Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

11º domingo toc 2013 bene pagola

312 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

11º domingo toc 2013 bene pagola

 1. 1. José Antonio PagolaRed Evangelizadora BUENAS NOTICIASContribúe a defender as mulleres máis indefensas.Pásao.16 de xuño de 201311º Tempo ordinario (C)Lucas 7, 36-8,3Música:MorningGlore;present:B.Areskurrinaga HC;euskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Xesús encóntrase na casa de Simón, un fariseoque o invitou a comer.Inesperadamente, unha muller interrompe o banquete.Os invitados recoñécena decontado.É unha prostituta da aldea.A súa presenza crea malestar e expectación.Como reaccionará Xesús?Expulsaraa para que non contamine os invitados?
 3. 3. A muller non di nada.Está acostumada aser despreciada,sobre todo, nosambientes fariseos.Diríxese directamentecara a Xesús, déitaseaos seus pés e rompea chorar.Non sabe comoagradecerlle a súaacollida: cobre osseus pés de bicos,únxeos cun perfumeque trae consigo esécallos coa súacabeleira.
 4. 4. A reacción do fariseo non se fai esperar.Non pode disimular o seu desprezo:“Se este fose profeta, sabería quen é esta muller e oque é: unha pecadora”.
 5. 5. El non é taninxenuo comaXesús.Sabe moi benque estamuller é unhaprostituta,indigna detocar a Xesús.Habería queapartaladel.
 6. 6. Pero Xesús non a expulsa nin a rexeita.Pero Xesús non a expulsa nin a rexeita.Ao contrario, acóllea con respecto e tenrura.Ao contrario, acóllea con respecto e tenrura.Descobre nos seus xestos un amor limpo eDescobre nos seus xestos un amor limpo eunha fe agradecida.unha fe agradecida.Diante de todos, fala con ela para defender a súa dignidadeDiante de todos, fala con ela para defender a súa dignidadee revelarlle como a ama Deus:e revelarlle como a ama Deus:““Os teus pecados están perdoados”.Os teus pecados están perdoados”.
 7. 7. Logo, mentres os invitados se escandalizan,reafírmaa na súa fe e deséxalle unha vida nova:““A túa fe salvoute. Vai en paz”.A túa fe salvoute. Vai en paz”.Deus estará sempre con ela.Deus estará sempre con ela.
 8. 8. Hai uns meses,Hai uns meses,chamáronme parachamáronme paratomar parte nuntomar parte nunEncontro PastoralEncontro Pastoralmoi particular.moi particular.Estaba entre nós unEstaba entre nós ungrupo de prostitutas.grupo de prostitutas.Puiden falar amodoPuiden falar amodocon elas.con elas.Nunca as podereiNunca as podereiesquecer.esquecer.Ao longo de tres díaspuidemos escoitar asúa impotencia, osseus medos, a súasoidade...
 9. 9. Por vez primeiracomprendín por queXesús as queríatanto.Entendín tamén assúas palabras aosdirixentesrelixiosos:“Asegúrovos que ospublicanos e asprostitutas entraránantes ca vós noReino dos ceos”.
 10. 10. Estas mulleres enganadas e escravizadas,Estas mulleres enganadas e escravizadas,sometidas a toda clase de abusos,sometidas a toda clase de abusos,aterrorizadas para mantelas illadas, moitasaterrorizadas para mantelas illadas, moitassen apenas protección nin seguridadesen apenas protección nin seguridadeningunha, son as vítimas invisibles dun mundoningunha, son as vítimas invisibles dun mundocruel e inhumano, silenciado en boa parte polacruel e inhumano, silenciado en boa parte polasociedade e esquecido practicamente polasociedade e esquecido practicamente polaIgrexa.Igrexa.
 11. 11. Os seguidores de Xesús non podemos vivir deOs seguidores de Xesús non podemos vivir decostas ao sufrimento destas mulleres.costas ao sufrimento destas mulleres.As nosas Igrexas diocesanas non poden abandonalasAs nosas Igrexas diocesanas non poden abandonalasao seu triste destino.ao seu triste destino.Temos que levantar a voz para espertarTemos que levantar a voz para espertara conciencia da sociedade.a conciencia da sociedade.
 12. 12. Temos que apoiar moito máis a quen loitanTemos que apoiar moito máis a quen loitanpolos seus dereitos e a súa dignidade.polos seus dereitos e a súa dignidade.Xesús que as amou tanto sería tamén hoxe oXesús que as amou tanto sería tamén hoxe oprimeiro en defendelas.primeiro en defendelas.
 13. 13. DEFENSOR DAS PROSTITUTAS Xesús encóntrase na casa de Simón, un fariseo que o invitou a comer. Inesperadamente, unhamuller interrompe o banquete. Os invitados recoñécena decontado. É unha prostituta da aldea. A súapresenza crea malestar e expectación. Como reaccionará Xesús? Expulsaraa para que non contamine osinvitados?A muller non di nada. Está acostumada a ser despreciada, sobre todo, nos ambientes fariseos.Diríxese directamente cara a Xesús, déitase aos seus pés e rompe a chorar. Non sabe como agradecerlle asúa acollida: cobre os seus pés de bicos, únxeos cun perfume que trae consigo e sécallos coa súa cabeleira.A reacción do fariseo non se fai esperar. Non pode disimular o seu desprezo: “Se este foseprofeta, sabería quen é esta muller e o que é: unha pecadora”. El non é tan inxenuo coma Xesús. Sabe moiben que esta muller é unha prostituta, indigna de tocar a Xesús. Habería que apartala del.Pero Xesús non a expulsa nin a rexeita. Ao contrario, acóllea con respecto e tenrura. Descobrenos seus xestos un amor limpo e unha fe agradecida. Diante de todos, fala con ela para defender a súadignidade e revelarlle como a ama Deus: “Os teus pecados están perdoados”. Logo, mentres os invitados seescandalizan, reafírmaa na súa fe e deséxalle unha vida nova: “A túa fe salvoute. Vai en paz”. Deus estarásempre con ela.Hai uns meses, chamáronme para tomar parte nun Encontro Pastoral moi particular. Estabaentre nós un grupo de prostitutas. Puiden falar amodo con elas. Nunca as poderé esquecer. Ao longo de tresdías puidemos escoitar a súa impotencia, os seus medos, a súa soidade... Por vez primeira comprendín porque Xesús as quería tanto. Entendín tamén as súas palabras aos dirixentes relixiosos: “Asegúrovos que ospublicanos e as prostitutas entrarán antes ca vós no Reino dos ceos”.Estas mulleres enganadas e escravizadas, sometidas a toda clase de abusos, aterrorizadas paramantelas illadas, moitas sen apenas protección nin seguridade ningunha, son as vítimas invisibles dun mundocruel e inhumano, silenciado en boa parte pola sociedade e esquecido practicamente pola Igrexa.Os seguidores de Xesús non podemos vivir de costas ao sufrimento destas mulleres. As nosasIgrexas diocesanas non poden abandonalas ao seu triste destino. Temos que levantar a voz para espertar aconciencia da sociedade. Temos que apoiar moito máis a quen loitan polos seus dereitos e a súa dignidade.Xesús que as amou tanto sería tamén hoxe o primeiro en defendelas.José Antonio Pagola

×