Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
วิธีสร้างบล็อกกับ BLOGGER
ขั้นที่ 1
การสมัคร Blogger สามารถใช้ email ของระบบใดก็ได้
แต่ในระยะยาวแล้วการเชื่อมโยงกับบริการหลายๆอย่างของ Google
ควรจะใ...
ขั้นที่ 2
หลังจากได้บัญชีผู้ใช้แล้ว ไปที่ www.blogger.com เพื่อสร้างบล็อกโดยการสร้าง
บล็อก ให้ใช้บัญชีผู้ใช้ (user name + ...
ขั้นที่ 3
กรอก emailที่ได้จากขั้นที่ 1 ชื่อผู้เขียนบล็อก วันเกิด และยอมรับข้อตกลง แล้ว
Click ที่ปุ่มดาเนินการต่อ
ขั้นที่ 4
การตั้งชื่อเว็บบล็อกสามารถใช้ชื่อที่ชอบได้ตามใจ แต่การกาหนด URL จะต้องไม่ให้ซ้า
กับ URL คนอื่น ถ้าซ้าให้ใช้วิธีเ...
ขั้นที่ 5
ในขั้นสุดท้ายเป็นการเลือกแม่แบบของบล็อก ให้เลือกแม่แบบใดก็ได้เพราะทาการ
ปรับแต่งแม่แบบได้ในภายหลัง ซึ่งได้เขียนบ...
เมื่อจบ 5 ขั้นตอนข้างต้นถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบล็อก
ขั้นที่ 6
ขั้นตอนนี้เป็นการเลือกจัดการกับบล็อกที่สร้างขึ้นสามารถเข้าไปจัดการส่วนต่าง ๆ ของ
บล็อกได้จาก www.blogger.com หรื...
ขั้นตอนการตกแต่ง BLOGGER
BLOGGER สามารถปรับได้โดยการเลือกแถบเครื่องมือดังภาพ
หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเทมเพจ ให้ไปที่ตัวเลือกแม่แบบ จากนั้นทา
การเลือกเทมเพจที่น่าสนใจ แล้วกดปุ่ ม กาหนดค่า
หากต้องการแปลงการตกแต่งของเว็บ ให้เลือกที่ ปุ่ ม ขั้นสูง จากนั้นจะปรากฏ
ข้อมูลของรายการต่างๆ
หากต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ คลิกที่ปุ่ ม รูปแบบ จากนั้นจะปรากฏ
หน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของเว็บมาเพื่อให้ท่านแก้ไข
เช่นหากต้องการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษา
จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลมาเพื่อให้ท่านเลือกว่า ท่านอยากได้รูปแบบข้องการ
เปลี่ยนภาษา เป็นแบบ ใด แนวตั้งหรือว่าแนวนอน หลังจากนั...
รูปแบบที่ได้ทาการบันทึกแบบเรียบร้อยแล้ว
อ้างอิง
• http://dekwebdesign.blogspot.com/2013/05/blogg
er.html
• การค้นคว้าด้วยตนเอง
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ว ธ สร_างบล_อกก_บ blogger

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ว ธ สร_างบล_อกก_บ blogger

 1. 1. วิธีสร้างบล็อกกับ BLOGGER
 2. 2. ขั้นที่ 1 การสมัคร Blogger สามารถใช้ email ของระบบใดก็ได้ แต่ในระยะยาวแล้วการเชื่อมโยงกับบริการหลายๆอย่างของ Google ควรจะใช้ email ของ Gmail ดังนั้นในขั้นแรกเข้าไป ที่ www.gmail.com เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Google
 3. 3. ขั้นที่ 2 หลังจากได้บัญชีผู้ใช้แล้ว ไปที่ www.blogger.com เพื่อสร้างบล็อกโดยการสร้าง บล็อก ให้ใช้บัญชีผู้ใช้ (user name + password) ที่ได้สร้างไว้ในขั้นที่ 1
 4. 4. ขั้นที่ 3 กรอก emailที่ได้จากขั้นที่ 1 ชื่อผู้เขียนบล็อก วันเกิด และยอมรับข้อตกลง แล้ว Click ที่ปุ่มดาเนินการต่อ
 5. 5. ขั้นที่ 4 การตั้งชื่อเว็บบล็อกสามารถใช้ชื่อที่ชอบได้ตามใจ แต่การกาหนด URL จะต้องไม่ให้ซ้า กับ URL คนอื่น ถ้าซ้าให้ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นคาหรือวลีที่ใกล้เคียงไปเรื่อยๆ(การตั้งชื่อและ URL ของบล็อกควรมี keyword ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะเขียนด้วย)
 6. 6. ขั้นที่ 5 ในขั้นสุดท้ายเป็นการเลือกแม่แบบของบล็อก ให้เลือกแม่แบบใดก็ได้เพราะทาการ ปรับแต่งแม่แบบได้ในภายหลัง ซึ่งได้เขียนบทความการเปลี่ยนแม่แบบไว้รอแล้ว
 7. 7. เมื่อจบ 5 ขั้นตอนข้างต้นถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบล็อก
 8. 8. ขั้นที่ 6 ขั้นตอนนี้เป็นการเลือกจัดการกับบล็อกที่สร้างขึ้นสามารถเข้าไปจัดการส่วนต่าง ๆ ของ บล็อกได้จาก www.blogger.com หรือ draft.blogger.com 6.1 ถ้าจะเริ่มเขียนบล็อกเลย ให้อ่านข้อแนะนาการเขียนบล็อกจากบทความ วิธีเขียน และจัดการ บทความ 6.2 แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแม่แบบก่อนให้อ่านบทความ วิธี เปลี่ยน Templates ของ Blogger หรืออ่านวิธีออกแบบแม่แบบด้วยตัวเองจากบทความ เครื่อง มือสาหรับออกแบบ แม่แบบด้วยตนเอง
 9. 9. ขั้นตอนการตกแต่ง BLOGGER BLOGGER สามารถปรับได้โดยการเลือกแถบเครื่องมือดังภาพ
 10. 10. หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของเทมเพจ ให้ไปที่ตัวเลือกแม่แบบ จากนั้นทา การเลือกเทมเพจที่น่าสนใจ แล้วกดปุ่ ม กาหนดค่า
 11. 11. หากต้องการแปลงการตกแต่งของเว็บ ให้เลือกที่ ปุ่ ม ขั้นสูง จากนั้นจะปรากฏ ข้อมูลของรายการต่างๆ
 12. 12. หากต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ คลิกที่ปุ่ ม รูปแบบ จากนั้นจะปรากฏ หน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของเว็บมาเพื่อให้ท่านแก้ไข
 13. 13. เช่นหากต้องการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษา
 14. 14. จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลมาเพื่อให้ท่านเลือกว่า ท่านอยากได้รูปแบบข้องการ เปลี่ยนภาษา เป็นแบบ ใด แนวตั้งหรือว่าแนวนอน หลังจากนั้นกดบันทึก
 15. 15. รูปแบบที่ได้ทาการบันทึกแบบเรียบร้อยแล้ว
 16. 16. อ้างอิง • http://dekwebdesign.blogspot.com/2013/05/blogg er.html • การค้นคว้าด้วยตนเอง

×