Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

คู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร กรุงเทพมหานครฯ

6.775 visualizaciones

Publicado el

คู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร กรุงเทพมหานครฯ
โดยนักศึกษาภาพวิชา Media Arts
สาขา Digital Photography & Graphic Design
โครงการวิทยานิพนธ์ 2556

Publicado en: Diseño
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

คู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร กรุงเทพมหานครฯ

 1. 1. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline1คู่มือการใช้อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครKHRUNGTHEP MAHANAKHONCorporate IdentityGuideline
 2. 2. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline2
 3. 3. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline3สารบัญเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครแนวความคิดหลักในการออกแบบการเลือกสี+ ชุดการใช้งานอัตลักษณ์หลัก อัตลักษณ์หลัก กรุงเทพมหานคร อัตลักษณ์ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ พื้นที่ว่างจำ�กัด อัตลักษณ์ขนาดเล็ก อัตลักษณ์ขาวดำ� / สีเดี่ยว ข้อห้ามในการใช้งาน+ ชุดการใช้งานอัตลักษณ์เพิ่มเติม องค์ประกอบชุดอัตลักษณ์เพิ่มเติม ชุดอัตลักษณ์สี่เหลี่ยม และ แนวนอน ชุดอัตลักษณ์แนวตั้ง ชุดอัตลักษณ์สำ�นักงานย่อย แบบอักษรอัตลักษณ์ แบบอักษรองค์กร ชุดสีหลักของอัตลักษณ์
 4. 4. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline4สารบัญ+ อุปกรณ์สำ�นักงาน นามบัตร กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย บัตรพนักงาน ป้ายคุรุภัณฑ์ กระดาษบันทึกข้อความ จดหมายข่าว แฟ้ม สมุดบันทึก ต้นแบบ Powerpoint+ การประยุกต์ใช้ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์บอกทิศทาง สัญลักษณ์บอกทิศทางภายในอาคาร สัญลักษณ์บอกทิศทางภายนอกอาคาร ตัวอย่างการออกแบบแผนกต้อนรับ ฉากสำ�หรับงานนิทรรศการ พาหนะ ถังขยะ แผ่นพับ ปกหนังสือ เสื้อ ของที่ระลึก โปสเตอร์ ใบปลิว
 5. 5. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline5+ ภาพการประยุกต์ใช้ นามบัตร แฟ้ม ชุดเครื่องใช้สำ�นักงาน กระดาษ ซองจดหมาย กระดาษบันทึก ซองซีดี ซีดี สื่ออื่นๆ รวมเครื่องใช้สำ�นักงาน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ส่วนต้อนรับ แผนกต่างๆ ป้ายบอกทาง ฝาท่อ ถังขยะ ป้ายโฆษณา+ ผู้จัดทำ� สารบัญ
 6. 6. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline6ที่มาและความสำ�คัญกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ กว่า ๒๐๐ ปี ระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ได้สร้างวัฒนธรรมและความหลากหลาย ทั้งทางด้านสังคม และ วัฒนธรรมให้กับมหานครแห่งนี้เป็นอย่างมาก โดยมีองค์กรที่บริหารกิจการของกรุงเทพคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และมีตราสัญลักษณ์เป็นพระอินทร์ทรงช้าง เป็นสัญลักษณ์ประจำ�เมือง จึงสร้างให้เกิดข้อจำ�กัดด้านการใช้งานและการออกแบบ ซึ่งไม่สามารถทำ�ให้เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีชื่อภาษาอังกฤษที่ไม่ตรงกันกับชื่อภาษาไทยคือ Bangkok ซึ่งมีคำ�พ้องกับคำ�ที่มีความหมายไม่เหมาะสมในภาษาอังกฤษ จากปัญหาดังกล่าวจึงนำ�มาสู่การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรให้กับกรุงเทพมหานครใหม่
 7. 7. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline7แนวความคิดหลักในการออกแบบกรุงเทพมหานคร คือเมืองหลวง และ เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆมากมาย ผู้ออกแบบจึงได้นำ�แนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา โดยนำ�คำ�ว่า ศูนย์กลาง มาใช้ในการออกแบบ โดยนำ� เส้นรัศมี มาวางลงบนแผนที่กรุงเทพมหานคร และลากเส้นตามขอบแผนที่ จนเกิดเป็นรูปทรงที่มีความทันสมัย แหลมคม ประกอบด้วยหลายชิ้นส่วน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นในมหานครแห่งนี้
 8. 8. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline8การเลือกสีกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ อาหารที่มีชื่อเสียง ย่านชุมชนเก่าแก่ ย่านเศษรฐกิจการค้าที่สำ�คัญของประเทศ พื้นที่สีเขียนให้ความร่มรื่นกับมหานครแห่งนี้ ผู้ออกแบบจึงได้นำ�สี ที่สร้างจุดเด่นให้กับมหานครแห่งนี้ อันได้แก่โทนสี เขียวเหลือง และ ฟ้า ดังภาพตัวอย่าง
 9. 9. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline9ชุดการใช้งานอัตลักษณ์หลัก
 10. 10. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline10อัตลักษณ์หลักจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ผู้ออกแบบได้นำ�มาวิเคราะห์และใช้กระบวนการออกแบบตามหลักการ witty thinking มาใช้ในการออกแบบจึงได้อัตลักษณ์ดังภาพ
 11. 11. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline119 xx1/5 x5 x1/2 x1/3 xx9 xกรุงเทพมหานครอัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร สามารถใช้ร่วมกับคำ�ว่ากรุงเทพมหานคร หรือ KRUNGTHEP MAHANAKHONได้ โดยคำ�ว่ากรุงเทพมหานคร มัอัตราส่วนความสูงเท่ากับ X และความยาวเท่ากับ 9X โดยเมื่อรวมเข้ากับพื้นที่ว่างด้านล่างแล้วจะเท่ากับความกว้าง 1.2X กับ9X และ KRUNGTHEP มีอัตราส่วน สูง X หน่วย และกว้าง 9X หน่วย และ MAHANAKHON มีส่วนสูง1/2X หน่วย ยาว 5X หน่วย
 12. 12. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline12อัตลักษณ์ภาษาไทย / อังกฤษอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ
 13. 13. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline13พื้นที่ว่าง (จำ�กัด)อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีพื้นที่ว่างจำ�กัด เท่ากับความสูงของคำ�ว่ากรุงเทพมหานคร (X) เป็นสองเท่าของพื้นที่โดยรอบ (2X) พื้นที่จำ�กัดดังกล่าวไม่อนุญาติให้มีสัญลักษณ์ ข้อความ รูปภาพ หรือองค์ประกอบอื่นใด ในพื้นที่นี้ เพื่อสร้างพื้นที่จำ�กัดที่เหมาะสมให้กับอัตลักษณ์ดังกล่าว
 14. 14. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline141 Cm.0.5 Cm.1 Cm.2 Cm.อัตลักษณ์ขนาดเล็กอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านขนาด ที่สามารถใช้งานได้เล็กที่สุดเท่ากับขนาด 1 Cm. และขนาดอัตลักษณ์เล็กที่สุดรวมกับ กรุงเทพมหานคร/KRUNGTH-EP MAHANAKHON ใช้งานได้เล็กที่สุดเท่ากับขนาด 2Cm. และรูปแบบแนวนอนเท่ากับ 1 Cm. และความสูงของ กรุงเทพมหานคร/KRUNGTHEP MAHANAKHONเท่ากับ 0.5 Cm.
 15. 15. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline15อัตลักษณ์ขาวดำ�อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านการใช้สีขาวดำ� หรือสีเดี่ยว หากมีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้งานแบบสีเดียว จะมีข้อจำ�กัดโดยให้เปลี่ยนมาใช้อัตลักษณ์ที่ระบุที่ลดทอนรายละเอียดแล้ว และไม่อนุญาติให้ปรับสีอัตลักษณ์ให้มีความใกล้เคียงกับสีพื้นหลังจนมีสามารถมองเห็น หรือยากต่อการสังเกต
 16. 16. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline16กรุงเทพมหานครข้อจำ�กัดการใช้งานอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านการใช้งานดังนี้1. ห้ามเปลี่ยนแปลงตัวอักษร กรุงเทพมหานคร2. ห้ามใส่เงาให้กับอัตลักษณ์3. ห้ามบีบ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตตราส่วนอัตลักษณ์4. ห้ามลดทอนรายละเอียดของอัตลักษณ์5. ห้ามเปลี่ยนสีตัวอักษรณ์ประกอบอัตลักษณ์6. ห้ามกลับ พลิก หมุน อัตลักษณ์7. ห้ามใช้สีพื้นหลังใกล้เคียงกับสีของอัตลักษณ์8. ห้ามเปลี่ยนสี หรือสลับสีของอัตลักษณ์9. ห้ามปรับอัตลักษณ์ให้มีสีจาง10. ห้ามใช้งานอัตลักษณ์สีใกล้เคียงกับพื้นหลัง11. ห้ามนำ�อัตลักษณ์มาใช้ในรูปแบบพื้นหลัง12. ห้ามนำ�อัตลักษณ์วางบนรูปภาพที่มีรายละเอียด
 17. 17. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline17ชุดการใช้งานอัตลักษณ์เพิ่มเติม
 18. 18. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline18องค์ประกอบชุดอัตลักษณ์เพิ่มเติมอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการออกแบบเพิ่มเติมดังภาพ สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยทำ�ตามข้อจำ�กัดด้านบน
 19. 19. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline19อัตลักษณ์สี่เหลี่ยว / แนวนอนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้งานในรูปแบบจัตรุส หรือรูปแบบแนวนอน
 20. 20. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline20อัตลักษณ์แนวตั้งอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้งานในรูปแบบจัตรุส หรือรูปแบบแนวนอน และแนวตั้ง
 21. 21. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline21สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธาสำนักการศึกษาสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการจราจรและขนส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมืองสำนักการคลังสำนักการแพทย์ สำนักอนามัยอัตลักษณ์สำ�นักงานย่อยอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้งานในรูปแบบหน่วยงานใต้สังกัดต่างๆ จะต้องใช้แนวทางในการออกแบบดังภาพ คือมีชื่อของกรุงเทพมหานคร และชื่อหน่วยงานย่อยอยู่ด้านล่าง โดยใช้ตัวหนังสือสีเทา
 22. 22. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline22แบบอักษร อัตลักษณ์อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร JS SethaNormal ในการออกแบบ
 23. 23. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline23TH Sarabun NewรคนาหมพทเงุรกKRUGNTHEPก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝพ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮำใไโแเูุืึีิาะA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Za b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แบบอักษร องค์กรณ์แบบอักษรที่ใช้ในองค์กรณ์ของกรุงเทพมหานครคือแบบอักษร TH Saraban New
 24. 24. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline2465 / 0 / 100 / 097 / 187 / 7061BB46CMYKRGBHex0 / 75 / 100 / 0241 / 101 / 33F16521CMYKRGBHex90 / 60 / 0 / 018 / 104 / 1781268B2CMYKRGBHex45 / 0 / 100 / 0153 / 202 / 6099CA3CCMYKRGBHex0 / 30 / 100 / 0253 / 184 / 19FDB813CMYKRGBHex75 / 15 / 0 / 00 / 167 / 22400A7E0CMYKRGBHex25 / 0 / 100 / 0202 / 219 / 42CADB2ACMYKRGBHex0 / 0 / 100 / 0255 / 241 / 0FFF100CMYKRGBHexชุดสีหลักของอัตลักษณ์อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทยและรูปแบบภาษาอังกฤษ ใช้แบบสีตามรหัสสีPANTONE RGB และ Hex ตามรหัสสีดังภาพ
 25. 25. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline25อุปกรณ์สำ�นักงาน
 26. 26. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline26ชื่อจริง นามสกุลตำแหน่ง ฝ่าย หน่วยที่สังกัดเลขที่ ตึก ถนน แขวง เขต รหัสติดต่อโทร 02-345 6789 - 123namecard 5.5*9 cmName SurnamePosition Faction Departmentnumber block road city codetel 02-345 6789 - 123นามบัตรขนาดนามบัตร 5.5 x 9 Cm.
 27. 27. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline27letter head and form A4 กระดาษจดหมายกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน A4210 x 297 mm.
 28. 28. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline28EnvelopsMonarch Envelop 3.8*7.5 in10# business 4.15*9.5 inซองจดหมายซองจดหมายขนาดมาตรฐานMonarch 3.8*7.5 Inch10# Business 4.15*9.5 Inch
 29. 29. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline29ขอกำหนดBadgesIdentity badge 5.5*9 cmPhotoชื่อจริง นามสกุลตำแหน่ง ฝ่าย หน่วยที่สังกัดVisitor badgeVISITORKrungthep mahanakronNO . 0045้1. ต้องติดบัตรทุกครั้งที่มาติดต่อ2. ห้ามสวมหมวก แว่นตา หรือปกปิดใบหน้าขณะเข้ามาติดต่อ3. ห้ามนำบัตรนี้ติดตัวออกไปนอกบริเวณ4. ต้องให้ความร่วมมือหากขอตรวจค้น สำภาระบัตรพนักงานบัตรพนักงานและบัตรผู้มาติดต่อราชการ5.5 x 9 Cm.
 30. 30. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline30Stationary tag10*12 cmรายการครุภัณฑ์ทะเบียนครุภัณฑ์ ; 001589ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์สียี่ห้อ : Epsonชนิด/แบบ/ลักษณะ : สีดำรุ่น : n 51010วันที่รับ : 09/05/2556ราคา : 4500 บาทสถาพ : ใช้งานได้หมายเหตุรายการครุภัณฑ์ทะเบียนครุภัณฑ์ ; 001589ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์สียี่ห้อ : Epsonชนิด/แบบ/ลักษณะ : สีดำรุ่น : n 51010วันที่รับ : 09/05/2556ราคา : 4500 บาทสถาพ : ใช้งานได้หมายเหตุป้ายคุรุภัณฑ์ป้ายคุรุภัณฑ์ขนาด 10 x 12 Cm.
 31. 31. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline31Note padPost itNote padจาก : ถึง :วันที่ : เวลา :ข้อความกระดาษบันทึกข้อความกระดาษบันทึกข้อความ 3 x 3 Inch.
 32. 32. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline32Formกรมประชาสัมพันธ เลขที่ 9 ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400จดหมายข่าวกระดาษจดหมายข่าวขนาดมาตรฐาน A4210 x 297 mm.
 33. 33. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline33File แฟ้มตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในแฟ้มใส่กระดาษ
 34. 34. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline34Note book สมุดบันทึกตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบปกหนังสือตัวอย่างแผนพัฒนากรุงเทพ
 35. 35. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline35Powerpointแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 24 / 2556การขนส่งสาธารณะ1 อัตราคาโดยสารรถประจำทาง2 การดำเนินกิจการรถตู3 การบริการรถแท็กซี่4 การใหบริการรถไฟฟาต้นแบบ Powerpointกระดาษจดหมายข่าวขนาดมาตรฐาน A4210 x 297 mm.
 36. 36. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline36การประยุกต์ใช้
 37. 37. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline37พื้นที่สำรองสัญลักษณจะตรงเสนกริดสัญลักษณใชระบุกฏในแตละสถานที่สัญลักษณใชระบุสถานที่ สัญลักษณใชภายในอาคารสัญลักษณ์ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง
 38. 38. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline38สัญลักษณ์บอกทิศทางตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง
 39. 39. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline39แผนกบัญชี
 40. 40. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline40ปายบอกทาง ปายหนาสถานที่ ปายแนะนำแหลง-บริเวณปายแขวนบอกทางวัดพระศรีรัตนศาสดารามThe Grand PalaceสวนลุมพินีLumphini Parkปายในสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปวา วัดพระแกวเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใน พ.ศ. 2325 เปนวัดในพระบรมมหาราชวัง เชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเปนวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงคใหวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรThe Grand PalaceisacomplexofbuildingsattheheartofBangkok,Thailand.ThepalacehasbeentheofficialresidenceoftheKingsofSiam(Thailand) since 1782. The king, hiscourt and his royal government werebased on the grounds of the palaceIf you’re sick of using Lorem Ipsum for you dummytext then go here for some humorousIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorThe Grand Palace เขตปทุมวันเขตปทุมวันPatumwanเขตปทุมวัน เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครอยูในกลุมเขตกรุงเทพใต ซึ่งถือเปนเขตศูนยกลางธุรกิจ การคาการบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม การศึกษา และการทูต เปนเขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานครและที่มีการคมนาคมหลากหลายชองทางIf you’re sicking LoremIpsum for you dutextthen go here for soIf you’re sicking LoremIpsum for you dutextthen go here for soIf you’re sicking LoremIpsum for you dutextthen go here for sofor you dutexIf you’re sicking LoremIpsum for you dutextthen go here for sofor you dutexIf you’re sicking LoremIpsum for you dutextthen go here for sofor you dutexIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorIf you’re sick of using Lorem Ipsumtext then go here for some humorThe Grand PalaceisacomplexofbuildingsattheheartofBangkok,Thailand.ThepalacehasbeentheofficialresidenceoftheKingsofSiam(Thailand) since 1782. The king, hiscourt and his royal government werebased on the grounds of the palaceสัญลักษณ์บอกทิศทางตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง- ป้ายแขวนบอกทาง- ป้ายบอกทาง- ป้ายในสถานที่- ป้ายหน้าสถานที่- ป้ายแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว- บริเวณใกล้เคียง
 41. 41. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline41ตัวอย่างการออกแบบแผนกต้อนรับ
 42. 42. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline42IsometricKRUNGTHEPกรุงเทพมหานครFloor Plan200 Cm.300 Cm.200 Cm.ฉากสำ�หรับงานนิทรรศการตัวอย่างการออกแบบฉากสำ�หรับงานนิทรรศการ
 43. 43. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline43Vehicle พาหนะตัวอย่างการใช้งานอัตลักษณ์กับพาหนะ- รถบริการขนส่งพนักงาน- รถขนขยะ- รถตู้
 44. 44. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline44ถังขยะ
 45. 45. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline45LeafletKrungthep Mahanakhon I lovekrungthep maha nakhon krungthep maha nakhon you love krungthep mahanakhonwe love krungthepmaha khon he love krungthep maha na khon she love krungthep mahanakhon i love krung thep mahanakhon you love krung thep mahanakhon we love krungthep maha na khon they love krungthep maha nakhon he love krungthep mahanakhon she love krungthep mahanakhoni love krungthep mahanakhonyou love krung thep maha na khon we love krung they maha nakhon he love krungthepShe love krungthep mahanakhonI love krung thep maha na khonyou love krungthep mahanakhonwe love krung thep maha na khon they love krungthep maha nakhon he love krung thep mahana khon she love krungthep maha na khonWe love krungthep mahanakhonthey love krung thep ma ha nakhon he love krung thep mahana khon she love krungthep maha na khonI love krungthep maha na khonyou love krung thep maha na khon we love krungthep mahanakhonHe love krung thep mahanakhonshe love krungthep ma ha na khon they love krung thep ma hana khon he love krungthep mahanakhon she love krungthep mahanakhon i love krung thep mahanakhonFoods in Krungthep Mahanakhon I love krungthep mahana khon you love krungthep maha na khon we love krung thep ma ha na khon theylove krung thep mahana khonWe love krungthep mahanakhon they love krungthep maha nakhon helove krungthep mahanakhon she love krungthep maha na khon I lovekrungthep mahanakhon you love krung thep mahanakhon we love krung thep maha na khon they love krung thep maha na khon he love krungthep maha na khonMany kinds of foods in Krungthep Mahanakhon I love krungthep mahanakhon you love krungthep mahanakhon we love krung thep maha nakhon they love krung thep maha na khonแผ่นพับแผ่นพับขนาดมาตรฐาน A3
 46. 46. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline46Cover173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200Tel : 02-221-2141-69ปกหนังสือตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบปกหนังสือตัวอย่างแผนพัฒนากรุงเทพ
 47. 47. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline47T-Shirt เสื้อตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบเสื้อ
 48. 48. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline48Souvenir ของที่ระลึกตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบของที่ระลึก
 49. 49. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline49Poster and Banner8 DECEMBER 2013 START 05.30 AMAT SIAM PARAGONMINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km.please connect www.krungthep.comSTART 05.30 AMAT SIAM PARAGONMINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km.please connect www.krungthep.com- ดูรายละเอียดการสมัครไดที่www.krungthepmarathon.com- รับสมัครตั้งแตวันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2556- ลงทะเบียนที่สยามพารากอน ตั้งแตเวลา 04.00 น.- เริ่มปลอยตัวเวลา 05.30 น.- ผูสมัครตองมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ- ระยะทาง 10 / 21 / 42 กิโลเมตร- ชิงถวยรางวัลจากผูวาการกรุงเทพมหานคร- พรอมรับเหรียญรางวัลทุกทาน- บริการเครื่องดื่ม เกลือแร และ อาหารฟรีโปสเตอร์ตัวอย่างตัวอย่างการออกแบบโปสเตอร์ใช้ในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
 50. 50. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline50Bochure8 DECEMBER 2013 START 05.30 AMAT SIAM PARAGONMINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km.please connect www.krungthep.com- ดูรายละเอียดการสมัครไดที่www.krungthepmarathon.com- รับสมัครตั้งแตวันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2556- ลงทะเบียนที่สยามพารากอน ตั้งแตเวลา 04.00 น.- เริ่มปลอยตัวเวลา 05.30 น.- ผูสมัครตองมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ- ระยะทาง 10 / 21 / 42 กิโลเมตร- ชิงถวยรางวัลจากผูวาการกรุงเทพมหานคร- พรอมรับเหรียญรางวัลทุกทาน- บริการเครื่องดื่ม เกลือแร และ อาหารฟรีใบปลิวตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในใบปลิว
 51. 51. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline51ภาพการประยุกต์ใช้
 52. 52. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline52
 53. 53. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline53
 54. 54. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline54
 55. 55. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline55
 56. 56. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline56
 57. 57. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline57
 58. 58. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline58
 59. 59. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline59
 60. 60. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline60
 61. 61. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline61
 62. 62. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline62
 63. 63. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline63
 64. 64. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline64
 65. 65. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline65
 66. 66. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline66
 67. 67. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline67
 68. 68. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline68
 69. 69. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline69
 70. 70. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline70
 71. 71. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline71
 72. 72. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline72
 73. 73. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline73
 74. 74. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline74
 75. 75. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline75
 76. 76. KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate IdentityGuideline76โดย นายชัชชัย บุญชูจรัส 52217214 นายพงศกร สรรพกิจจานนท์ 52217228 นายญาณพัฒน์ บุญเกตุ 52217276 นักศึกษาเอกวิชา Digital Photography & Graphic Designภาควิชา Media Artsมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

×