Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

G presentación eu prefiro tender pontes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Más de Nuria M Núñez Elissetche (20)

Anuncio

G presentación eu prefiro tender pontes

 1. 1. Eu prefiro...
 2. 2. Esta é a historia dun par de irmánsEsta é a historia dun par de irmáns que viviron xuntos e en harmoníaque viviron xuntos e en harmonía por moitos anos.por moitos anos. Eles vivían en granxas separadas,Eles vivían en granxas separadas, pero un día…pero un día…
 3. 3. CCaeron nun conflito, este foi o primeiroaeron nun conflito, este foi o primeiro problema serio que tíñan en 40 anosproblema serio que tíñan en 40 anos de cultivar xuntos, ombreiro conde cultivar xuntos, ombreiro con ombreiro, compartindo maquinaria eombreiro, compartindo maquinaria e intercambiando colleitas e bens deintercambiando colleitas e bens de forma continua.forma continua.
 4. 4. Comezou cun pequeno malentendido eComezou cun pequeno malentendido e foi crecendofoi crecendo …… ata que explotou nun intercambioata que explotou nun intercambio de palabras amargas seguido dede palabras amargas seguido de semanas de silencio.semanas de silencio.
 5. 5. -- Unha mañá alguén chamou á porta deUnha mañá alguén chamou á porta de Lois. Ao abrir a porta, encontrou unLois. Ao abrir a porta, encontrou un home con ferramentas de carpinteiro.home con ferramentas de carpinteiro. ""Estou buscando traballo por unsEstou buscando traballo por uns díasdías"", dixo o estraño,, dixo o estraño, ""quizais vostedequizais vostede requiera algunhas pequenasrequiera algunhas pequenas reparacións aquí na súa granxa e eureparacións aquí na súa granxa e eu poida ser de axuda nisopoida ser de axuda niso""..
 6. 6. -- ""SiSi"", dixo o máis vello dos irmáns,, dixo o máis vello dos irmáns, "teño un traballo para vostede."teño un traballo para vostede. Mire ao outro lado do regato, naquela granxaMire ao outro lado do regato, naquela granxa vive o meu veciño, ben, de feitovive o meu veciño, ben, de feito é o meu irmán máis pequeno.é o meu irmán máis pequeno. A semana pasada había unha fermosa pradaríaA semana pasada había unha fermosa pradaría entre nós pero el desvíou o cauce do regato.entre nós pero el desvíou o cauce do regato. El puido ter feito isto para enfurecerme,El puido ter feito isto para enfurecerme, pero voulle facer unha mellor.pero voulle facer unha mellor. Ve vostede aquela morea de entullos de madeiraVe vostede aquela morea de entullos de madeira xunto ao graneiro? Quero que constrúa unha cerca dexunto ao graneiro? Quero que constrúa unha cerca de dous metros de alto, non quero velo nunca máis."dous metros de alto, non quero velo nunca máis." OO carpinteiro díxolle:carpinteiro díxolle: "Creo que comprendo a situación"."Creo que comprendo a situación".
 7. 7. O irmán máis vello axudou aoO irmán máis vello axudou ao carpintero a reunir todos os materiaiscarpintero a reunir todos os materiais e deixou a granxa polo resto do díae deixou a granxa polo resto do día para ir por provisións á vila.para ir por provisións á vila. Á tardiña, cando o granxeiro regresou,Á tardiña, cando o granxeiro regresou, o carpintero xusto remataba o seuo carpintero xusto remataba o seu traballo.traballo. O granxeiro quedouO granxeiro quedou completamente abraiado.completamente abraiado.
 8. 8. Non había ningunha cercaNon había ningunha cerca de dous metros.de dous metros. No seu lugar habíaNo seu lugar había unha ponte que unía as dúasunha ponte que unía as dúas granxas a través do regato.granxas a través do regato. Era unha fina peza de arte, coEra unha fina peza de arte, co seu pasamán correspondente.seu pasamán correspondente.
 9. 9. Nese intre, o seu vecino, o seu irmán máis pequeno,Nese intre, o seu vecino, o seu irmán máis pequeno, veu desde a súa granxa e,veu desde a súa granxa e, abrazando a seu irmán máis vello, díxolle:abrazando a seu irmán máis vello, díxolle: --"Es un gran tipo, mira que construír esta fermosa ponte"Es un gran tipo, mira que construír esta fermosa ponte despois do que che fixen e dixen".despois do que che fixen e dixen". Estaban na súa reconciliación os dous irmáns, cando vironEstaban na súa reconciliación os dous irmáns, cando viron que o carpinteiro recollía as súas ferramentas.que o carpinteiro recollía as súas ferramentas. -- "Non, espera". "Queda uns cantos días, que teño moitos"Non, espera". "Queda uns cantos días, que teño moitos proxectos para ti"proxectos para ti", díxolle o irmán máis vello ao carpinteiro, díxolle o irmán máis vello ao carpinteiro.. -- “Gustaríame quedar”“Gustaríame quedar”, díxolle o carpinteiro,, díxolle o carpinteiro, "pero teño moitas pontes que construír"."pero teño moitas pontes que construír".
 10. 10. Moitas veces deixamos que osMoitas veces deixamos que os malentendidos e os anoxos nosmalentendidos e os anoxos nos afasten da xente que queremos,afasten da xente que queremos, moitas veces permitimosmoitas veces permitimos que o orgullo seque o orgullo se antepoñaantepoña aos sentimentos.aos sentimentos.
 11. 11. NNon permitason permitas que iso pase naque iso pase na túa Vida.túa Vida.
 12. 12. Aprende a perdoar e valora o que tes.Aprende a perdoar e valora o que tes. Recorda que perdoar non cambia en nada o pasadoRecorda que perdoar non cambia en nada o pasado pero si o futuro.pero si o futuro. Non gardes rancores nin sentimentos de amarguraNon gardes rancores nin sentimentos de amargura que só te lastimanque só te lastiman,, te afastan de Deuste afastan de Deus e das persoase das persoas que te querenque te queren,, AAprende a ser feliz e goza das marabillasprende a ser feliz e goza das marabillas queque DeusDeus creoucreou.. EEl ámate e desexa que teñas unha vida ditosa,l ámate e desexa que teñas unha vida ditosa, chea de amor e harmonía.chea de amor e harmonía.
 13. 13. Non permitas que unNon permitas que un pequeno descoidopequeno descoido malogre unha grandemalogre unha grande amizade...amizade...
 14. 14. Lembra que oLembra que o silencio, ás veces, ésilencio, ás veces, é a mellor resposta...a mellor resposta...
 15. 15. Unha casa felíz é o queUnha casa felíz é o que máis importa. Fai todomáis importa. Fai todo o que estea ao tuo que estea ao tu alcance paraalcance para crear un ambientecrear un ambiente en harmonía.en harmonía.
 16. 16. Recorda que a mellorRecorda que a mellor relación é aquela onderelación é aquela onde o amor entre dúas persoaso amor entre dúas persoas é maior que a necesidadeé maior que a necesidade que elas teñen unha polaque elas teñen unha pola outra..outra..
 17. 17. Non gardes esta mensaxeNon gardes esta mensaxe se non estas de acordo cose non estas de acordo co que está escrito.que está escrito.
 18. 18. Pero se estas de acordo,Pero se estas de acordo, faino circular e faino confaino circular e faino con sinceridade.sinceridade.
 19. 19. Quizais...recibirás unhaQuizais...recibirás unha sorpresa agradable...sorpresa agradable...
 20. 20. ...descubrirás o...descubrirás o importante que es paraimportante que es para moitas persoas.....moitas persoas.....
 21. 21. Fin?Fin?

×