Se ha denunciado esta presentación.

Tăng huyết áp

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 39
1 de 39

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Tăng huyết áp

 1. 1. 1 ÑIEÀU TRÒ TAÊNG HUYEÁT AÙP PGS.TS. CHAÂU NGOÏC HOA BOÄ MOÂN NOÄI - ÑHYD TP.HCM
 2. 2. 2
 3. 3. T N SU T, NH N TH C, I U TRẦ Ấ Ậ Ứ Đ Ề Ị VÀ T L KI M SOÁT HA VI T NAMỶ Ệ Ể Ở Ệ Năm 2002 Tần suất lưu hành Biết bệnh Điều trị Kiểm soát 16,3% 21,3% 16,8% 9,4% Năm 2015 Tần suất lưu hành Biết bệnh Điều trị Kiểm soát 47,3% 60,9% 56,5% 17,7% Năm 2012 Tần suất lưu hành Biết bệnh Điều trị Kiểm soát 25,1% 48,4% 29,6% 10,7%
 4. 4. Nghiên cứu tim Framingham – Nguy cơ bị các biến cố tim mạch tăng theo tình trạng tăng HA ở những người tuổi 35-64; theo dõi 36 năm 5 BỆNH NHÂN THA FRAMINGHAM
 5. 5. 6 Muïc tieâu ñieàu trò THA  Ñieàu trò nguyeân nhaân (neáu coù)  Neáu khoâng ñieàu trò ñöôïc nguyeân nhaân, hay ñoù laø THA nguyeân phaùt, vieäc ñieàu trò nhaèm loaïi boû yeáu toá nguy cô, kieåm soaùt möùc huyeát aùp ñeå phoøng bieán chöùng  Muïc tieâu ñieàu trò laø duy trì: HA < 140/90 mmHg  Muïc tieâu treân coù theå ñaït ñöôïc baèng ñieàu trò khoâng duøng thuoác (ñieàu chænh loái soáng) hay duøng thuoác
 6. 6. 7
 7. 7. THAY ĐỔI LỐI SỐNG ESC 2013
 8. 8. 9 B THU C LÁỎ Ố
 9. 9. 10 CH Đ ĂNẾ Ộ
 10. 10. 11 CÂN N NGẶ
 11. 11. 12 UỐNG RƯỢU
 12. 12. 13 TĂNG V N Đ NGẬ Ộ
 13. 13. 035 140 530 14 0 : No tobacco 3 : walk 3km daily or 30 min 5 : proportion of fruit and vegetables a day 140 : blood pressure less than 140mmHg systolic 5 : total cholesterol < 5mmol/L 3 : LDLc < 3mmol/L 0 : Avoidance of overweight and diabetes WWW: escordio.org Education
 14. 14. SINH LÝ BỆNH Nguyên nhân sinh bệnh THA 15
 15. 15. Thuoác ñieàu trò  Taêng thaûi muoái nöôùc, taùc duïng giaõn maïch  Nhoùm thuoác lôïi tieåu duøng ñieàu trò THA Lôïi tieåu Thiazide Lôïi tieåu quai Lôïi tieåu giöõ Kali  Söï löïa choïn thuoác phuï thuoäc beänh caûnh laâm saøng  Taùc duïng phuï : Taêng acid uric – Roái loaïn ñieän giaûi Roái loaïn chuyeån hoaù Taêng Kali maùu, vuù to (lôïi tieåu tieát kieäm Kali) Lôïi tieåu
 16. 16. Thuoác lôïi tieåu
 17. 17. Thuoác taùc ñoäng heäï giao caûm  Giaûm hoaït heä giao caûm  Caùc thuoác taùc ñoänVg :  Thaàn kinh trung öông  Thaàn kinh ngoaïi vi  Thuï theå β  Thuï theå α  Thuï theå α vaø β
 18. 18. Heä thoáng tín hieäu cuûa thuï theå beâta taïi tim
 19. 19. 20
 20. 20. 21 Thuoác öùc cheá beâta  Cô cheá : Giaûm nhòp tim Giaûm söùc co boùp tim Giaûm hoaït hoaù heä Renin  Nhoùm thu cố : Theá heä 1 : khoâng choïn loïc (β1, β2) Theá heä 2 : choïn loïc (β1) Theá heä 3 : α vaø β  Baát lôïi/θ ? Roái loaïn chuyeån hoaù lipid Roái loaïn dung naïp glucose
 21. 21. 22 Thuoác öùc cheá beâta
 22. 22. 23 Thuoác öùc cheá beâta
 23. 23. 24 Thuoác öùc cheá Calci  Cô cheá : – Ức chế doøng calci chaäm vaøo cơ trôn mạch maùu gaây giaõn ñoäng maïch – Taùc duïng öùc cheá nuùt xoang, daãn truyeàn nhó thaát  Caùc thuoác öùc cheá Calci khaùc nhau veà taùc duïng – Nhoùm DHP: daõn maïch laø chuû yeáu – Nhoùm non DHP: daãn truyeàn nhó thaát vaø nuùt xoang laø chính
 24. 24. 25 ÖÙc cheá Calci Nhoùm DHP:  Nifedipine  Felodipine  Amlodipine  Manidipine Nhoùm non DHP:  Phenylalkylanin : Verapamil  Benzothiazepine : Diltiazem
 25. 25. 26 H th ng Renin-Angiotensin-UCMCệ ố
 26. 26. 27 ÖÙc cheá men chuyeån Cô cheá : ÖÙc cheá söï thaønh laäp AII Taêng noàng ñoä bradykinin Caûi thieän chöùc naêng noäi moâ AngiotensinogenAngiotensinogen ÖCMCÖCMC BradykininBradykinin Angiotensin IAngiotensin I MCMC Kinase IIKinase II Angiotensin IIAngiotensin II Chaát baát hoaïtChaát baát hoaït Co maïchCo maïch AldosteroneAldosterone
 27. 27. 28 ÖÙc cheá men chuyeån  Söï khaùc bieät caùc thuoác ÖCMC  Thôøi gian baùn huûy  Ñöôøng thaûi tröø  Chuyeån hoaù  Caùc daïng thuoác:  Captopril : ngaén, khoâng chuyeån hoaù  Enalapril  Trandolapril  Penindopril  Imidapril  Fosinopril  Lisinopril : thaûi qua thaän (tan trong nöôùc).  Choáng chæ ñònh: heïp ÑM thaän 2 beân, coù thai, cho con buù
 28. 28. 29 ÖÙc cheá thuï theå AT1 ACE (Kininase II) ANGIOTENSIN II RENIN (Thaän) AT1 AT2 AT4 ATa ANGIOTENSINOGEN (Gan) ANGIOTENSIN I NON-ACE Chymase Cathepsin G, tPA, tonin, GAGE BRADYKININ PHAÂN CHAÁT BAÁT HOAÏT KÍCH THÍCH TK GIAO CAÛM CO MAÏCH TAÊNG TRÖÔÛNG TEÁ BAØO TAÙC ÑOÄNG TREÂN THAÄN ↑ ALDOSTERONE
 29. 29. 30 ÖÙc cheá thuï theå AT1 Thôøi gian baùn huûy Thaûi Lieàu Losartan 6-9h Thaän, maät 50-100mg Valsartan 9h Maät, thaän 80-320mg Ibesartan 11-15h Maät, thaän 150-300g Telmisarta n 24h Maät 40-80mg
 30. 30. Average no. of antihypertensive medications Trial (SBP achieved) ASCOT-BPLA (136.9 mmHg) ALLHAT (138 mmHg) IDNT (138 mmHg) RENAAL (141 mmHg) UKPDS (144 mmHg) ABCD (132 mmHg) MDRD (132 mmHg) HOT (138 mmHg) AASK (128 mmHg) ACCOMPLISH (132 mmHg) Initial 2-drug combination therapy 1 2 3 4 Multiple antihypertensive agents are needed to reach BP goal * 32.3% in ACCOMPLISH SBP: systolic blood pressure Düsing. Vasc Health Risk Manag 2010;6:321–5 33 ∼33% normalized with 1 agent ∼33% normalized with 2 agents ∼33% normalized with ≥3 agents*
 31. 31. Hypertensive patients ►ESC/ESH guidelines: recommendation for using combination therapy Hypertension with SBP >160 mmHg or DBP >100 mmHg or HTN with multiple risk factors or HTN with subclinical organ damage or HTN with diabetes, renal or CV disease
 32. 32. 35 Phối hợp thuốc  Cơ chế bệnh sinh phức tạp  Tương tác cơ chế gâyTHA  Giảm tác dụng phụ của thuốc  Tăng tuân thủ của người bệnh
 33. 33. 36
 34. 34. 38 JNCII: caùc chæ ñònh baét buoäc cho töøng loaïi thuoác Toùm taét caùc höôùng daãn Chỉ định bắt buộc Suy tim Sau NMCT Nguy cơ BMV cao ĐTĐ Bệnh thận mạn Ngăn ngừa đột qụy tái phát Các thuốc được khuyến cáo Lợi tiểu UC beta UCMC UCTT A UC Ca Kháng Ald ACC/AHA Heart Failure Guideline, MERIT-HF, COPERNICUS, CIBIS, SOLVD, AIRE, TRACE, VaIHEFT, RALES, CHARM * * ACC/HAPost-MIGuideline, BHAT, SAVE, Capricom, EPHESUS, ALLHAT, HOPE, ANPH2, LIFE, CONVICE, EUROPA, INVEST* NFK-ADA Guideline, UKPDS, ALLHAT* NFK Guideline Captopril Trial, RENAAL, IDNT, AASK * PROGRESS * * * * * * * * * * * * * * * * Cơ sở nghiên cứu LS
 35. 35. 39

Notas del editor

 • Hypertension is a growing public health problem worldwide.
  The estimated total number of adults with hypertension in 2000 was 333 millionin economically developed countries and 639 million in economically developing countries.
  The number of adults with hypertension in 2025 is projected to increase by about 24% to 413 million in economically developed countries and by about 80% to1.15 billion in economically developing countries.
  Overall, 26.4% of the worldwide adult population in 2000 had hypertension, and 29.2% are projected to have this condition by 2025.
  These escalating numbers underscore the need for better methods to prevent, detect, and treat hypertension.
  Kearney PM et al. Lancet. 2005;365:217-223.
 • Achieving blood pressure (BP) control is one of the most important issues in the management of hypertension.1 Unfortunately, it is difficult or impossible to control BP with a single agent in the majority of patients with hypertension.
  As an estimate from the number of antihypertensive drugs used in interventional studies, one-third of patients with hypertension require 2 drugs to achieve BP control (BP &amp;lt;140/90 mmHg) and one-third of patients will require 3 or more antihypertensive agents to achieve BP control.2
  In a study by Materson et al., use of an agent providing BP lowering via a single mechanism was inadequate to achieve a diastolic BP of &amp;lt;95 mmHg after 1 year of treatment in 4060% of patients with hypertension.3 As such, because hypertension is multifactorial in nature, the majority of patients will require at least two antihypertensive agents, targeting multiple regulatory mechanisms, to achieve BP goal.4
  References
  Neutel. Fixed combination antihypertensive therapy. In: Oparil S, Weber MA, editors. Hypertension. Companion to Brenner &amp; Rector’s The Kidney. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. p. 5229.
  Düsing et al. Optimizing blood pressure control through the use of fixed combinations. Vasc Health Risk Manag 2010;6:3215.
  Materson et al. Single-drug therapy for hypertension in men. A comparison of six antihypertensive agents with placebo. The Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. N Engl J Med 1993;328:91421.
  Milani. Reaching for aggressive blood pressure goals: role of angiotensin receptor blockade in combination therapy. Am J Manag Care 2005;11:S2207.
 • ×