Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pregón pascual k. rahner

546 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pregón pascual k. rahner

 1. 1. Pregón Pascual Texto: Karl Rahner Mús ica: OM í s de Ha esa endel
 2. 2. A tención. A tención.Noticia de últimahora. A núnciovos unha boa nova.
 3. 3. A boa nova é s obre Xes uc ris to. C ris to res ucitou.E s tá vivo entre nós .
 4. 4. Rotas as c adeas da morte,C ris to s aíu vitorios o do s epulcro.
 5. 5. A terra encheus e de luz e foxen as tebrasque c ubrían o orbe enteiro.
 6. 6. Xes ús viñera c ara a nós e vivira como viven os homes . Os homes des trozárono coas s úas propias mans e a s úa vida des embocou na morte.Pero Deus fixo o impos ible:nes te día, E l res ucitou para nós ,des armada e morta quedou a morte.
 7. 7. Eagora es tá aquí.E áa í como o pr o día st qu imeir .E áa í ent e nó st qu, r s,igua que o pr o día l imeir ,et na e a í er ment qutodos os días .
 8. 8. Xes ús é o s entido concreto e final das nos as vidas . E l é o impuls o de toda creación, o punto de arranque de toda iniciativa, a á de toda novidade,o s oris o s orprendente da eterna mocidade.
 9. 9. Se res uc itou, non foi paamachase, r r rdeixa ta de Si un baeir sen esper nza ndo r s l o a .Oseu cor for , xapaasempr po ma r e,pat de nosat r . re era Pa éo sina ext no do lume interno scua l er ecore s r ñ s era que r r a ent aa dat r .
 10. 10. Nasuper non obst nt t quedou igua: ficie, a e, odo l o mal continúa maca o r r da cousa r ndo osto s s, e nó t ndo aa r porr l de, s, oma paencia eaida cremos que o amor es tá morto. NON! C ris to es tá pres ente no c orazón da his toria.Pero es ta non s erá realidade plena s en a nos a propia c olaborac ión.
 11. 11. Oque hoxe v a os nuncio con paa a l br s anunciádeo vós c oa vida. E a ú os aboa bosimanov , u n nciov , í amoit má impora e que t s a nov s escr a napr . o is t nt oda s a it s ensa
 12. 12. Os amigos directos de Xes ús ,os que o viron s uar nos camiños ,os que logo o viron pres o e tris te,os que fuxiron ao velo conducido á morte, viron e s entiron á s úa manera, viron, amigos , que Xes ús es tá vivo!
 13. 13. Eque s e deixa ver porquen t os olos ben a t en l beros,aamaesper nza e o cor zó inquedo. l a da an
 14. 14. E , que lles di?S halom, a paz,amigos ,convos co. É dicir: a alegría, a s aúde, a fes ta, a promes a d unha vida máis bela e máis humana. S halom, a paz!
 15. 15. Pero, en fin, xa s ei o que moitos es tades pens ando:Ningún de nós temos a Xes ús , o S eñor res uc itado.Non tocamos as s úas mans ,nin metemos a man nas s úas feridas ,nin xamais s e aparec eu na nos a c as a.
 16. 16. …Con t despois de t nt a odo, a os nosc remos na s úa palabra e nasú promesa a :cr que E r ou e est v o ente nó emos l esucit á iv r s.
 17. 17. E l vén c omer c os s eus irmáns e irmástris tes : os pobres , os enfermos , os “ ilegales ” , aspros titutas , os pres os … para que vexamos que non é unha pantas ma,
 18. 18. Invítovos a c elebrar a vida. B ebamos o viño do home novo.A c heguemos a nos a copa á copa do Res ucitado. C elebremos a Vida! C elebremos a Res urrecc ión!
 19. 19. NON! Cristo está presente no corazón da historia.PREGÓN PASCUAL (Karl Rahner s.j.) Pero esta non será realidade plena sen a nosa propia colaboración. O que hoxe vos anuncio con palabras (Atención. Atención. Noticia de última hora. anunciádeo vós coa vida.Anúnciovos unha boa nova. Anúnciovos a boa, bonísima nova,A boa nova é sobre Xesucristo. moito máis importante que todas as novas escritas na prensa.Cristo resucitou. Os amigos directos de Xesús,Está vivo entre nós. os que o viron suar nos camiños,Rotas as cadeas da morte, os que logo o viron preso e triste,Cristo saíu vitorioso do sepulcro. os que fuxiron ao velo conducido á morte,A terra encheuse de luz viron e sentiron á súa maneira,e foxen as tebras que cubrían o orbe enteiro. viron, amigos, que Xesús está vivo!Xesús viñera cara a nós E que se deixa ver por quen ten os ollos ben abertos,e vivira como viven os homes. a alma esperanzada e o corazón inquedo.Os homes destrozárono coas súas propias mans E, que lles di?e a súa vida desembocou na morte. Dilles:Pero Deus fixo o imposible: Shalom, a paz, amigos, convosco.neste día, resucitouno para nós, É dicir: a alegría, a saúde, a festa,desarmada e morta quedou a morte. a promesa dunha vida máis bella e máis humana,E agora está aquí. Shalom, a paz!Está aquí como o primeiro día. Pero, en fin, xa sei o que moitos estades pensando:Está aquí, entre nós, igual que o primeiro día, Ningún de nós vimos a Xesús, o Señor resucitado.eternamente aquí todos os días. Non tocamos as súas mans,Xesús é o sentido concreto e final das nosas vidas. nin metemos a man nas súas feridas.El é o impulso de toda creación, nin xamais se apareceu na nosa casa.o punto de arranque de toda iniciativa, … con todo, despois de tantos anosa á de toda novidade, cremos a súa palabra e a súa promesa:o sorriso sorprendente da eterna mocidade. cremos que El resucitouSe resucitou non foi para marcharse e está vivo entre nós.deixando tras de Si un baleiro sen esperanza. El vén comer cos seus irmáns e irmás tristes:O seu corpo forma, xa para sempre, parte de nosa terra. os pobres, os enfermos, os “ilegais”, as prostitutas, os presos….Pascua é o sinal externo do lume interno para que vexamos que non é unha pantasma,que percorre as entrañas da terra. para que apostemos pola vida.Na superficie, non obstante, todo quedou igual: Eu invítovos a celebrar a vida.o mal continúa marcando o rostro das cousas, Bebamos o vino do home novo.e nós, tomando a aparencia por realidade, Acheguémonos a nosa copa á copa do Resucitado.cremos que o amor está morto. Celebremos a Vida, celebremos a Resurrección!

×