Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf

 1. Cудалгааны арга зүй Данзангийн Нарантуяа, PhD МУИС. Эдийн засгийн сургууль dnaran608@yahoo.com
 2. Судалгаа нь доорх 3 замаар мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ • Тодорхой үзэгдлийн талаар шинийг судалж илрүүлнэ • Хэн, юу яаж байна гэдгийг тодорхойлно • Хэн, юу яагаад тэгэв гэдгийг тайлбарлана
 3. Судалгааны аргууд –Тоон –Чанарын –Тоо, чанар хавсарсан
 4. Дедуктив судалгаа Онол-таамаглал-ажиглалт-баталгаа
 5. ИНДУКТИВ СУДАЛГАА Ажиглалт-Зүй тогтол-Таамаглал-Онол
 6. Дедуктив Эх үүсвэр: Тоо Шинжилгээний техник: статистик Гол хэрэглүүр: судалгааны асуулга Тоон судалгаа
 7. Чанарын судалгаа Индуктив Эх үүсвэр: үг, дүрсээр илэрхийлэгдэх мэдээлэл Шинжилгээний техник: ажиглалт, ярилцлага, баримтын судалгаа Гол хэрэглүүр: чиг асуулт
 8. Чанарын аргын судалгаа “Чанарын аргад түшиглэсэн судалгаа нь чухам юу болж, хүмүүс яг юу хийсэн гэдгийг дүрслэхээсээ илүү хүмүүс юуг хэрхэн тусгаж, түүнийгээ үйл явдлаараа яаж илэрхийлж байгааг сонирхож судалдаг юм” Максвел “Чанарын аргын судалгааны загвар” 2005:74
 9. Судалгааны загвар зорилго Концепцийн хүрээ Судалгааны асуудал арга Үнэн зөв найдвартай байдал
 10. • Юу ойлгож мэдэх гэж байгааг судалгааны асуудал илэрхийлдэг • Харин ойлгохын тулд асуух асуултуудыг анкетын асуулт, чанарын аргын судалгаанд бол ярилцлагын чиг асуулт гэнэ.
 11. Таамаглал Онолын суурь эсвэл өөрийн туршлага дээр үндэслэж гаргадаг Судалгааны асуултад өгөх урьдчилсан хариултууд – Тоон судалгаанд таамаглалаа дэвшүүлээд шалгадаг – Чанарын аргаар хийх судалгаанд, судалгаагаа эхэлсний дараа таамаглалаа дэвшүүлж болдог
 12. Арга зүй • Арга зүй: Судалгааны зарчим, процедур, стратеги • Хэдэн хүний хариултад үндэслэж судалгааны үр дүнг гаргах вэ? • Ямар асуултууд асуух вэ? Хэн асуух вэ? Яаж асуух вэ? Ямар орчин нөхцөлд асуух вэ? • Мэдээллийн шинжилгээнд ямар ангилал шаардагдах вэ?
Publicidad