Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ocean view condotel noi ly tuong don anh binh minh

832 visualizaciones

Publicado el

Condotel Ocean View thiên đường nghỉ dưỡng tại vịnh Phan Thiết
Xem thông tin chi tiết tại: http://www.newssaigon.net/2014/02/condotel-ocean-view-thien-duong-nghi-duong-tai-vinh-phan-thiet.html

Publicado en: Sector inmobiliario
 • Sé el primero en comentar

Ocean view condotel noi ly tuong don anh binh minh

 1. 1. ®ẨỀANIIEw CÒNDOTEL Nơi ttfốllg CÌỖII áI1Ỉ1 bìllll InìI111 ''W'.COI1d0te1-006 a11'ỉeWỳ'. 00111
 2. 2. Trời dời †rên Ĩ20km, Cung đường Ven biển Long Hỡi - Vịnh Phơn ThÍế† Ơ hủ đô ResOr† †hứ 2 củơ †Ĩnh Bình Thuộn) lờ những bức †rơnh †hủy mộc Sống động Chợy dời như vô †ộn, để khi mộ† lổn quơ đõy lũ khóch phới †rôm †rổ †rước Vẻ đẹp nguyên SƠ Vờ Sức Cuốn hú† riêng biệ† Củơ nơi nờy. x F, nq,`
 3. 3. '°Ệlx . -ẫẩẫvl Vịnh Phan Thiết
 4. 4. Mũi Kê GỜ, Hòm Thuộn Nơm, Bình Thuộn quơnh nỡm nống Ốm, không quớ Xơ †hờnh phố Hồ Chí Mình, nơi đôy được †hiên nhiên bơn †đng những bôi biển dời †rong Xơnh đến VÔ †Ộn những bờ biển Có† †rồng mịn, những dổi CỞ† hoơng sơ, những hòn đó CUỘÌ với nhiều hình dóng ngộ nghĩnh khóc nhơu, vẻ hoclng SƠ lòm soy dớm lòng người. Với vị †rí †Uyệ† dẹp Cùng bôi biển Có sức hú† kĩ lợ Củơ Mùi Kê Gò hức hẹn mong đến những khu nghĩdưỡng biển nổi †Íếng Vờ hốp dểln nhc^í† phíơ Nơm VÌệ† Nom, mộ† điểm đến không †hể bỏ quơ Củơ du khớch †rong nước Vờ quốc †ế..
 5. 5. r ' F” Ị lv .wv›' I ' Ề ‹*` ^ `xvu ịầr ›v_ơ`* ` ` ÌKỊỰ. ` 'Q'-.". ,,. , = Ill - EI ` ...I F` `lj_F` lñqrxlrll -_, ,. j › V ' V. .“.ả`2 . ,ì "
 6. 6. Tọa Iac t.ạí Xả Tlluậlĩ Quý, 11uy'ệ11 Hảlĩì T11uậ11 N8111, tÌ1111 BÌ1111 Tlluậlì, Cĩlì CEÌC11 tn11à1111 pỈ1ÔI Hổ CÍIIÍ MÍIIII 180k111, klloảllg 2311 dỉ C11u_y'ể11 bằlìg ôtô (Sau k11ỉ tlìôlĩg tuyéộlĩ đườllg Cao tvôlc Lollg T11à1111 - Dầu Giây > P11ỉè,t dài 145k111 rút Ilgắll CIIỈ CÒII 211 ôtô bạll có t.11ế tậll lĩưởlĩg được tllỉêll đtrờllg của CUỘC SÔII1g`. QL 1.- 2014 A Ĩp.HC‹Ầl - Long Thành .ọ -DẩuGiâ_' _ L- Sảu Bay' Long Ĩầànb
 7. 7. Ocealì View' 11ằI11 tv1'O11g quầlĩ t.11ể I`eSo1`t bìểlĩ Ilổi tỉẻ/lìg Về pìĩía N8111 - Việt N8111, ỈvI`êI1 l111ừ11g đổi Cát duyêll dállg dọc tlĩeo bờ bỉếlĩ 1311111 Tlìuậll, I1Ơỉ 1161 Ểìẻllĩg x"Ớỉ l111ử11g t11ỉê11 l111ỉéI1 kì VÌ Và Iloallg SƠ. Nằlĩl Ỏ” độ Cao tvừ pllía đổi 80111 tlĩâộp dấll Về pllía bỉểll, Oceall Vỉexx' là kllu llgllí dưỡllg SỞ Ilừu Vị t1`Í lĩlặt tvìểll bỉếlĩ đẹp l111ất kllu VỰC. Vớí I11ỘÍv Vị t-rí đắc địa về pllollg t‹I1ủy '“LlL'lIg' ỂI`l_1'cl NIZỈ, Mặt Hl1'Ó'l1g` BIỈỒ7lIỳ` Colldotel Ocealì View k11Ô11g Illĩửlìg C110 bạll tậll llưởllg áI111 b`11111 l11ỉ1111 tít bìểlĩ Đỏlĩg llìà Còlì được C11Ỉêl11 Iìgưởlĩg á1111 Iloàlĩg 11ôI1 t1`ẽ11 Vị1111 P11a11 T11Ỉè,t. Một` V'ị ỈỈIỄ, Iĩlalĩg lại t‹àỉ lộc, t11ị1111 Vượllg, 11ạ1111 pìĩúc C110 táịt cả Clìủ l111á11. Vịnh Phun Thíểt Sellhũuủhmảấịlì Silôùiùülln Feavịinilleurtlsμ Pqlllum
 8. 8. ụấỳlílj/ /ÌZÔ`“ (IIỊỐ tí/IA' Với diện tícll toàn kllu là 57.791In2 và nlật độ Xây dựlìg 20.71”/0 trên tổlìg tlìể klìu đất. Ocean View bao gốm: - IQIU biệt tlìự 45 Căll Villas có diện tÍc11 từ 300 - 5001112, được ỀỈIÌỄIỀ kẽ, t11e0 phong cách Iìỉện đại bao p11ủ bởi các nlảllg XaJ111: côlìg Vỉêll đổi, klìu tlìế dục tllể t11a0...,Và nlặt nước. - Iẫllu Colldotel Oceall View bao gổln 100 Căll có dìệll tícll từ 27 - 671112 do Côllg ty Space Matrix - Sìlìgapore thiết kể Cùlĩg các tìệlì ÍC11 đa dạlìgz mặt tỉểlì bíểll, Ilổ bơi, công VÍềI1 cây xa1111, Spa, restaurallt, baI',...II1ột Cácll Sở lìừu mới Vể Călì Ilộ 11gÌ1Ĩ dưỡllg. Kllu Coìldotel Oceuìl Víelli Diện tích xây' dỵĩngz 6140.07m2 Díật độ xây* dựng: 24.4% Sổ llrợng căll Ilộz 100 căn Diện tích tllôllg tl11ìj'Z 28 - 68n12
 9. 9. vỹ&-ề/0 LIC'/Ĩ/ ớôẫzỷ ƠWÉ Ũtộíẳ - IQIU biệt thự: 43 căn, diện tích 800 - 450m2 - IQIU Condotel gồm 100 cãn diện tích từ 23 - 681112 ^ Iẵllu khách Sạn tiêu chuẩn Quôŕc tê, - Nhà hàng 800 khách - Phòng hội nghị - IQIU VIIỈ chơi trẻ em - Hổ bơi người lớn, trẽ em, Spa - IQIU thể thao, Sân Tennis, bóng chuyền bãi biển - IỈÌIU trò chơi trên biển Master Yacht - Karaoke, Bar, Café, Billiards * An nình 24/24 - Truyển hình cáp, Wìñ Irljễn phí phủ rộng klìuôn viên - Xe Bus (Shuttle Bus) đì Vể hàng tuần đưa khách tham quan khi dự án đì vào hoạt động - Chương trình thuê lại (time share) hấp dẫn với Iợì nhuận Cam kết 7%/năm, ( 12 ngày miễn phí) do Công ty The Vista VN quản Iý.
 10. 10. -.làư:. ., mzŕìv ` >›w=ot6v)uẵì:_3ülL,.lv.›~`
 11. 11. @/0 /Zưổ/czgỵơ /Zéổđlclỹo-V ƠỊ/° cuộc-V Sởẵẵýỵ CÍIIỈ V'àỉ bước Cllâlì, bạlì có t-11ẽ đắllì 11111111 t1'oI1g đại dươlìg XaI1I1 bỉẽịc. t›11á 11111111 t1'011g' Iĩỏ bơi Sallg' t1'ỌI1g Iĩoặc dÒIt` C11á_y' lìăllg `“Ộ` ` `, 1ưƠ11Ơ Ỉ`I`ẽI] Sáll Te11l1ÌS. Quẻll đỉ Illlừlìg ảu 10, lìảll 1'Ỏ11 t`11ưỜ11Ơ ơ-u‹Iiaơ'=-"""A"ll` "b. w .. . 3 ^`,` Ồ Iĩgay Ia Calll giac đưỌ'C glal toa Cảllg tìlalìg Lìelì S811 Golf, đalll D _ -.rqøt lllẻ 1LỈÓ'Ĩ` *ál1 t1'ẽ11 lĩllừlìg C011 Sollg ÌỚI1, 111ạ0 11ìếI11 Cảlìg bL1Ỏ111 Ỉrìlbr Ỉ`11áC11 x'Ớỉ lìíểlì k11Ơi 1ìa_' tllả 11111111 tI`ê11 Lìăỉ Cát t1'ấl1g Iĩlịlì để cálll Illlậlĩ l11Ột tvlìèộ 1`ỉẻ1ìg CIIĨ có t`ỉẻøl1g SÓl1g` 'à Iảll gió llĩáĩ. Táŕt cả cllĩ có được t.ạì Oceall 7ìeW' Villa SZ. ReSol`t ŕ llgoỉ Illĩà 11ạl111 plĩúc của bạll Và gia đìlìll.
 12. 12. Ỉl_`lỦ Hẵldi, ”Ũ,ÌtỂÌ,lÍ,Ì, _Ịl,i,íí" ,ẵ_[ầ ě7.l`Ịị] _xvAýl`_“IỊ,tgi` _ìfÌ_ẳI0HMll,Ịệ` ẵỈ,i,` ,kĩ .',‹-v ỄÌ,llỂl,l,Ịệĩ .lI;4O›ẽl.l,a `› Iiíatẹll. Ỷ'Ỹi-vv^v Hí 'lì Í'B.ŕ.`“ lIr=_`ì`l ìỉĩẫl. ồlĩẵắlư IĨl':ã!` .l.Ii,t:`ÍÌ 'Ể`),ll`.ì.. ,.!",” l,lư l.IÌIĨẫÌL lIl”í` õ_"[:`Ặ,v HĨIIỊỆ. ỗll(g'IL ,ỊlKễll,Iiư ỉl:I,lÍÌ, ,Ei `:~ị:Ểi_lị“Ịư IỸỈỈ ềìl Ẹìdi: ẪỸI ,K'-!:lolr'i vI%!l,k Ồlĩẳlu "fại ,Ũì:lỆỊỊL .k`íệJl›ễlĨ` W; lŨÌ,IĨl.l,Qệ' ỗỉĩằll. 0Ĩll` Ẹldi, ,l,lỖĩJ Íítằ..l!ệ' ỗllIQ“Ii lI“l.lT`ẫll ểlll :tễitẵlolìt ìlĩẵì ỗfảlì Ểbll ẫñμ ẵẺìỊỊệ^ ẵẩfẵ ắ.` ỄỈÌII ỄIỊ Ệldi mìg `ĩi.L'àIo IIỈÌ Ể,FÉx ífk ẶỈÌIIÌ ',.",“l,t'ầ' ',f"ỊIìllỆ` ,”Ấ,`I"`Ố^lỊ,lx Ệñ ,'I,itẫ v^, ỂỈIŨỶ .,ẫị^l,l'vỵ ấălrơ ,u .Ă`l,“l,IịI.l 1,. . . VÌIJIIỖIỊIỈỂỂỊ vvíƯồHlỊ` ",lầl'.' l,lr:llỊg. ỗfẵl,L ịíilo ỖÌịII` vủ IIÌIĨIIIỆ' _lựgìỡŕ “ũirĩll 1'ÍẫIlư ìugịí lịgiíộ `uI_ỵ'Ỉfầ`l 'fỡí ÌỆ:_l'u ,l,Iơíx ỊLốg_O l,I,`I,tẵĨÌ vlĩllịệj 'olỂí^ẫ'll,u liỊ”ỉằ,l ,Ịl,”lI'Ĩễìi Ễtííμ
 13. 13. Dù l1ả111 111ươỈ Ilay lllột t1'ả111 llàlll Iìừa, Iìgỏỉ 11Ì1Ễl bẽll bờ Tìláì BÌ1111 Dươlìg tìluộc về bạll và 1111ưI1g 11g`ƯỜỈ t11á11 yêu. Đẳllg cárp c11ĩ của 1“ìêl1g bạlì. Cllươllg t-I"1l111 t11uê lại (tỉllle S11a1`eì Ilảộp dầll VỚỈ lợi l111uậ11 Calll kẽtt 7ẫ7Ỉ/Ilàlĩl, (12 Ilgày 111ỉể11 pĩĩỉ) do Cìôllg ty T116 Vista VN quáll 1ý.
 14. 14. L"'-ậ'*E=HI- <*r~e /J/Ì(Ỹ;ÌZ-c (/ỐC' (7Éẫ'0' C'lỂCI Álềẫl /IIIÍC' xeọ_ g. Sở hữu một condotel trong khu resort với thiểt kẽ, hài hòa Sang trọng, tiện tích tổi ml, dịch Vụ hoàn hảo cùng không gian Sống lý tưởng... trong quẩn thể các khu du lịch đã và đang phát triển mạnh, gíao thông thuận Iợì đang là xu hướng thịnh hành đổi Vớí khách hàng và các nhà đầu tư. Condotel Ocean View Ià khu nghì dưỡng riêng biệt với cảnh quang biển tuyệt đẹp. Một tác phẩm độc đáo được tạo nên bởi lổi kiển trúc hòa quyện thiên nhiên với phong cách Sang trọng đương thời. Ocean View đảm bảo mang đến cho chủ nhân một không gian hoàn toàn riêng tư, thoáng đãng nơi gia chủ tận hưởng trọn vẹn nắng, gió, hương vị biển và những nét Văn hóa đặc thù thể hiện trong khu ngllĩ mát này.
 15. 15. LỀỗì^ ẤbIÌñ`ll;_l IRỂII IẬIĨEỂ {K3 lạn” ›1'M1!IlI VIĨCƠỊỈ uỉnftl ÍiỊlvIø_L llnỉì ' IIf_'_4ÌII'II lìlll IỈĨỀ» Ilinñlt lglll :lũi lllịì flilllllŕ ut”IHỉ íữlt IìalIl`IỊ_L Hina Itlịì z'wilI IQỆIÌI1 ItIỈỉ`IIị_L ufưl IIITỄBI ìlĩẵt IIÌỊTỈF ỂfI'l`A.
 16. 16. Ểữ /72212/Ì/' oớẩ t/ZLề/0/ Zóề/2/ I I :ỵlq' ø Ề . .ộ..`liI', , we .vtv Ế i` ll Men thỵeo nhữĩlg con đườllg, các đỗi dôŕc th`0(1i thoải rợp bôlzg cây, ẩn hiện thâỳ nh.ửIlg rlgôi biệt thuự suìlg trọng, với lzllững tĨLiê,t kê, độc đáo.
 17. 17. ° Mặt bẵng căn hộ 27 II12 ộlĨĩĨ!l%*dO%†ể%ĨỈ!íĨlộ; . `IếF . * * . ỄĨ Ì x. ` ` _ _, , . " ' íẢ ỊL 'Ả YEN IHI! [CII] D110 lũ!! Ầlxĩivào
 18. 18. ÍIEOIIIlllễộẫlẫlẵllllộllũạ
 19. 19. Mặt bằng căn hộ 55 m2 l||lllỊl>l/llỊ_lýl!I!”i||llỊ:Ể ĩlẵẵll,lllll,llllllllllll. Ế Í [il
 20. 20. Mặt bằng Căn hộ 75 m2 I Il mlụd 1 á ` Ă` Í g Í nẹunm ‹ M Ì "`”`l ŕ M' .lầrĩ ỊĨỸẶ ì Ấ°,I ỗì ẵẵ[ẫỂÍ.ỂẵỀỈẫŕì ì+ĩâảs++Ðã _nợ ` Ị QVỵ.í^` `, dỉ , null -Ệ X @ỊĨỵ`Ể
 21. 21. Nhữlìg Lợi Ích Chọn CONDOTEL OCEAN VIEW Condotel là căìl hộ được xây dựllg dựa tI`ên cả 2 tiêu clzví căn hộ và kh›áCIL sạĩl ìlllưng lại có Ilhiểu tiệll ít bao gồm hvệ thôịtzg đặt pllròllg, dịcllv Uụ kltácll- sụn từ hỗ bơi, câu lục bộ sức kÌ1.ôe, bar, spa, tzhà hàng, cửu hàng tiện íchr. ..Và cho pltêp kllách Ĩ1.àng n1.un đứt quyễn sỡ Ílữu căn hvộ để ngìluẵ dưỡrzg 'Uờ CĨI-0 thruê lụi. 1. Sỡ hvữu căt! h-ộ kh.ách sqll đẳng càh nằm. ìzgay mrặt tiễn biểĩz. 2. Quản lý cÌluyêĩI ngllíệp th.e0 tiêu chruổn lĐllrỚCh- sql; Ọuôtc tê'. 3. Khraí thúc Ìl.lỂệu quả Uớí tỷ suâŕt ìlhruận từ 12% - 20%/ nămz (vẫlz được Sồ' Ỉlữu 12 ìzgày Ilgh`ỉ /Ilăm). 4. Giá. trị gia tăng tlteo thvờí g`Ỉül1. 5. Chẵ cẩn sử dụlzg møột ngày/thállg nlvíễn pl!-í bại; đã tltu hồi 'UỖ,IE đầu tư. __ẩ,_.tv, ..T ụ Bạn là cả nhân thích thể hiện đẳng cấp, Sở hữu căn nhà thứ hai ,,r r *~ ẳẵ V - " Ĩ`ẹ~ợ-* mặt tiển biển với sốlượng có hạn. Ẹ I .Ấ 7 Ự Bạn là nhóm bạn bè: cũng nhau chỉa sẽ ngày' ngllẵ với chỉ phí tI1âIp " Ệ.. Ệ ' >n 'hị nhất. 7 V O cr Bạn là nhóm gia đình: cìlng chia sẽ những ngày' nghĩ an dưỡng cho - những uglfờì thân trong gia đình. - E ^ 7 gr Bạn là doanh nghiệp: phần thưởng L°kỹ' nghĩ dIIỡng" xứng đắng cho những nhân viên Iànl việc nlẫn cáu được quyển hưởng chể độ tốt nhất. gr Bạn là doanh nhâu: đây' là quà tặng lý tưởng và thiên nhiên nhất cho đổi tác. V Bạn là nhà đầu tư: sự khaí thác sẽ tạo thời gian thu hổi vốn nhanh nhất và gíá trị sản phẩm gia tăng theo thời gian. cl Bạn là nhà lữ hành: chủ động và không phụ thuộc Vớí giá phòng tốt nhất.
 22. 22. I iìlIÍll` /Ý gllì .ììì
 23. 23. .r ..øâu-Kg. r .Ị 7 . ,...9- r.1ę-...a NƠỉr,1ýaạ tí1íị°Ỉ.Ị,IỸgzíỈ.Ìễ ___;. .c-.*..-`,.... ° - -' -.`Ạ r°.` Ị __ x- Ỉ .
 24. 24. Chú ÐỖU Tu: Hợp TÓC Đỏu Ĩu: Ðơn Vị ThÍế† Kế: CT Cổ Phôn Du Uch Nhỏ Bẻ Bình Thuôn CT Cổ Phôn Ðôu Tư BĐS Vlêf An HỎO Spoce Mũfrlx Design C0nSuI†On†S Slngơpore 'ìN'Wừ'. colldotel-0cea11'ỈeN'. coI11

×