SAP ERP iran-project system

‫سیستم‬ ‫اتصال‬‫اندازه‬ ‫های‬‫ص‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫گیری‬‫ورت‬
‫وضعیت‬‫در‬ ‫ها‬‫پروژه‬‫بستر‬ ‫در‬ERP
‫آمیز‬ ‫رنگ‬ ‫اکبر‬
‫دهنوی‬ ‫مهرعلی‬ ‫معصومه‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مشاور‬SAP-ERP
‫بهمن‬94
1
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
 ERP: Enterprise Resource Planning
 PMS: Progress Measurement System
 WBS: Work Breakdown Structure
 MDR: Master Document Register
 WPA: Work Progress Appraisal
 MR: Material Requisition
 Procurement Job Phase
 Milestone
 Invoice Plan
2
‫پردازشگر‬ ‫آرا‬ ‫سامه‬ ‫شرکت‬
(‫مشاور‬)
‫زمینه‬‫تجرب‬‫ه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫پتروپارس‬ ‫شرکت‬
(‫کارفرما‬)
‫این‬‫تجربه‬‫در‬‫پروژه‬‫فاز‬12‫اجرایی‬‫شده‬‫است‬.‫در‬‫این‬‫پروژه‬‫شرکت‬
‫پتروپارس‬General Contractor‫بوده‬‫و‬‫در‬‫قسمت‬‫های‬
Onshore‫و‬Offshore،‫با‬‫پیمانکاران‬‫خود‬‫قراردادهای‬EPC
‫منعقد‬‫نموده‬‫است‬.
3
‫چالش‬‫های‬‫موجود‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫وجود‬‫خطا‬‫در‬‫اطالعات‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬‫واحدهای‬‫مختلف‬
‫رویه‬‫طوالنی‬‫و‬‫غیر‬‫یکپارچه‬‫در‬‫تایید‬‫صورت‬‫وضعیت‬‫پیمانکاران‬
‫بر‬‫اساس‬WPA
‫مبنا‬‫قرار‬‫گرفتن‬‫اعداد‬‫و‬‫ارقام‬‫ارسالی‬‫از‬‫سوی‬‫پیمانکاران‬
‫دشواری‬‫جمع‬‫آوری‬‫اطالعات‬‫توسط‬‫واحد‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫پروژه‬
‫جهت‬‫محاسبه‬‫پیشرفت‬‫کار‬
4
‫چالش‬‫های‬‫موجود‬
‫استفاده‬‫از‬‫راهکاری‬‫موازی‬‫و‬‫متفاوت‬‫در‬‫های‬‫دپارتمان‬
‫مختلف‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬،‫مهندسی‬‫تامین‬
‫تفاوت‬‫دیدگاه‬‫میان‬‫واحدهای‬‫کنترل‬،‫مدارک‬‫تامین‬‫و‬
‫برنامه‬‫ریزی‬‫جهت‬‫بررسی‬‫وضعیت‬‫مدارک‬،‫مهندسی‬‫کاالها‬‫و‬
Job Phase‫های‬‫مربوطه‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫ی‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫عدم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬Lesson Learned‫های‬‫پروژه‬ ‫هر‬
‫بعدی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬
5
‫تصمیم‬:
‫استفاده‬‫از‬‫بستر‬ERP‫که‬‫پیاده‬‫سازی‬‫آن‬‫قبال‬‫در‬‫سطوح‬
‫باالی‬‫سازمان‬‫تصویب‬‫شده‬‫بود‬‫تا‬‫از‬‫طریق‬،‫آن‬‫انج‬‫ام‬
‫محاسبات‬‫درصد‬‫پیشرفت‬‫فرآیندهای‬‫مختلف‬‫و‬‫مت‬‫صل‬
‫نمودن‬‫آن‬‫به‬‫صورت‬‫وضعیت‬‫پیمانکاران‬‫در‬‫این‬‫بس‬‫تر‬
‫انجام‬‫شود‬.
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گی‬ ‫تصمیم‬‫ری‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
6
E
P
C
‫سیستم‬‫اندازه‬‫گیری‬‫پیشرفت‬‫کار‬‫در‬‫پروژه‬‫های‬EPC
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
7
‫فاز‬Engineering
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫ازای‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫ایجاد‬
‫در‬ ‫موجود‬ ‫مهندسی‬ ‫مدرک‬ ‫هر‬MDR
‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫وزن‬‫مدارک‬
‫از‬ ‫پس‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫مدارک‬ ‫اتصال‬
‫دریافت‬Transmittal
‫طور‬ ‫به‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬
‫مدار‬ ‫وضعیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اتوماتیک‬‫ک‬
8
‫محاسبه‬‫درصد‬‫پیشرفت‬‫برای‬‫سطح‬WBS‫باالیی‬:
𝑾𝑩𝑺 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒆𝒔𝒔 =
∑(Doc. Weight Factor ∗ Doc. Actual Progress)
‫فاز‬Engineering
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫ه‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬‫ر‬
‫مدرک‬
Document Class
Document Purpose of Issue (POI)
Document Status
9
‫مهند‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫ساختار‬ ‫یکپارچگی‬‫سی‬
10
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫نتایج‬
‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫ایجاد‬Material Requisition(MR)
‫هر‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫تخصیص‬MR‫فعالیت‬ ‫به‬‫متناظر‬
‫وزن‬‫دهی‬‫به‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫متریال‬‫ها‬
‫ایجاد‬‫در‬ ‫خرید‬ ‫درخواست‬‫پروژه‬
‫تخصیص‬Job Phase‫های‬‫خرید‬‫به‬‫هر‬‫متریال‬‫به‬‫طور‬‫اتوماتیک‬
‫ایجاد‬‫سفارش‬‫خرید‬‫عطف‬‫به‬‫درخواست‬‫خرید‬‫پروژه‬
‫انجام‬Expediting‫و‬‫وارد‬‫نمودن‬‫زمان‬Actual‫هر‬Job Phase
‫محاسبه‬‫درصد‬‫پیشرفت‬‫هر‬‫متریال‬
‫فاز‬Procurement
‫اجرا‬ ‫مراحل‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
11
‫فاز‬Procurement
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متریال‬ ‫هر‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬Job Phase‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تعیین‬ ‫آن‬.
‫مثال‬ ‫برای‬:
‫درصد‬‫هر‬ ‫پیشرفت‬MR‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫آن‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫محاسبه‬.
Weight (%)Procurement Job Phase
25Purchase Order Placement
55Manufacturing Progress
10Final Inspection
5Received at Site
5Final Documentation
MR 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒆𝒔𝒔 =
∑(Material Weight Factor ∗ Material A𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 Progress)
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
12
‫و‬ ‫پروژه‬ ‫ساختار‬ ‫یکپارچگی‬‫متریال‬ ‫خرید‬ ‫فرآیند‬
13
‫تخصیص‬Job Phase‫اتوماتیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫متریال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫های‬
‫انجام‬ ‫و‬Expediting‫سیستمی‬ ‫طور‬ ‫به‬
14
‫فاز‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬Construction
‫فاز‬Construction
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫احجام‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫برآورد‬‫مربوطه‬
‫ثبت‬Actual Work‫احجام‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫درصد‬ ‫محاسبه‬‫پیشرفت‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬Actual Work
15
‫ساختار‬‫پروژه‬‫فاز‬ ‫برای‬Construction‫ثبت‬ ‫و‬Actual Work
16
Engineering
Contractor A Contractor B
Milestone1- 31 Jan 2015
Milestone2- 28 Feb 2015
Milestone3- 31 Mar 2015
Milestone4- 30 Apr 2015
Engineering Service
‫ایجاد‬Milestone‫در‬‫پروژه‬‫برای‬‫بخش‬‫های‬E, P , C
Milestone‫تعیین‬‫کننده‬‫ی‬‫زم‬‫ان‬
‫دریافت‬‫صورت‬‫وضعیت‬‫از‬‫پیمان‬‫کار‬‫و‬
‫میزان‬‫درصد‬‫پیشرفت‬‫برنامه‬‫ری‬‫زی‬
‫شده‬‫در‬‫آن‬‫تاریخ‬‫می‬‫باشد‬.
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
17
‫ایجاد‬Milestone‫در‬‫پروژه‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
18
‫ایجاد‬Invoice Plan‫در‬‫پروژه‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
19
‫ایجاد‬‫سفارش‬‫خرید‬‫بر‬‫اساس‬‫درخواست‬‫خرید‬‫پروژه‬‫و‬‫تخصیص‬
Invoice Plan‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫پروژه‬‫به‬‫آن‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
20
‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬(Invoice)‫تایید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
21
‫محا‬‫س‬‫به‬‫و‬ ‫واقعی‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬Actual‫کردن‬Milestone‫ها‬
‫محاس‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫تایید‬‫شده‬ ‫به‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
22
‫برداشته‬‫شدن‬‫وضعیت‬Block‫از‬‫سفارش‬‫خرید‬‫پس‬‫از‬‫تایید‬
Milestone‫مربوطه‬‫در‬‫پروژه‬‫و‬Update‫شدن‬‫مبلغ‬‫مورد‬‫تایید‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
23
‫پر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬‫وژه‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
24
‫خالصه‬‫مراحل‬‫انجام‬‫کار‬
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫تعیین‬‫متد‬‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬ ‫جهت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫کار‬
‫ایجاد‬Milestone‫به‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫ازای‬‫پیمانکار‬
‫ایجاد‬Invoice Plan‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬Milestone‫ها‬
‫ایجاد‬‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫سفارش‬Invoice Plan‫آن‬ ‫به‬
‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬
‫تایید‬Milestone‫بر‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫اساس‬
‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫تایید‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پیمانکاران‬Milestone‫شده‬ ‫تایید‬ ‫های‬
‫تعیین‬‫پرو‬ ‫ساختار‬‫ژه‬
25
‫یکپارچگی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫بین‬‫واحدهای‬‫مختلف‬‫سازمان‬‫از‬‫جمله‬‫واحد‬‫ک‬‫نترل‬
،‫مدارک‬‫تامین‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬،‫پروژه‬‫منجر‬‫به‬:
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫مهندسی‬ ‫فاز‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
‫واحد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫داکیومنت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اتوماتیک‬‫مدارک‬ ‫کنترل‬
‫فرآیند‬ ‫شدن‬ ‫سیستماتیک‬Expediting‫ها‬ ‫متریال‬
‫فاز‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫محاسبات‬ ‫کردن‬ ‫اتوماتیک‬Engineering‫و‬
Procurement
‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫ثبت‬‫پیمانکار‬‫اساس‬ ‫بر‬Invoice Plan‫پس‬ ،‫تایید‬ ‫از‬‫مایلستون‬
‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬‫پروژه‬(‫تایید‬‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫مبلغ‬)
26
‫تجربه‬ ‫زمینه‬‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫مساله‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫اجرا‬ ‫مراحل‬‫نتایج‬
‫مهندس‬ ‫مدارک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫سهولت‬‫و‬ ‫ی‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫خرید‬ ‫وضعیت‬‫آنه‬‫ا‬
‫پیش‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫شدن‬ ‫یکسان‬‫رفت‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫ها‬
‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫تایید‬ ‫در‬ ‫تسریع‬‫وضعیت‬ ‫صورت‬‫ب‬ ‫پیمانکاران‬‫دلیل‬ ‫ه‬
‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫تسریع‬‫کار‬
‫صحت‬ ‫افزایش‬‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫درصد‬ ‫محاسبات‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫و‬
‫محاسبه‬‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اتوماتیک‬
27
‫سپاس‬ ‫با‬
‫آمیز‬ ‫رنگ‬ ‫اکبر‬
‫دهنوی‬ ‫مهرعلی‬ ‫معصومه‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مشاوران‬SAP-ERP
‫ب‬‫همن‬94
28
1 de 28

Recomendados

SAP ERP Presentation for IKCO por
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 vistas65 diapositivas
Pre-Implementation por
Pre-ImplementationPre-Implementation
Pre-ImplementationSeyed Ali Mohammad Taheri
149 vistas8 diapositivas
ارزیابی ریسک por
ارزیابی ریسکارزیابی ریسک
ارزیابی ریسکhamid-h7
734 vistas18 diapositivas
Orage de grêle por
Orage de grêleOrage de grêle
Orage de grêleJoyeux Nain
287 vistas7 diapositivas
استراتژی مدیریت ذینفعان - Stakeholder Management Strategy por
استراتژی مدیریت ذینفعان - Stakeholder Management Strategyاستراتژی مدیریت ذینفعان - Stakeholder Management Strategy
استراتژی مدیریت ذینفعان - Stakeholder Management StrategyMohammad Birjandy,PMP
1.1K vistas1 diapositiva
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Register por
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Registerجدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Register
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder RegisterMohammad Birjandy,PMP
1.5K vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

Destacado

Documentation & document management-مدیریت مستندات por
Documentation & document management-مدیریت مستنداتDocumentation & document management-مدیریت مستندات
Documentation & document management-مدیریت مستنداتKeivan Jafari
2.4K vistas41 diapositivas
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrix por
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrixماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrix
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis MatrixMohammad Birjandy,PMP
2.7K vistas1 diapositiva
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه por
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاهپروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاه
پروژه سیستم کنفرانس مخابرات استان کرمانشاهشرکت مهندسی نوآوران تحقیق
420 vistas10 diapositivas
آشنایی با مدلهای سر آمدی por
آشنایی با مدلهای سر آمدیآشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدیHamid Nazer
256 vistas15 diapositivas
DB Indexing por
DB IndexingDB Indexing
DB IndexingMahmood Neshati (PhD)
692 vistas94 diapositivas
ساختار سازماني و سازماندهی por
ساختار سازماني و سازماندهیساختار سازماني و سازماندهی
ساختار سازماني و سازماندهیMorteza Noshad
1.5K vistas41 diapositivas

Destacado(20)

Documentation & document management-مدیریت مستندات por Keivan Jafari
Documentation & document management-مدیریت مستنداتDocumentation & document management-مدیریت مستندات
Documentation & document management-مدیریت مستندات
Keivan Jafari2.4K vistas
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrix por Mohammad Birjandy,PMP
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrixماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrix
ماتریس آنالیز ذینفعان - Stakeholder Analysis Matrix
Mohammad Birjandy,PMP2.7K vistas
آشنایی با مدلهای سر آمدی por Hamid Nazer
آشنایی با مدلهای سر آمدیآشنایی با مدلهای سر آمدی
آشنایی با مدلهای سر آمدی
Hamid Nazer256 vistas
ساختار سازماني و سازماندهی por Morteza Noshad
ساختار سازماني و سازماندهیساختار سازماني و سازماندهی
ساختار سازماني و سازماندهی
Morteza Noshad1.5K vistas
Dss dr monem- first session por Hossein Monem
Dss dr monem- first sessionDss dr monem- first session
Dss dr monem- first session
Hossein Monem146 vistas
ضرورت پیاده سازی Isms por Muhammad Bayat
ضرورت پیاده سازی Ismsضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Isms
Muhammad Bayat490 vistas
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازی por Seyedbahira Farzadkish
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازیگزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازی
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازی
Equipment and human resource management in construction project por Babak Farahmand Shad
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
C#fasl3 2 por danesh_fd
C#fasl3 2C#fasl3 2
C#fasl3 2
danesh_fd242 vistas
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ por Seyedbahira Farzadkish
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرختدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
مدلهای فرایندی مدیریت دانش por Arash Omidi
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
Arash Omidi2K vistas

Similar a SAP ERP iran-project system

«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند» por
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
242 vistas15 diapositivas
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 vistas59 diapositivas
Service_Management_1 por
Service_Management_1Service_Management_1
Service_Management_1Armin Valadkhani
92 vistas11 diapositivas
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
1.4K vistas31 diapositivas
Introduction Services por
Introduction ServicesIntroduction Services
Introduction Servicessaeed sefidgaran
142 vistas3 diapositivas
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟ por
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟PMPiran
1.2K vistas10 diapositivas

Similar a SAP ERP iran-project system(20)

استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K vistas
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟ por PMPiran
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
PMPiran1.2K vistas
ماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاه por chargoon
ماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاهماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاه
ماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاه
chargoon127 vistas
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system... por Sadegh Yazdani
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
Sadegh Yazdani218 vistas
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1 por fzmasoudian
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
fzmasoudian18 vistas
كليات معماري سازماني-قسمت دوم por Hamed Ghazanfari
كليات معماري سازماني-قسمت دومكليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دوم
Hamed Ghazanfari1.9K vistas
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo por Mansoor Ali Amiri
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravoپرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo
Mansoor Ali Amiri130 vistas
Process mining tools and defines por Elham Azarian
Process mining tools and definesProcess mining tools and defines
Process mining tools and defines
Elham Azarian1.3K vistas
نرم افزار مدیریت جامع تولید por mehdi85
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
mehdi852.7K vistas
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب... por Amir Ebrahimkhani
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با ب...
Amir Ebrahimkhani225 vistas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 vistas

SAP ERP iran-project system