Jornada 'La relació directa a la xarxa amb el turista' (28/04)

353 visualizaciones

Publicado el

La jornada “La Relació directa a la xarxa amb el turista” es realitzarà el dimarts, 28 d´abril de 2015, a l´Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili” Campus Vila-seca –C/ Joanot Martorell, 15, que organitza la Federació Empresarial d´Hostaleria de la provincia de Tarragona, Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i Virgili

Publicado en: Marketing
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Jornada 'La relació directa a la xarxa amb el turista' (28/04)

  1. 1. La Relació directa a la xarxa amb el turista 28 d'abril de 2015 Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili Campus Vila-seca — C/ Joanot Martorell, 15
  2. 2. 09:30 hores Benvinguda i Presentació jordi Calabuig Responsable del Laboratori dlnnovació i Intel-li- gencia Turística del Pac Científic iTecnologic‘ ' de Turisme i Oci de Catalunya. 09:45 hores la presa de decisions del turista Mustílópez- Director d'Inspira Project. Director dlnspira Mqect; Agencia de Márquetfng Digital. Consultor especralrïzat en el dissery r’ fmple» mentacro’ ' desüaregr" ‘es de comunico- ció a la xarxa. Ponent í professor de márquefirg digital i social media en diferents organizacion: Ambassa- dor de Foxize School a Tarragona. Com i en que es basa el tzurista per prendre deci- sions de compra. Milers de comunitats de consu- midor: de tot el món es reuneixen virtualmert, per intercanviar ¡nfonnació i experiences sobre desti- nacions i productes turístirs, utilitzant la tecnologia d ¡nteracció social, eines oom el blogi cornunitats de viatgers. Travel 2.0 10:30 hores Les tecniques básiques del Marqueting Digital Montserrat Peñarroya - Especialista en Márque- Üng Bikini- . . Directora de Tlnstrwt internacional dlnvesiigacfó de bSocretatde la lrformació i el Conelxemert (3rSlC). Graduado en Turisme, amb un Postgmu en Comerc Exteriorr’ Mar- queting lnnernacronal, i un Master en Societat de la lmbmracró. Quines són les tecniques basiques. del mïïqueting digital, com dlmportant és saber comunicar per aconseguir els objectius establens en la nostra empresa a més de saber utilizar les eines i plata- formes més adequades per produir correctament continguts 10 i el que és més rellevant, saber monitoritzar-ho i evaluar els resultats. 11:15 hores- Refrigeri pels asistents 11:45 hores El poder de les opinions: Com afecten el seu negoci els comentaris dels viatgers? Mamada Sándiez Gomez- Territory Manager, Bu- siness Lisdrgs-Spain&PortignIen TripAdvisor Uicencíada en filología Anglesa i diplomado en Turisme perla Universitat/ Valonia de Alebnja. Les sevesfuncrbns en Tríptlavísor com Territory Manager, Business Listings d ‘Espanya i’ Portugal incloent el des- QÍTIDIUPÜTTQHÏ d perla incorporació de nous hatelers col-la- boradors, la expansió del model de negocr; i la gestió de les relacions comertials amb els principals grups d bllogamenr a la península La influencia de les opinions, gestió de la reputadó online e irnpacte en les vendes, amb les eines de TripAdvEor per treure el maxim partit a aquestes qüestions. 12:30 hores Com i quan desapareixen les estrelles? juan Carlos Sanjuán Hemandet General Manager Casual Hoteles. Formador a la UDÍVQFIÏIIÍ de Valencia, Honda i Máster en Turisme I- per f Escola de Turisme de Valencia en Yield Management; Márquefirg Tufisfic, Reputvció On-lrne La qualitat dun producte no s 'avalua per les estrelles, la qualitat d’ un products, avui més que mai, lofereixen els clients a altres díents amb les seves valoracions. S ‘ha de generar oomentanslvaloracions positive: per poder defensar la teva qualitat. 13:15 hores Presentació d ' accions formatives en ¡’ámbit de comercialització electrónica de productes turístics. 13:30 hores . Finalització
  3. 3. Área digital ¡cie formacm Associació Hotelera de Salou Cambrils i La Pineda
  4. 4. El futur d 'i"ternet ens oortara a ur‘ nor. .. escena- ri, relacons "nes properes entre errpresa I c I€"t. un concepte nou ce web 3.0. web sernanzica. ‘web intuitua. sensible viral. en que s"ut¡ rzara un lenguatge "urna l desaparemze. " Ia recerca ce paraules clau. La wep de xa de ser estatica i uvici- recc oral. Lajornaca vol enfocar la nova relaco amo el client final a traves de la xarxa. aoans, curarrt cesprés de "experience arno lestablrnent turístlc. Les no- ves re ations de‘ c ¡ect a la xarxa socia ¡ le: seves corseqüencies comercrals. Com i en cue es basa el turista a prendre CECISIOHS ce compra. Corn es- tructurar gestiorar la seva presencia a Ia xarxa un establirrient turíst c. Ens referirn als perfils so- cia-s l altres espais cue ouguln ser rel events per r. LNrvLKsIl-xl Rijflkfi I VIRGU AvLl les webs so" irteractiures I altar-rent socials. plataformas "vives cirsam ques centrades en l'u- suar. perrnetent no solarnent forrrar par: de con- versac ons. snó generar el seu orop contingut. co "aborar, interactuar. compartr crear comuni- ta: al sector turstic. d". altre pon: de la prnada sera Ia nfuenca de les opinions dels atres. gestoras de a reputacio on-line i limpacte e" ¡es verdes. amb les e nes cue oferelx ’r¡pAci. 'isor oer treure el Maxim parti: a aquesta: gestions. La asalta: c ‘un procucte no es so: avalar arrb les estreles, Ia qualitat c'un produce. GVUl mes cue mar, ¡’ofe- relxen els c nerts a a tres cl ent: amo e s seus co- mentaris valoracions oosrtwes. al) project 3isic tripadvisor‘ CAIUMNIIIIIIQ unnnlnbaubúylnn

×