Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ACHANZAR O CAMIÑO 
CARA A XESÚS 
1144 ddee ddeecceemmbbrroo ddee 22001144 
33º AAddvveennttoo BB 
XXooáánn 11,, 66 -- 
JJo...
«EEnnttrree vvóóss hhaaii uunn qquuee 
nnoonn ccooññeecceeddeess».. 
EEssttaass ppaallaabbrraass 
pprroonnuunncciiaass oo ...
Precisamente toda a súa preocupación é 
«achanzar o camiño» 
para que aquela xente poida crer nel. 
Así presentaban as pri...
Pero as palabras do Bautista están redactadas 
de tal forma que, lidas hoxe polos que nos 
dicimos cristiáns, non deixan d...
Xesús está no medio de 
nós, pero, 
coñecémolo de verdade?, 
comungamos con El?, 
seguímolo de preto?
ÉÉ cceerrttoo qquuee nnaa IIggrreexxaa eessttaammooss 
sseemmpprree ffaallaannddoo ddee XXeessúúss.. 
EEnn tteeoorrííaa nn...
Pero logo vésenos xirar tanto sobre as nosas ideas, 
proxectos e actividades que, non poucas veces, 
Xesús queda nun segun...
Tal vez, a maior desgraza do cristianismo 
é que haxa tantos homes e mulleres que 
se din «cristiáns» e no seu corazón 
Xe...
NNoonn vviibbrraann ccoonn EEll.. 
NNoonn ooss aattrraaee nniinn 
sseedduuccee.. 
XXeessúúss éé uunnhhaa ffiigguurraa 
iin...
Esta Igrexa necesita urxentemente 
«testemuñas» de Xesús, crentes que se 
parezan máis a El, cristiáns que, coa 
súa manei...
Necesitamos 
testemuñas que 
falen de Deus 
como falaba El, 
que 
comuniquen a 
súa mensaxe de 
compaixón 
como o facía El...
De que serven as nosas 
catequeses e predicacións 
se non conducen a 
coñecer, amar e seguir 
con máis fe e máis gozo a 
X...
En que quedan as nosas eucaristías se non 
axudan a comungar de maneira máis viva 
con Xesús, co seu proxecto e coa súa 
e...
Na Igrexa 
ninguén é 
«a Luz», 
pero todos 
podemos 
irradiala coa 
nosa vida. 
NNiinngguuéénn éé 
«aa PPaallaabbrraa ddee...
ACANZAR O CAMIÑO CARA A XESÚS 
«Entre vós hai un que non coñecedes». Estas palabras pronuncias o Bautista referíndose a 
X...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3º advento b 2014 bene pagola

700 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3º advento b 2014 bene pagola

 1. 1. ACHANZAR O CAMIÑO CARA A XESÚS 1144 ddee ddeecceemmbbrroo ddee 22001144 33º AAddvveennttoo BB XXooáánn 11,, 66 -- JJoosséé AAnnttoonniioo PPaaggoollaa RReeddee eevvaannxxeelliizzaaddoorraa BBuueennaass NNoottiicciiaass 88 AAcchhaannzzaa oo ccaammiiññoo ccaarraa aa XXeessúúss.. PPáássaaoo RReeddee eevvaannxxeelliizzaaddoorraa BBuueennaass NNoottiicciiaass AAcchhaannzzaa oo ccaammiiññoo ccaarraa aa XXeessúúss.. PPáássaaoo PPrreesseennttaacciióónn::BB..AArreesskkuurrrriinnaaggaa HHCC EEuusskkaarraazz:: DD.. AAmmuunnddaarraaiinn
 2. 2. «EEnnttrree vvóóss hhaaii uunn qquuee nnoonn ccooññeecceeddeess».. EEssttaass ppaallaabbrraass pprroonnuunncciiaass oo BBaauuttiissttaa rreeffeerríínnddoossee aa XXeessúúss,, qquuee ssee mmoovvee xxaa eennttrree ooss qquuee ssee aacchheeggaann aaoo XXoorrddáánn aa bbaauuttiizzaarrssee,, aaíínnddaa qquuee,, ddee mmoommeennttoo,, nnoonn ssee mmaanniiffeessttoouu..
 3. 3. Precisamente toda a súa preocupación é «achanzar o camiño» para que aquela xente poida crer nel. Así presentaban as primeiras xeracións cristiás a figura do Bautista.
 4. 4. Pero as palabras do Bautista están redactadas de tal forma que, lidas hoxe polos que nos dicimos cristiáns, non deixan de provocar en nós preguntas inquietantes.
 5. 5. Xesús está no medio de nós, pero, coñecémolo de verdade?, comungamos con El?, seguímolo de preto?
 6. 6. ÉÉ cceerrttoo qquuee nnaa IIggrreexxaa eessttaammooss sseemmpprree ffaallaannddoo ddee XXeessúúss.. EEnn tteeoorrííaa nnaaddaa hhaaii mmááiiss iimmppoorrttaannttee ppaarraa nnóóss..
 7. 7. Pero logo vésenos xirar tanto sobre as nosas ideas, proxectos e actividades que, non poucas veces, Xesús queda nun segundo plano. Somos nós mesmos os que, sen darnos conta, o «ocultamos» co noso protagonismo.
 8. 8. Tal vez, a maior desgraza do cristianismo é que haxa tantos homes e mulleres que se din «cristiáns» e no seu corazón Xesús está ausente. Non o coñecen.
 9. 9. NNoonn vviibbrraann ccoonn EEll.. NNoonn ooss aattrraaee nniinn sseedduuccee.. XXeessúúss éé uunnhhaa ffiigguurraa iinneerrttee ee aappaaggaaddaa.. EEssttáá mmuuddoo.. NNoonn lllleess ddii nnaaddaa eessppeecciiaall qquuee aalleennttee aass ssúúaass vviiddaass.. AA ssúúaa eexxiisstteenncciiaa nnoonn eessttáá mmaarrccaaddaa ppoorr XXeessúúss..
 10. 10. Esta Igrexa necesita urxentemente «testemuñas» de Xesús, crentes que se parezan máis a El, cristiáns que, coa súa maneira de ser e de vivir, faciliten o camiño para crer en Cristo.
 11. 11. Necesitamos testemuñas que falen de Deus como falaba El, que comuniquen a súa mensaxe de compaixón como o facía El, que contaxien confianza no Pai coma El.
 12. 12. De que serven as nosas catequeses e predicacións se non conducen a coñecer, amar e seguir con máis fe e máis gozo a Xesucristo?
 13. 13. En que quedan as nosas eucaristías se non axudan a comungar de maneira máis viva con Xesús, co seu proxecto e coa súa entrega crucificada a todos.
 14. 14. Na Igrexa ninguén é «a Luz», pero todos podemos irradiala coa nosa vida. NNiinngguuéénn éé «aa PPaallaabbrraa ddee DDeeuuss»,, ppeerroo ttooddooss ppooddeemmooss sseerr uunnhhaa vvoozz qquuee iinnvviittaa ee aalleennttaa aa cceennttrraarr oo ccrriissttiiaanniissmmoo eenn XXeessuuccrriissttoo..
 15. 15. ACANZAR O CAMIÑO CARA A XESÚS «Entre vós hai un que non coñecedes». Estas palabras pronuncias o Bautista referíndose a Xesús, que se move xa entre os que se achegan ao Xordán a bautizarse, aínda que, de momento, non manifestou. Precisamente toda a súa preocupación é «achanzar o camiño» para que aquela xente poida crer nel. Así presentaban as primeras xeracións cristiás a figura do Bautista. Pero as palabras do Bautista están redactadas de tal forma que, lidas hoxe polos que nos dicimos cristiáns, non deixan de provocar en nós preguntas inquietantes. Xesús está no medio de nós, pero coñecémolo de verdade?, comungamos con El?, seguímolo de preto? É certo que na Igrexa estamos sempre falando de Xesús. En teoría nada hai máis importante para nós. Pero logo vésenos xirar tanto sobre as nosas ideas, proxectos e actividades que, non poucas veces, Xesús queda nun segundo plano. Somos nós mesmos os que, sen darnos cuenta, o «ocultamos» co noso protagonismo. Tal vez, a maior desgraza do cristianismo é que haxa tantos homes e mulleres que se din «cristiáns» e no seu corazón Xesús está ausente. Non o coñecen. Non vibran con El. Non os atrae nin seduce. Xesús é unha figura inerte e apagada. Está mudo. Non lles di nada especial que alente as súas vidas. A súa existencia non está marcada por Xesús. Esta Igrexa necesita urxentemente «testemuñas» de Xesús, crentes que se parezan máis a El, cristiáns que, coa súa maneira de ser e de vivir, faciliten o camiño para crer en Cristo. Necesitamos testemuñas que falen de Deus como falaba El, que comuniquen a súa mensaxe de compaixón como o facía El, que contaxien confianza no Pai coma El. De que serven as nosas catequeses e predicacións se non conducen a coñecer, amar e seguir con máis fe e máis gozo a Xesucristo? En que quedan as nosas eucaristías se non axudan a comungar de maneira máis viva con Xesús, co seu proxecto e coa súa entrega crucificada a todos. Na Igrexa ninguén é «a Luz», pero todos podemos irradiala coa nosa vida. Ninguén é «a Palabra de Deus», pero todos podemos ser unha voz que invita e alenta a centrar o cristianismo en Xesucristo. José Antonio Pagola

×