Butlletí 'PCTnews' 42 (gener-febrer 2015)

383 visualizaciones

Publicado el

Número 42 del butlletí 'PCTnews' del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, amb les novetats dels mesos de gener i febrer de 2015

Publicado en: Liderazgo y gestión
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Butlletí 'PCTnews' 42 (gener-febrer 2015)

  1. 1. L’OMT es fa ressò de l’Observatori de Turisme de Costa Daurada i Terres de l’Ebre en la publicació ‘Global Benchmarking for City Tourism Measurement’ L’Organització Mundial del Turisme (OMT) ha inclòs el cas de l’Observatori de Turisme de Costa Daurada i Terres de l’Ebre en la publicació ‘Global Benchmarking for City Tourism Measurement’, que recull un benchmarking mundial per aportar coneixement de com s’elabora estadística a nivell subregional. La publicació, editada a finals de 2014 i redactada per Nagore Espinosa Uresandi i Aurkene Alzua Sorzabal de CICtourGUNE, inclou a les pàgines 38 i 39 el cas de l’Observatori del PCT del que es destaca que compta amb la implicació i impuls dels agents turístics públics i privats del territori des de la seva creació l’any 2001. Explica que aquest sistema cooperatiu d’informació turística centrat en donar servei i generar informació útil per als agents locals, ha esdevingut un factor d’avantatge competitiu per a la destinació i ha afavorit el desenvolupament de noves eines de trasnferència de coneixement. ÍNDEX L’Observatori de Turisme, cas d’estudi en una publicació de l’OMT Jornada sobre com integrar el Big Data a la gestió de les destinacions Presentat el projecte de diagnosi turística de Prades La tesi d’Estela Mariné Roig premiada per la IFITT 1 2 3 4 Nº 42 GENER-FEBRER 2015 World Tourism Organization (2014), AM Reports, Volume ten – Global Benchmarking for City Tourism Measurement, UNWTO, Madrid. Case study 6: Costa Daurada Tourism observatory, Spain Enllaç per descarregar la publicació: affiliatemembers.unwto.org/publication/a m-reports-volume-ten-global- benchmarking-city-tourism-measurement
  2. 2. PCT NEWS GENER-FEBRER 2015 2 INTEL·LIGÈNCIA Una jornada analitzarà casos d’aplicació del Big Data a la gestió de destinacions OrganitzadapelLaboratorid’InnovacióiIntel·ligènciaTurística(LAB-IIT)delPCT,inclouunasessióde treballdel’AgendaEstratègicadelGrupdeDestinacionsiRecursosTurísticsdeThinktur. El 12 de març tindrà lloc la jornada ‘L’Agenda Estratègica del Grup de Destinacions de Thinktur. Com integrar el BIG DATA a la gestió de les destinacions?’ a l’Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili a Vila-seca, de les 9.30 a les 13.45h. Organitzada pel Laboratori d’Inno- vació i Intel·ligència Turística del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, el Patronat de Turis- me de la Diputació de Tarragona, la Plataforma Tecnològica del Turisme Thinktur i la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, analitzarà la gestió i aprofitament de les dades massives per part de les destinacions turístiques. El Big Data és un concepte cada cop més present en el sector i que, degudament aplicat, pot convertir- se en una important font de coneixement del comportament del viatger per millorar els serveis que se li ofereixen. Marta Nel·lo, degana de la Facultat de Turisme i Geografia, Octavi Bono, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarra- gona, i Salvador Anton Clavé, director del PCT, obriran la jornada. A les 10h, Antonio Guevara, coordinador de l’àrea tecnològica del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, impartirà la ponència ‘La implementación de las nuevas tecnologías en destinos litorales: el caso del Plan Qualifica de la Costa del Sol’. Tot seguit, Roberto González, especialista tecnològic en innovació de Telefónica I+D, se centrarà en ‘Casos prácticos de aplicación del Big Data en turismo’. Inscripcions per assistir a la jornada a olga.soler@pct-turisme.cat Podeu descarregar aquí el programa complet. La segona part de la jornada consisteix en una sessió de treball del Grup de Destinacions i Recursos Turístics de la Plataforma Tecnològica del Turisme Thinktur, del que el PCT és coordinador, per definir i debatre l’Agenda Estratègica d’Innovació Turística per als propers anys. Aqueta sessió, que comptarà amb la participació de tots els assistents a la jornada, serà dirigida per Jordi Calabuig, coordinador del grup. ESDEVENIMENTS Es presenta la Carta Europea del Turisme Sostenible al Priorat L’11 de febrer va tenir lloc al Consell Comarcal del Priorat la presentació del procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) promogut pel Parc Natural del Montsant per al conjunt de la comarca del Priorat i coordinat pel PCT. La presentació ha culminat les fetes a diversos municipis de la comarca que, a part d’explicar el significat de la CETS, tenen l’objectiu de constituir el Fòrum Permanent que és l’organisme de partici- pació dels agents públics i privats i que han de vali- dar tant la diagnosi com el Pla d’Acció que ha de dotar de contingut la Carta. L’acte de presentació de la CETS, que ha de contribuir a definir el model turístic de la comarca va comptar amb un ampli suport institucional amb la presència del director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona Anton Ballvé, la diputada delegada de Salut i Medi Ambient Núria Crivillé i el President del Consell Comarcal del Priorat Joan Carles Garcia. Actualment al Fòrum Permanent hi ha més de 60 inscrits.
  3. 3. PCT NEWS GENER-FEBRER 2015 3 TRANSFERÈNCIA PRODUCTE S’incrementa el nombre de grups que visiten la Ruta del Paisatge dels Genis, segons les dades de 2014 Segons les dades recollides pels centres culturals de la Ruta del Paisatge dels Genis (Gaudí Centre a Reus, Centre Miró a Mont-roig del Camp, Vil·la Museu Pau Casals i Casa Nadiua de Pau Casals al Vendrell, i Centre Picasso a Horta de Sant Joan) i per l'Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis pel que fa als visitants que han rebut els centres culturals de la Ruta com a resultat directe de les accions de promoció i comercialització del Paisatge dels Genis, l'any 2014 els visitants als centres culturals de la Ruta del Paisatge dels Genis gairebé s'han triplicat respecte al 2013. Aquest augment és degut principalment a què les visites procedents de grups han passat de representar el 6% l’any 2013 al 63% a 2014. L’any 2014, el 63% dels visitants de la Ruta del Paisatge dels Genis han estat grups, educatius, culturals i de l'àmbit acadèmic, i el 37% han estat individuals. Les xifres d'aquests visitants provenen de la venda de la Targeta Genial de la Ruta, de les excursions d’un dia i dels itineraris per a grups, així com de Presentat el projecte de diagnosi turística del municipi de Prades S’inclouenelmarcdelPlaEstratègicPrades20.20iésfinançatpelPatronatdeTurismedelaDiputació. El PCT ha realitzat l’estudi ‘Diagnosi turística del municipi de Prades. En el marc del Pla Estra- tègic Prades 20.20’ en col·labora- ció amb l’Ajuntament de Prades, en el marc del Servei d’Assistència Municipal en Turisme promogut pel Patronat de Turisme i el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. L’estudi contempla la predisposi- ció de Prades per al desenvo- lupament del turisme que és considerat com una activitat estratègica a causa de la transver- salitat amb les activitats de promoció econòmica, de protecció i de valorització del patrimoni cultural i natural. A partir de la tradició vocacional del municipi, la diagnosi defineix el paper que ha de jugar l’activitat turística a partir de tres grans línies estratègiques que han de bastir el pla d’acció: el desenvolu- pament dels actius propis i del relat turístic, la creació de produc- tes i serveis competitius i cohe- rents amb aquest relat i el lideratge en l’àmbit de les Muntanyes de Prades. El treball consisteix en una anàlisi DAFO que sintetitza la diagnosi del municipi; actualitza els anteriors documents de planejament i recull les directrius del Pla Estratègic Prades 20.20 amb l’objectiu final d’orientar un nou pla d’actuació. Per elaborar-lo s’ha comptat amb la participació dels agents locals gràcies a les diverses entrevistes i sessions de treball celebrades. Amb el treball s’ha obtingut una radiografia que identifica les oportunitats en el desenvolu- pament de l’activitat turística i emmarca els criteris i les accions que han de permetre posicionar millor el municipi per atendre activitats turístiques i d’oci millorant l’atractivitat de Prades tant pels visitants com pels residents. L’estudi compta amb el finança- ment del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. les visites guiades que es van programar per a la l’esdeveniment 'Un dia Genial a la Ruta del Paisatge dels Genis amb Gaudí, Miró, Casals i Picasso', celebrat el 8 de juny de 2014. Pel que fa als visitants individuals, el 65% de les visites als centres culturals es van concentrar els mesos de juliol i agost. El mercat predominant del visitant individual que va fer la Ruta amb la Targeta Genial l’any 2014 va ser el francès (26%).
  4. 4. PCT NE Fins e poden per al El 31 d a la pre comun coodtu Nuevas Turism Desarr 16 al 2 Univers Mèxic. Aquest reflexió l’impac comun oportu reinven turístiq residen territor Està or Coodtu Geogra Turism Univers Univers Univers Més in www.c Pa PCT B Salou Touri El dia Audit Touri inter Vang amb i priv entre sitat Tarra Salou La fin mani secto Costa diver cions Salva EWS GENER-F el 31 de m n present l II Congré e març és la esentació de nicacions pe ur ‘Temas Pe s Oportunida mo y Coopera rollo’ que se 0 de novemb sidad de Qu ta trobada d ó té com a e cte del turis nitats locals, nitats de co nció de dest ques, el turis ncial i la com rial i turístic rganitzat pe ur, el departa afia i la Facu me i Geografi sitat Rovira sidad de Qu sidad del Ca formació: coodtur.org arc Científic i T BREUS u acull el I M ism Meeting a 25 de març tori de Salou ism Meeting nacional org guardia i Ope la col·labora at amb insti e les que hi h Rovira i Virg agona i Virgil u. nalitat del co ifest els rept or turístic, es a Daurada i a rses taules ro s, en una de ador Anton, d FEBRER 2015 març es tar resums és coodtu a data límit p e resums i r al II Congré endientes y ades en ación al celebrarà d bre a la inta Roo a e discussió ixos temàtic me a les , noves operació, la inacions sme mplexitat ca. r la Red ament de ultat de a de la i Virgili, la intana Roo y aribe. Tecnològic de editerranea g el 25 de ma ç se celebra a u el I Mediter g, un congrés ganitzat per en Energy Ins ació del sect tucions i em ha el PCT, la gili, la Diputa li i l’Ajuntam ongrés és po tes i oportun specialment al Mediterra odones i pre les quals pa director del P s ur per és el i cs a y la RE E l’ Turisme i Oci La i O im Ca de Ex In qu se re La co as La Ge pr n arç al Teatre rranean s La stitute, i or públic preses Univer- ció de ent de sar de nitats del t a la ni, amb senta- rticipa PCT. Cont ECERCA Estela M Excel·l – Universitat a tesi doctora Oci de la Univ mage: The 2.0 atalonia de l el Prof. Dr. Sa xcellence Aw formation Te ue competie eleccionada ellevància en a tesi explora om a destina spectes difer a Dra. Estela eografia de l rofessora al L’Associació Cambrils-La de certificat Els mesos d gener, l’Asso Cambrils-La impartició d aturats i sub d’Ocupació d Social Europ certificats d d’Operador B Recepció en certificat de Operador bà durada de 3 professiona d’Hotel com tacta amb e Mariné lència e Rovira i Virgil al elaborada versitat Rovi 0 constructio a qual és au alvador Anto ward for a Do echnologies n pel guardó pel seu carà l’àmbit del t a les imatges ació valorant renciadors d a Mariné és m a URV en An Grau de Turi ó Hotelera Sa a Pineda inic ts de profess e desembre ociació Hote a Pineda ha i e dos cursos bvencionats de Catalunya peu, que són e profession Bàsic de Cui n Allotjament e professiona àsic de cuina 70 hores i el litat Recepc pta amb 640 el PCT de Tu guanya en Tesis li - Campus Vi a en el marc ra i Virgili Fr on of tourist tora la Dra. E on Clavé ha e ctoral Thesi and Travel & ó, la tesi de la àcter innovad turisme. s projectade -ne la seva c de la formaci membre del g àlisi Territor sme de la U alou- cia dos curso sionalitat de 2014 i lera Salou- niciat la s dirigits a pel Servei a i el Fons n els nalitat na i de ts. El alitat a té una certificat de ionista 0 hores. urisme i Oci a el Pre s Docto la-seca 977 del Program rom the proje t destination Estela Marin estat disting s’ de la Inter & Tourism (IF a Dra. Estela dor, el seu rig es i percebud correspondè ó de la imatg grup de rece rial i Estudis niversitat de os e Limoni l’organ Tarraco Limoni Commu dies 21 l’organ diferen taller “ Tarrago de l’ass Project impart d'Urba a l'ETS d'Arqu Univers amb Ca a Twitter, a Es Ca Zh EN emi a orals de 394 871 info ma de Doctora ected to the image and id né Roig amb ida amb el ‘T rnational Fed FITT). Entre e a Mariné ha e gor científic des online de ència i destac ge online. erca del Depa Turístics (G e Lleida. um i MedFo nització del T onensis per um i MedFo unication ha 1, 22 i 23 de g nització i real nts activitats Ager Tarraco ona. Aquest signatura int tes en paisat ida pel DUOT nisme i Orde SAV (Escola T itectura del sitat Politèc arles Llop co a LinkedIn i Estela Mariné a antoni, Preside hen Xiang, co- ENTER PhD Wo e la IFIT o@pct-turism at en Turism transmitted identity in la supervisió Thesis deration for els nominats estat i la seva e Catalunya cant els artament de RATET) i rLife particip Taller Ager a l’ETSAV rLife an participat gener en lització de le s programad onensis”cele taller forma tensiva de tges cultura T (Departam enació del Te Tècnica Supe Vallès) de la nica de Cata om a respons a Slidesha amb Lorenzo dent de l'IFITT, -chair del 2015 orkshop 4 TT me.cat me d ó s pen en els es es del ebrat a a part ls ment erritori) erior alunya sable. re i 5

×