Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Suy tim

Próximo SlideShare
Tăng huyết áp
Tăng huyết áp
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 42
1 de 42

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Suy tim

 1. 1. SUY TIM MẠN PGS. TS. CHÂU NGỌC HOA BỘ MÔN NỘI – KHOA Y – ĐHYD TP.HCM
 2. 2. nh ngh a suy timĐị ĩ 1987 Osler Lewis Wood Braunwald Wilson Harris 1988 1995 Cohn Task Force B t th ng c aấ ườ ủ tim Tri u ch ngệ ứ Không ho tạ ng hi uđộ ệ quả 18921892 19331933 19501950 19801980 19851985
 3. 3. Nghiên c u Framingham (1948- 1988)ứ  T vong sau 5 n mử ă : 75% (nam), 62% (n )ữ  Thời gian trung bình sống sau có ∆ có suy tim  1,7 n m (nam)ă  3,2 n m (n )ă ữ TIÊN LƯỢNG SUY TIM DÒCH TEÃ HOÏC
 4. 4. Ghi chuù: TÑ: tieåu ñöôøng ÑTN: ñau thaét ngöïc VK: vieâm khôùp BPM: beänh phoåi maïn ST: suy tim CÁC BỆNH MẠN TÍNH & CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG % TÑ VK BPM ÑTN ST -35.6 -50.4 -55.8 -60.6 -70 -80 -60 -40 -20 0 % % % % % Thayđổichấtlượngcuộcsốngxấuhơn DICH TỄ HỌC
 5. 5. Ñieàu trò suy tim: Thaäp nieân 1980 trôû veà tröôùc • Thuoác duøng: lôïi tieåu + digoxin. • Lôïi tieåu: giaûm trieäu chöùng sung huyeát, khoâng giaûm töû vong. • Digoxin: khoâng giaûm töû vong trong suy tim taâm thu maïn (nghieân cöùu DIG).
 6. 6. nh ngh a suy timĐị ĩ 1987 Osler Lewis Wood Braunwald Wilson Harris 1988 1995 Cohn Task Force B t th ng c aấ ườ ủ tim Tri u ch ngệ ứ Không hoạt động hiệu quả 18921892 19331933 19501950 19801980 19851985
 7. 7. SUY TIM SÖÏ HOAÏT HOÙA THAÀN KINH THEÅ DÒCH TRONG SUY TIM SINH LYÙ BEÄNH Kích thích Renin Kích thích heä giao caûm Taêng Vasopressin Phoùng thích Norepinephrine Angiotensin II Söùc caûn haäu taûi taêng Aldosterone Suy tim nhieàu hôn -Endothelin -Natriuretic peptid -Cytokin
 8. 8. 10
 9. 9. 11
 10. 10. 12
 11. 11. – Muïc tieâu ñieàu trò – Nguyeân taéc ñieàu trò • Ñieàu trò nguyeân nhaân • Ñieàu trò yeáu toá thuùc ñaåy suy tim • Ñieàu trò noäi khoa + Duøng thuoác + Khoâng duøng thuoác – Chìa khoùa söï thaønh coâng • Kieán thöùc thaày thuoác • Thaày thuoác – beänh nhaân. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÏN SUY TIM – ÑIEÀU TRÒ
 12. 12. ÑIEÀU TRÒ KHOÂNG DUØNG THUOÁC – Haïn cheá muoái vaø nöôùc Muoái: trung bình 6 – 10 g sodium/ngaøy • Cheá ñoä aên giaûm ½ löôïng muoái + Khoâng theâm muoái, chaám khi aên + Khoâng duøng thöùc aên naáu saün (baùn) + Khoâng duøng thöïc phaåm ñoùng hoäp • Cheá ñoä aên giaûm coøn ¼ toång löôïng sodium haøng ngaøy + Thöïc teá raát khoù aùp duïng + Nhö treân + Khoâng neâm muoái vaøo thöùc aên khi naáu Nöôùc: Suy tim nheï – trung bình : 1500 – 2000 ml Suy tim naëng : 500 – 1000 ml SUY TIM – ÑIEÀU TRÒ
 13. 13. – Cheá ñoä sinh hoaït • Haïn cheá vaän ñoäng theå löïc tuøy theo möùc suy tim + Tieáp tuïc ngheà ñang laøm neáu ñöôïc, ñieàu chænh cho thích hôïp khaû naêng cô theå + Khuyeán khích tham gia hoaït ñoäng xaõ hoäi • Nghæ ngôi taïi giöôøng : suy tim naëng ÑIEÀU TRÒ KHOÂNG DUØNG THUOÁC SUY TIM – ÑIEÀU TRÒ-
 14. 14. • Ngöng thuoác laù • Giaûm caân neáu thöøa caân • Taäp theå duïc – reøn luyeän theå duïc: ñi boä • Ngöøa thai • Röôïu • Chung ngua cum ÑIEÀU TRÒ KHOÂNG DUØNG THUOÁC SUY TIM – ÑIEÀU TRÒ
 15. 15. Drug Chronic heart failure • ACE inhibitors-ATII antagonists • Beta-blockers • Aldosterone antagonists • Angiotensin Receptor - Neprilysin Inhibitor • Digoxin • Diuretics Therapies
 16. 16. – Digitalis (digoxin) • ÖÙc cheá hoaït ñoäng men Na–K/ATPase → öù sodium → keùo theo calcium vaøo noäi baøo • Söû duïng ñöôøng tónh maïch vaø ñöôøng uoáng • Chæ ñònh + Suy tim taâm thu vôùi rung nhó ñaùp öùng thaát nhanh + Suy tim taâm thu nhòp xoang • Thuoác laøm giaûm trieäu chöùng vaø soá laán nhaäp vieän nhöng khoâng aûnh höôûng leân tyû leä töû vong THUOÁC TRÔÏ TIM SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 17. 17. • Nghieân cöùu tieàn cöùu: 6800 beänh nhaân • Suy tim maïn vaø nhòp xoang • 2 nhoùm Lôïi tieåu + ÖCMC + Digoxin Lôïi tieåu + ÖCMC + Placebo • Ñieàu trò theo doõi 37 thaùng • Keát luaän: Khoâng aûnh höôûng töû vong chung ↓ tyû leä nhaäp vieän – ↓ trieäu chöùng DIG (DIGITALIS INVESTIGATION GROUP) – 1997 SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 18. 18. – Taêng ñaøo thaûi muoái vaø nöôùc  giaûm tieàn taûi – Chæ ñònh: suy tim coù trieäu chöùng öù ñoïng (I,B) – Tuøy theo möùc ñoä öù ñoïng vaø chöùc naêng thaän choïn caùc loaïi lôïi tieåu thiazide, lôïi tieåu quai, lôïi tieåu tieát kieäm kali. – Lôïi tieåu khaùng aldosterone: giaûm tæ leä töû vong vaø trieäu chöùng.(I,A) THUOÁC LÔÏI TIEÅU SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 19. 19. RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) SUY TIM – ÑIEÀU TRÒ – Muïc ñích: ñaùnh giaù hieäu quaû giaûm tyû leä töû vong cuûa spironolactone treân beänh nhaân suy tim naëng – Ñoái töôïng: 1663 beänh nhaân suy tim coù EF ≤ 35% – Thôøi gian: 24 thaùng ÖCMC + spironolactone (25 – 50 mg/ngaøy) ÖCMC + placebo – Keát quaû: Nhoùm ñöôïc duøng spironolactone coù tyû leä töû vong thaáp hôn 30% so vôùi placebo 2 nhoùm
 20. 20. Diuretics
 21. 21. ProbabilityofSurvival Cardiovascular Division Spironolactone Placebo Months RR = 0.70 P < 0.001 0.40 0.50 0.80 0.70 0.60 1.00 0.90 0 12 24 36 Epleronone Placebo RR = 0.85 P < 0.008 0.40 0.50 0.80 0.70 0.60 1.00 0.90 0 12 24 36 Months RR = 0.78 P = 0.014 0 12 24 36 0.50 0.40 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 Epleronone Placebo Reviews of Mechanisms : Pitt Heart Fail Rev 2012. Kamalov, JCV Pharm 2013. RALES (Severe HFrEF) Pitt NEJM 1999 30% Risk Reduction EPHESUS (Post-MI) Pitt NEJM 2003 15% Risk Reduction EMPHASIS (Mild HFrEF) Zannad NEJM 2011 22% Risk Reduction Months Mineralocorticoid Receptor Antagonists in HF
 22. 22. – ÖÙc cheá hoaït ñoäng heä RAA vaø heä giao caûm – Thuoác laøm giaûm trieäu chöùng vaø tyû leä töû vong – Chæ ñònh: moïi giai ñoaïn cuûa suy tim – Lieàu thuoác: Duøng khôûi ñaàu lieàu thaáp vaø taêng daàn ñeán lieàu ñích hay gaàn lieáu ñích nhaát maø beänh nhaân dung naïp ñöôïc. THUOÁC ÖÙC CHEÁ MEN CHUYEÅN SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ 2009
 23. 23. 25
 24. 24. Y học chứng cứ trong điều trị suy tim Post – MI LV dysfuntion Mild CHF Moderate CHF Severe CHF AIRE/SAVE (Ramipril/ Captoril) SOLVD Treatment (Enaplaril) CONSENSUS (Enaplaril)
 25. 25. Trial ACEI Placebo RR (95% CI) Mortality CONSENSUS I SOLVD (T) SOLVD (P) Post-MI SAVE TRACE AIRE 39% 54% 0.56 (0.34-0.91) 40%35% 0.82 (0.70-0.97) 15% 16% 0.92 (0.79-1.08) 25%20% 0.81 (0.68-0.97) 17% 23% 0.73 (0.60-0.89) SMILE 5% 6.5% 0.75 (0.40-1.11) Totals 0.78 (0.67-0.91)35% 42% 21% 25% Enalapril (18.4 mg) Drug (mean dose) Enalapril (11.2 mg) Enalapril (12.7 mg) Captopril (150 mg)* Ramipril (1.25-5 mg)† Trandolapril (1-4 mg)† Zofenopril (7.5-30 mg)† * No mean given; target dose † No mean given; dose range ACE - I and Mortality in HF Chronic HF 0.84
 26. 26. • 1987 : tác dụng phụ ho khan của ƯCMC • 1990-1992 : Duncia và Blankly: ức chế thụ thể AT1 • 1990-2007 : Các nghiên cứu về ức chế thụ thể trong điều trị bệnh lý tim mạch
 27. 27. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) in heart Failure • Current evidence: 1. ELITE II 2. Val – HeFT 3. CHARM
 28. 28. ESC Guidelines. Eur Heart J 2012;33:1787-1847 Liều lượng các thuốc thường dùng điều trị suy tim
 29. 29. – ÖÙc cheá hoaït hoùa thuï theå β adrenergic: öùc cheá taùc ñoäng coù haïi cuûa kích thích giao caûm keùo daøi – Thuoác laøm giaûm tæ leä töû vong vaø trieäu chöùng – Chæ ñònh: duøng cho beänh nhaân suy tim ñoä II – IV THUOÁC ÖÙC CHEÁ BEÂTA SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 30. 30. Carvedilol Placebo Survival % 0 50 100 150 200 250 300 350 400 days 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Risk reduction=65% p<0.001 0 200 400 600 800 days 1.0 0.8 0.6 0 Bisoprolol Placebo p<0.0001 Survival % Risk reduction=34% Mortality % 0 3 6 9 12 15 18 21 months 20 15 10 5 0 Placebo Metoprolol CR/XL p=0.0062 Risk reduction=34% US Carvedilol Program Lieäu phaùp cheïn β trong suy tim: Töû vong do moïi nguyeân nhaân CIBIS-II MERIT-HF . 100 90 80 60 70 50 240 20161284 28 months Placebo Carvedilol Survival % p=0.00014 COPERNICUS Risk reduction=35% N=1094 N=2647 N=3991 N=2289
 31. 31. 34 Effect of Beta Blockade on Outcome in Patients With HF and Post-MI LVD ↓ 23% mortality (p =.031)25 BIDpost-MI LVD carvedilolCAPRICORN5 ↓ 35% mortality (p = .0014)25 BIDseverecarvedilolCOPERNICUS4 ↓ 34% mortality (p = .0062)200 QDmild/ moderate metoprolol succinate MERIT-HF3 ↓ 34% mortality (p <.0001)10 QDmoderate/ severe bisoprololCIBIS-II2 ↓ 48% disease progression (p= .007) 6.25- 25 BID mild/ moderate carvedilolUS Carvedilol1 Outcome Target Dose (mg) HF SeverityDrugStudy 1. Colucci WS et al. Circulation 1196;94:2800-6. 2. CIBIS II Investigators. Lancet 1999;353:9-13. 3. MERIT-HF Study Group. Lancet 1999;353:2001-7. 4. Packer M et al. N Engl J Med 2001;3441651-8. 5. The CAPRICORN Investigators. Lancet 2001;357:1385-90.
 32. 32. ESC Guidelines. Eur Heart J 2012;33:1787-1847 Liều lượng các thuốc thường dùng điều trị suy tim
 33. 33. LCZ696:Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition LCZ696 Angiotensin receptor blocker Inhibition of neprilysin
 34. 34. www.escardio.org/guidelines 6 Therapeutic algorithm for a patient with symptomatic HFrEF
 35. 35. 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Digitalis (William Withering, 1785) Discovery of diuretic Aldosterone. Sylvia and James Tait 1954 1985 ACE inhibitors 1995 B –blockers 1999 Angiotension receptor (AT-I) antagonists 2000 Aldosterone antagonists 2007 Ức chế reninế kênh If 2012 ARNI Rice diet (Walter Kempner, 1939) Chỉ tác động đếnChỉ tác động đến triệu chứngtriệu chứng Tác động đếnTác động đến tiên lượngtiên lượng L ch s c a i u tr n i khoaị ử ủ đ ề ị ộ suy tim
 36. 36. – Daãn xuaát Nitô:  Suy tim do suy vaønh  Hoã trôï ñieàu trò suy tim ( ↓ gaùnh naëng suy tim)  ISDN + Hydralazine – ÖÙc cheá calci:  ÖÙc cheá calci theá heä thöù II: Amlodipine + Khoâng khuyeán khích söû duïng + Boå sung ñieàu trò trong kieåm soaùt ñau ngöïc MOÄT SOÁ THUOÁC KHAÙC (1) SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 37. 37. – Thuoác khaùng ñoâng: Heparin – AVK – Aspirine:  Thuoác ñöôïc duøng roäng raõi treân beänh nhaân suy va – Dobutamin:  Giai ñoaïn suy tim naëng  Lieàu thaáp 2 – 5 µg/kg/phuùt  Caûi thieän trieäu chöùng, nhöng coù theå taêng tyû leä töû vong – Thuoác choáng loaïn nhòp:  Amiodarone MOÄT SOÁ THUOÁC KHAÙC (2) SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ
 38. 38.  Ñieàu trò phaãu thuaät : van tim, beänh maïch vaønh  Ñaët maùy taïo nhòp  Caáy maùy phaù rung  Dụng cụ hỗ trợ thất  Gheùp tim SUY TIM-ÑIEÀU TRÒ

Notas del editor

 • The randomized clinical trials of BB in the treatment of chronic HF showed mortality reduction by 34-65% when compared to placebo.
  US Carvedilol: NYHA II-IV; COPERNICUS: NYHA IV; CIBIS II: NYHA III-IV; MERIT-HF: NYHA III-IV.

×