Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Micro lesson 2 phiona

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mehuta ya madiri
Mehuta ya madiri
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Micro lesson 2 phiona

 1. 1. SEPEDI LELEME LA GAE TEACHING METHODOLOGY&PRAC:FET SEPEDI
 2. 2. Naa madiri ke eng?
 3. 3.  Madiri ke mantšu ao a laetšago modiro wo o dirwago ke sediri goba lešala .madiri a bopilwe ka diripa tše fapanego tša polelo ka go diriša dihlogo, medu, le meselana.
 4. 4. Mehuta ya madiri  Leitiri  Lediredi  Ledirani  Lediriši  Ledirolli  Lediraki
 5. 5. LEITIRI  Ke lediri le le bontšhago gore modiro o dirwa ke mong goba  Mošomo wa leitiri ke go laetša gore motho o phetha mošomo go yena mong.  Re le tseba ka moselana wa( i-) mohl: Malose o a itoma. Ke tsebile gore o tla ipona bjale.
 6. 6. LEDIREDI  Lediredi le šoma go laetša tiro ya go direla selo se sengwe mošomo.  Re le tseba ka moselana wa (-el-) Mohl: Ngwato o lemela tate tšhemo. Morutiši o ngwalela barutwana mošomo.
 7. 7. LEDIRANI  Lediri le laetša tirano. Batho ba babedi goba go feta ba dirana tiro ye itšeng.  Re le tseba ka moselana wa (-an-). Mohl: Lerato le Malose ba a ratana. Banyadi ba nyalana.
 8. 8. LEDIRIŠI  Lediriši le šoma go laetša go thušana.  Re le tseba ka moselana wa (-iš-). Mohl: Rakgadi o lemiša koko. Mosadi o agiša nonna ngwako.
 9. 9. LEDIROLLI  Ledirolli le šoma go laetša tirollo ya selo se itšeng.  Re le tseba ka moselana wa (-oll-) Mohl: Mosadi o bofolla ngata ya dikgong. Kgelolla meets ka faking.
 10. 10. LEDIRAKI  Lediraki le tšweletša go boeletša ga tiragalo le go laetša kgatelelo ya se se dirwago.  Lediraki re le tseba ka moselana wa (-ak-). Mohl: Mosadi o gataka dikobo. Matome o rogaka rakgadi wa gagwe.
 11. 11. Mošomo wa phapoši 1. Naa lediri le iphile, le bontšha eng go ya ka tšhomišo. 2. Ngwala lentšu le loma go ya ka madiri a a latelago.  Ledirani  Leitiri 3.Ntšha madiri mo temaneng o be o ngwale gore a wela madiring afe. Malose o lemile tšhemo gomme mehlape ya dikgomo Ile ya kgona go tsena ka ge legora la gage le be le na le lešoba a se a kgona go itiilela gabotse. O ile a swanela ke go glahlamolla ka ge di sentše legora la gagwe. Le ge monna wa batho a ipona a khoila/hlotša leoto la gage le le bohloko o ile a swariša ke monna tsoko ka ge a be a mokwela bohoko.
 12. 12. Kea leboga!!

×