëng coù theå gaây taêng CO22 .. SHH vöøa coù taêng COSHH vöøa coù taêng CO22 vaø giaûm Ovaø giaûm O22 maùu.maùu.
 4. 4. SINH LYÙ BEÄNHSINH LYÙ BEÄNH 1. SHH giaûm oxy maùu :1. SHH giaûm oxy maùu : Do moät trong caùc roái loaïn sau :Do moät trong caùc roái loaïn sau : Shunt :Shunt : Shunt baåm sinh : bònh tim/ mm lôùn.Shunt baåm sinh : bònh tim/ mm lôùn. Shunt maéc phaûi : do beänh ôû phoåi.Shunt maéc phaûi : do beänh ôû phoåi. Maát caân baèng V/QMaát caân baèng V/Q :beänh phoåi taéc ngheõn:beänh phoåi taéc ngheõn ( COPD, hen), vieâm moâ keõ , taéc maïch ( thuyeân( COPD, hen), vieâm moâ keõ , taéc maïch ( thuyeân taéc phoåi).taéc phoåi). Giaûm noàng ñoä oxy hít vaøoGiaûm noàng ñoä oxy hít vaøo Giaûm thoâng khí :Giaûm thoâng khí :  taêng PaCO2 vaø giaûm oxytaêng PaCO2 vaø giaûm oxy maùu ( do taêng CO2 pheá nang thay theá O2. )maùu ( do taêng CO2 pheá nang thay theá O2. ) Roái loaïn khuyeách taùn :Roái loaïn khuyeách taùn : Giaûm O2 maùu trongGiaûm O2 maùu trong nhoùm beänh naày thöôøng do maát caân baèng V/Qnhoùm beänh naày thöôøng do maát caân baèng V/Q Oxy TM troän giaûm :Oxy TM troän giaûm : thieáu maùu , giaûm cung löôïngthieáu maùu , giaûm cung löôïng tim, giaûm oxy maùu , taêng tieâu thuï oxy --> giaûm O2tim, giaûm oxy maùu , taêng tieâu thuï oxy --> giaûm O2
 5. 5. SINH LYÙ BEÄNHSINH LYÙ BEÄNH 2. SHH taêng CO2:2. SHH taêng CO2: Söï cung - caàu trong thoâng khí :Söï cung - caàu trong thoâng khí : CungCung ( ventilatory supply ) laø khaû( ventilatory supply ) laø khaû naêng thoâng khí töï nhieân toái ñanaêng thoâng khí töï nhieân toái ña ñöôïc duy trì maø khoâng laøm meät côñöôïc duy trì maø khoâng laøm meät cô hoâ haáp.hoâ haáp. Caàu :Caàu : ( ventilatory demand ) laø( ventilatory demand ) laø thoâng khí phuùt töï nhieân , khi ñöôïcthoâng khí phuùt töï nhieân , khi ñöôïc duy trì haèng ñònh seõ laøm PaCOduy trì haèng ñònh seõ laøm PaCO22 oånoån ñònh..ñònh.. – Bình thöôøng : cung > caàu . Nhö vaäy khiBình thöôøng : cung > caàu . Nhö vaäy khi gaéng söùc khoâng coù söï taêng PaCOgaéng söùc khoâng coù söï taêng PaCO22..
 6. 6. SINH LYÙ BEÄNH :SINH LYÙ BEÄNH : 2. SHH taêng CO2. SHH taêng CO22:: Caùc yeáu toá laøm giaûm cung vaøCaùc yeáu toá laøm giaûm cung vaø taêng nhu caàu thoâng khí :taêng nhu caàu thoâng khí : + Giaûm cung :+ Giaûm cung : • Bònh thaàn kinh cô,Bònh thaàn kinh cô, • SDDSDD • RL ñieän giaûi,RL ñieän giaûi, • Giaûm CN neuron vaän ñoäng,Giaûm CN neuron vaän ñoäng, • Taêng nhu caàu naêng löôïng hoaïtTaêng nhu caàu naêng löôïng hoaït ñoäng côñoäng cô hoâ haáp,hoâ haáp, • Baát thöôøng cô hoïc hoâ haáp…Baát thöôøng cô hoïc hoâ haáp…
 7. 7. SINH LYÙ BEÄNH :SINH LYÙ BEÄNH : 2. SHH taêng CO2. SHH taêng CO22:: Caùc yeáu toá laøm giaûm cung vaøCaùc yeáu toá laøm giaûm cung vaø taêng nhu caàu thoâng khí :taêng nhu caàu thoâng khí : + Taêng caàu thoâng khí+ Taêng caàu thoâng khí • Taêng Vd / Vt : hen , KPT ..;Taêng Vd / Vt : hen , KPT ..; • Taêng tieâu thuï oxy : soát ,nhieãmTaêng tieâu thuï oxy : soát ,nhieãm truøng,truøng, taêng coâng thôû…taêng coâng thôû… • Giaûm oxy maùy ,Giaûm oxy maùy , • Toan chuyeån hoaù,Toan chuyeån hoaù, • Nhieãm truøng ,Nhieãm truøng , • Suy thaän, gan …).Suy thaän, gan …).
 8. 8. SINH LYÙ BEÄNH :SINH LYÙ BEÄNH : 2. SHH taêng CO2:2. SHH taêng CO2: Cô cheá chaùnh cuûa taêng CO2Cô cheá chaùnh cuûa taêng CO2 :: + Taêng SX CO2:+ Taêng SX CO2: soát ,n.truøng, co giaät ,tieâusoát ,n.truøng, co giaät ,tieâu thuï nhieàu ñöôøng.thuï nhieàu ñöôøng. + Taêng khoaûng cheát :+ Taêng khoaûng cheát : Vuøng phoåi ñöôïcVuøng phoåi ñöôïc thoâng khí nhöng khoâng töôùi maùuthoâng khí nhöng khoâng töôùi maùu Giaûm töôùi maùu > giaûm thoâng khíGiaûm töôùi maùu > giaûm thoâng khí ( COPD , hen , xô nang , xô phoåi , guø veïo( COPD , hen , xô nang , xô phoåi , guø veïo coät soángcoät soáng + Giaûm thoâng khí phuùt :+ Giaûm thoâng khí phuùt : beänh TK trungbeänh TK trung öông ,TK ngoaïi bieân ( Guillain-Barreù, xôöông ,TK ngoaïi bieân ( Guillain-Barreù, xô hoaù coät beân teo cô ,nhöôïc cô , vieâm ña cô ,hoaù coät beân teo cô ,nhöôïc cô , vieâm ña cô , loaïn döôõng cô ….)loaïn döôõng cô ….)
 9. 9. CHAÅN ÑOAÙN SUY HOÂ HAÁPCHAÅN ÑOAÙN SUY HOÂ HAÁP Laâm saøngLaâm saøng  nghi ngôø , CÑ xaùcnghi ngôø , CÑ xaùc ñònh = KMÑM.ñònh = KMÑM. – SHH caáp giaûm oxy : PaOSHH caáp giaûm oxy : PaO22 < 60 mmHg,< 60 mmHg, – SHH caáp taêng CO2 : PaCOSHH caáp taêng CO2 : PaCO22 > 45 mmHg> 45 mmHg vaø pH < 7,35vaø pH < 7,35 Caàn CÑ sôùm ng.nhaân SHH cuøng luùcCaàn CÑ sôùm ng.nhaân SHH cuøng luùc ñieàu trò SHH. .ñieàu trò SHH. .
 10. 10. KMDMKMDM Khi nghi ngôø SHH treân LS caànKhi nghi ngôø SHH treân LS caàn laøm ngay KMÑM ñeålaøm ngay KMÑM ñeå :: + Chaån ñoaùn xaùc ñònh,+ Chaån ñoaùn xaùc ñònh, + Phaân bieät caáp vaø maõn ,+ Phaân bieät caáp vaø maõn , + Ñaùnh giaù RL chuyeån hoùa+ Ñaùnh giaù RL chuyeån hoùa + Giuùp theo doõi trò lieäu.+ Giuùp theo doõi trò lieäu.
 11. 11. TD: KMÑMTD: KMÑM PaCO2 60 mmHg , HCO3 25 mEq/l , pHPaCO2 60 mmHg , HCO3 25 mEq/l , pH 7,257,25 PaCO2 60 mmHg , HCO3 36 ,PaCO2 60 mmHg , HCO3 36 , pH 7,38pH 7,38 PaCO2 70 mmHg , HCO3 36 ,PaCO2 70 mmHg , HCO3 36 , pHpH 7,28 , PaO2 35 mmHg , FiO2 21%7,28 , PaO2 35 mmHg , FiO2 21% PaCO2 33 mmHg , HCO3 22 ,PaCO2 33 mmHg , HCO3 22 , pHpH 7,45 , PaO2 40 mmHg , FiO2 21%7,45 , PaO2 40 mmHg , FiO2 21%
 12. 12. NGUYEÂN NHAÂNNGUYEÂN NHAÂN SUY HOÂ HAÁP CAÁPSUY HOÂ HAÁP CAÁP Bệnh lyù hoâ haáp : vieâm phoåi , phuøBệnh lyù hoâ haáp : vieâm phoåi , phuø phoåi , hen , COPD …phoåi , hen , COPD … Tim maïch : tuït HA , suy tim naëngTim maïch : tuït HA , suy tim naëng Ngoaøi cô quan hoâ haáp : vieâm tuïyNgoaøi cô quan hoâ haáp : vieâm tuïy caáp , gaåy xöông….caáp , gaåy xöông….
 13. 13. CƠ CHẾ GIẢM O2CƠ CHẾ GIẢM O2 P (A - a) O2 Baát thöôøng PaO2 PaCO2 P( A-a )O2 O2/ phoøng 100% O2 Giaûm thoâng khí ↓ ↑ ⊥ ⊥ Shunt tuyeät ñoái ↓ ⊥,↓ ↑ ↑ Shunt töông ñoái ↓ ⊥,↑,↓ ↑ ⊥ Roái loaïn kh.taùn ⊥ khi nghæ ⊥,↓ ⊥/ nghæ ⊥ ↓/gaéng söùc ↑/gaéng söùc
 14. 14. NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP Nguyên nhân liên quan thai kỳ:Nguyên nhân liên quan thai kỳ: thuyên tắcthuyên tắc ối , thuyên tắc khí , phù phổi do tiền sản giật ,ối , thuyên tắc khí , phù phổi do tiền sản giật , tràn khí trung thất , thuyên tắc phổi , bệnh timtràn khí trung thất , thuyên tắc phổi , bệnh tim mạch trên thai kỳ , viêm phổi hít , phù phổi domạch trên thai kỳ , viêm phổi hít , phù phổi do thuốc, kích thích buồng trứng (ascites , cô đặcthuốc, kích thích buồng trứng (ascites , cô đặc máu, tăng đông , thiểu niệu , RLCN gan,máu, tăng đông , thiểu niệu , RLCN gan, TDMP, ARDS)TDMP, ARDS)
 15. 15. Nguyên nhân toan-kiềm hô hấpNguyên nhân toan-kiềm hô hấp
 16. 16. Toan kiềm chuyển hoáToan kiềm chuyển hoá
 17. 17. Anion Gap trong toan chuyển hóaAnion Gap trong toan chuyển hóa
 18. 18. VIEÂM PHOÅIVIEÂM PHOÅI VIEÂM PHOÅI THUØY TREÂN PHAÛI:HÌNH AÛNH MÔØ ÑOÀNG NHAÁT THUØY TREÂN PHAÛI,KHOÂNG HOAÏI TÖÛ KHOÂNGTHAY ÑOÅI THEÅ TÍCH PHOÅI
 19. 19. XEÏP PHOÅIXEÏP PHOÅI XEÏP PHOÅI THUÏ ÑOÄNG DO TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅIXEÏP PHOÅI THUÏ ÑOÄNG DO TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
 20. 20. XEÏP PHOÅIXEÏP PHOÅI XEÏP THUØY GIÖÕA VAØ DÖÔÙI PHAÛI
 21. 21. OAPOAP
 22. 22. ARDS Định nghĩa ARDSARDS laø moät daïng toån thöông phoåi cấplaø moät daïng toån thöông phoåi cấp do tăng tính thaám maïch maùu, tích tuïdo tăng tính thaám maïch maùu, tích tuï Neutro vaø phuø pheá nang vôùi dòch giaøuNeutro vaø phuø pheá nang vôùi dòch giaøu protein.protein. 1994 :1994 : American-European ConsensusAmerican-European Consensus Conference (AECC)Conference (AECC) acute respiratoryacute respiratory distress syndrome (ARDS) thay cho adultdistress syndrome (ARDS) thay cho adult respiratory distress syndromrespiratory distress syndrom.. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL. The American-European Consensus Conference onBernard GR, Artigas A, Brigham KL. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination.ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am JAm J
 23. 23. Yeàu toá nguy cô ARDS Coù 2 nhoùm chính gaây toån thöôngCoù 2 nhoùm chính gaây toån thöông phoåiphoåi ++ Toån thöông phoåi tröïc tieápToån thöông phoåi tröïc tieáp :ñoäc toá.:ñoäc toá. Nguy cô ARDS phuï thuoäc vaøo ñoäcNguy cô ARDS phuï thuoäc vaøo ñoäc tính , noàng ñoä vaø lieàu cuûa 1 chaáttính , noàng ñoä vaø lieàu cuûa 1 chaát ++ Toån thöông phoåi giaùn tieápToån thöông phoåi giaùn tieáp :vieâm:vieâm toaøn thaân gaây toån thöông cô quantoaøn thaân gaây toån thöông cô quan nhö nhieãm truøng , chaán thöông naëngnhö nhieãm truøng , chaán thöông naëng
 24. 24. Y u toá nguy côế Caùc bònh lyù keát hôïp vôùi ARDS : + Gaây toån phoåi tröïc tieáp : Hít dòch vò ,Hít dòch vò , Daäp phoåi,Daäp phoåi, Hít khí ñoäc ,Hít khí ñoäc , Cheát ñuoái,Cheát ñuoái, Nhieãm truøng phoåi lan toaûNhieãm truøng phoåi lan toaû + Gaây toån thöông phoåi giaùn tieáp : Nhieãm truøng naëng,Nhieãm truøng naëng, Chaán thöông naëng ( gaåy nhieàu xöông daøi , soác giaûmChaán thöông naëng ( gaåy nhieàu xöông daøi , soác giaûm theå tích )theå tích ) Truyeàn dòch nhieàu,Truyeàn dòch nhieàu, Vieâm tuïy caáp,Vieâm tuïy caáp, Quaù lieàu thuoác,Quaù lieàu thuoác, Sau gheùp phoåi ,Sau gheùp phoåi ,
 25. 25. Yeáu toá nguy cô Taùc nhaân nhieãm truøng thöôøng keát hôïp vôùi ARDS : Vi khuaån :Gram (+) S.aureus, S . pneumoniae,Vi khuaån :Gram (+) S.aureus, S . pneumoniae, Gram (-) : Franciscella tularensis, Legionella sp ,Gram (-) : Franciscella tularensis, Legionella sp , Pasteurella multocida, Salmonella,Pasteurella multocida, Salmonella, Yersenia pestis,Yersenia pestis, Lao,Lao, Mycoplasma,Mycoplasma, Rickettsia ,Rickettsia , Chlamydia,Chlamydia, Virus ( CMV, RSV , HSV, VZV, adenovirus, influenza,Virus ( CMV, RSV , HSV, VZV, adenovirus, influenza, Hantavirus) ,Hantavirus) , Naám ( p. carinii , C, neoformans , H. capsulatum …)Naám ( p. carinii , C, neoformans , H. capsulatum …) KST ( Toxoplasma gondii, Strongyloides stercoralis )KST ( Toxoplasma gondii, Strongyloides stercoralis )
 26. 26. Chẩn đoán ARDS Biểu hiện lâm sàng: sớmsớm Phản ánh NN ARDS cũng như TT – PNPhản ánh NN ARDS cũng như TT – PN lan toảlan toả :sốt, tụt HA do:sốt, tụt HA do soácsoác NT, đau bụngNT, đau bụng dữ dội do viêm tuỵ cấp,….dữ dội do viêm tuỵ cấp,…. Trieäu chöùng phaùt trieån nhanhTrieäu chöùng phaùt trieån nhanh trongtrong 24 – 48h24 – 48h : khó thở nhanh phải tăng Fi02,: khó thở nhanh phải tăng Fi02, ho khan, đau ngực, tím tái, nhịp timho khan, đau ngực, tím tái, nhịp tim nhanh, ran lan toảnhanh, ran lan toả
 27. 27. X QUANG & CT SCAN ARDSX QUANG & CT SCAN ARDS
 28. 28. X QUANG ARDS PHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNGPHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG (INJURY PULMONARY EDEMA)(INJURY PULMONARY EDEMA) SARS-SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 15 -3-2003 19 -3- 2003 20 -3- 2003
 29. 29. The Berlin Definition 2012The Berlin Definition 2012 Triệu chứng LS trong vòng 1 tuầnTriệu chứng LS trong vòng 1 tuần hay triệuhay triệu chứng mới hay nặng lên trong tuần quachứng mới hay nặng lên trong tuần qua Tổn thương phổi 2 bênTổn thương phổi 2 bên Suy hô hấp không phải do tim hay quá tảiSuy hô hấp không phải do tim hay quá tải Giảm oxy vừa-nặng + PEEP ≥5 cmH2OGiảm oxy vừa-nặng + PEEP ≥5 cmH2O – ARDS Nhẹ : 200 < PaO2/FiO2ARDS Nhẹ : 200 < PaO2/FiO2 ≤≤ 300300 – ARDS TB : < 100 PaO2 / FiO2ARDS TB : < 100 PaO2 / FiO2 ≤≤ 200200 – ARDS nặng : PaO2 /FiO2ARDS nặng : PaO2 /FiO2 ≤≤ 100100
 30. 30. ÑIEÀU TRÒÑIEÀU TRÒ SUY HOÂ HAÁP CAÁPSUY HOÂ HAÁP CAÁP
 31. 31. 1. NGUYEÂN TAÉC ÑIEÀU TRÒ :1. NGUYEÂN TAÉC ÑIEÀU TRÒ : Xaùc ñònh lónh vöïc chaêm soùcXaùc ñònh lónh vöïc chaêm soùc.. – BN SHH giảm oxy traàm troïng , toanBN SHH giảm oxy traàm troïng , toan chuyeån hoaù, vaø ñe doaï truïy maïchchuyeån hoaù, vaø ñe doaï truïy maïch  NKQ thôû maùy .NKQ thôû maùy . Thoâng ñöôøng hoâ haáp :Thoâng ñöôøng hoâ haáp : ñaët NKQñaët NKQ khaån caáp tuøy thuoäc möùc ñoäkhaån caáp tuøy thuoäc möùc ñoä nghieâm troïng vaø dieãn tieán bònh lyù.nghieâm troïng vaø dieãn tieán bònh lyù. Đaët NKQ khi coù giaûm oxy hay taêngĐaët NKQ khi coù giaûm oxy hay taêng CO2 maùu tieán trieån trong vaøi phuùt –CO2 maùu tieán trieån trong vaøi phuùt – vaøi giôø theo doõi.vaøi giôø theo doõi.
 32. 32. Ñieàu chænh giaûm oxy vaø taêngÑieàu chænh giaûm oxy vaø taêng COCO22::  Muïc ñích ñieàu trò laø duy trì PaOMuïc ñích ñieàu trò laø duy trì PaO22 vaøvaø ngaên ngöøa giaûm Ongaên ngöøa giaûm O22 moâ.moâ. PaOPaO22 60 mmHg laø ñuû vôùi ñieàu kieän Hct60 mmHg laø ñuû vôùi ñieàu kieän Hct vaø cung löôïng tim ñaày ñuû.vaø cung löôïng tim ñaày ñuû.  BN bònh maïch vaønh hay m/m naõo coùBN bònh maïch vaønh hay m/m naõo coù theå caàn oxy maùu hôi cao hôn 1 chuùt.theå caàn oxy maùu hôi cao hôn 1 chuùt. Tìm vaø trò nguyeân nhaân caênTìm vaø trò nguyeân nhaân caên baûn :baûn :
 33. 33. ÑIEÀU TRÒ O2ÑIEÀU TRÒ O2 Laø ñieàu trò ñaàu tay giaûm OLaø ñieàu trò ñaàu tay giaûm O22 maùumaùu baát kyø cô cheá naøo.baát kyø cô cheá naøo. Caàn ñieàu trò ngay OCaàn ñieàu trò ngay O22 neáu coù giaûm Oneáu coù giaûm O22 maùu naëng hay nghi ngôø giaûm Omaùu naëng hay nghi ngôø giaûm O22 moâ.moâ. Giaûm OGiaûm O22 moâ khi giaûm Omoâ khi giaûm O22 maùu naëngmaùu naëng ( <45mmHg)( <45mmHg) Pa OPa O22 45-59mmHg coù theå keát hôïp vôí45-59mmHg coù theå keát hôïp vôí giaûm Ogiaûm O22 moâ neáu heä thoáng tim maïchmoâ neáu heä thoáng tim maïch khoâng theå buø tröø.khoâng theå buø tröø.
 34. 34. HT Sonde muõi Mask ñôn giaûn O2 l/p 1 2 3 4 5 6 6 7 8 FiO2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.4 0.5 0.6 HT Mask thôû laïi 1 phaàn O2 l/p 6 7 8 9 10 FiO2 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99
 35. 35. Nguy cô cuûa ñieàu trò ONguy cô cuûa ñieàu trò O22 quaù möùcquaù möùc FiOFiO22 cao:cao: Gaây RLCN , ngoä ñoäc (töùc sau xöông öùcGaây RLCN , ngoä ñoäc (töùc sau xöông öùc trong voøng 6h sau khi duøng Otrong voøng 6h sau khi duøng O22 FiOFiO22 100%).100%). FiOFiO22 100% laøm xeïp phoåi do haáp thu (khí öù100% laøm xeïp phoåi do haáp thu (khí öù trong pheá nang ñöôïc haáp thu nhanh hôn bìnhtrong pheá nang ñöôïc haáp thu nhanh hôn bình thöôøng khi noàng ñoä Othöôøng khi noàng ñoä O22 cao).cao). Sau thôû FiOSau thôû FiO22 100% seõ phaùt trieån shunt 10%.100% seõ phaùt trieån shunt 10%.
 36. 36. PaO2 cao:PaO2 cao: PaO2 cao ôû maùu voõng maïc gaây coPaO2 cao ôû maùu voõng maïc gaây co maïch daãn ñeán muø vónh vieãn.maïch daãn ñeán muø vónh vieãn. BN COPD vôùi taêng PaCOBN COPD vôùi taêng PaCO22 ,, taêng Ptaêng POO22  giaûm thoâng khí vaø taêng Pagiaûm thoâng khí vaø taêng PaOO22 , ñoâi khi ngöng, ñoâi khi ngöng thôûthôû ôû ngöôøi nhaïy caûmôû ngöôøi nhaïy caûm PaOPaO22 > 150mmHg daãn ñeán co maïch> 150mmHg daãn ñeán co maïch vaønh, roái loaïn nhòp.vaønh, roái loaïn nhòp.
 37. 37. 2. AÙP DUÏNG LAÂM SAØNG2. AÙP DUÏNG LAÂM SAØNG BN khoâng nhaïy caûm OBN khoâng nhaïy caûm O22 Khi khoâng coù öù COKhi khoâng coù öù CO22 hay COPD, ñieàu tròhay COPD, ñieàu trò OO22 maø khoâng löu taâm nhieàu ñeán giaûmmaø khoâng löu taâm nhieàu ñeán giaûm thoâng khí.thoâng khí. Khoâng neân do döï cho OKhoâng neân do döï cho O22 lieàu cao khi nghilieàu cao khi nghi ngôø giaûm Ongôø giaûm O22 moâ. Omoâ. O22 lieàu thaáp thaät söïlieàu thaáp thaät söï khoâng ñuû ñoái vôùi BN khoâng nhaïy caûmkhoâng ñuû ñoái vôùi BN khoâng nhaïy caûm OO22.. Khi BN nhaân oån, lieàu OKhi BN nhaân oån, lieàu O22 giaûm daàn ñeågiaûm daàn ñeå traùnh bieán chöùng.traùnh bieán chöùng.
 38. 38. BN nhaïy caûm OBN nhaïy caûm O22 Caàn caån thaän ôû BN COPD hay öù COCaàn caån thaän ôû BN COPD hay öù CO22 maõn tính. Duøng Omaõn tính. Duøng O22 quaù möùc coù theå gaâyquaù möùc coù theå gaây töû vong.töû vong. Tuy nhieân, öu tieân haøng ñaàu vaãn laø ñieàuTuy nhieân, öu tieân haøng ñaàu vaãn laø ñieàu chænh giaûm Ochænh giaûm O22 moâ.moâ. Ñieàu trò böôùc ñaàu trong COPD ñôït caáp laøÑieàu trò böôùc ñaàu trong COPD ñôït caáp laø ñieàu trò Oñieàu trò O22 lieàu thaáp.lieàu thaáp.
 39. 39. Choïn löïa FiOChoïn löïa FiO22 Trong ñôït caáp COPD, neáu taêng FiOTrong ñôït caáp COPD, neáu taêng FiO22 1% thì PaO1% thì PaO22 taêng 3mmHg. VD BNtaêng 3mmHg. VD BN COPD ,PaOCOPD ,PaO22 39mmHg ,FiO39mmHg ,FiO22 21%, ñeå21%, ñeå ñaït PaOñaït PaO22 60mmHg, FiO60mmHg, FiO22 caàn laø 28%.caàn laø 28%. Coâng thöùc tính FiOCoâng thöùc tính FiO22 caàn taêng :caàn taêng : 60mmHg - PaO60mmHg - PaO22 (thôû khoâng khí phoøng)(thôû khoâng khí phoøng)  = FiO= FiO22% caàn% caàn taêngtaêng
 40. 40. Ngoä ñoäc CONgoä ñoäc CO22 Taêng PaOTaêng PaO22 daãn ñeán taêng PaCOdaãn ñeán taêng PaCO22.. Taêng PaCOTaêng PaCO22 tæ leä vôí taêng FiOtæ leä vôí taêng FiO22. PaCO. PaCO22 taêngtaêng 5mmHg khi FiO5mmHg khi FiO22 24%, 8 mmHg khi FiO2 28%.24%, 8 mmHg khi FiO2 28%. Taêng PaCOTaêng PaCO22 ñoät ngoät daãn ñeán ngoä ñoäc COñoät ngoät daãn ñeán ngoä ñoäc CO22 :: taêng PaCOtaêng PaCO22, toan maùu, lô mô ñeán hoân meâ.., toan maùu, lô mô ñeán hoân meâ.. Moät soá BN coù PaCOMoät soá BN coù PaCO22 bình thöôøng nhöng coù bieåubình thöôøng nhöng coù bieåu hieän taêng thaùn khí maõn tính: moät soá BN coùhieän taêng thaùn khí maõn tính: moät soá BN coù PaCOPaCO22 giaûm trong luùc boäc phaùt beänh, nhö vaäy khigiaûm trong luùc boäc phaùt beänh, nhö vaäy khi
 41. 41. 3. THÔÛ MAÙY3. THÔÛ MAÙY 1.Chæ ñònh :1.Chæ ñònh : Taàn soá hoâ haáp > 35 l /pTaàn soá hoâ haáp > 35 l /p Thôû vaøo gaéng söùc toái ña < - 25Thôû vaøo gaéng söùc toái ña < - 25 cmH2OcmH2O Dung tích soáng <10-15ml/kg caân naëngDung tích soáng <10-15ml/kg caân naëng PaOPaO22 < 60mmHg vôùi Fi O< 60mmHg vôùi Fi O22 > 60%> 60% PaCOPaCO22 > 50mmHg vôùi pH < 7,35> 50mmHg vôùi pH < 7,35 PaCOPaCO22 > 55 mmHg> 55 mmHg pH < 7,2pH < 7,2
 42. 42. 4. THEO DOÕI BN SUY HOÂ HAÁP4. THEO DOÕI BN SUY HOÂ HAÁP Nhòp thôû , Vt , söû duïng cô hoâ haápNhòp thôû , Vt , söû duïng cô hoâ haáp phuï, thôû nghòch thöôøng ?phuï, thôû nghòch thöôøng ? Khi BN thôû maùy , caàn TD caån thaänKhi BN thôû maùy , caàn TD caån thaän nhöõng bieán chöùng keát hôïp thôûnhöõng bieán chöùng keát hôïp thôû maùy.maùy. Ñaët catheter ÑM , TM , thuoác caànÑaët catheter ÑM , TM , thuoác caàn thieát,KMÑM….thieát,KMÑM….
 43. 43. 5. Điều trị hỗ trợ5. Điều trị hỗ trợ An thần và liệt cơAn thần và liệt cơ Dinh dưỡngDinh dưỡng Ngừa NTBVNgừa NTBV Ngừa thuyên tắc TM sâuNgừa thuyên tắc TM sâu Ngừa XHTHNgừa XHTH Lợi tiểuLợi tiểu  giảm phù đặc biệt khi kết hợp suy timgiảm phù đặc biệt khi kết hợp suy tim sung huyết . Có thể kết hợp truyền albumin.sung huyết . Có thể kết hợp truyền albumin. Hb khoảng 9g/dlHb khoảng 9g/dl Cung lương tim bảo đảm tưới máu mô.Cung lương tim bảo đảm tưới máu mô.
 44. 44. Cung c p quá thi u dinh d ng:ấ ế ưỡCung c p quá thi u dinh d ng:ấ ế ưỡ – Thi u năng l ng và proteinế ượThi u năng l ng và proteinế ượ – Suy mòn c , gi m đ m/máuơ ả ạSuy mòn c , gi m đ m/máuơ ả ạ – Tăng nguy c nhi m trùngơ ễTăng nguy c nhi m trùngơ ễ – Kéo dài th i gian th máyờ ởKéo dài th i gian th máyờ ở Cung c p quá th a dinh d ng:ấ ừ ưỡCung c p quá th a dinh d ng:ấ ừ ưỡ – Tăng ĐH, triglyceride, azot/máuTăng ĐH, triglyceride, azot/máu – Tăng áp l c th m th u, RL đi n gi iự ẩ ấ ệ ảTăng áp l c th m th u, RL đi n gi iự ẩ ấ ệ ả – c ch mi n d chỨ ế ễ ịc ch mi n d chỨ ế ễ ị – Gan nhi m mễ ỡGan nhi m mễ ỡ
 45. 45. BIEÁN CHÖÙNG SHH CAÁPBIEÁN CHÖÙNG SHH CAÁP 1 .Taïi phoåi :1 .Taïi phoåi : thuyeân taéc phoåi , chaánthuyeân taéc phoåi , chaán thöông aùp löïc, xô phoåi , nhieãm truøngthöông aùp löïc, xô phoåi , nhieãm truøng 2. Tim maïch :2. Tim maïch : haï HA , giaûm cung löôïnghaï HA , giaûm cung löôïng tim, RLN, VMNT, NMCT caáp.tim, RLN, VMNT, NMCT caáp. 3. Tieâu hoaù :3. Tieâu hoaù : xuaát huyeát , giaõn daïxuaát huyeát , giaõn daï daøy, lieät ruoät ,tieâu chaûy, traøn khídaøy, lieät ruoät ,tieâu chaûy, traøn khí phuùc maïc, stress ulcerphuùc maïc, stress ulcer
 46. 46. 4. Thaän :4. Thaän : STC ( 10 – 20% trong ICU ),STC ( 10 – 20% trong ICU ), roái loaïn nöôùc ñieän giaûiroái loaïn nöôùc ñieän giaûi 5. Nhieãm truøng :5. Nhieãm truøng : vieâm phoåi , nhieãmvieâm phoåi , nhieãm truøng tieåu , nhieãm truøng huyeát.truøng tieåu , nhieãm truøng huyeát. 6. Dinh döôõng6. Dinh döôõng
 47. 47. Câu hỏiCâu hỏi BN COPD nhoùm C, nhaäp vieän vì khoù thôû , ho ñaøm vaøng 1 tuaàn , nhaäp caáp cöùu . Tieàn caên : 2 ñôït caáp khoâng nhaäp vieän M 100l/p , HA 14/8 , T: 37 o C , NT 30 l/p , SpO2 85% . Phoåi ran rít ngaùy . X quang ng c : thaâmự nhieãm pheá nang thuøy döôùi phaûi . Ñieàu trò O2 5l/p. KMÑM 1 giôø sau : pH 7,20 ; PaCO2
 48. 48. Câu hỏi 1.1. Chaån ñoaùn ?Chaån ñoaùn ? A.A. AECOPD bieán chöùng suy hoâ haápAECOPD bieán chöùng suy hoâ haáp caápcaáp B.B. Vieâm phoåi bieán chöùng SHH caápVieâm phoåi bieán chöùng SHH caáp / COPD/ COPD C.C. COPD bieán chöùng SHH caáp /COPD bieán chöùng SHH caáp / DPQDPQ D.D. K PQ/AE COPD b/c SHH caápK PQ/AE COPD b/c SHH caáp
 49. 49. Câu hỏi 1.1. Chaån ñoaùn ?Chaån ñoaùn ? A.A. AECOPD bieán chöùng suy hoâ haápAECOPD bieán chöùng suy hoâ haáp caápcaáp B.B. Vieâm phoåi bieán chöùng SHH caápVieâm phoåi bieán chöùng SHH caáp / COPD/ COPD C.C. COPD bieán chöùng SHH caáp /COPD bieán chöùng SHH caáp / DPQDPQ D.D. K PQ/AE COPD b/c SHH caápK PQ/AE COPD b/c SHH caáp
 50. 50. 1.1. Phaân tích khí maùu ?Phaân tích khí maùu ? A.A. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy naëngnaëng B.B. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy TBTB C.C. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy nheïnheï D.D. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , O, O22 bìnhbình thöôøngthöôøng
 51. 51. 1.1. Phaân tích khí maùu ?Phaân tích khí maùu ? A.A. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy naëngnaëng B.B. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy TBTB C.C. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , giaûm oxy, giaûm oxy nheïnheï D.D. Suy HH caáp taêng COSuy HH caáp taêng CO22 , O, O22 bìnhbình thöôøngthöôøng
 52. 52. 3.3. Ñieàu trò ?Ñieàu trò ? A.A.BiPAP , KS , DPQ , Khaùng vieâmBiPAP , KS , DPQ , Khaùng vieâm B.B.NKQ thôû maùy , KS , DPQ ,NKQ thôû maùy , KS , DPQ , Khaùng vieâmKhaùng vieâm C.C.Giaûm lieàu oxy , KS , DPQ ,Giaûm lieàu oxy , KS , DPQ , Khaùng vieâmKhaùng vieâm D.D.Giöõ lieàu oxy , KS , DPQ , KhaùngGiöõ lieàu oxy , KS , DPQ , Khaùng vieâmvieâm
 53. 53. 3.3. Ñieàu trò ?Ñieàu trò ? A.A.BiPAP , KS , DPQ , Khaùng vieâmBiPAP , KS , DPQ , Khaùng vieâm B.B.NKQ thôû maùy , KS , DPQ ,NKQ thôû maùy , KS , DPQ , Khaùng vieâmKhaùng vieâm C.C.Giaûm lieàu oxy , KS , DPQ ,Giaûm lieàu oxy , KS , DPQ , Khaùng vieâmKhaùng vieâm D.D.Giöõ lieàu oxy , KS , DPQ , KhaùngGiöõ lieàu oxy , KS , DPQ , Khaùng vieâmvieâm
 54. 54. 44. Kháng sinh ?. Kháng sinh ? A.A.Betalactam / B(-) + macrolideBetalactam / B(-) + macrolide B.B.Quinolones hô hấpQuinolones hô hấp C.C.Carbapenem nhóm 2Carbapenem nhóm 2 D.D.Vancomycine + macrolideVancomycine + macrolide
 55. 55. 44. Kháng sinh ?. Kháng sinh ? A.A.Betalactam / B(-) + macrolideBetalactam / B(-) + macrolide B.B.Quinolones hô hấpQuinolones hô hấp C.C.Carbapenem nhóm 2Carbapenem nhóm 2 D.D.Vancomycine + macrolideVancomycine + macrolide
 56. 56. Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo Điều trị học nội khoa –NXB Y học 2010Điều trị học nội khoa –NXB Y học 2010 Acute respiratory during pregnancy and the peripartum period . Up to Date 2013Acute respiratory during pregnancy and the peripartum period . Up to Date 2013 The American-European Consensus Conference definition of the acute respiratoryThe American-European Consensus Conference definition of the acute respiratory distress syndrome. J. Villara,b, R.M. Kacmarekc,d-2012distress syndrome. J. Villara,b, R.M. Kacmarekc,d-2012 Acute Respiratory Distress Syndrome: Diagnosis and Management. February 15,Acute Respiratory Distress Syndrome: Diagnosis and Management. February 15, 2012 Volume 85, Number 4.www.aafp.org/afp2012 Volume 85, Number 4.www.aafp.org/afp American Family Physician 353 American Family Physician 353 

×