Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

4868 1

1.638 visualizaciones

Publicado el

/////////////////////

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

4868 1

 1. 1. Să ne amintim!
 2. 2. Ce numim noi reac ii chimiceț ? După ce criterii se clasifică reac iileț chimice? Da i defini ia gradului de oxidareț ț .  Ce valori are gradul de oxidare? Cum se determină gradul de oxidare? Determina i gradele de oxidare aț elementelor în compu iș : N2, NaCl, H2SO4. Da i răspuns la întrebăriț :
 3. 3. L/O/G/O Reac iile de oxido - reducereț , importan a lorț . Tema lec ieiț :
 4. 4. Scopul lec ieiț : • de a determina locul reac iilor de oxido –ț reducere printre alte tipuri de reac ii chimiceț ; • de a determina iș de aplica a a no iuniș ț : «gradul de oxidare», «оxidant», «reducător», «oxidarea», «reducerea», «bilan ul electronicț »; • de a se învă a a alcătui reac iile de oxido -ț ț reducere i de a amplasa coeficien ii prinș ț metoda bilan ului electronicț ; • de a determina rolul reac iilor de oxido –ț reducere în natură i în via a omului.ș ț
 5. 5. Deviza lec ieiț : Lumea înconjurătoare – laborator chimic, în care în fiecare secundă au loc reac iiț de oxido – reducere.
 6. 6. Reac iile de oxido –ț reducere - reac ii, ce decurgț cu modificarea gradelor de oxidare ale atomilor, care întră în componen a substan elor ceț ț reac ioneazăț .
 7. 7. Reducător măre teș gradul de oxidare, -е, proces de oxidare Оxidant mic oreazăș gradul de oxidare, +е, proces de reducere
 8. 8. Alcătuirea ecua iilorț reac iilor de oxido –ț reducere prin metoda bilan ului electronicț .
 9. 9. Algoritmul alcătuirii reac iilor de oxido –ț reducere prin metoda bilan ului electronicț 1. Scrie i schema reac iei chimiceț ț . 2. Determina i i scrie i gradele de oxidare a atomilor în parteaț ș ț stângă i dreapta a schemei alcătuite, sublinia i simbolurileș ț elementelor ce iau modificat gradul de oxidareș . 3. Scrie iț еlementele, ceau schimbat gradele de oxidare. 4. Alcătui i ecua iile electroniceț ț , determinând numărul de electroni ceda i sau adi iona iț ț ț . 5. Egala i numărul de electroni ceda i sau adi iona i, alegând celț ț ț ț mai mic multiplu comun. 6. Cifrele ob inute sunt coeficien ii în ecua ia reac iei înainteaț ț ț ț formulelor substan elor ce con in elementele care iauț ț ș modificat gradele de oxidare. 7. To i al i coeficien i le ob inem prin simpla alegereț ț ț ț . 8. Determinăm oxidantul i reducătorulș , procesele de oxdare iș reducere.
 10. 10. • Coeficien ii găsi i prin metodaț ț bilan ului electronic sunt definitiviț . Nui voie de le schimbat! • Coeficien ii din bilan ă mai întâi scrie iț ț ț în acea parte a reac ii unde se con inț ț mai mul i compu i.ț ș • În reac ii complicate coeficien ii pentruț ț Oxigen alege i în ultimul rând.ț Lua i în seamăț următoarele sfaturi
 11. 11. Rolul reac iilor deț oxido - reducere
 12. 12. Reac ii de oxido – reducere în naturăț Descărcăturile electrice – sunt un fenomen natural fascinat În timpul furtunii are loc legarea azotului atmosferic. N2 + O2 NO NO + O2 NO2
 13. 13. Acest cataclizm natural este înso it de un ir de reac iiț ș ț de oxido - reducere: H2S + O2 SO2 + H2O Н2S + SO2 H2SO4 + S Erup ia vulcanului – este nu numaiț un fenomen teribil al naturii dar i oș reac ie de oxido - reducereț Âèâåðæåííÿ âóëêàíà Åòíà íà Ñèöè볿.mp4
 14. 14. Karl Briulov “Utima noapte a Pompeiului” (1830 – 1833)
 15. 15. Arderea chibritului de asemenea – reac ie de oxido reducereț În timpul arderii au loc a aș procese chimice: • Р + О2 -> Р2О5 • Р + КСІО3 -> Р2О5 + КСІ • S + KClO3 -> SO2 + КСІ
 16. 16. Fotosinteza CO2 + 6H2 O C6H12O6 + 6O2 ÐÎÇÎ×ÊÀ ôèçìèíóòêà.mp4
 17. 17. Coroziune – fenomenul ruinării metalelor iș aliajelor lor sub ac iunea substan elor dinț ț mediul ambiant Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3
 18. 18. Rolul reac iilor de oxido –ț reducere în biosisteme Respira iaț Schimbul de substan e iț ș energie Digestia
 19. 19. Reac iile de oxido - reducereț în industria chimică Producerea Меtalelor Obiectelor De uz casnic Substan elor ț organice Preparatelor medicinale Produselor lactice
 20. 20. Reac iile de oxido – reducere în uzț casnic Înegrirea articolelor de argint Înălbirea i dezinfectareaș Ruginirea metalelor În frezerie
 21. 21. Procesele de ardere
 22. 22. Consolidarea cuno tin elorș ț noastre! Музыкальное сопровождение: «Соловьиная серенада» Букет для друзей
 23. 23. Alege i coeficien ii în schemele reac iilor deț ț ț oxodo – reducere prin metoda bilan uluiț electronic, indica i oxidantul i reducătorulț ș , procesele de oxidare i reducereș . 1. Na + H2 O → NaOH + H2 2. P + O2 → P2O5 3. H2S + O2→ SO2 + H2 O 4. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 +H2 O
 24. 24. Temă pentru acasă Ex. 128 pag.82

×