Publicidad

כתבי עת

National Library of Israel
31 de Jul de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de National Library of Israel(20)

Publicidad

כתבי עת

 1. RDA ‫יום‬‫ולמקטלגים‬ ‫לספרנים‬ ‫השתלמות‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫קיטלוג‬ ‫ב‬-RDA
 2. ‫עת‬ ‫בכתבי‬AACR2‫מת‬ ‫לא‬ ‫מקטלגי‬‫לזכור‬ ‫חייבים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬AACR2 ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫ממקטלגי‬‫אחרים‬ ‫משאבים‬. ‫דורשים‬ ‫מתמשכים‬ ‫ומשאבים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫סיבה‬ ‫שום‬ ‫ואין‬ ‫תמידי‬ ‫ועדכון‬ ‫טיפול‬ ‫רשומות‬ ‫להעביר‬AACR2‫ל‬ ‫תקינות‬-RDA.
 3. ‫מועדף‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ •‫השער‬ ‫דף‬ •‫מעטפת‬ •‫התחל‬ ‫כותר‬ •‫רץ‬ ‫כותר‬ •‫דגלית‬ •‫קולופון‬ •‫כולו‬ ‫המשאב‬ •‫למשאב‬ ‫מחוץ‬ ‫מקור‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫יש‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫המועדף‬ ‫במקור‬ ‫מועדף‬ ‫פחות‬,‫עם‬ ‫אפילו‬ ‫מלא‬ ‫השני‬ ‫במקור‬ ‫המידע‬ ‫יותר‬.
 4. Provider Neutral Cataloging ‫בלתי‬ ‫קיטלוג‬-‫בספק‬ ‫תלוי‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫הזמינים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫הרבה‬ ‫קיימים‬ ‫שונות‬.
 5. LDR 06=a–‫טקסטואלי‬ ‫חומר‬ 07=s-‫סדרון‬ 18=i–‫פיסוק‬ISBD
 6. 007 ‫אלקטרוניים‬ ‫עת‬ ‫לכתבי‬. ‫מודפס‬ ‫הוא‬ ‫טקסטואלי‬ ‫לתוכן‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬.‫המשאב‬ ‫אם‬ ‫אלקטרוני‬,‫הפיזיים‬ ‫למאפיינים‬ ‫שדה‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫חייבים‬(‫כביכול‬)‫של‬ ‫המשאב‬–‫שדה‬007.
 7. ‫שדה‬ ‫של‬ ‫קידוד‬007 00=c(‫קובץ‬) 01=r(SMD=‫מרחוק‬ ‫גישה‬),b(‫שביב‬ ‫עם‬ ‫נשלפת‬ ‫מדיה‬,‫כולל‬ USB),o(‫אופטי‬ ‫דיסק‬,‫לדוגמת‬CD) ‫הזמן‬ ‫לאורך‬ ‫השתנה‬ ‫המשאב‬ ‫את‬ ‫הנושא‬ ‫המדיה‬ ‫אם‬,‫יש‬ ‫לקדד‬007/01‫כ‬-u 03=b‫או‬c(‫שחור‬/‫צבע‬ ‫או‬ ‫לבן‬)‫או‬|(‫מקודד‬ ‫בלתי‬) 04=n‫או‬|(‫מקודד‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫רלוונטיים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫המדיה‬ ‫מדדי‬) 05=,#a,‫או‬|(‫קול‬ ‫אין‬,‫מקודד‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫קול‬ ‫יש‬) ‫השדה‬ ‫שאר‬ ‫את‬ ‫לקדד‬ ‫עדיף‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬,‫מפורט‬ ‫טכני‬ ‫מידע‬,‫כ‬-u‫או‬|
 8. 008 ‫שדה‬ ‫לקדד‬ ‫מותר‬008‫ב‬ ‫המידע‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫מתמשך‬ ‫כמשאב‬-LDR/06 ‫הוא‬a‫וב‬-LDR/07b,i‫או‬s. ‫שדה‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬310‫ב‬ ‫התדירות‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫מונח‬- 008/18,‫ב‬ ‫לדייק‬ ‫עדיף‬-008. 008/19:‫יש‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬,‫פעם‬ ‫מדי‬,‫המוצהרת‬ ‫מתדירות‬ ‫חריגה‬,‫יש‬ ‫כ‬ ‫הפוזיציה‬ ‫את‬ ‫לקדד‬-r.‫בשדה‬ ‫החריגות‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫אפשר‬515. ‫מראש‬ ‫מתוכננות‬ ‫חריגות‬ ‫יש‬ ‫אם‬(‫לדוגמה‬,‫כדו‬ ‫יוצא‬ ‫שנה‬ ‫שכל‬ ‫ירחון‬- ‫הקיץ‬ ‫בחודשי‬ ‫ירחון‬)‫לקדד‬ ‫יש‬n‫בשדה‬ ‫החריגה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ולהוסיף‬ 310. ‫כל‬ ‫במקום‬ ‫בשנה‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫יוצא‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫אם‬X‫ימים‬,‫שבועות‬, ‫שנים‬ ‫או‬ ‫חודשים‬,‫לקדד‬ ‫יש‬x.
 9. 022 ‫ה‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬-ISSN‫ביד‬ ‫לגרסה‬ ‫השייך‬(‫אלקטרוני‬ ‫או‬ ‫מודפס‬) ‫ב‬-022$a.‫ה‬ ‫את‬-ISSN‫גרסה‬ ‫של‬‫אחרת‬(‫אלקטרוני‬ ‫או‬ ‫מודפס‬)‫יש‬ ‫ב‬ ‫לשים‬-022$y(‫ב‬ ‫וגם‬-776$x.) $l‫ל‬ ‫מיועד‬-ISSN-L,‫ארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקצה‬ ‫מספר‬ISSN‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫פיזיות‬ ‫צורות‬‫סדרונים‬( .‫ה‬ ‫טבלת‬ ‫לבקש‬ ‫אפשר‬-ISSN-L ‫של‬ ‫באתר‬ISSN).‫בתת‬ ‫הכוונה‬-‫למספרי‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫השדה‬ISSN‫של‬ ‫השונות‬ ‫הצורות‬. ‫ב‬ ‫המקף‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬-ISSN.
 10. ‫קיטלוג‬‫הברדי‬ ‫עם‬ ‫לקטלג‬ ‫להמשיך‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬GMD,‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הקיטלוג‬ RDA. ‫יש‬ ‫אם‬GMD,‫בשדה‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬040$e.‫מותר‬ ‫עדיין‬ ‫בשדה‬ ‫להשתמש‬040$epn‫לקיטלוג‬‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫של‬ ‫פלטפורמות‬ ‫למספר‬ ‫המתאים‬ ‫אלקטרוניים‬. ‫מקרה‬ ‫בכל‬,‫קיטלוג‬RDA‫או‬‫היברדי‬(‫הנחיות‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ RDA‫וכללי‬AACR2)‫דורש‬LDR/18i(‫פיסוק‬ISBD)‫ולא‬ a(‫קיטלוג‬ ‫כללי‬AACR2.)
 11. 130/240–‫אחיד‬ ‫כותר‬ ‫חובה‬‫זהה‬ ‫כותר‬ ‫בעלי‬ ‫בקטלוג‬ ‫נוספים‬ ‫פריטים‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ ‫רק‬. ‫זה‬ ‫בשדה‬‫לשם‬ ‫מוסיפים‬‫העת‬ ‫כתב‬‫בסוגריים‬ ‫מזהה‬-‫או‬ ‫ושנה‬ ‫מקום‬ ‫אחראי‬ ‫תאגיד‬. 130ǂa‫ציון‬(‫ירושלים‬:1925) 24510ǂa‫ציון‬:ǂb‫ואתנוגרפיה‬ ‫להיסטוריה‬ ‫הא׳׳י‬ ‫החברה‬ ‫מאסף‬. ǂa 264 1‫ירושלים‬:ǂb‫בהשתתפות‬ ‫החברה‬ ‫ועד‬‫דביר‬, ǂc[1925 or 1926-1933 or 1934] 130ǂa‫ציון‬(‫ירושלים‬:‫תר‬"‫ץ‬) 24510ǂa‫ציון‬:ǂb‫להיסטוריה‬ ‫ישראלית‬ ‫הארץ‬ ‫החברה‬ ‫ידיעות‬ ‫ואתנוגרפיה‬. ǂa 264 1‫ירושלם‬:ǂb[‫לא‬ ‫לאור‬ ‫מוציא‬‫ידוע‬],ǂc‫תר‬"‫ץ‬-‫תרצ‬"‫א‬.
 12. ‫עיקרי‬ ‫כותר‬ ‫מכללי‬ ‫חריגה‬– ‫בלבד‬ ‫מתמשכים‬ ‫למשאבי‬: •‫מספר‬ ‫מופיע‬ ‫הכותר‬ ‫אם‬ ‫יש‬ ‫המועדף‬ ‫במקור‬ ‫פעמים‬ ‫עיקרי‬ ‫ככותר‬ ‫לרשום‬ (245 $a)‫את‬ ‫ביותר‬ ‫המלא‬ ‫השם‬. 245$a–‫עיקרי‬ ‫כותר‬
 13. 245$a–‫עיקרי‬ ‫כותר‬ ‫מופיע‬ ‫בחלקו‬ ‫כאשר‬ ‫הכותר‬ ‫ברישום‬ ‫תאריך‬,‫שם‬ ‫או‬ ‫מספר‬‫המשתנה‬ ‫לגיליון‬ ‫מגיליון‬,‫את‬ ‫להשמיט‬ ‫יש‬ ‫התאריך‬,‫או‬ ‫מספר‬‫השם‬ ‫את‬ ‫המשתנה‬‫סימן‬ ‫את‬ ‫במקומם‬ ‫ולשים‬ ‫ההשמטה‬...
 14. ‫חדשה‬ ‫רשומה‬ ‫פותחים‬ ‫מתי‬? •‫ההפך‬ ‫או‬ ‫למונוגרפיה‬ ‫מתמשך‬ ‫משאב‬ ‫בין‬ ‫שינוי‬. •‫תיווך‬ ‫בסוג‬ ‫שינוי‬(‫מדיה‬,‫שדה‬337) •‫מנשא‬ ‫בסוג‬ ‫שינו‬(‫שדה‬338)‫לאון‬ ‫אלקטרוני‬ ‫ממנשא‬-‫להפך‬ ‫או‬ ‫ליין‬ •‫המאושרת‬ ‫הגישה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫המשנה‬ ‫באחריות‬ ‫שינוי‬ •‫מהדורה‬ ‫במשפט‬ ‫שינוי‬ •‫בכותר‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬: –‫הוספה‬,‫הורדה‬,‫ב‬ ‫מחדש‬ ‫סידור‬ ‫או‬ ‫שינוי‬-5‫הראשונות‬ ‫המילים‬(‫חוץ‬ ‫איות‬ ‫מהבדלי‬/‫סמלים‬/‫פיסוק‬,‫שוליות‬ ‫מילים‬,‫קשור‬ ‫תאגיד‬ ‫בשם‬ ‫שינויים‬ ‫וכד‬') –‫הוספה‬,‫הורדה‬,‫העת‬ ‫כתב‬ ‫בנושא‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫בכותר‬ ‫שינוי‬ ‫או‬ –‫אחר‬ ‫לתאגיד‬ ‫אחד‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫משם‬ ‫בכותר‬ ‫שינוי‬.
 15. ‫נוספים‬ ‫כותרים‬ ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬ CONSER ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫בתת‬ ‫נרחב‬-‫שדה‬$i ‫בשדה‬246.‫מכיוון‬ ‫כותרים‬ ‫הרבה‬ ‫שקיימים‬ ‫עת‬ ‫בכתבי‬ ‫נוספים‬– ‫בכותרים‬ ‫קלים‬ ‫שינויים‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬,‫רץ‬ ‫כותר‬, ‫דגליות‬,‫תיבות‬ ‫ראשי‬ ‫וכו‬'-‫לקורא‬ ‫לעזור‬ ‫יש‬ ‫מקור‬ ‫ציון‬ ‫עם‬ ‫ולספרן‬ ‫הנוסף‬ ‫כותר‬.
 16. 264_1–‫ראשון‬ ‫אינדיקטור‬ ‫בשדה‬ ‫ראשון‬ ‫אינדיקטור‬264‫מתמשכים‬ ‫למשאבים‬ ‫במיוחד‬ ‫בנוי‬. ‫ריק‬=‫מו‬"‫ל‬/‫מפיץ‬/‫המקורי‬ ‫יצרן‬/‫מידע‬ ‫אין‬ 2=‫מו‬"‫ל‬/‫מפיץ‬/‫ביניים‬ ‫יצרן‬ 3=‫מו‬"‫ל‬/‫מפיץ‬/‫יצרן‬‫הנוכחי‬(‫המקורי‬ ‫לא‬ ‫אך‬)
 17. 264-‫דפוסת‬ ‫הראשון‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫אם‬/‫ביד‬ ‫אחרון‬,‫השנה‬ ‫את‬ ‫להזין‬ ‫יש‬/‫ל‬ ‫שנים‬- $c.‫ביד‬ ‫הגיליונות‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫חיצוני‬ ‫במקור‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫יש‬ (‫כולל‬ULI)‫באריחיים‬ ‫החסר‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫ולהזין‬. ‫מידע‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫התאריכים‬ ‫את‬ ‫לשער‬ ‫יש‬. ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬PCC,‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫תאריכי‬ ‫לגבי‬ ‫מידע‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫מותר‬ ‫תת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬-‫השדה‬. ‫או‬ ‫לוויתור‬ ‫מעל‬ ‫לניחושים‬ ‫ברורה‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫בארץ‬[‫לא‬ ‫ההוצאה‬ ‫שנת‬ ‫ידועה‬.]
 18. 300-‫תאורת‬ ‫להופיע‬ ‫שהפסיק‬ ‫עת‬ ‫לכתב‬ ‫רק‬ ‫חובה‬. ‫אלקטרוניים‬ ‫עת‬ ‫לכתבי‬ ‫נוספת‬ ‫אפשרות‬,‫החיים‬ ‫אפילו‬: $a1‫מקוון‬ ‫מקור‬ ‫לרשום‬ ‫אין‬"‫איורים‬"‫ב‬-$b‫החומר‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫האיורי‬‫תוכן‬ ‫הוא‬ ‫עיקרי‬(‫לדוגמה‬,‫ג‬ ‫נשיונל‬'‫יאוגרפיק‬.) ‫ב‬ ‫גדלים‬ ‫של‬ ‫תווך‬ ‫לרשום‬ ‫אפשר‬-$c:30-20‫ס‬"‫מ‬
 19. 310–‫תדירות‬/321‫קודמת‬ ‫תדירות‬ Cyrillic term‫בערבית‬ ‫מונח‬‫בעברית‬ ‫מונח‬English term Ежедневное издание‫يومية‬‫יומי‬daily Выходит три раза в неделю‫اسبوع‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬three times a week Двухнедельник‫شهرية‬ ‫نصف‬‫שבועי‬ ‫דו‬(‫שבועיים‬ ‫כל‬)biweekly Еженедельник‫اسبوعية‬‫שבועון‬weekly Выходит два раза в неделю‫اسبوعية‬ ‫نصف‬‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬(‫שבועי‬ ‫חצי‬)semiweekly Выходит три раза в месяц‫شهر‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬‫בחודש‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬three times a month Двухмесячник‫شهرين‬ ‫كل‬ ‫مرة‬‫חודשי‬ ‫דו‬(‫חודשיים‬ ‫כל‬)bimonthly Ежемесячник‫شهرية‬‫ירחון‬monthly Выходит два раза в месяц‫شهرية‬ ‫نصف‬‫בחודש‬ ‫פעמיים‬(‫חודשי‬ ‫חצי‬)semimonthly Ежеквартальник‫فصلية‬‫רבעון‬quarterly Выходит три раза в год‫سنة‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬‫בשנה‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬(‫כל‬4 ‫חודשים‬) three times a year Выходит раз в полгода‫سنوية‬ ‫نصف‬‫שנתי‬ ‫חצי‬(‫בשנה‬ ‫פעמיים‬)semiannual Ежегодник‫سنوية‬‫שנתון‬annual Выходит раз в два года‫سنتين‬ ‫كل‬ ‫مرة‬‫שנתי‬ ‫דו‬(‫שנתיים‬ ‫כל‬)biennial Выходит раз в три года‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫مرة‬‫שנתי‬ ‫תלת‬(‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫כל‬)triennial Выходит нерегулярно‫دوري‬ ‫غير‬‫סדיר‬ ‫בלתי‬irregular ‫סגורה‬ ‫רשימה‬–‫מונחים‬ ‫להמציא‬ ‫אין‬.‫שתדירותם‬ ‫עת‬ ‫לכתבי‬ ‫חובה‬ (‫אמתית‬ ‫או‬ ‫מצופה‬)‫ידועה‬.
 20. - 362‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫תאריכי‬/‫רצף‬ ‫בשדה‬362‫של‬ ‫האחרון‬ ‫והגיליון‬ ‫הראשון‬ ‫הגיליון‬ ‫על‬ ‫מפורט‬ ‫מידע‬ ‫רושמים‬ ‫עת‬ ‫כתב‬.‫כללי‬ ‫יותר‬ ‫מידע‬(‫בלי‬‫מיספור‬‫הגיליון‬ ‫של‬,‫שנה‬ ‫רק‬)‫בשדה‬ ‫נרשם‬ 264_1$c. ‫הבין‬ ‫הקיטלוג‬ ‫וועדת‬ ‫לפי‬-‫אוניברסיטאי‬,‫חובה‬ ‫זה‬ ‫שדה‬. ‫ה‬ ‫לפי‬-OCLC,‫מידע‬ ‫חסר‬ ‫אם‬ ‫זו‬ ‫בשדה‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬. ‫ביד‬ ‫והאחרון‬ ‫הראשון‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫אחר‬ ‫ממקור‬ ‫מידע‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשר‬. ‫ראשון‬ ‫באינדיקטור‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬1.‫מקור‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשר‬ ‫בתת‬ ‫המידע‬-‫שדה‬$z.‫תת‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫יש‬-‫שדה‬$a‫בנקודה‬(‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫תת‬-‫אחר‬ ‫פיסוק‬ ‫בסימן‬ ‫מסתיים‬ ‫השדה‬.) ‫מצאי‬ ‫תאריכי‬ ‫את‬ ‫ולא‬ ‫למשאב‬ ‫השייך‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬/‫השייכים‬ ‫גישה‬ ‫הפלטפורמות‬. ‫גיליונות‬ ‫לחשב‬ ‫אין‬"‫ניסיון‬"‫שדה‬ ‫של‬ ‫ברצף‬ ‫דוגמיות‬ ‫או‬362.‫להוסיף‬ ‫אפשר‬ ‫בשדה‬ ‫אותם‬515.
 21. - 362‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫תאריכי‬/‫רצף‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬‫מיספור‬‫תאריך‬ ‫וגם‬,‫לסוגריים‬ ‫נכנס‬ ‫התאריך‬. ‫מהמשאב‬ ‫רצף‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬ ‫יש‬:‫גיליון‬/‫גליון‬/‫גל‬'‫וכד‬'. ‫מסובך‬ ‫רצף‬: ‫חי‬ ‫עת‬ ‫כתב‬–‫תאריך‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬/‫ומקף‬ ‫התחלתי‬ ‫רצף‬(‫רווח‬ ‫בלי‬.) ‫שנסגר‬ ‫עת‬ ‫כתב‬–‫לרשום‬ ‫יש‬‫תאריך‬/‫רצף‬‫התחלתי‬,‫ו‬ ‫מקף‬ ‫תאריך‬/‫רצף‬‫הסגירה‬(‫המקף‬ ‫מצדי‬ ‫רווח‬ ‫בלי‬.) ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫רצפים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬,‫תת‬ ‫באותו‬ ‫כולם‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬- ‫ביניהם‬ ‫רווח‬ ‫שווה‬ ‫סימן‬ ‫רווח‬ ‫עם‬ ‫השדה‬. ‫השני‬ ‫אחרי‬ ‫אחד‬ ‫רצפים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬,‫לרשום‬ ‫יש‬‫כולם‬ ‫את‬ ‫תת‬ ‫באותו‬-‫רווח‬ ‫עם‬ ‫השדה‬‫נקודה‬-‫רווח‬ ‫פסיק‬‫ביניהם‬.
 22. 515 ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫עת‬ ‫לכתבי‬‫מיספור‬‫מסובך‬. ‫אינדיקטורים‬ ‫בלי‬;‫חופשי‬ ‫טקסט‬ ‫בתת‬-‫שדה‬$a.
 23. ‫מערכת‬ ‫דרישות‬-538 ‫גישה‬ ‫על‬ ‫הראה‬ ‫להוסיף‬ ‫לא‬ ‫בעולם‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬–‫היא‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫כיום‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫משאבים‬ ‫דווקא‬ ‫וזה‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫הערה‬ ‫המתרץ‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫אינה‬ ‫שהגישה‬.
 24. ‫התיאור‬ ‫מקור‬-588 ‫המודפסת‬ ‫הגרסה‬ ‫הוא‬ ‫התיאור‬ ‫מקור‬ ‫אם‬/‫לא‬ ‫גרסה‬-‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫המשאב‬,‫בשדה‬ ‫זאת‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬588. ‫מתמשכים‬ ‫למשאבים‬ ‫חובה‬;‫אחרים‬ ‫ומשאבים‬ ‫למונוגרפיות‬ ‫מומלץ‬. ‫דוגמאות‬: 588 $a Description based on print version record 588$a‫ב‬ ‫הגרסה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫תיאור‬-CD-ROM. ‫באינדיקטורים‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ ‫בארץ‬;‫למערכת‬ ‫גורמים‬ ‫הם‬ ‫באלף‬ ‫נכון‬ ‫עובד‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫הערה‬ ‫להוסיף‬.
 25. ‫התיאור‬ ‫מקור‬-588 ‫סטנדרט‬ ‫לפי‬CONSER‫חייבים‬2‫שדות‬588:‫למקור‬ ‫אחד‬ ‫הנבדק‬ ‫האחרון‬ ‫לגיליון‬ ‫ואחד‬ ‫התיאור‬. ‫בשדה‬ ‫הטקסט‬588‫חופשי‬ ‫הינו‬,‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ ‫אך‬ ‫במונחים‬ Description based on - ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫תיאור‬ Last issue consulted – ‫הנבדק‬ ‫אחרון‬ ‫גיליון‬
 26. 7XX-‫מקשרים‬ ‫מונחים‬
 27. ‫ראשי‬ ‫עורך‬-editorial director ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫האחראי‬ ‫עורך‬ (‫אינטלקטואלי‬/‫משפטי‬)‫על‬ ‫התוכן‬‫עת‬ ‫כתב‬ ‫של‬,‫משאב‬ ‫מונוגרפיה‬ ‫או‬ ‫מתמשך‬‫רבת‬- ‫כרכים‬. ‫בתיקונים‬ ‫מעורב‬ ‫אינו‬ ‫מפורטים‬. ‫לא‬‫בסדרות‬ ‫לשימוש‬.
 28. ‫פרסום‬ ‫מייסד‬-founder of work ‫עת‬ ‫כתב‬ ‫מייסד‬,‫או‬ ‫מתמשך‬ ‫משאב‬‫מונוגרפיה‬ ‫רבת‬-‫כרכים‬.‫בסדרות‬ ‫לשימוש‬ ‫לא‬.
 29. ‫מנפיק‬ ‫גוף‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫הוא‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫לפעמים‬,‫אך‬ ‫מקצועי‬ ‫לאור‬ ‫מוציא‬ ‫של‬ ‫שירותיו‬ ‫שוכרת‬ ‫הארגון‬. ‫ה‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫לאור‬ ‫המוצא‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬-264_1‫והארגון‬ ‫יקבל‬710‫מקשר‬ ‫מונח‬ ‫עם‬($e)‫מנפיק‬ ‫גוף‬ ‫של‬.
 30. ‫קודם‬ ‫כותר‬/‫ממשיך‬: ‫שדות‬580+785/780 ‫שדות‬780/785($$t)‫ממשיך‬ ‫וכותר‬ ‫קודם‬ ‫כותר‬–‫שני‬ ‫כאשר‬ ‫חובה‬ ‫בספרייה‬ ‫נמצאים‬ ‫הכותרים‬.‫בספרייה‬ ‫העת‬ ‫כתבי‬ ‫שני‬ ‫שת‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫קודם‬ ‫כותר‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ידוע‬ ‫אבל‬/‫ממשיך‬,‫המידע‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬ ‫בהערה‬580. ‫בין‬ ‫ההבדל‬247(‫קודם‬ ‫כותר‬)‫ו‬-785/780:‫שינוי‬ ‫אם‬ ‫הכותר‬/‫חדשה‬ ‫רשומה‬ ‫מצדיק‬ ‫לא‬ ‫אחריות‬,‫הכותר‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬ ‫ב‬ ‫הישן‬-247.‫חדשה‬ ‫רשומה‬ ‫פותחים‬ ‫אם‬,‫ברשומה‬ ‫לרשום‬ ‫יש‬ ‫ב‬ ‫החדש‬ ‫הכותר‬ ‫את‬ ‫הנסגרת‬-785‫הכותר‬ ‫את‬ ‫החדשה‬ ‫וברשומה‬ ‫ב‬ ‫הישן‬-780.

Notas del editor

 1. 2.3.2.5 Exception
Publicidad