Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

#6 Занятие: Управление на проекта - изпълнение и отчитане

Екип, администрация и отчитане на проекта

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

#6 Занятие: Управление на проекта - изпълнение и отчитане

 1. 1. #6 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА – ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 04.12.2015 НИКОЛАЙ ЯНЕВ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - КАТЕДРА “ЕВРОПЕИСТИКА” МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”
 2. 2. ПЛАН И РЕАЛНОСТ • Изпълнението е тази фаза в проектния цикъл, която отнема най-много време, човешки и финансов ресурс • Сблъсък на прогнозата от кандидатстването с реалността на изпълнението • Започва с подписване на договора: • Започва да тече срокът за изпълнение • Става допустимо извършването на разходи • Условните месеци се превръщат в карендарни • Възниква поредица от проблеми и казуси • Ако проектът е „проблем, насрочен за решаване, то изпълнението се състои в управлението на серия от проблеми 2
 3. 3. 3
 4. 4. ОТ ПЛАНИРАНЕ КЪМ РЕАЛНОСТ 4
 5. 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - ТИПОЛОГИЯ • Занятие, наричано “Project Management” • Върху него работи институт The Project Management Institute • Дефинират го като: “...прилагане на знания, умения, инструменти и техники, така че проектните дейности да отговорят на проектните изисквания. Изпълнява се през процеси като “иницииране”, “планиране”, “изпълнение”, “контрол” и “завършване”. • Типология на проектите: в зависимост доколко ясно са дефинирани техните цели и възможните решения 5
 6. 6. ТРАДИЦИОННИ ПРОЕКТИ • (Например проектите, финансирани по линия на Структурните фондове): • ясни /фиксирани/ цели; • ясни /фиксирани/ решения; • дейности, познати на организациите и изпълнявани от тях; • непоносимост към промяната; • губи се значително време при планирането, което не носи добавена стойност; • позната среда; • нисък риск /този тип проекти са тествани при предишни ситуации/; • опитен в дейностите проектен екип; • основани на детайлни планове, чието пунктуално изпълнение е ключов критерий за успех; 6
 7. 7. ТРАДИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПРОМЕНЛИВА СРЕДА • Когато се появи някоя остра и нова тема, както се появи темата за бежанската криза, а сега е темата сигурност – винаги първото, за което се сещат част от европейските лидери, е защо да не променим схемата за европейско финансиране и да не насочим повече пари там. … • Трудно е да си представим как ще се случи и затова е необходимо да се промени Общият регламент 1303, където средствата, които се дават за въоръжени сили и за полиция, са дописани по-скоро като недопустими. [Томислав Дончев, БНР, 17.11.2015] 7
 8. 8. • Това, което мен ме притеснява е, че някой ще ни посъветва да харчим повече средства от ЕС за повече сигурност – за оборудване на гранична полиция и т.н. Само по себе си това няма нищо лошо, но ако се появи трето предизвикателство, ние ще трябва да си препрограмираме всичките Оперативни програми... Гоним цели и имаме индикатори, а това не ни помага. [Томислав Дончев, focus-news, 20.11.2015] • В традиционните проекти „планът е свещен“ (Wysocki, 2009); • Тяхното изпълнение „прилича на копи-пейст упражнение“ (пак там); 8
 9. 9. ДРУГИ ПОДХОДИ • Agile Project Management – Гъвкаво управление • Ясна цел • Решения, които не са фиксирани • Техният брой нараства, поради динамиката на съвременността, в която се сучват проектите • По-висок риск • И т.н.: • “екстремни” подходи > слаба яснота както по отношение на решенията, така и по отношение на целите (напр. изследователски проект) • Проекти с ясно решение, но слабо дефинирана цел. 9
 10. 10. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СФ • Традиционни • Промяната не се насърчава • Предишният опит в същите дейности е предимство • Правилата за управление са фиксирани в: а) Насоки, б) Договор и в) Наръчници за изпълнение • Особености при планиране на времето: а) тромави и дълги процедури в управляващия орган, б) обвързаност с външни процедури: ЗОП • Особености при планиране на ресурсите: авансово плащане, съфинансиране, плащане на верифицирани разходи • Принцип на проверката: „В състояние на нередност до доказване на противното“ 10
 11. 11. ПРОЕКТЕН ЕКИП • Някои важни теми в неговата работа: • Разделение на функции и отговорности: Кой какво прави? • Контрол върху качеството на изпълнение и сроковете: кога? и как? се изпълняват дейностите? • Средства за комуникация, честота на срещи и вътрешни проверки. • Рискове, управление на “проблеми”, изменения в бюджета и параметрите на планираните дейности. • Анализ на грешки и “лош опит”, утвърждаване на успешни практики, образци и вътрешти процедури. 11
 12. 12. 12
 13. 13. ОТЧИТАНЕ • Техническо отчитане • Финансово отчитане • Регламентирани в Договора, Общите условия към договора и Наръчника за бенефициенти (изпълнение) • В ДОГОВОРА: • Авансово, междинни и финално плащане • Техният размер – фиксиран до % от бюджета • Финално плащане = Сума на верифицирани разходи - аванс и междинни плащания; • Задължение за безкасови плащания; 13
 14. 14. • В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ: • Описание на техн. и финансови отчети (напр. срокове за предаване) • Задължения за информиране и публичност • Възможности за изменения в договора (проекта) • Условия на плащането: срокове, изискване за банкови преводи • Задължения за поддържане на счетоводна система • Условия за налагане на финансови корекции и възстановяване на средства 14
 15. 15. • В НАРЪЧНИКА НА БЕНЕФИЦИЕНТА: • Препоръки по отношение на организацията на работа: напр. да не се дублират функции по управление и изпълнение • Правила за наемане на персонал: основен трудов договор или допълнителни споразумения; процедури по ЗОП за избор експерти • Правила за тръжни процедури • Ред за промяна на договора: • Съществени промени чрез анекс • Малки промени: чрез уведомяване • Правила за публичност • Финансово отчитане и счетоводство • Изисквания към архива 15
 16. 16. АРХИВ И ДОКАЗАТЕЛСТВА Не се е случило нищо, което не е документирано • Отговорник за архива • Вътрешна система за архивиране • Типове документи: технически (присъствени списъци, снимки, видео, документация по дейности), финансови (договори, фактури, процедури) • Логика на подребата (напр. по дейности) • Досие на проекта (Договор, изменения, кореспонденция) • Кога се събират – преди, по време на, след дейността • Съхраняване и достъп: къде стоят и кой ги използва • Електронни копия и резервен запис 16
 17. 17. СПРАВКА 1. Berkun, S., 2005: The Art of Project Management 2. PMI, 2000: A Guide to Project Management Body of Knowledge 3. Wysocki, R., 2009: Effective Project Management, 17

×