Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

266 visualizaciones

Publicado el

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

Publicado en: Motor
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Qy stainless steel self priming gas-liquid mixing pump

  1. 1. ɱ®µ·²¹ ½±²¼·¬·±²- Ü»º·²·¬·±² ±º Ó±¼»´ ß°°´·½¿¬·±² Ú»¿¬«®»- л®º±®³¿²½» ½«®ª» л®º±®³¿²½» ¬¿¾´» ÏÇøÞ÷ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¼·³»²-·±²- ÏÇÔøÞ÷ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¼·³»²-·±²- í í í í ì ì ë ê
  2. 2. èð éð êð ëð ìð íð îð ïð ð ðòë ï î í ì ë é è ïî ïë ïê ïè èòíïêòë íí ëð êêòë èí ïïêòë ïíí îðð îëð îêêòë íðð Ïø´ñ³·²÷ Ïų ñ¸Ãí ìðÏÇøÞ÷óê ëðÏÇøÞ÷óïî ëðئ Ø ³ îðÏÇÔøÞ÷óï îëÏÇÔøÞ÷óî ìðÏÇÔøÞ÷óê ëðÏÇÔøÞ÷óïîîðÏÇøÞ÷óï îëÏÇøÞ÷óî îçðð®°³ ß·® -«-°»²-·±² ¬®»¿¬·²¹ »¯«·°³»²¬ô ±¦±²» ©¿¬»®°®»°¿®·²¹ »¯«·°³»²¬ô ¿²¼ ¾·±´±¹·½¿´ ¬®»¿¬·²¹ »¯«·°³»²¬ò Ú»»¼·²¹ ±º ¸»¿¬·²¹ ±® ½±±´·²¹³»¼·«³ º±® ª¿®·±«- ¬»³°»®¿¬«®» ¿¼¶«-¬·²¹ ¼»ª·½»-ò Ê¿®·±«- º·´¬»®-æ -«½µ·²¹ ±® ¸·¹¸ °®»--«®» ¬®¿²-º»®®·²¹ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ º®±³ «²¼»®¹®±«²¼ ¬¿²µô -«½¸ ¿- ¹¿-±´·²» ¿²¼ ª¿®·±«- -±´ª»²¬ò Ó·-¬·²¹ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ½´»¿® ©¿¬»®ô °«®» ©¿¬»®ô º±±¼-ô ½¸»³·½¿´ -±´«¬·±² ¿²¼ ©¿-¬» -±´«¬·±²ò ͬ®·½¬ ¿°°´·½¿¬·±²- ø½±²¬·²«±«- ®«²²·²¹ô ¿¾®«°¬ ª¿®·¿¬·±²·² ¸§¼®¿«´·½ °®»--«®»÷æ -«½¸ ¿--³¿´´ -½¿´» -¬®»¿³ ¾±·´»®ò ¸·¹¸ ¾«·´¼·²¹ ©¿¬»® -«°°´§ô ¸·¹¸ °®»--«®» ©¿¬»® ·²¶»½¬·±²¬± ¸·¹¸ °®»--«®» ¬¿²µô ¿²¼-«½¬·±² º®±³ ª¿½««³ ¬¿²µò Í¿³°´·²¹ º®±³ ®·ª»® ±® ¬¿²µô º»»¼·²¹ º±¿³ ¿¾´» ´·¯«·¼ô ´·¯«·¼ º»»¼ ¬¸®±«¹¸ ´±²¹ ¿²¼ ¸±®·¦±²¬¿´ °·°»´·²»ô ©¸»®» ¿·® °±½µ»¬- ´·µ»´§ ±½½«®ò ׬ ½¿² -«½µ ©¿¬»® ©¸·´» -«½µ·²¹ ¹¿- ¿²¼ °®»--«®·¦» ¿²¼ ³·¨ ¬¸»³ ·²-·¼» ·¬ò Ë´¬®¿ º·²» ¿·® ¾«¾¾´» îð íð ò ׬ ®»²¼ó »®- ¿ ¹±±¼ ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ »ºº»½¬ò ׬ ¸¿- -¬¿¾´» °»®º±®³¿²½»-ô ¸·¹¸ »ºº·½·»²½§ ¿²¼ ´±© ²±·-» ´»ª»´ô ¿²¼ ·¬- ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ »ºº·½·»²½§ ·- ¿- ¸·¹¸ ¿- ¬©·½» ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ¬®¿¼·¬·±²¿´ ³±¼»ò ɸ»² ·¬ ·- «-»¼ ·² ¿·® -«-°»²-·±² «²·¬ô ¿·® ½±³°®»--±®-ô ª¿®·±«- ³·¨»®-ô ¸·¹¸ °®»--«®» ¿·® -±´ª·²¹ ¬¿²µ- ¿²¼ ®»´»ó ¿-»®- ³¿§ ¾» -¿ª»¼ ¿²¼ ¬¸«- ¬¸»©»¿µ²»-- ±º ·²-¬¿¾´» ¿·® -«°°´§ ¿²¼ ¾±·´·²¹ ±º ´¿®¹» ¿·® ¾«¾¾´» ©¸·½¸ ´·µ»´§ ±½½«® ·² ¬®¿¼·¬·±²¿´ ©±®µ·²¹ ³±¼»´ ©·´´ ¾» »´·³·²¿¬»¼ò ɸ»² ·¬ ·- «-»¼ ·² ±¦±²» ©¿¬»® °®»°¿®·²¹ »¯«·°³»²¬ô ³¿²§ ³·¨»®- ¿²¼ ´¿®¹» ±¨·¼¿¬·±² ¬±©»®- ³¿§ ¾» -¿ª»¼ ¿²¼ ¬¸«- ¬¸» ½±-¬ º±® »¯«·°³»²¬ ©·´´ ¾» ¹®»¿¬´§ ®»¼«½»¼ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ·¬- ¹¿- ´·¯«·¼ -±´ª·²¹ ®¿¬·± ³¿§ »¨½»»¼ çëûò ׬ ·- -·³°´» ·² -¬®«½¬«®» ¿²¼ ±°»®¿¬·±²ô »¿-§ ·² ³¿·²¬»²¿²½» ¿²¼ ¼«®¿¾´» ¿²¼ ²»»¼- ´»-- ½±³°±²»²¬-ò ׬ ¸¿-¿ ¹±±¼ -»´º -«½¬·±² ½¿°¿½·¬§ ¿²¼ ¿ ©·¼» ¿°°´·½¿¬·±² ®¿²¹»ò ÏÇ ¿²¼ ÏÇÔ ¼»-·¹²»¼ º±® ½´»¿® ¿²¼ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ô ±® ·¯«·¼ ½±²¬¿·²·²¹ »¨¬®¿óº·²» º±®»·¹² ³¿¬¬»®-ò ÏÇÞ ¿²¼ ÏÇÔÞ ¼»-·¹²»¼ º±® ½´»¿® ¿²¼ ´±© ª·-½±-·¬§ ´·¯«·¼ô ±® »¨°´±-·ª» º´¿³³¿¾´» ´·¯«·¼ ©¸·½¸ ½±²¬¿·²·²¹ ª»®§ ´·¬¬´» -±´·¼-ò Ô·¯«·¼ Ì»³°»®¿¬«®»æóïë ïîð Ó¿¨·³«³ ¿³¾·»²¬ ¬»³°»®¿¬«®»æ õìð Ù¿-ó´·¯«·¼ ®¿¬·± ïæç ø¹¿- -«½¬·±² ª±´«³» è ïðû÷ ײ´»¬æ¸±®·¦±²¬¿´ô Ñ«¬´»¬æÊ»®¬·½¿´ ïð îòè îòè íòë íòë è è ïè ïè îð îòî îòî îòè îòè éòë éòë ïê ïê íð ïòê ïòê îòë îòë êòë êòë ïë ïë ìð ï ï î î ê ê ïì ïì ëð ðòì ðòì ïòê ïòê ëòë ëòë ïî ïî êð ï ï ìòë ìòë ïð ïð éð íòë íòë éòë éòë îðÏÇóï îëÏÇóî ìðÏÇóê ëðÏÇóïî îðÏÇÞóï îëÏÇÞóî ìðÏÇÞóê ëðÏÇÞóïî îðÏÇÔóï îëÏÇÔóî ìðÏÇÔóê ëðÏÇÔóïî îðÏÇÔÞóï îëÏÇÔÞóî ìðÏÇÔÞóê ëðÏÇÔÞóïî ðòëë ðòëë ïòï ðòéë ïòï ì éòë í ïòë ì ì ëòë ëòë éòë éòë ïð ÐØµÉ ¸° Ó±¼»´ Ü®·ª·²¹ ³±¬±® ïÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ íÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ ïÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ íÐØ ìð ÏÇ Ô Þ ê Í»´ºó-«½¬·±² ¹¿-ó´·¯«·¼ ³·¨·²¹ °«³° ײ´»¬ ¾±®» ø³³÷ כּ¼ º´±© ®¿¬» ø³ ñ¸÷í ݱ«°´·²¹ ¬§°»øÝ´±-» ½±«°´»¼ ±³·¬¬»¼÷ Û¨°´±-·ª»ó°®±±º ¬§°»øݱ³³±² ¬§°» ±³·¬¬»¼ í ðòéë ïòë ëòë ïð
  3. 3. Ó±¼»´ Ó±¼»´ îíî ïîíìë ìé ïìð îðð ïçð îïðééëéðîïêîèðïíîëðÏÇóïî îçð îðÏÇóï îðÏÇÞóï îëÏÇóî îëÏÇÞóî ëðÏÇÞóïî ìðÏÇóê ìðÏÇÞóê Øß ØÞ ØÝ Í Ü ÛØÙ ßÞ ßÝ Ô Ôß ÔÞ ÔÝ ÔÜ ÔÛ ÔÚ ïîè ïëè éï éïçë ïëð ïïð íîð ëë îð çð ïîð ïðð Ù í ì Ù ï î ïîè éîêð îð çð ïîð ïððëëíîðïïðïëðéïïëè Ù ï î Ù í ì ïëð ïðîïì îè ïðð ïíð ïðë ïìëêðíîéïîëïêëèðïèë Ùï Ù í ì ïëð ïðíìð îè ïðð ïíð ïðëêðíîéïîëïêëèð Ùïïèë Ù í ì Ùï ï î îíî ïîìéð ìé ïìð îðð ïçðééëéðîïêîèðïíîîçð Ùî Ùî Ùî ÙîÙï ï î ïèë ïîîéð ìð ïìð ïèð ïíë ïèðéðìììïêðîððïððîíð Ùï ï î Ùï ï ì ïçé ïîìðð ìð ïìð ïèð ïìîéðìëïïçðîîëïïîîìî Ùï ï î Ùï ï ì ØÝ ÔÛ ÔÝ ÔÜ ìó Û Ô ØÙ Øß ßÝ ßÞ ØÞ Ôß ÔÚ ÔÞ Ü Í Øß ØÞ ØÝ Í Ü ÛØÙ ßÞ ßÝ Ô Ôß ÔÞ ÔÝ ÔÜ ÔÛ ÔÚ ïçè îîè ïìï èòëîêë îêë îîë ëíî ëë îð îîè íèè ïíë Ù í ì Ù ï î îðÏÇÔóï ïçè îîè ïìï èòëííð îêë îîë ëíî ëë îð îîè íèè ïíë Ù ï î Ù í ì îðÏÇÔÞóï îîð îëë ïëð ïïîèì îéë îíë êïð êð îè îçí ìëí èë ïìë ÙïîëÏÇÔóî Ù í ì îîð îëë ïëð ïïìïð îéë îíë êïð êð îè îçí ìëí èë ÙïîëÏÇÔÞóî Ù í ì íðî íêð îðí ïïìïë íçð íëð èïê éé ìé ìëð êïð ïëè îïðëðÏÇÔóïî Ùï ï î íðî íêð îðí ïïëìð íçð íëð èïê éé ìé ìëð êïð ïëèëðÏÇÔÞóïî Ùï ï î îëë íðð ïéð ïïíìð íìë íðë éîï éð ìð íêí ëîí ïëî ïèð Ùï ï î ìðÏÇÔóê Ùï ï ì îêë íïî ïèî ïïìéð íìë íðë éîï éð ìð íêí ëîí ïëî Ùï ï î ìðÏÇÔÞóê Ùï ï ì ØÝ ÔÛ ÔÝ ÔÜ Ô ìó Û ØÙ Øß Í Ü Ôß ÔÞ ÔÚ ØÞ ßÝ ßÞ

×