Bol

Teresa
TeresaTeresa
Bolesławiec
Nasze miasto – historyczna wędrówka.
Bolesławiec
•  LeŜy w południowo-
  zachodniej części Polski
•  W środkowym biegu
  rzeki Bóbr
•  Na północ od miasta
  znajdują się Bory
  Dolnośląskie
•  W pobliŜu są takŜe
  granice z Niemcami i
  Czechami
•  Znany jest z wyrobów
  ceramicznych
•  Miasto posiada bardzo
  dobrze zachowaną
  średniowieczną siatkę
  ulic.
Rynek - Ratusz Miejski
  Centralnym punktem Rynku jest
Ratusz Miejski, odbudowany po
zniszczeniach w 1522 r. przez
architekta Wendela Roskopfa.
Po wielu przebudowach
i renowacjach ratusz w 1776 r.
uzyskał dzisiejszy kształt.
Jest to budynek trzykondygnacyjny,
złoŜony z dwóch prostopadłych
skrzydeł nakrytych łamanymi
dachami dwuspadowymi, z wieŜą
w północno-wschodnim naroŜniku,
zwieńczoną barokowym hełmem
z latarnią. Wokół strzelistej wieŜy
z przybudówkami znajduje się
najstarsza część ratusza.
Najpiękniejszym miejscem jest sala
ze sklepieniami późnogotyckimi z
1530 r. - obecny Pałac Ślubów, obok
którego zachowały się dwa portale
późnorenesansowe z 1572 i 1580 r.
Rynek - legenda
  Na ścianie wschodniej, obok tablic
upamiętniających daty renowacji, jest
wmurowana płaskorzeźba odsłonięta w
1913 r., na setną rocznicę bitwy narodów
pod Lipskiem. Przedstawia scenę, w
której Pani Bonin rozbraja francuskiego
generała Bruna.
  Według legendy, ta dzielna
bolesławianka dokonała bohaterskiego
czynu w czasie wojen napoleońskich.
Mając zaledwie 26 lat, przyczyniła się do
wzięcia w niewolę francuskiego generała
le Brun. Zimą 1807 r. Rosalie von Bonin
wyruszyła do księcia pszczyńskiego, by
poinformować go o moŜliwości zdobycia
francuskiej kasy wojskowej. KsiąŜę
przydzielił jej 70 kawalerzystów pod
dowództwem poruczników Schradera i
Fischera. 10 lutego 1807 r., zanim
przybyły francuskie oddziały,
bolesławianka powróciła do Bolesławca i
wraz z kilkoma kawalerzystami pojmała
stacjonującego w mieście generała le
Brun, przejmując znajdującą się przy nim
kasę wojskową z 70 tysiącami talarów.
Kamieniczki
 Rynek Starego Miasta,
otoczony kamieniczkami
zbudowanymi w stylu późnego
gotyku, renesansu, baroku
(kamieniczka obok Bramy
Kutuzowa) stanowi piękną
zamkniętą całość. Zwracają
uwagę zwłaszcza dwie kamienice:
- Rynek nr 29, kawiarnia „Pod
Złotym Aniołem” - Renesansową
elewację zdobi rokokowa
płaskorzeźba przedstawiająca
anioła, z wykutą datą 1776.
- Rynek nr 28 - obecnie
księgarnia „Agora” - Barokowa
kamienica, w której urodził się
znany badacz i podróŜnik
K. F. Appun.
Sanktuarium Maryjne
 Nieodłączną częścią Starego
Miasta jest Sanktuarium
Maryjne - Kościół p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny i św. Mikołaja z
pięknym barokowym
wystrojem, ołtarzem, amboną,
chrzcielnicą, rzeźbami Jerzego
Leonarda Webera.

 Obecny, późnogotycki kształt
uzyskał w roku 1492. W roku
1928 dobudowano doń wieŜę
zakończoną ozdobnym hełmem.

 Barokową Bramą
Prochowskiego z 1724 roku
wchodzimy na Plac Kościelny.
Sanktuarium
    Wokół Kościoła
stoją barokowe rzeźby
   Jerzego Leonarda
        Webera,
 a wewnątrz znajduje
się piękny ołtarz tegoŜ
 twórcy z lat 1723-25.

  Barokowy wystrój
 kościoła jest dziełem
      osiadłego w
 Bolesławcu włoskiego
  malarza i rzeźbiarza
  Giulio Simonetiego.
Sanktuarium
    Na szczególną uwagę
zasługuje piękna chrzcielnica
           z 1727 r.
     i barokowa ambona
        z lat 1707-22.
 Najwspanialszym zabytkiem
     malarstwa jest obraz
   "Chrystus ukrzyŜowany"
  z roku 1736 namalowany
   przez słynnego malarza
  J. W. Neunhertza, wnuka
    największego malarza
 śląskiego baroku Willmana -
twórcy wielu dzieł sakralnych
          na Śląsku,
  w tym fresków w kościele
     św. Józefa w zespole
         Klasztornym
        w Krzeszowie.
Mury obronne
  Mury obronne,
zbudowane z kamienia w
1316 r., rozbudowane
zostały w latach 1479-1480,
a ok. 1555 r. powiększone o
drugi pierścień otaczający
miasto. Rozdzielały je trzy
bramy miejskie oraz szereg
baszt - kwadratowych w
pasie wewnętrznym a
półkolistych w
zewnętrznym.

  Mury rozebrano w czasie
wojen napoleońskich w r.
1813. Zachowały się jednak
liczne fragmenty częściowo
odrestaurowane, często
wkomponowane w nowszą
zabudowę, przydają miastu
wyjątkowego uroku.
Pomnik Kutuzowa
 Idąc dalej obok murów
obronnych dochodzimy do
pomnika Kutuzowa,
pogromcy Francuzów w
kampanii napoleońskiej, który
zmarł właśnie w Bolesławcu.

 Obiekt ten postawiono na
polecenie króla Prus Fryderyka
Wilhelma III. Zaprojektowany
przez wybitnego architekta
Karola Fryderyka Schinkla,
początkowo stojący w Rynku,
na obecne miejsce został
przeniesiony w 1893 r.
Filia Muzeum Ceramiki

 U wylotu ulicy Kutuzowa
znajdowała się druga brama
miejska zwana Mikołajską.

  Po lewej stronie (patrząc
w kierunku Rynku), stoi
budynek, w którym w 1813 r.
zmarł Michaił Kutuzow i w
którym mieściło się muzeum
jego imienia.

 Obecnie znajduje się tu
Filia Muzeum Ceramiki.
Odeon
  WzdłuŜ murów wiedzie
historyczna trasa spacerowa. Idąc
nią, przechodzimy przez ulicę
Kościelną i dochodzimy do baszty,
w której mieści się Bolesławieckie
Towarzystwo Fotograficzne.


   Po lewej stronie mijamy staw,
oraz budynek wzniesiony w 1862
r. jako restauracja "Odeon".
W XIX w. odbywały się tutaj
koncerty i przedstawienia
teatralne.
  Na skwerku, po drugiej stronie
budynku usytuowano głaz
narzutowy z wyrytą datą 1531,
na pamiątkę wybudowania sieci
kanalizacyjnej i wodociągów
miejskich.
Plac Zamkowy
   Ulicą 1 Maja docieramy do placu
Zamkowego. W tym miejscu stał
zamek ksiąŜęcy. Na początku XVII w.
zamek został wykupiony przez miasto
i przez pewien czas pełnił funkcję
domu modlitw protestantów. Po
wielkim poŜarze i zniszczeniu przez
wojska szwedzkie, w 1642 roku, przez
ponad sto lat pozostawał ruiną. Po
przekazaniu terenu dawnego zamku
gminie protestanckiej, wzniesiono tu w
latach I752 -1756 skromną świątynię
na planie prostokąta.

  Kościół p.w. MB Nieustającej
Pomocy jest budowlą jednonawową
z balkonami o formach
późnobarokowych. Imponującą,
neogotycką wieŜę dobudował
bolesławiecki architekt Engelhart
Gansel w latach 1834 - 35. Zniszczony
w 1945 r., został odbudowany w latach
1969-1970. Obok kościoła znajduje się
mała barokowa kapliczka z rokokowym
kartuszem.
Zespół kąpielisk miejskich
  Z placu Zamkowego, ulicą
Partyzantów dochodzimy do ulicy
Bolesława Prusa. Tutaj
znajdowała się trzecia brama
miejska zwana Dolną. Po prawej
stronie stoi najstarsza zachowana
sala gimnastyczna Bolesławca,
która naleŜała do dawnego
gimnazjum dla dziewcząt. Mijając
zespół kąpielisk miejskich,
wmontowany w jedną ze starych
baszt obronnych, dochodzimy do
ulicy Armii Krajowej. U jej wylotu
w kierunku rynku znajduje się
fragment budynku dawnego
klasztoru Dominikanów z lat
1670-1676 z zachowanymi
wewnątrz fragmentami
późnobarokowych sklepień.
Obecnie mieści się tutaj Urząd
Gminy.
Teatr


         Za klasztorem stoi
 neorenesansowa bryła budynku
dawnego arsenału miejskiego
 z roku 1822 przebudowanego w
   roku 1886 na teatr miejski o
 formach klasycystycznych. Była
  to znacząca scena teatralna na
    Śląsku i wielu późniejszych
   znanych aktorów niemieckich
informuje w swoich Ŝyciorysach o
 pierwszych krokach scenicznych
      w tym właśnie teatrze.
Sąd Powiatowy
  Obok teatru widoczny jest
wielki gmach w stylu
neogotyckim zbudowany w XIX
w. dla celów gimnazjum.
Obecnie mieści się tu Sąd
Powiatowy.
Główną ozdobą budynku, a takŜe
atrakcją w skali miasta była i jest
do dzisiaj piękna aula. Wysoka
na dwie kondygnacje zajmowała
zachodnie skrzydło budynku.
Wnętrze auli było bogato
dekorowane popiersiami
wybitnych postaci kultury i nauki
staroŜytnej i niemieckiej. W tym
swoistym panteonie znaleźli
miejsce: po stronie zachodniej
po stronie wschodniej
Ptolemeusz - Kopernik Sokrates -
Schiller Sofokles - Kant Homer -
Goethe Witruwiusz -
Winckelmann /popiersie nie
zachowane/.
Wiadukt
   Za siedzibą sądu rozciąga się
niewielki park, który zaprowadzi
nas do wizytówki Bolesławca –
450 -metrowego wiaduktu
kolejowego z ciosanych
kamieni, zaliczanego do
najciekawszych zabytków techniki
w tej części Europy. Wzniesiono
go w latach 1844-46, a
uroczystego otwarcia dokonał w
1851 r. król pruski Fryderyk
Wilhelm III, co upamiętnia tablica
wmurowana w jedno z przęseł
wiaduktu.
Ulicą Sądową dochodzimy do ulicy
A. Mickiewicza,
przy której znajduje się budynek
Muzeum Ceramiki z roku 1908
wkomponowany w starą basztę
obronną.
Muzeum Ceramiki
       Muzeum
  Ceramiki - jedno
     z nielicznych
w Europie jest kolejną
   atrakcją naszego
miasta. Zwiedzającym
udostępniono okazałe
   zbiory kamionki
 bolesławieckiej oraz
     kilkadziesiąt
      przykładów
 zabytkowej kamionki
  z Niemiec, Austrii,
    Czech, Holandii
    i Anglii. Oprócz
  stałych ekspozycji,
 muzeum organizuje
 wystawy czasowe o
      róŜnorodnej
       tematyce.
Źródła


Wykorzystane źródła:
• Bober A., Matoryn K., Matoryn G.: Śladami słynnych
 Europejczyków. Szlaki piesze w Bolesławcu. Bolesławiec 2006.
• Bolesławiec. Zarys monografii miasta/pod red. T. Bugaja i K.
 Matwijowskiego. Bolesławiec-Wrocław 2001.
• Olczak M., Moniatowicz J.: Bolesławiec. Przewodnik historyczny.
 Jelenia Góra-Bolesławiec 2000.
• Polanica G., Wędzina D.: Bolesławieckie planty. Przewodnik
 dydaktyczny - ścieŜka piesza. Bolesławiec 1998.
• Strona Urzędu Miasta: http://www.um.boleslawiec.pl/
1 de 19

Recomendados

Boleslawiec por
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
476 vistas16 diapositivas
Boleslawiec por
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
424 vistas16 diapositivas
Ciekawe miejsca w Słupsku por
Ciekawe miejsca w SłupskuCiekawe miejsca w Słupsku
Ciekawe miejsca w SłupskuSzkoła Podstawowa w Sycewicach
1.1K vistas30 diapositivas
Bol Folder por
Bol FolderBol Folder
Bol FolderTeresa
121 vistas2 diapositivas
Dzierżoniów in the past and now by dawid por
Dzierżoniów in the past and now by dawidDzierżoniów in the past and now by dawid
Dzierżoniów in the past and now by dawidAnna Sz.
404 vistas13 diapositivas
Atrakcje pragi by cyprian por
Atrakcje pragi by cyprianAtrakcje pragi by cyprian
Atrakcje pragi by cyprianAnna Sz.
445 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.2K vistas3 diapositivas
Głuchołazy por
GłuchołazyGłuchołazy
Głuchołazylubiniebo
642 vistas12 diapositivas
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAnna Sz.
907 vistas37 diapositivas
Zabytki UNESCO w Polsce por
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w PolsceAnna Sz.
3.5K vistas16 diapositivas
Sandomierz gh por
Sandomierz ghSandomierz gh
Sandomierz ghGrzegorz H
63 vistas14 diapositivas
Atrakcje niemiec.czarek krata por
Atrakcje niemiec.czarek krataAtrakcje niemiec.czarek krata
Atrakcje niemiec.czarek krataMonika Jakubowska
673 vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Głuchołazy por lubiniebo
GłuchołazyGłuchołazy
Głuchołazy
lubiniebo642 vistas
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por Anna Sz.
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian
Anna Sz.907 vistas
Zabytki UNESCO w Polsce por Anna Sz.
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w Polsce
Anna Sz.3.5K vistas
Pszczyna por danutab43
PszczynaPszczyna
Pszczyna
danutab43593 vistas
Gabriela Smardzewska por sp20wek
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek165 vistas
Atrakcje Czech i Słowacji por Kacper16
Atrakcje Czech i SłowacjiAtrakcje Czech i Słowacji
Atrakcje Czech i Słowacji
Kacper16794 vistas
Stolice Państw Bałtyckich por Kacper16
Stolice Państw BałtyckichStolice Państw Bałtyckich
Stolice Państw Bałtyckich
Kacper16373 vistas
Zabytki Pragi por Anna Sz.
Zabytki PragiZabytki Pragi
Zabytki Pragi
Anna Sz.610 vistas
Muzeum w głogowie por marcin6
Muzeum w głogowieMuzeum w głogowie
Muzeum w głogowie
marcin6754 vistas

Destacado

Viacom v. YouTube por
Viacom v. YouTubeViacom v. YouTube
Viacom v. YouTubeelizabethshelby
1.8K vistas22 diapositivas
Marlena por
MarlenaMarlena
MarlenaTeresa
710 vistas7 diapositivas
Zamek KliczkóW por
Zamek KliczkóWZamek KliczkóW
Zamek KliczkóWTeresa
906 vistas12 diapositivas
Virtual Laboris por
Virtual LaborisVirtual Laboris
Virtual Laborisvirtualaboris
201 vistas5 diapositivas
Czeska Wigilia por
Czeska WigiliaCzeska Wigilia
Czeska WigiliaTeresa
3.2K vistas12 diapositivas
Fryderyk Chopin Prezentacja por
Fryderyk Chopin PrezentacjaFryderyk Chopin Prezentacja
Fryderyk Chopin PrezentacjaTeresa
8.5K vistas21 diapositivas

Destacado(6)

Marlena por Teresa
MarlenaMarlena
Marlena
Teresa710 vistas
Zamek KliczkóW por Teresa
Zamek KliczkóWZamek KliczkóW
Zamek KliczkóW
Teresa906 vistas
Czeska Wigilia por Teresa
Czeska WigiliaCzeska Wigilia
Czeska Wigilia
Teresa3.2K vistas
Fryderyk Chopin Prezentacja por Teresa
Fryderyk Chopin PrezentacjaFryderyk Chopin Prezentacja
Fryderyk Chopin Prezentacja
Teresa8.5K vistas

Similar a Bol

Prezentacja1 por
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1Angelika Zyzak
110 vistas13 diapositivas
Płock1 por
Płock1Płock1
Płock1sp2zabki
465 vistas8 diapositivas
Historia por
HistoriaHistoria
Historiaguest2ce05ac
761 vistas225 diapositivas
Historia por
HistoriaHistoria
Historiaguest2ce05ac
643 vistas225 diapositivas
Historia por
HistoriaHistoria
Historiaguest2ce05ac
2 vistas225 diapositivas
Historia por
HistoriaHistoria
Historiaguest2ce05ac
1.3K vistas225 diapositivas

Similar a Bol(20)

Płock1 por sp2zabki
Płock1Płock1
Płock1
sp2zabki465 vistas
Zamkimazowsza por sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 vistas
Ratusz_boleslawiec por Teresa
Ratusz_boleslawiecRatusz_boleslawiec
Ratusz_boleslawiec
Teresa170 vistas
Bol Paula por Teresa
Bol PaulaBol Paula
Bol Paula
Teresa225 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa325 vistas
Tuwim pokaz filip marczak por manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 vistas
Zamek W Lubaczowie por aleksandra55
Zamek W LubaczowieZamek W Lubaczowie
Zamek W Lubaczowie
aleksandra551.3K vistas
Norymbergia por mg1knurow
NorymbergiaNorymbergia
Norymbergia
mg1knurow425 vistas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce por gckis
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis1.2K vistas
Ulica por Agata
UlicaUlica
Ulica
Agata807 vistas

Más de Teresa

Zamek Ksiaz por
Zamek KsiazZamek Ksiaz
Zamek KsiazTeresa
1.1K vistas12 diapositivas
Chojnik por
ChojnikChojnik
ChojnikTeresa
543 vistas11 diapositivas
Wielka Brytania Weronik por
Wielka Brytania WeronikWielka Brytania Weronik
Wielka Brytania WeronikTeresa
641 vistas6 diapositivas
Robert por
RobertRobert
RobertTeresa
412 vistas5 diapositivas
Kamil por
KamilKamil
KamilTeresa
408 vistas6 diapositivas
Europa por
EuropaEuropa
EuropaTeresa
274 vistas6 diapositivas

Más de Teresa(20)

Zamek Ksiaz por Teresa
Zamek KsiazZamek Ksiaz
Zamek Ksiaz
Teresa1.1K vistas
Chojnik por Teresa
ChojnikChojnik
Chojnik
Teresa543 vistas
Wielka Brytania Weronik por Teresa
Wielka Brytania WeronikWielka Brytania Weronik
Wielka Brytania Weronik
Teresa641 vistas
Robert por Teresa
RobertRobert
Robert
Teresa412 vistas
Kamil por Teresa
KamilKamil
Kamil
Teresa408 vistas
Europa por Teresa
EuropaEuropa
Europa
Teresa274 vistas
Dawid por Teresa
DawidDawid
Dawid
Teresa313 vistas
Adrian por Teresa
AdrianAdrian
Adrian
Teresa351 vistas
dzien por Teresa
dziendzien
dzien
Teresa347 vistas
Zamek Grodziec por Teresa
Zamek GrodziecZamek Grodziec
Zamek Grodziec
Teresa453 vistas
Wigilia W Polsce por Teresa
Wigilia W PolsceWigilia W Polsce
Wigilia W Polsce
Teresa3.9K vistas
Lietuva por Teresa
LietuvaLietuva
Lietuva
Teresa792 vistas
Wigilia Litwa por Teresa
Wigilia LitwaWigilia Litwa
Wigilia Litwa
Teresa1.2K vistas
Wigilia We Francji por Teresa
Wigilia We FrancjiWigilia We Francji
Wigilia We Francji
Teresa16.4K vistas
Most Karola W Pradze por Teresa
Most Karola W PradzeMost Karola W Pradze
Most Karola W Pradze
Teresa446 vistas
Symbole por Teresa
SymboleSymbole
Symbole
Teresa358 vistas
Prez.Marlenki por Teresa
Prez.MarlenkiPrez.Marlenki
Prez.Marlenki
Teresa471 vistas
Tradycje por Teresa
TradycjeTradycje
Tradycje
Teresa299 vistas
Sportowcy por Teresa
SportowcySportowcy
Sportowcy
Teresa290 vistas
Polacy por Teresa
PolacyPolacy
Polacy
Teresa524 vistas

Bol

 • 1. Bolesławiec Nasze miasto – historyczna wędrówka.
 • 2. Bolesławiec • LeŜy w południowo- zachodniej części Polski • W środkowym biegu rzeki Bóbr • Na północ od miasta znajdują się Bory Dolnośląskie • W pobliŜu są takŜe granice z Niemcami i Czechami • Znany jest z wyrobów ceramicznych • Miasto posiada bardzo dobrze zachowaną średniowieczną siatkę ulic.
 • 3. Rynek - Ratusz Miejski Centralnym punktem Rynku jest Ratusz Miejski, odbudowany po zniszczeniach w 1522 r. przez architekta Wendela Roskopfa. Po wielu przebudowach i renowacjach ratusz w 1776 r. uzyskał dzisiejszy kształt. Jest to budynek trzykondygnacyjny, złoŜony z dwóch prostopadłych skrzydeł nakrytych łamanymi dachami dwuspadowymi, z wieŜą w północno-wschodnim naroŜniku, zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią. Wokół strzelistej wieŜy z przybudówkami znajduje się najstarsza część ratusza. Najpiękniejszym miejscem jest sala ze sklepieniami późnogotyckimi z 1530 r. - obecny Pałac Ślubów, obok którego zachowały się dwa portale późnorenesansowe z 1572 i 1580 r.
 • 4. Rynek - legenda Na ścianie wschodniej, obok tablic upamiętniających daty renowacji, jest wmurowana płaskorzeźba odsłonięta w 1913 r., na setną rocznicę bitwy narodów pod Lipskiem. Przedstawia scenę, w której Pani Bonin rozbraja francuskiego generała Bruna. Według legendy, ta dzielna bolesławianka dokonała bohaterskiego czynu w czasie wojen napoleońskich. Mając zaledwie 26 lat, przyczyniła się do wzięcia w niewolę francuskiego generała le Brun. Zimą 1807 r. Rosalie von Bonin wyruszyła do księcia pszczyńskiego, by poinformować go o moŜliwości zdobycia francuskiej kasy wojskowej. KsiąŜę przydzielił jej 70 kawalerzystów pod dowództwem poruczników Schradera i Fischera. 10 lutego 1807 r., zanim przybyły francuskie oddziały, bolesławianka powróciła do Bolesławca i wraz z kilkoma kawalerzystami pojmała stacjonującego w mieście generała le Brun, przejmując znajdującą się przy nim kasę wojskową z 70 tysiącami talarów.
 • 5. Kamieniczki Rynek Starego Miasta, otoczony kamieniczkami zbudowanymi w stylu późnego gotyku, renesansu, baroku (kamieniczka obok Bramy Kutuzowa) stanowi piękną zamkniętą całość. Zwracają uwagę zwłaszcza dwie kamienice: - Rynek nr 29, kawiarnia „Pod Złotym Aniołem” - Renesansową elewację zdobi rokokowa płaskorzeźba przedstawiająca anioła, z wykutą datą 1776. - Rynek nr 28 - obecnie księgarnia „Agora” - Barokowa kamienica, w której urodził się znany badacz i podróŜnik K. F. Appun.
 • 6. Sanktuarium Maryjne Nieodłączną częścią Starego Miasta jest Sanktuarium Maryjne - Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja z pięknym barokowym wystrojem, ołtarzem, amboną, chrzcielnicą, rzeźbami Jerzego Leonarda Webera. Obecny, późnogotycki kształt uzyskał w roku 1492. W roku 1928 dobudowano doń wieŜę zakończoną ozdobnym hełmem. Barokową Bramą Prochowskiego z 1724 roku wchodzimy na Plac Kościelny.
 • 7. Sanktuarium Wokół Kościoła stoją barokowe rzeźby Jerzego Leonarda Webera, a wewnątrz znajduje się piękny ołtarz tegoŜ twórcy z lat 1723-25. Barokowy wystrój kościoła jest dziełem osiadłego w Bolesławcu włoskiego malarza i rzeźbiarza Giulio Simonetiego.
 • 8. Sanktuarium Na szczególną uwagę zasługuje piękna chrzcielnica z 1727 r. i barokowa ambona z lat 1707-22. Najwspanialszym zabytkiem malarstwa jest obraz "Chrystus ukrzyŜowany" z roku 1736 namalowany przez słynnego malarza J. W. Neunhertza, wnuka największego malarza śląskiego baroku Willmana - twórcy wielu dzieł sakralnych na Śląsku, w tym fresków w kościele św. Józefa w zespole Klasztornym w Krzeszowie.
 • 9. Mury obronne Mury obronne, zbudowane z kamienia w 1316 r., rozbudowane zostały w latach 1479-1480, a ok. 1555 r. powiększone o drugi pierścień otaczający miasto. Rozdzielały je trzy bramy miejskie oraz szereg baszt - kwadratowych w pasie wewnętrznym a półkolistych w zewnętrznym. Mury rozebrano w czasie wojen napoleońskich w r. 1813. Zachowały się jednak liczne fragmenty częściowo odrestaurowane, często wkomponowane w nowszą zabudowę, przydają miastu wyjątkowego uroku.
 • 10. Pomnik Kutuzowa Idąc dalej obok murów obronnych dochodzimy do pomnika Kutuzowa, pogromcy Francuzów w kampanii napoleońskiej, który zmarł właśnie w Bolesławcu. Obiekt ten postawiono na polecenie króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Zaprojektowany przez wybitnego architekta Karola Fryderyka Schinkla, początkowo stojący w Rynku, na obecne miejsce został przeniesiony w 1893 r.
 • 11. Filia Muzeum Ceramiki U wylotu ulicy Kutuzowa znajdowała się druga brama miejska zwana Mikołajską. Po lewej stronie (patrząc w kierunku Rynku), stoi budynek, w którym w 1813 r. zmarł Michaił Kutuzow i w którym mieściło się muzeum jego imienia. Obecnie znajduje się tu Filia Muzeum Ceramiki.
 • 12. Odeon WzdłuŜ murów wiedzie historyczna trasa spacerowa. Idąc nią, przechodzimy przez ulicę Kościelną i dochodzimy do baszty, w której mieści się Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne. Po lewej stronie mijamy staw, oraz budynek wzniesiony w 1862 r. jako restauracja "Odeon". W XIX w. odbywały się tutaj koncerty i przedstawienia teatralne. Na skwerku, po drugiej stronie budynku usytuowano głaz narzutowy z wyrytą datą 1531, na pamiątkę wybudowania sieci kanalizacyjnej i wodociągów miejskich.
 • 13. Plac Zamkowy Ulicą 1 Maja docieramy do placu Zamkowego. W tym miejscu stał zamek ksiąŜęcy. Na początku XVII w. zamek został wykupiony przez miasto i przez pewien czas pełnił funkcję domu modlitw protestantów. Po wielkim poŜarze i zniszczeniu przez wojska szwedzkie, w 1642 roku, przez ponad sto lat pozostawał ruiną. Po przekazaniu terenu dawnego zamku gminie protestanckiej, wzniesiono tu w latach I752 -1756 skromną świątynię na planie prostokąta. Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy jest budowlą jednonawową z balkonami o formach późnobarokowych. Imponującą, neogotycką wieŜę dobudował bolesławiecki architekt Engelhart Gansel w latach 1834 - 35. Zniszczony w 1945 r., został odbudowany w latach 1969-1970. Obok kościoła znajduje się mała barokowa kapliczka z rokokowym kartuszem.
 • 14. Zespół kąpielisk miejskich Z placu Zamkowego, ulicą Partyzantów dochodzimy do ulicy Bolesława Prusa. Tutaj znajdowała się trzecia brama miejska zwana Dolną. Po prawej stronie stoi najstarsza zachowana sala gimnastyczna Bolesławca, która naleŜała do dawnego gimnazjum dla dziewcząt. Mijając zespół kąpielisk miejskich, wmontowany w jedną ze starych baszt obronnych, dochodzimy do ulicy Armii Krajowej. U jej wylotu w kierunku rynku znajduje się fragment budynku dawnego klasztoru Dominikanów z lat 1670-1676 z zachowanymi wewnątrz fragmentami późnobarokowych sklepień. Obecnie mieści się tutaj Urząd Gminy.
 • 15. Teatr Za klasztorem stoi neorenesansowa bryła budynku dawnego arsenału miejskiego z roku 1822 przebudowanego w roku 1886 na teatr miejski o formach klasycystycznych. Była to znacząca scena teatralna na Śląsku i wielu późniejszych znanych aktorów niemieckich informuje w swoich Ŝyciorysach o pierwszych krokach scenicznych w tym właśnie teatrze.
 • 16. Sąd Powiatowy Obok teatru widoczny jest wielki gmach w stylu neogotyckim zbudowany w XIX w. dla celów gimnazjum. Obecnie mieści się tu Sąd Powiatowy. Główną ozdobą budynku, a takŜe atrakcją w skali miasta była i jest do dzisiaj piękna aula. Wysoka na dwie kondygnacje zajmowała zachodnie skrzydło budynku. Wnętrze auli było bogato dekorowane popiersiami wybitnych postaci kultury i nauki staroŜytnej i niemieckiej. W tym swoistym panteonie znaleźli miejsce: po stronie zachodniej po stronie wschodniej Ptolemeusz - Kopernik Sokrates - Schiller Sofokles - Kant Homer - Goethe Witruwiusz - Winckelmann /popiersie nie zachowane/.
 • 17. Wiadukt Za siedzibą sądu rozciąga się niewielki park, który zaprowadzi nas do wizytówki Bolesławca – 450 -metrowego wiaduktu kolejowego z ciosanych kamieni, zaliczanego do najciekawszych zabytków techniki w tej części Europy. Wzniesiono go w latach 1844-46, a uroczystego otwarcia dokonał w 1851 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III, co upamiętnia tablica wmurowana w jedno z przęseł wiaduktu. Ulicą Sądową dochodzimy do ulicy A. Mickiewicza, przy której znajduje się budynek Muzeum Ceramiki z roku 1908 wkomponowany w starą basztę obronną.
 • 18. Muzeum Ceramiki Muzeum Ceramiki - jedno z nielicznych w Europie jest kolejną atrakcją naszego miasta. Zwiedzającym udostępniono okazałe zbiory kamionki bolesławieckiej oraz kilkadziesiąt przykładów zabytkowej kamionki z Niemiec, Austrii, Czech, Holandii i Anglii. Oprócz stałych ekspozycji, muzeum organizuje wystawy czasowe o róŜnorodnej tematyce.
 • 19. Źródła Wykorzystane źródła: • Bober A., Matoryn K., Matoryn G.: Śladami słynnych Europejczyków. Szlaki piesze w Bolesławcu. Bolesławiec 2006. • Bolesławiec. Zarys monografii miasta/pod red. T. Bugaja i K. Matwijowskiego. Bolesławiec-Wrocław 2001. • Olczak M., Moniatowicz J.: Bolesławiec. Przewodnik historyczny. Jelenia Góra-Bolesławiec 2000. • Polanica G., Wędzina D.: Bolesławieckie planty. Przewodnik dydaktyczny - ścieŜka piesza. Bolesławiec 1998. • Strona Urzędu Miasta: http://www.um.boleslawiec.pl/