Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

VV Mineral Explanation about spreading false News against VV Mineral with documentary Evidence

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு ப ாய் பெய்தி ரப்
டுவது ற்றி ஒரு விளக்கம்
(Link : https://www.facebook.com/saveearthcam...
: http://kumaritamil.com/sea-erosion-in-niththiravilai/ )
சமற்கண்ட புககப் டங்கள் ச ான்ற எந்த குதியும் வி.வி.மினரல் சுரங்க ...
சசய்வார்கள்.மேலும்கடைரிப்புஎன்பதுஉைகம்முழுவதும்உள் ஒரு சபாதுபிரச்சணன.இதற்குமுக்கிய
காரைம் கடல் நீர் ேட்டம் உயர்வது. இந்த க...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio

VV Mineral Explanation about spreading false News against VV Mineral with documentary Evidence

Descargar para leer sin conexión

Due to Business rivalry some unwanted antisocial elements spread false News against VV Mineral and Mr.S.Vaikundarajan by engaging some Retd. Officials and some media personals. All the allegation and complaints were verified by the competent authorities and reported as False. The documentary evidences and the nexus between the Antisocial elements in video forms are available in www.beachminerals.org. The short history about the Business motive and about the False complaint etc., are given in the Enclosed document.

Due to Business rivalry some unwanted antisocial elements spread false News against VV Mineral and Mr.S.Vaikundarajan by engaging some Retd. Officials and some media personals. All the allegation and complaints were verified by the competent authorities and reported as False. The documentary evidences and the nexus between the Antisocial elements in video forms are available in www.beachminerals.org. The short history about the Business motive and about the False complaint etc., are given in the Enclosed document.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Anuncio

VV Mineral Explanation about spreading false News against VV Mineral with documentary Evidence

 1. 1. வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு ப ாய் பெய்தி ரப் டுவது ற்றி ஒரு விளக்கம் (Link : https://www.facebook.com/saveearthcampaigns?fref=ts) மேற்கண்ட இணைப்பில் வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக மிகவும் மோசோனநிணையில் சிை பதிவுகள் சசய்யப்பட்டு இருந்தன. அது பற்றி உண்ணே நிைவரத்ணத கீழ்கண்ட ஆவைங்கம ாடு எடுத்துணரத்து அதன் அடிப்பணடயில் முகநூலில் இருந்து மேற்கண்ட பதிவுகள் முழுவதும் நீக்கப் பட்டுவிட்டன. மேலும் மேற்கண்ட பதிவு சசய்த நபர் மீதும் காவல் துணை மூைம் குற்ை நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டுவிட்டது. இருப்பினும் ஏற்கனமவ சபாய் சசய்தி பரப்பப் பட்டதால் உண்ணே நிைவரம் சதரிவதற்காக இந்த விபரம் சவளியிடப்படுகிைது. நடிகர் பாக்கியராஜ் நடித்த சபாய் சாட்சி திணரப்படத்தில் ஒரு சகாணை வழக்கில் சபாய்சாட்சி சசால்வதற்காக பாக்கியராஜ்பைம் சபற்று சகாண்டுநீதிேன்ைத்தில் சாட்சி சசால்ை வரும் மபாது உைர்ச்சி மவகத்தில் குற்ைம் சாட்டப் பட்டவணர நீதிேன்ைத்தில் ணவத்மத தாக்க முற்படுவது மபால் நடித்து இறுதியில் அந்த அப்பாவிக்கு தண்டணன சபற்று சகாடுப்பார். இந்த புகார் கூறியவர்கள் நடிப்பில் பாக்கியராணை விட திைணேசாலிகள் என்பதில் ஐயம் இல்ணை. ஆனால் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்ணத சபாறுத்த வணரயில் அகிை இந்தியாவிலும் அணனத்து சட்டபூர்வஅனுேதிகண யும்முணைப்படிசபற்றுசட்டத்திற்குஉட்பட்டு சதாழில் நடத்தும் நிறுவனத்தில் வி.வி.மினரல் நிறுவனமே முதன்ணேயானது. இதணன இந்திய அரசு சுரங்க துணை ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ேற்றும் வனத்துணை ஆகியவற்றின் இணையத ங்கண பார்ணவயிட்டாமைமய இது சதரியும். 1. தாதுமணல் சுரங்கத்தால் உவரியில் கட்டிடங்கள் செதம் என காட்டி பவளியிடப் ட்ட புககப் டங்கள்
 2. 2. : http://kumaritamil.com/sea-erosion-in-niththiravilai/ ) சமற்கண்ட புககப் டங்கள் ச ான்ற எந்த குதியும் வி.வி.மினரல் சுரங்க குத்தகக குதி அருகில் இல்கை. இகவ அகனத்தும் ல்சவறு குதிகளில் கடைரிப் ால் ாதிக்கப் ட்ட இடத்தில் இருந்து எடுக்கப் ட்ட புககப் டங்கள். ஆதாரம்: http://tnfidet.blogspot.in/2012/11/pictures.html உண்ணேயில் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்திற்கு சுரங்க குத்தணக வழங்கப்பட்டுள் எந்த பகுதியிலும் குடியிருப்மபா கட்டிடங்கம ா அல்ைது மீனவர்கள் வள் ம் நிறுத்தும் இடங்கம ா மபான்ை எதுவும் இல்ணை. இணவ அணனத்ணதயும் உறுதி சசய்து தான் அதிகாரிகள் குத்தணக வழங்க பரிந்துணரமய
 3. 3. சசய்வார்கள்.மேலும்கடைரிப்புஎன்பதுஉைகம்முழுவதும்உள் ஒரு சபாதுபிரச்சணன.இதற்குமுக்கிய காரைம் கடல் நீர் ேட்டம் உயர்வது. இந்த கடல் நீர் ேட்ட உயர்வுக்கு முக்கிய காரைம் பருவநிணை ோற்ைம் (Climate Change). இந்தியாவில் 7000 கிமைா மீட்டர் கடற்கணர உண்டு. அதில் 20 சதவீதம் அ விற்கு அதாவது 1400 கிமைா மீட்டர் அ விற்கு கடைரிப்பு உள் து. தாதுேைல் எடுப்பதற்கும் கடைரிப்புக்கும் எந்த சதாடர்பும் இல்ணை. ஏசனன்ைால் கடல் மவண்டாம் என்று சவளிமய சகாண்டு தள்ளும் தாது ேைமை எடுக்கப் படுகிைது. எனமவ எந்த நிணையிலும் கடைரிப்பு வரமவ சசய்யாது. [Source: Letter from Directorate of Coastal Erosion, Government of India].
 4. 4. பருவநிணை ோற்ைத்தால் உைகம் முழுவதும் கடல் நிணை நீர் ேட்டம் உயர்ந்து கடைரிப்பு ஏற்பட்டு வருகிைது என்பதும் அதணன கட்டுப்படுத்தவில்ணை என்ைால் இன்னும் 50 ஆண்டுகளில் சபரிய நகரங்கம கடலில் மூழ்கி விடும் என்பதும் International Ocean Institute சவளியிட்டுள் ““Voice for the Oceans” என்ை புத்தகத்தில் சதரிய வருகிைது. (source: Page no 7 and 9 attached for reference).
 5. 5. மேலும் புவி சவப்பேயோதைால் இந்த கடைரிப்பு முதலியணவ ஏற்படுகிைது என்பணத ஏற்கனமவ பத்திரிக்ணககளும் சவளியிட்டு உள் ன.
 6. 6. தாதுமணல்அள்ளும்இடங்களில்குடியிருப்ச ாவீடுகசளாஇல்ைாதநிகையில்இந்த குற்றச்ொட்டு எவ்வாறு உள்ச ாக்கம் பகாண்டது என் கத நிரூபிக்கும். அதாவது சிறுவயதில் ள்ளி கூடத்தில் ப ாய்யாகவிடுமுகற எடுக்க ாம் காய்ச்ெகை பொல்ை மாட்சடாம். ஏபனன்றால் ஆசிரியர்கககவத்து ார்த்து விடுவார். ஆனால் தகைவலி அல்ைது வயிற்றுவலி என்று பொன்னால் இவ்வாறு கககவத்து ார்க்க முடியாது. இவ்வாறு உைகம் முழுவதும் கடைரிப்பு இருப் தால் கடைரிப்பு என பொன்னால் நியாயமாக இருக்கும் என இட்டு கட்டிய ககத தான் தாது மணைால் கடலிரிப்பு என் து. உைகம் முழுவதும் கடைரிப்பு உண்டு என் தற்கு உதாரணம் கீசே. Sea erosion pictures outside India : (where beach mining doesn’t exist) Sea erosion in India where no beach mining is done: USA UK UK UK NZ Pondicherry Karnatakacoast Kasaragod,Kerala
 7. 7. Source : http://www.thehindu.com/news/national/kerala/major-sea-erosion-threatens-evacuation-near- ajanur-beach/article2333421.ece http://www.thehindu.com/sci-tech/effects-of-sea-level-rise-on-tamil-nadu-coast/article892055.ece தமிேகத்கத ப ாறுத்த வகரயில் மீனவர்கள் குடியிறுப்புகளிசைா அல்ைது மீனவர்கள் வள்ளம் நிறுத்தும் இடங்களிசைா எந்த தனியாருக்கும் சுரங்க குத்தகக வேங்கப் டவில்கை. மிடாைம், கீழ்மிடாைம், குரும் கன, சின்னவிகள, ப ரியவிகள ஆகிய மீனவ கிராமங்களில் இந்திய அரசு நிறுவனமானஇந்தியன் சரர் எர்த் நிறுவனத்திற்கு தான் சுரங்க குத்தகக வேங்கப் ட்டுள்ளது. அங்கு சுரங்க ணி பெய்து மணல் அள்ளி பகாடுப் சத மீனவர்கள் தான். சமலும் கடசைார சமைாண்கம விதியின் கீழ் இந்திய அரசின் CRZ Clearance இல்ைாமல் 21.05.2002-க்கு பிறகு எந்த சுரங்க குத்தககயும் வேங்கப் ட முடியாது. வி.வி.மினரல் நிறுவனம் இவ்வாறு எல்ைா அனுமதிகளும் ப ற்று சுரங்க குத்தகக ப ற்றுள்ளதால் தான் சுனாமியின் ச ாது கூட வி.வி.மினரல் நிறுவனத்தின் எந்த குதியும் ாதிக்கப் டவில்கை. சிை ச ரங்களில் கடல் சீற்றம் சவகமாக இருக்கும். இதகன எல்ைாம் ார்த்து கடல் சீற்றம் இன்று அதிகமாக இருக்கும். மீனவர்கள் கடலுக்கு பெல்ை சவண்டாம் என எச்ெரிக்ககவிடுவது வேக்கம். இதுவும் இந்தபுகார்கள் ப ாய் என் கதநிரூபிக்கும். வி.வி.மினரல் சுரங்க குத்தகக குதியில் எந்த குடியிருப்பும் இல்கை என் கத காட்டும் புககப் டம் கீசே இகணக்கப் ட்டுள்ளது. Chennai ChennaiGoa
 8. 8. Some photos of VVM mining area / Operation which will prove that Naturally transported and deposited by wind in near by patta land ML area. No environmental degradation here also. சுனாமியால் ஏராளமான தாது மணல்கள் கடைால் பவளிசய தள்ளப் ட்டுள்ளது. சுமார் 70 ெதவீத அளவிற்கு கூட தாது மணல் பவளிசய தள்ளப் ட்டுள்ளது என் கத கீழ்கண்ட இகணப்பில் தற்ச ாது வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக திரு.தயாசதவதாசிடம் ணம்வாங்கிபகாண்டுச ட்டி பகாடுக்கும்திரு.விக்டர்ராஜமாணிக்கசமஅப்ச ாது கூறியகத கீழ்கண்ட இகணப்பில் ார்க்கைாம். No seaerosion,onlymineralsdeposited(pushedout) alone are scoopedoutfromthe shore. Hence , there isno seaerosionanddoesn’tcause anyimpacton the shore or its surroundings.
 9. 9. (Source : http://ramsethu.org/expert2.html) உவரி மீனவ கிராமத்தில் குடியிருப்பு குதியில் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்திற்கு எந்த சுரங்க குத்தககயும் இல்கை. கடல் சீற்றத்தால் இப் குதி ாதிக்கப் டுகிறது. இந்த வி ரங்கள் 12.09.2010 அன்று தினத்தந்தி த்திரிக்ககயில் புககப் டத்சதாடு பவளிவந்தது. அது கீசே பகாடுக்கப் ட்டுள்ளது.
 10. 10. இன்னும் முக்கியோனது உவரி அந்மதானியார் மகாவில் ேற்றும் கப்பல் ோதா மகாவில் ேற்றும் அங்குள் குடியிருப்புகள் அதிகம் பாதிக்கப்படும் மபாது அங்குள் பங்கு தந்ணத ேற்றும் பஞ்சாயத்து தணைவர் மவண்டுமகாளின் படி வி.வி.மினரல் நிறுவனத்தில் இருந்து தான் கழிவு ேைல் அங்கு சகாண்டு சசன்று தட்டப்பட்டு கடைரிப்பால் அதிக மசதாரம் ஏற்படாேல் பாதுகாக்கப் படுகிைது. கடல் சீற்ைத்தால் உவரிபாதிக்கப்படாேல்தடுக்க தூண்டில் வண வு மவண்டும் என
 11. 11. மீனவர்கள் ோவட்ட ஆட்சியரிடம் ேனு சகாடுத்து ோவட்ட ஆட்சியர் பரிந்துணர படி அரசு தூண்டில் வண வு அணேக்க ஆணையிட்டு தற்மபாது அந்த மவணையும் நடந்துவருகிைது. தூண்டில் வண வு சரியாக அணேக்கப்படவில்ணை என்பதுபற்றி கூட சிை தினங்களுக்கு முன்பு சிை தனியார் சதாணைகாட்சியில் சசய்தி சவளியானது. முகநூலில் சபரியதாணழயில் வி.வி.மினரல் ேைல் அள்ளுவதால் கடல் நீர் சிகப்பாகி விட்டது என்ை ஒரு பிரச்சாரம் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது.
 12. 12. உண்ணேயில் சபரியதாணழயில் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்திற்கு சுரங்க குத்தணகமய கிணடயாது. ோைாக சபரியதாணழயில் திரு.தனுஷ்மகாடி ஆதித்தன் இயக்குனராக இருந்து திரு.தயாமதவதாஸ்க்கு உரிணே உள் இந்தியன் கார்னட் சாண்ட் கம்சபனிக்கு ேட்டுமே சுரங்க குத்தணக உள் து. (அரசாணை எண் 11 சதாழிற்துணை நாள் 15.01.94). மேலும் மேற்கண்ட படம் திருச்சசந்தூருக்கு வடபுைம் எடுக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஏசனன்ைால் திருச்சசந்தூரில் இருந்து புன்னக்காயல் வணர உள் கடற்கணர பகுதி ேட்டுமே இம்ோதிரி சிகப்பு நிைத்தில் இருக்கும். இணத திருச்சசந்தூர் மகாவிலுக்கு சஷ்டி காைத்தில் சசல்லும் மபாது பார்க்கைாம். இப்பகுதிகளிலும் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்திற்கு எந்த சுரங்க குத்தணகயும் இல்ணை. Please refer to the article published in Dinakaran News paper 1st Jan 2012. (Source enclosed).
 13. 13. The photos taken in Uvari from Kappal Madha church and their boat parking areasareattached below, which will clearly reveal the sea water colour is no way different. மேலும் பல்மவறு காரணிக ால் கடல் நீர் நிைம் ோறுவது வழக்கம். இது உைகின் பல்மவறு பகுதிகளிலும் நடக்கும். ஆதாரம் கீமழ.
 14. 14. மேலும் கீழ்கண்ட புணகப்படத்ணத சவளியிட்டு வி.வி.மினரல் தாது ேைல் அள்ளுவதால் இந்த கட்டிடங்கள் இடிந்து விட்டன என சவளியிட்டார்கள். உண்ணேயில் இது இந்திய அரசு நிறுவனத்திற்கு சுரங்க குத்தணக உள் கிராேத்தில் உள் து. அந்த படத்ணத மபாட்டு வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக சபாய் பிரச்சாரம் சசய்தார்கள். Pictures located in IREL mining area: Picturerelatingto Periyathalai : (but VVM doesn’t have any mining there) It ispertinentto pointoutherethat on thefacebookthis picturewas mentioned that Periyathalaiin Tirunelveli District. In fact, Periyathalaiis situated in Tuticorin
 15. 15. District of Padukapathu village and V.V.Mineral has no mining lease and only Indian Garnet Sand Company belongs to Dayadevadas alone have mining lease vide G.O.Ms.No. 11 dated 15.01.94. உவரி பஞ்சாயத்து தணைவர் மதர்தலுக்கு திரு.அந்மதானிராய் என்பவரும் உவரி புனித அந்மதானியார் மேல்நிணைப்பள்ளி தணைணே ஆசிரியர் திரு.பவர்சிங் என்பவர் ேணனவி திருேதி மதம்பாவணி என்பவரும் மபாட்டியிட்டார்கள். இதில் திரு.பவர்சிங் ேணனவி சவற்றி சபற்ைார். அந்மதானிராய் மதால்வி அணடந்தார். திரு.பவர்சிங் வி.வி.மினரல் ணவகுண்டராைனின் உயர்நிணைப்பள்ளி வகுப்பு மதாழர். எனமவ திரு.அந்மதானிராய் ணவகுண்டராைன் தான் சசல்வாக்ணக உபமயாகித்து தன்ணன மதாற்கடித்து விட்டதாக எண்ணி ணவகுண்டராைனுக்கும் வி.வி.மினரலுக்கும்எதிராகமபட்டிசகாடுப்பது,அறிக்ணகசகாடுப்பதுஎன சசய்து வருகிைார். உண்ணேயில் அந்மதானிராய்ஏரா ோனஏணழ குழந்ணதகண ஏோற்றி சபரும் சதாணக மோசடி சசய்தவர். இது சம்பந்தோக சுோர் 80-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பல்மவறு காவல் நிணையங்களில் பதிவு சசய்யப்பட்டு ஏரா ோன வழக்குகளில் அவர் ணகதும் சசய்யப் பட்டு உள் ார். தற்மபாது மீனவர் கூட்டுைவு சங்கத்தில் இருந்து சபாதுவினிமயாக திட்டத்திற்கு உள் உைவு சபாருள் ேற்றும் ேண்சைன்சைய்ணய விற்பணன சசய்து அந்த சதாணகணய ணகயாடல் சசய்து விட்டார் என மீன் வ த்துணை உதவி இயக்குனர் புகார் சகாடுத்து அதில் வழக்கு பதிவு சசய்யப்பட்டு உள் து. In support of Mining Activities: It has to be noted that the following Seven Panchayat presidents and the panchayat members along with the public had submitted a memorandum in supportof these mining companies in the area as the Mining companies are the major source of employment for part of these villages. The seven fishermen panchayats are : 1. Kooduthalai 2. Kootapanai 3. Uvari 4. Kuthenkuzhi 5. Idinthikarai 6. Perumanal 7. Kootapuzhi
 16. 16. Unrelated pictures (doesn’t belong to VVM mining area or operations) : The pictures are doesn’t belong to VVM mining areas and any where near our operations. Butthese operationsare in Kerala State near Chavara by Central and State Government companies. So this is also clearly a false allegation levelled against V.V.Mineral. வி.வி.மினரல் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப் பட்டுள் சுரங்க குத்தணககளில் ஆறு குத்தணககள் தவிர இதர அணனத்தும் அவர்க துசசாந்த பட்டா நிைத்தில் வழங்கப் பட்டுள் து. இது கடற்கணர அருகில் இருக்கும். ஆனால் காற்று இப்பகுதியில் கனிேங்கண மசகரித்து சகாடுக்கும். கீமழ உள் படம் இதணன நிரூபிக்கும். Naturally transported and deposited by wind in near by patta land ML area.
 17. 17. இந்த ப ாய் புகார்களின் பின்னணி திரு.தயாமதவதாஸ் என்பவருக்கும் வி.வி.மினரலுக்கும் சகாரியாவில் உள் ஒரு வாடிக்ணகயா ணர பிடிப்பது சம்பந்தோக 1988 முதமை பணக உண்டு. திரு.தயாமதவதாஸ் 1988-மைமய சகாரியாவிற்கு சசன்று அரசியல் பைத்மதாடு அங்குள் வாடிக்ணகயா ணரகவர நிணனத்தார். ஆனால் சகாரியாவாடிக்ணகயா ர் தரத்திற்கும் மநர்ணேக்கும் சபயர் மபான வி.வி.மினரல் நிறுவனத்ணத விட்டு ோைவில்ணை. ஆதாரம் : சடைக்ஸ்
 18. 18. அதன்பிைகும் சகாரியவாடிக்ணகயா ர்கள்வி.வி.மினரணை விட்டுோைாததால் வி.வி.மினரல் இல்லீகல் ணேனிங்சசய்கிைார்கள் என 1989-மைமயதயாமதவதாஸ் சகாரியாவிற்கு கடிதம் எழுதினார்.ஆதாரம் : கடிதம் :
 19. 19. பல்மவறு சபயர்களில்ஏரா ோனபுகார் ேனுக்கள் எழுதினார். அணனத்து புகார்களும் விசாரணைக்கு பிைகு தள்ளுபடி சசய்யப்பட்டன. எனமவ புகார்
 20. 20. முணைணய ோற்றிசபடமரசன்ஆப் இந்தியன் பிம சர் மினரல் இன்டஸ்ட்ரி என ஒரு கம்சபனிணயபதிவு சசய்து அதணன சபடமரசன்என நம்ப சசய்து புகார் எழுதினார். இதுசம்பந்தோக சிபிஐ உரிய விசாரணை நடத்த கம்சபனி பதிவா ருக்கு உத்தரவிட்டது. ஆதாரம் : உண்ணேயில் திரு.தயாமதவதாஸ் தான் சட்டபுைம்பாக சுரங்க பணி சசய்தவர். ஆனால் தனது அரசியல் பைத்ணத பயன்படுத்தி சதாழில் மபாட்டியா ரான வி.வி.மினரலுக்கு இணடயூறு சசய்வணத சதாடர்ந்து கணடபிடித்து வருபவர். பல்மவறு முணை சட்டவிமராத சுரங்க பணிகளில் இவர் ஈடுபட்டு அதிகாரிக ால் ணகயும் சேய்யுோக பிடிக்கப் பட்டு உத்தரவு பிைப்பிக்க காைதாேதம் சசய்தாலும் கூட இறுதியில் இவருக்கு அபராதம் தண்டசதாணக முதலியணவ விதிக்கப்பட்டுள் ன. 4000 டன்னுக்கு ராயல்டிசசலுத்தி விட்டு12000 டன்குவாரி சசய்து சகாண்டு சசன்ைணத அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்து அபராதம் பிைப்பித்த உத்தரவு இணைப்பு :
 21. 21. அதன் பிைகும் தயாமதவதாஸ் சேகா கனிே சகாள்ண யில் ஈடுபட்டு சுோர் 3 ைட்சம் டன்னுக்கு ராயல்டி சசலுத்தி விட்டு 39 ைட்சம் குவாரி சசய்து சகாண்டு சசன்ைணத அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்து அதற்கு சட்டப்படி நடவடிக்ணக எடுக்கப் பட்டுள் து. அவரது சுரங்க குத்தணககள் ரத்து சசய்யப்பட்டுள் து. இணைப்பு : மேற்கண்ட நடவடிக்ணகயில் இருந்து தப்புவதற்காகவும் வி.வி.மினரல் நிறுவனத்ணத பழிவாங்கவும்அதன்வாடிக்ணகயா ர்கண சிதைடிக்கவும் சிை ஓய்வு சபற்ை அலுவைர்கண தனது பைபைத்தாலும் அரசியல் சசல்வாக்காலும் ணகயில் எடுத்துக் சகாண்டு அவர்கண ணவத்து சிை தனியார் சதாணைகாட்சிகளில் உண்ணேக்கு புைம்பானமபட்டிகண சகாடுக்க ணவத்து வி.வி.மினரலுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு சபாய் பிரச்சாரம் சசய்து வந்தார். அணவயும் அதிகாரிக ால் தீவிர விசாரணைக்கு பிைகு சபாய் என்பது அறிக்ணக சசய்யப்பட்டுள் து. உதாரைோக திரு.சுந்தரம் ஐஏஎஸ் என்பவணர ணவத்து ஒரு சபரிய புகாணர சகாடுக்க ணவத்து பத்திரிக்ணககளிலும் சதாணைகாட்சிகளிலும் சபரிய மபட்டிகள் சகாடுத்தார். ஆனால் திரு.சுந்தரம்புகாரின்மபரில்ேத்தியோநிைஅரசுஅதிகாரிகள்கூட்டுஆய்வு சசய்து திரு.சுந்தரத்தின் புகார் சபாய் என்பணத இந்திய அரசுக்கு அறிக்ணக சசய்தார்கள். மேற்கண்ட அறிக்ணக நகல் http://www.beachminerals.org/wild- allegations-leveled-v-v-mineral-v-sundaram-ias-found-wrong-motive-envy- vindictive-far-away-truth/ இணைப்பில் உள் து. இதணன இந்திய அரசிடம் இருந்து தகவல் அறியும் உரிணே சட்டத்திலும் தருவித்து பார்த்துக் சகாள் ைாம். திரு. சுந்தரம், விக்டர் ராைோணிக்கம் மபான்மைார் தயாமதவதாசிடம் பணியாற்றுகிைார்கள் என்பதும் அவருக்காக இவர்கள் சபாய் புகார்கள் சகாடுக்கிைார்கள் என்பதும் இவர்கள் எல்ைாம் இந்த சட்ட விமராத சதி கும்பலின் உறுப்பினர்கள்; என்பதும் www.beachminerals.org இணையத்தில் உள் http://www.beachminerals.org/video-home/ என்ை இணைப்பில் உள் து. மேற்கண்ட வீடிமயாவிமைமய திரு.ஆஷிஷ்குோணர நான் தான் புகார் எழுத ணவத்மதன என திரு.சுந்தரம் ஐஏஎஸ் ஓய்வு கூறுவணத காைைாம். எனமவ ஒரு ோவட்ட ஆட்சியர் ஆஷிஷ்குோரின் அறிக்ணகயும் உள்மநாக்கத்மதாடு சபாய்யாக தயாரிக்கப்பட்டது. இது பற்றிய விபரங்கண பல்மவறு அரசு அலுவைகங்களிலும் ேற்றும் தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையர் மூைமும் மபாராடி வாதாடி சபற்று திரு.ஆஷிஷ்குோர் மீது குற்ை வழக்கு சதாடர அனுேதி மகட்டு வி.வி.மினரல் திரு.ணவகுண்டராைன் அரசுக்கு ஏற்கனமவ ேனு அனுப்பி உள் ார். மேற்கண்ட ேனு ேற்றும் இணைப்புகள் http://www.beachminerals.org/complaint-ashish- kumar-ias-making-false-report-v-v-mineral-part/ உள் து. திரு.ஆஷிஷ்குோரின்
 22. 22. அறிக்ணகயின் பின்னணி என்ன என்பணத நண்பர் சவற்றிமவல் என்பவர் அவரது முகநூலில் 2015 ோர்ச் 8 அன்று நான்கு பதிவுக ாக https://www.facebook.com/iruthayaannai/posts/799585323454858 சவளியிட்டுள் ார். அதணனயும் பார்த்துக் சகாள் ைாம். மேலும் ஆஷிஷ்குோர் ஐஏஎஸ் அறிக்ணக உள்மநாக்கத்மதாடு தயாரிக்கப்பட்டது என்பதற்கு இமத மபால் ஆவைங்கம ாடு விரிவான ஒரு பதிவு அறிக்ணக விணரவில் சவளியிடப்படும். தற்மபாணதய தகவல் படி மேற்கண்ட ேனு ைஞ்ச ஒழிப்பு துணையால் விசாரிக்கப் பட்டு சதாடர்புணடய மகாப்புகள் ணகப்பற்ைப்பட்டு ஆஷிஷ்குோர் ஐஏஎஸ் மீது குற்ை வழக்கு பதிவு சசய்யப்பட்டு விரிவானவிசாரணை நடத்தப்படுவதாக சதரிய வருகிைது. ஆனாலும் கூட அவ்வப்மபாதுகாசுக்கு விணைமபாகும் சிை பத்திரிக்ணகயா ர்கண சபாறுக்கி எடுத்து சபாய்யான தகவணை சகாடுத்து சிை சசய்திகண சவளியிட சசய்கிைார்கள். தகவல் சதரிந்து சட்ட பூர்வ நடவடிக்ணக எடுத்து அதற்கு ேறுப்பு சசய்திகள் அவ்வப்மபாது சவளியிடப்படுகின்ைன. ஏரா ோன தவைான பதிவுகள் எங்க து ஆதாரபூர்வோன புகாரின் அடிப்பணடயில் பரிசீைணனக்கு பிைகு சமூக வணைத ங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள் ன. சமீபத்தில் கூட ஒரு ைட்சம் மகாடி ரூபாய் ஊழல் என இந்த சகாள்ண கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட திருேதி சந்தியா ரவிச்சந்திரன் என்பவணர ணவத்து ஒரு பத்திரிக்ணகயில் சசய்திணய சவளியிட ணவத்து அணத ணவத்து ஒரு சிபிஐ விசாரணை மவண்டும் என அரணச தாக்கி பல்மவறு அரசியல் கட்சிகள் அறிக்ணக விட ஏதுவாக சசய்தார்கள். இறுதியில் இது சம்பந்தோக சட்டபூர்வ நடவடிக்ணக எடுக்க அறிவிப்பு அனுப்பி சட்டபூர்வ நடவடிக்ணக சதாடங்கிய உடன் மேற்கண்ட பத்திரிக்ணகயிமைமய அந்த சசய்தி தவறு என்பணத சதரிந்து அது எந்த ஆதாரங்கண யும் பரிசீலிக்காேல் நிலுணவயில் உள் ஒரு ரிட் ேனுவின் அடிப்பணடயில் ேட்டுமே மபாடப்பட்டது. தவறுக்கு வருந்துகிமைாம் என சிறிதாக முடித்து விட்டார்கள்.இது கடந்த 17.05.2015 அன்று எக்கனாமிக் ணடம்ஸ் பத்திரிக்ணகயிமைமய தவறுக்கு வருந்துகிமைாம் என சவளியிட்டார்கள். எனமவ ஊடகங்கள் அவர்க து வாசகர்கள் வட்டத்ணத சபருக்குவதற்காக இவ்வாறு மிணகப்படுத்தி அவ்வப்மபாது சசய்தி சவளியிட்டு வருகின்ைன. ஆதாரம் கீமழ.
 23. 23. சிபிஐ விசாரணைக்கு அல்ைது இதர விசாரணைக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆட்மசபணை என மகட்கைாம். இந்தியா மபால் அல்ை இதர நாடுகள். வ ர்ந்த நாடுகளுக்கும் ஐமராப்பியா, அசேரிக்கா மபான்ை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் வி.வி.மினரல் உற்பத்தி சபாருட்கள் ஏற்றுேதி சசய்யப்படுகின்ைன. அந்த நாடுகளின்சட்டப்படி எதாவதுஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஒரு சட்டபூர்வ வழக்கு விசாரணை நிலுணவயில் இருந்தால் அந்த நிறுவனத்திடம் இருந்து மேற்கண்ட நாட்டின் நிறுவனங்கள் எந்த சபாருண யும் வாங்க முடியாது. எனமவ இவ்வாறு ஒரு விசாரணை என மகட்டு அதற்கு உத்தரவு சபற்ைாமை தன்னால் 25 வருடங்க ாக மபாராடி நிறுத்த முடியாத வி.வி.மினரல் நிறுவனத்தின் விற்பணனணய நிறுத்தி ணவக்க முடியும். இந்த உள்மநாக்கத்மதாடு தான் பல்மவறு அரசியல்வாதிகள், பத்திரிக்ணகயார்கள், ஓய்வு சபற்ை அலுவைர்கள் ஆகிமயாணர
 24. 24. ணவத்து சதாழிற் மபாட்டியினால் திரு.தயாமதவதாஸ் இந்த சசயல்கண சசய்து வருகிைார். உைகத்தில் 30 சவள்ளி காசுக்காக ஏசுபிராணனமய காட்டி சகாடுத்த சீடர்கள் இருக்கும் மபாது திரு.தயாமதவதாஸ் வீசி எறியும் சிை ைட்சங்களுக்காக ஓய்வு சபற்ை அதிகாரிகள் மபட்டி சகாடுப்பதிலும் புகார் எழுதுவதிலும் என்ன ஆச்சரியம்!! ஆனால் மதாழர் சவற்றிமவல் கூறியது மபால் இவர்கள் அறிணவ காசுக்காக விற்பவர்கள். இவர்கள் எந்த புகாரிைாவது வி.வி.மினரல் உரிேம் இல்ைாத இந்த புை எண்ணில் அல்ைது இந்த கிராேத்தில் சட்டவிமராதோக ேைல் அள்ளி இருக்கிைார்கள் என கூை ோட்டார்கள். அல்ைதுஅவர்கள் அரசுக்கு ராயல்டி சசலுத்தியது குணைந்த அ வு. ஆனால் ஏற்றுேதி சசய்ததது அணத விட அதிகம். இமதா அதற்கான ஆதாரம் என கூை ோட்டார்கள். ஆனால் சதாடர்ந்து இல்லீகல் ணேனிங் என்பணத உணடந்த சரக்கார்ட் மபால் சசால்வார்கள். இவர்கள் இவ்வாறு மவகோக கூறுவதற்கு காரைம் அரசு அதிகாரிகள் அவர்கள் சசய்த சட்ட விமராத சசயணை கவனிக்காேல் இருக்க தான். வி.வி.மினரல் நிறுவனத்ணத சபாறுத்த வணரயில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நியாயப்படி நடக்கும் நிறுவனம். சட்ட விமராதோக எந்த சசயணையும் சசய்வதில்ணை. இதனால் தான் கடந்த 21 வருடங்க ாக இந்திய அரசிடம் இருந்து சிைந்தஏற்றுேதியா ர்விருணதசதாடர்ந்துசபற்றுவருகிைது.தூத்துக்குடிதுணைமுக சணபயில் இருந்து கடந்த 10 வருடங்க ாக அதிக அ வு ஏற்றுேதி சசய்தவர்கள் என்ை விருணதயும் சபற்றுவருகிைது.சட்டவிமராதோகஇதில்எந்தபணியும்சசய்ய முடியாது. ஏசனன்ைால் இது 18 துணைகளில் அனுேதி சபற்று சசயல்படும் ஒரு நடவடிக்ணக.இதனால்தான்முதலில்சட்டவிமராதசுரங்க பணிஎன்று கூறியவர்கள் அதன் பிைகு தங்கள் புகாணர ோற்றி மதாரியம் நிணைந்த மோமனாணசட்ணட ஏற்றுேதி சசய்து விட்டார்கள் என கூறினார்கள். உண்ணேயில் மோமனாணசட் ஏற்றுேதிமய சசய்யப்பட முடியாது. மோமனாணசட் இருந்தால்அந்தசரக்ணகமயயாரும் வாங்கோட்டார்கள்.மேலும்ஏற்றுேதிஅல்ைது இைக்குேதியாகும் சபாருட்களில் மோமனாணசட் அல்ைது இதர கதிரியக்க சபாருட்கள் ஏமதனும் இருக்கின்ைனவா என்பணத சுங்க துணை அதிகாரிகள் ஆய்வு சசய்து தான் ஏற்றுேதி அல்ைதுஇைக்குேதிணயஅனுேதிப்பார்கள்.அந்த ஆய்விற்கு மதணவயான உபகரைங்கள் அவர்களிடமே உள் து. மேலும் கதிரியக்க சபாருள் கப்பலில் இருந்தால் கப்பல் ோலுமிகளுக்கு ஆபத்தாகி விடும் என்பதால் கப்பலிலும் கதிரியக்க சபாருள் ஏற்றுேதி சசய்யப் பட்டால் அைாரம் அடிக்கும் வசதி உண்டு. எனமவ திருட்டுதனோகமவ ேணைமுகோகமவ இதணன ஏற்றுேதி
 25. 25. சசய்ய முடியாது. மேலும் இந்தியாணவ தவிர இதர எல்ைா நாடுகளிலும் மோமனாணசட் விணை ேலிவாகமவ கிணடக்கிைது. இதனால் இந்திய அரசாங்கம் கூட 2004-ல் இருந்து மோமனாணசட் உற்பத்திணயமய நிறுத்தி விட்டது. இதணன பாராளுேன்ைத்தில் பிரதேர் சார்பாக ராஜ்யசபாவில் குறியிடப்படாத மகள்வி எண் 420-க்கு 26.11.2014 அன்று சகாடுக்கப்பட்ட பதிலில் சதரியைாம். இணைப்பு : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=111923 வி.வி.மினரல் ேற்றும்; அதன் பங்குதாரர் திரு.ணவகுண்டராைன்பற்றி திட்டமிட்டு பரப்பப் படும் ஒரு சபாய்பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளிணவப்பதற்காக இணவ சவளியிடப் படுகிைது. மேைதிக தகவலுக்கு வி.வி.மினரல் இணையத த்ணதயும், முகநூலில் VV Mineral News Release, www.southernmines.org , www.coastalenviroment.org–ம் பார்த்துக் சகாள் ைாம். மேலும் விபரம் மவண்டும் என்ைால் அதற்கும் தயார்.

×