ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ_ΤΕΕ

Παντελής Πατενιώτης
Διπλ. Μηχανικός Δημοσίων Έργων ΣΜΑ
Επιθεωρητής Συστημάτων ΙSO 9001 – OHSAS 18001 - ISO 14001
Επιθεωρητής FPC & προϊόντων κατά CE
CEC Technical Expert 1
Η «Νέα Προσέγγιση» (1985)
Ρυθμιστική τεχνική / στρατηγική στην
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης
αγαθών/προϊόντων στην Ενιαία Αγορά
(1992 -) με αποτελεσματικούς τρόπους
τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης
2
Παντελής Πατενιώτης
Αρχές Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) στα προϊόντα
Οι Οδηγίες της ΕΕ περιλαμβάνουν μόνο προστατευτικούς
στόχους υπό τη μορφή των «Βασικών Απαιτήσεων» (ΒΑ), αντί
λεπτομερείς απαιτήσεις κατά την «παλαιότερη προσέγγιση».
Περιορισμός νομοθετικής εναρμόνισης σε διακριτές Βασικές
Απαιτήσεις (ΒΑ) στο έργο εφαρμογής.
Διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ποιοτικών προϊόντων που
εισάγονται στην ενιαία αγορά .
Ένταξη σε Εναρμονισμένα Πρότυπα (ΕΠ) των τεχνικών
προδιαγραφών προϊόντων που θεωρούνται ότι καλύπτουν τις ΒΑ
Ικανοποίηση ΒΑ με την εθελοντική εφαρμογή προτύπων και τη
συμπληρωματική χρήση λοιπών τεχνικών προδιαγραφών από
κατασκευαστές προϊόντων
3
Παντελής Πατενιώτης
4
Αρχές Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) στα προϊόντα
Εκ των προτέρων θεώρηση συμμόρφωσης με
αντιστοιχούσες ΒΑ σε προϊόντα που παράγονται
βιομηχανικά με εφαρμογή ΕΠ
Τα «εναρμονισμένα» Ευρωπαϊκά Πρότυπα
καθορίζουν τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τα
προϊόντα (σύμφωνα με «εντολή» της Επιτροπής)
Εισαγωγή της σήμανσης CE: ο κατασκευαστής
υποδεικνύει ότι τηρήθηκαν τόσο οι «Βασικές
Απαιτήσεις» όσο και οι διαδικασίες για Βεβαίωση
Πιστότητας όλων των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ.
Στοιχεία αξιολόγησης συμμόρφωσης με Οδηγίες ΝΠ
Τμηματοποίηση φάσεων και ευελιξία των διαδικασιών
εξέτασης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και της
παραγωγικής του διαδικασίας
Καθορισμός κριτηρίων για τη λειτουργία των διαδικασιών,
τον ορισμό φορέων διαχείρισης τους και τη χρήση του
σήματος CE
Γενικευμένη χρήση Ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με τη
διασφάλιση της ποιότητας (σειρά ΕΝ ISO 9000) και με τις
απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς αξιολόγησης
της συμμόρφωσης (σειρά ΕΝ 45000)
Ενεργοποίηση συστημάτων διαπίστευσης και χρήση τεχνικών
συγκριτικής εξέτασης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
Προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με
δοκιμές και πιστοποίηση στο μη υποχρεωτικό πεδίο δράσης
Mutual recognition 5
Παντελής Πατενιώτης
Ολική Προσέγγιση (ΟΠ) αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Βάση οι διαδικασίες εσωτερικού σχεδιασμού και
ελέγχου παραγωγής που ακολουθεί ο κατασκευαστής
Εξέταση τύπου προϊόντος από τρίτο μέρος σε
συνδυασμό με τις δραστηριότητες εσωτερικού
ελέγχου της παραγωγής από τον κατασκευαστή
Εξέταση τύπου ή σχεδιασμού προϊόντος από τρίτο
μέρος σε συνδυασμό με έγκριση από τρίτο μέρος των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ή την
επαλήθευση προϊόντος από τρίτο μέρος
Επαλήθευση διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής
από τρίτο μέρος ή έγκριση από τρίτο μέρος του
συνολικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Υποστηρικτικά Έγγραφα γενικών οδηγιών και
αναλυτικών διαδικασιών
6
Παντελής Πατενιώτης
Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων (ΙPP) : Κύκλος Ζωής
7
Παντελής Πατενιώτης
Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού : Στόχοι
Στρατηγικής
αειφόρος ανάπτυξη για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών, β) σταδιακή
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς
ενέργειας και γ) τον ασφαλή ενεργειακό
εφοδιασμό, με πρωταρχικό προσανατολισμό
παρεμβάσεων προς τη διαχείριση της ζήτησης
ενέργειας
Πρωτόκολλο Κυότο-Υποχρέωση ΕΕ : Μείωση
εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου περιόδου 2008-
2020 κατά 20% (346 Μt C02) σε σχέση με επίπεδα 1990.
Συμφωνία Επιμερισμού Φορτίου- Σχετική
υποχρέωση Ελλάδας : Περιορισμός αύξησης
εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου στο 25%.
Δυσκολία επίτευξης υποχρεώσεων-στόχων.
Ανάγκη και δυνατότητες εφαρμογής μεγάλης
κλίμακας συντονισμένων δράσεων για τον
έλεγχο της ζήτησης τελικής ενέργειας και την
αποσύνδεσή της από την οικονομική ανάπτυξη
(μείωση ενεργειακής έντασης), με:
 α) την προώθηση σαφούς νομοθετικού
πλαισίου προτεραιοτήτων για την
ενεργειακή αποδοτικότητα,
 β) τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό πόρων
(IRP) και
8
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 89/106/EΟK (CPD)
Κανονισμός 305/2011/ΕΕ
Η Κοινοτική Οδηγία
για τα
Δομικά Προϊόντα (CPD)
Κ.Δ.Π 269 Αρ. 4115_06
9
Παντελής Πατενιώτης
ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”
 Στόχος CPD
 Άρση εμποδίων εμπορίου
προϊόντων δομικών έργων
 Εδραίωση Εσωτερικής Αγοράς
 Βασικά Σημεία CPD
 6 (7) Βασικές Απαιτήσεις που
αφορούν τα Έργα όπου
ενσωματώνονται τα Προϊόντα
και όχι τα Προϊόντα καθεαυτά
 Αναφορά σε υποχρεωτικά
Πρότυπα Προϊόντων
10
Παντελής Πατενιώτης
11
 Οι «βασικές απαιτήσεις» δεν ισχύουν για
προϊόντα δομικών κατασκευών αλλά για τα
έργα (κτίρια, δρόμους, σιδηρόδρομους).
 Για τον λόγο αυτό μια άμεση βεβαίωση
πιστότητας έναντι στην οδηγία και κατά
συνέπεια η σήμανση CE δεν είναι δυνατή
χωρίς ένα hEN ή μια ΕΤΑ!
 Τα συστήματα βεβαίωσης πιστότητας δεν
ακολουθούν τις ενότητες της «Σφαιρικής
Προσέγγισης», αφού η προσέγγιση αυτή
ψηφίστηκε μετά την έκδοση της Οδηγίας
Δομικών Προϊόντων.
ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”
ΟΙ 6(7) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CPD ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη
πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Με
την προϋπόθεση ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά,
πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις
αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής.
1. Μηχανική αντοχή και
ευστάθεια
2. Πυρασφάλεια
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4. Ασφάλεια χρήσης
5. Προστασία κατά του θορύβου
6. Εξοικονόμηση ενέργειας και
διατήρηση της θερμότητας
7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών
Ρυθμίσεις με ευθύνη Κράτους-Μέλους
12
Παντελής Πατενιώτης
1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
α) κατάρρευση της όλης κατασκευής ή μέρους της·
β) μείζονες παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό·
γ) φθορά σε άλλα μέρη των δομικών κατασκευών ή σε
εξαρτήματα ή σε εγκατεστημένο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα
σημαντικής παραμόρφωσης της φέρουσας κατασκευής·
δ) φθορά, λόγω κάποιου γεγονότος, η οποία είναι
δυσανάλογη σε σχέση με το γενεσιουργό αίτιο.
13
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται
κατά τρόπον ώστε οι μηχανικές φορτίσεις που ενδέχεται να
ασκηθούν κατά την κατασκευή και τη χρήση τους να μην
προκαλούν κανένα από τα ακόλουθα περιστατικά:
2. Πυρασφάλεια
α) να θεωρείται ότι διατηρείται, για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος·
β) η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο
εσωτερικό της δομικής κατασκευής να είναι περιορισμένες·
γ) η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές κατασκευές να είναι
περιορισμένη·
δ) οι χρήστες να μπορούν να φύγουν από τις δομικές
κατασκευές ή να διασωθούν με άλλα μέσα·
ε) να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.
14
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται
κατά τρόπον ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
α) έκλυση τοξικού αερίου·
β) εκπομπή επικίνδυνων ουσιών, πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), αερίων του
θερμοκηπίου ή επικίνδυνων σωματιδίων στον αέρα εντός ή εκτός του κτιρίου·
EL 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/29
γ) εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών·
δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα ή στο
έδαφος·
ε) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών σε πόσιμο νερό ή ουσιών που έχουν
διαφορετικά αρνητικές επιπτώσεις στο πόσιμο νερό·
στ) πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών
αποβλήτων·
ζ) υγρασία σε μέρη των δομικών κατασκευών ή σε επιφάνειες στο εσωτερικό των
δομικών κατασκευών
15
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον
ώστε να μην αποτελούν απειλή για την υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή
των γειτόνων τους, ούτε να έχουν υπερβολικά μεγάλο αντίκτυπο, κατά τη
συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, στην ποιότητα του περιβάλλοντος
ή στο κλίμα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της χρήσης και της
κατεδάφισής τους, ιδίως λόγω των ακόλουθων:
4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
16
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά
τρόπον ώστε η χρήση τους να μη συνεπάγεται απαράδεκτους
κινδύνους ατυχημάτων ή ζημιών κατά τον χειρισμό ή τη
λειτουργία τους, όπως γλίστρημα, πτώση, σύγκρουση, έγκαυμα,
ηλεκτροπληξία, τραυματισμός από έκρηξη και διαρρήξεις.
Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση των
δομικών κατασκευών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
προσβασιμότητα και χρήση από ανάπηρα πρόσωπα.
5. Προστασία κατά του θορύβου
17
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά
τρόπον ώστε ο θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή
τους γείτονες να διατηρείται σε επίπεδο που να μη θέτει σε
κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την ανάπαυση
και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές
συνθήκες.
6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της
θερμότητας
Οι δομικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης,
φωτισμού και αερισμού, πρέπει να σχεδιάζονται και να
οικοδομούνται κατά τρόπον ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση
ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή,
λαμβανομένων υπόψη των ενοίκων και των κλιματικών
δεδομένων του τόπου.
7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
18
Παντελής Πατενιώτης
Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται να κτίζονται και να
κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμη η χρήση των
φυσικών πόρων και να διασφαλίζονται τα εξής:
α) επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα ανακύκλωσης των δομικών
κατασκευών, των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση·
β) ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών·
γ) χρήση περιβαλλοντικά συμβατών πρώτων υλών και δευτερογενών
υλικών στις δομικές κατασκευές.
19
Η CPD (ΟΔΠ) ισχύει μόνο για προϊόντα
δομικών κατασκευών τα οποία:
 Τοποθετούνται στην αγορά του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου)
 Προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή
στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού
 Προορίζονται για χρήση σε έργα που υπόκεινται σε
κανονισμούς σε μια ή περισσότερες χώρες μέλη της
ΕΕ
 Συνεισφέρουν στην τήρηση τουλάχιστον μιας
«βασικής απαίτησης» για τα έργα.
ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN: MANDATES
Από τον Φεβρουάριο του 1995 έχουν εκδοθεί:
35 MANDATES (35 κατηγορίες προϊόντων)
 Με βάσει αυτές πρόκειται να εκδοθούν 600 περίπου
Εναρμονισμένα Πρότυπα σύμφωνα με την
Construction Products Directive (89/106/EEC
Σήμερα: 560
 Επιπλέον πρόκειται να εκδοθούν 1500
Υποστηρικτικά Πρότυπα (Μέθοδοι δοκιμών /
Πιστοποίηση της Συμμόρφωσης).
20
Παντελής Πατενιώτης
MANDATE M/100:
PRECAST CONCRETE PRODUCTS
 Elements for fences (EN 12839);
 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete (EN 1520)
 Special roof elements (EN 13693);
 Hollow core slabs (EN 1168);
 Precast concrete garages (EN 13978-1);
 Floor plates for floor systems (EN 13747);
 Linear structural elements (EN 13225);
 Ribbed floor elements (EN 13224);
 Foundation piles (EN 12794);
 Masts and poles (EN 12843);
 Precast concrete products - Box culverts (EN 14844);
 Precast concrete products - Foundation elements (EN 14991);
 Precast concrete products - Wall elements (EN 14992)
 Precast concrete products - Bridge elements (EN 15050);
 Precast concrete products – Stairs (EN 14843);
 Floor slats for livestock (EN 12737);
 Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams (EN15037-1); 21
Παντελής Πατενιώτης
MANDATE M/103:
THERMAL INSULATION PRODUCTS
22
Παντελής Πατενιώτης
 Factory made mineral wool (EN 13162);
 Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 13163);
 Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN13164);
 Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products (EN 13165);
 Factory made products of phenolic foam (PF) (EN 13166);
 Factory made cellular glass (CG) products (EN 13167);
 Factory made wood wool (WW) products (EN 13168);
 Factory made products of expanded perlite (EPB) (EN 13169);
 Factory made products of expanded cork (ICB) (EN 13170);
 Factory made wood fibre (WF) products (EN 13171);
 In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) (EN 14063-1);
 In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products (EN 14316-1)
 In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products (EN
14317-1);
 Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 14933);
 Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN 14934);
ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN M/101 ΚΑΙ
M/122
 EN 14351: Παράθυρα & Θύρες για πεζούς –
Προδιαγραφή προϊόντος (CEN TC33)
 Για Βασική Απαίτηση CPD ER6 (‘Eνέργεια’):
 Windows (M/101): thermal resistance, air permeability
 Roof windows (M/122) : thermal resistance, air permeability, g-
value
 Referring to supporting standards, such as:
U-value hot box test and calculation method (TC89)
g-value calculation method (TC129) etc.
23
Παντελής Πατενιώτης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 Mandate to CEN, with relation to ‘energy’, e.g.:
 M/101: Doors, windows and related products
 M/122: Roof coverings, rooflights, roof
windows and ancillary products
24
Παντελής Πατενιώτης
25
Παντελής Πατενιώτης
Κανονισμός
305/2011/ΕΕ
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
26
Παντελής Πατενιώτης
Κανονισμός 305/2011/ΕΕ
Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση δήλωσης απόδοσης
Άρθρο 65: Κατάργηση
1. Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείται
Άρθρο 68: Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εντούτοις, τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38, τα
άρθρα 56 έως 63 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα
παραρτήματα I, II, III και V, εφαρμόζονται από την 1η
Ιουλίου 2013.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κατάργηση του συστήματος 2
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προϊόν
Οδηγία
Εναρμονισμένο
Πρότυπο hEN
6
Βασικές
Απαιτή
σεις
Έργα
(Κτίρια)
CPD
ETΑ
Καταλληλότητα χρήσης
ΕΤA : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
27
Παντελής Πατενιώτης
ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN
 Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της
βιομηχανίας (ιδιωτικού συμφέροντος)
 Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της
Eυρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (δημοσίου συμφέροντος):
"Εντελλόμενα" ή "Εναρμονισμένα" πρότυπα
28
Παντελής Πατενιώτης
ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN
 Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) :
 Στα πλαίσια Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (CPD)
 Προϊόντα που παράγονται βιομηχανικά σε συμφωνία με
αυτά τα πρότυπα επωφελούνται της ‘Θεώρησης
(Τεκμηρίου) Συμμόρφωσης' ως προς τις Βασικές
Απαιτήσεις (ΕRs) της CPD για έργα – κτίρια εντός του ΕΟΧ
 Υποστηρικτικά πρότυπα (sEN):
 Αναφερόμενα περισσότερο σε οριζόντιες μεθόδους
δοκιμών ή υπολογισμών.
 Αναφορές σε αυτά από τα hEN
 Σημαντικά, όχι εναρμονισμένα
29
Παντελής Πατενιώτης
ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN
 Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) :
 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
 Τυποποιητικές παραπομπές
 Όροι, ορισμοί και συντετμημένοι όροι
 Προδιαγραφές
 Για όλες τις εφαρμογές
 Για ειδικές εφαρμογές
 Μέθοδοι ελέγχου
 Αρχικοί έλεγχοι τύπου
 Έλεγχοι παραγωγής
 Κωδικοποίηση
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ.2: Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης
30
Παντελής Πατενιώτης
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HEN
 Για ομάδες προϊόντων με σημαντική εμπειρία
 Για χαρακτηριστικά προϊόντων
Σχετικά με επιδιωκόμενη χρήση
Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσεις (=> CPD ER’s)
 Για μεθόδους προσδιορισμού
Συχνά αναφερόμενα σε υποστηρικτικά πρότυπα (‘sEN’)
 Για παράρτημα ΖΑ της CPD για Σήμα CE (EK)
 Aπαιτήσεις (όριακές τιμές/κατηγορίες εφόσον επιτρέπονται
από ΕΕ ή δηλωμένες τιμές)
 Κατευθυντήριες οδηγίες για Βεβαίωση Πιστότητας (ΑοC)
 Προδιαγραφές σύνταξης εγγράφων τεκμηρίωσης 31
Παντελής Πατενιώτης
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑ
 Oμοειδής με hEN:
 Για χαρακτηριστικά προϊόντων
 Σχετικά με εφαρμογές
 Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσεις
 Για μεθόδους προσδιορισμού
 Για κατευθυντήριες οδηγίες Βεβαίωσης Πιστότητας ==> Σήμα CE
 Περιπτώσεις για έκδοση ETA στην CPD :
 Για καινοτόμα ή σύνθετα προϊόντα για τα οποία δεν είναι
δυνατή ή δεν έχει ακόμα γίνει η εκπόνηση κάποιου προτύπου
 Για προϊόντα που αποκλίνουν των τυποποιημένων
 Ενδιάμεσο βήμα έως την ολοκλήρωση ενός προτύπου
32
Παντελής Πατενιώτης
ΕΙΔΗ ΕΤΑ
 ETA στη βάση μιας Κατευθυντήριας Οδηγίας
Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ETAG)
Αρκετοί ή πολλοί κατασκευαστές
Μεγάλο πλήθος αναμενόμενων εφαρμογών
 ETA στη βάση Κοινής Αντίληψης των φορέων
έγκρισης για τη Διαδικασία Εξέτασης (CUAP)
Ένας ή λίγοι κατασκευαστές
Μικρό πλήθος αναμενόμενων εφαρμογών
33
Παντελής Πατενιώτης
Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Δομικό Προϊόν
CPD
Δηλωμένες Τιμές
Δομικά Έργα
Εθνική Νομοθεσία
Δομικών Έργων
Απαιτήσεις
Δομικών Έργων
Καταλληλότητα χρήσης
δομικού προϊόντος
Χρήση σε
συγκεκριμένα
δομικά έργα
Ενσωμάτωση
Προσαρμογή
Διαφοροποίηση
34
Παντελής Πατενιώτης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΜΕ
35
Παντελής Πατενιώτης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΤΕΠ
36
Παντελής Πατενιώτης
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
 Στη σήμανση CE εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του
άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
 Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα του τομέα
των δομικών κατασκευών για τα οποία ο
κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης
 Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση απόδοσης από τον
κατασκευαστή, δεν τοποθετείται η σήμανση CE.
37
Παντελής Πατενιώτης
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
H απονομή Σήματος CE σε προϊόν προϋποθέτει συμμόρφωση
με ένα από τα ακόλουθα :
 Εθνικό πρότυπο που έχει μεταγράψει εναρμονισμένο
Ευρωπαϊκό πρότυπο (hEN)
 Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (European Technical Approval
ETΑ)
 Εθνική τεχνική προδιαγραφή, αναγνωρισμένη από την ΕΕ ως
ικανοποιούσα τις Βασικές Απαιτήσεις της CPD (καμία ήδη
αναγνωρισμένη)
38
Παντελής Πατενιώτης
39
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
• Σημαίνει ότι ένα προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις όλων
των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ
• Απευθύνεται μόνο στις κυβερνητικές αρχές επιτήρησης της
Αγοράς
• Υποδεικνύει τη δήλωση του κατασκευαστή ότι έχουν
τηρηθεί οι νομικές πρόνοιες όλων των Οδηγιών της ΕΕ που
είναι σχετικές με το προϊόν
• Τοποθετήθηκε στο προϊόν ή στη συσκευασία του από τον
κατασκευαστή ή τον προμηθευτή με δική του ευθύνη
• Είναι η προϋπόθεση για την διάθεση του προϊόντος στην
Ευρωπαϊκή αγορά (ΕΟΧ)
• Πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν, την ετικέτα, τη
συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα
40
• Καλύπτει όλες τις σχετικές οδηγίες
• Αντικαθιστά εθνικές υποχρεωτικές σημάνσεις
• Δεν θα πρέπει να συγχέεται με άλλες σημάνσεις
• Δεν είναι σημάδι ποιότητας
• Δεν είναι σημάδι πιστοποίησης κι έτσι δεν μπορεί να δοθεί
άδεια γι’ αυτό ούτε μπορεί να αφαιρεθεί!
• Έχει μια μόνο σημασία, δηλαδή τη συμμόρφωση με όλες τις
νομικές πρόνοιες
• Αντιπροσωπεύει διάφορα περιεχόμενα, ανάλογα με το θέμα
της αντίστοιχης Οδηγίας της ΕΕ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
41
Παντελής Πατενιώτης
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
2 ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
3
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).
4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΙΤ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.
5 ΕΦΕΔΡΑΝΑ. ΠΕΡΟΝΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.
6 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
7 ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ.
8 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
9 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.
10
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).
11 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ.
13 ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
14 ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑΝΥΣΗΣ
17 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
42
Παντελής Πατενιώτης
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.
19 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ.
20 ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
21 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.
22 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΩΝ.
23 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
24 ΑΔΡΑΝΗ.
25 ΚΟΛΛΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
26 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ.
27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.
28
ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
29
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ.
31 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
32 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.
33 ΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ.
34 ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
35 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
(Διαδικασία i)
 Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από
τρίτο αναγνωρισμένο φορέα
(Διαδικασία ii)
 Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από
τον κατασκευαστή με πιθανή εμπλοκή τρίτου
αναγνωρισμένου φορέα
43
Παντελής Πατενιώτης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC)
44
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC)
• Σύστημα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με πρόσθετες
δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά.
• Σύστημα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες
δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά.
• Σύστημα 2+: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό
με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο
(ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με
συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ.
45
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC)
• Σύστημα 2: Δήλωση συμμόρφωσης από τον
παραγωγό με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο
εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό
πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ.
• Σύστημα 3: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό με
αρχική δοκιμή τύπου από κοινοποιημένο εργαστήριο
δοκιμών.
• Σύστημα 4: Δήλωση συμμόρφωσης από τον
παραγωγό με αρχική δοκιμή τύπου από τον ίδιο τον
παραγωγό.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Συστήματα 1+ 1 2+ 2 3 4
Καθήκοντα Κατασκευαστή
Έλεγχος βιομηχανικής παραγωγής (FPC) X X X X X X
Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων
παραγωγής, βάσει προκαθορισμένου
σχεδίου
X X X
Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος X X X
Καθήκοντα Κοινοποιημένων Φορέων
Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος X X X
Πιστοποίηση πιστότητας X X X X
Επιθεώρηση FPC X X X
Δοκιμή δειγμάτων παραγωγής X
X = Απαιτούμενο
46
Παντελής Πατενιώτης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
47
Παντελής Πατενιώτης
Διαδικασίες βεβαίωσης της
συμμόρφωσης
Σύστημα βεβαίωσης της
συμμόρφωσης
1+ 1 2+ 2 3 4
Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο
(ΕΠΕ)
Π Π Π Π Π Π
Έλεγχος δειγμάτων που λήφθηκαν στο
εργοστάσιο από τον παραγωγό
σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο
Π Π Π Π
Αρχική Δοκιμή Τύπου ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π
Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και
του ΕΠΕ
ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ
Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και
έγκριση του ΕΠΕ
ΚΟ ΚΟ ΚΟ
Επιθεώρηση των δοκιμών των
δειγμάτων που λαμβάνονται από το
εργοστάσιο, από το εμπόριο ή από το
εργοτάξιο
ΚΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE – (1)
48
Παντελής Πατενιώτης
49
Παντελής Πατενιώτης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE – (2)
50
Παντελής Πατενιώτης
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE – (3)
51
Παντελής Πατενιώτης
Προϊόν Σύστημα
o Κόλλες για πλακίδια 3
o Πρόσμεικτα για σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα 2+
o Τσιμεντόλασπη 2+ και 4
o Κτιριακός εξοπλισμός 1
o Δομική άσβεστος 2
o Τσιμέντο 1+
o Κεραμικά πλακίδια 3 και 4
o Καμινάδες 2+ και 4
o Ελαστομερή στεγανωτικά σωλήνων 4
o Συναρμολογούμενα στοιχεία εξωτερικής θερμομόνωσης με
επίχρισμα (ETICS) 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
52
Παντελής Πατενιώτης
o Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς 1
o Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς 1
o Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης 1, 2+, 3 και 4
o Καλύμματα δαπέδου 1, 3 και 4
o Γεωυφάσματα 2+ και 4
o Ύαλος για δομική χρήση 1, 3 και 4
o Προϊόντα γυψοσανίδων 3 και 4
o Ιστοί φωτισμού 1
o Φέροντα προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα 2+
o Στοιχεία τοιχοποιίας 2+
o Προϊόντα από φυσικούς λίθους 3 και 4
Προϊόν Σύστημα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
o Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας 3
o Προϊόντα στέγασης 3 και 4
o Είδη υγιεινής 4
o Εφέδρανα δομημάτων 1 και 3
o Θερμομονωτικά προϊόντα 1 και 3
o Δομική ξυλεία 1 και 2+
o Αγκύρια τοίχων 1 και 2+
o Προϊόντα για αποχετευτικά έργα 3 και 4
o Παράθυρα και πόρτες 1, 3 και 4
o Ξύλινα δάπεδα 3 και 4
o Αδρανή 2+ και 4
53
Παντελής Πατενιώτης
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προϊόν Σύστημα
54
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
55
Παντελής Πατενιώτης
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ATTESTATION OF CONFORMITY
Manufacturer: «MONOSI – SISKEYASIA S.A.»
FACTORY OF EXPANDED POLYSTYRENE
70ο
km. National Road Athens - Lamia, Schimatari Viotias
Tel.: 0030 22620 89840 Fax: 0030 22620 89852
WE ATTESTATE THAT THE PRODUCTS:
TYPE TRADE NAME
EPS 60 STYROFELL Β’ NEOCELL Β’ TECHNOPLACK
EPS 100 STYROFELL A’ NEOCELL A’
Conform to the
Guidance 89/106/EOK of 21 December 1988, as it was modified with the Guidance 93/68/ΕΟΚ of
22 July 1993
And have been manufactured according to the Standard:
ELOT EN 13163:2008 «Thermal insulation products for buildings — Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) — Specification»
Cover the requirements of the Standard:
ELOT EN 13499:2003 «Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation
composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene (EPS). Specification»
And the ETAG 004
The laboratory measuring and type tests (ΙΤΤ) of products’ technical specifications have done according
to the following Standards:
ΕΝ 12667 ΕΝ 822
ΕΝ 823 ΕΝ 824
ΕΝ 825 ΕΝ 826
ΕΝ 12089 ΕΝ 1607
ΕΝ 1603 + ΕΝ 1063/Α1:2006 ΕΝ ISO 11925-2:2004
by the supervision and the guidance of German Notified Body Güteschutzgemeinschaft Hartschaum
e.V. (GSH) Notified Body number: 0919, at the quality testing laboratories of Notified Laboratory
CORB Notified Body number: 1486.
The products conformity is proved by complete Technical File.
Schimatari, 20 June 2005
Nikos Strousidis
QUALITY SIGN General Director
ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ
Δήλωση Συμμόρφωσης
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 64012
ΤΗΛ: 2510 391706-9/ ΦΑΞ: 2510 391087
ΕΛΛΑΔΑ
Δηλώνει, ότι τα προϊόντα
Θερμομονωτικές Πλάκες από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)
Με την εμπορική ονομασία Feliblok™
EPS 50, EPS 100
Συμμορφώνονται με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1988,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1993
που η χρήση τους προορίζεται για:
- Κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια
- Έργα πολιτικού μηχανικού
- Αντισεισμική προστασία κατασκευών
- Ελαφρά επιχώματα έργων υποδομής
- με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του προϊόντος που δηλωθήκανε στη σήμανση CE
έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα:
 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα
προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή»
 ΕΛΟΤ EN 14933:2007 «Ελαφροβαρή προϊόντα για γεμίσματα και θερμομονώσεις για εφαρμογές
πολιτικού μηχανικού CEA (civil engineering applications) – Βιομηχανικώς παραγόμενα
προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή»
Οι Αρχικές Μετρήσεις Τύπου (ΙΤΤ) πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια
του Κοινοποιημένου Εργαστηρίου:
CORB
Notified Body number: 1486
Ο έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής διεξάγεται από τον Κοινοποιημένο Φορέα:
GSH
Guteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V
Otto-von-Boehn-Str.30 D-29227 Celle,Germany
Notified Body number: 0919
Έτος κατά το οποίο έχει τεθεί η σήμανση CE: 2011
Ημερομηνία / Υπογραφή
Βασίλειος Μπαλόγλου,
Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
56
Παντελής Πατενιώτης
• Λεπτομερής Περιγραφή του/ων πιστοποιημένων προϊόντος/ων,
• Προδιαγραφές marketing και σχεδιασμού,
• Risk Management (ISO 14971),
• Σχέδια και Διαγράμματα αρχικού σχεδιασμού ή/και παραγωγής,
• Έγκριση του Σχεδιασμού,
• Επικύρωση του Σχεδιασμού,
• Τεχνικό Εγχειρίδιο Συντήρησης,
• Τεχνικά Χαρακτηριστικά,
• Πίνακα Οδηγιών ή/και Προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν,
• Εκθέσεις υπολογισμών ή/και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν,
• Αναφορές αποτελεσμάτων,
• Πιστοποιητικά και εκθέσεις Επιθεωρήσεων,
• Τεκμηρίωση των εσωτερικών συνθηκών που εξασφαλίζουν την
ποιότητα του προϊόντος και τη συμμόρφωση του με την σχετική
οδηγία.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
57
Παντελής Πατενιώτης
Φορείς εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές Κράτους
Μέλους, για να διενεργήσουν διαδικασίες βεβαίωσης
της συμμόρφωσης (Διαπιστευμένοι).
Οι Κοινοποιημένοι φορείς μπορεί να είναι
Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ή
Εργαστήρια Δοκιμών.
Κοινοποιούνται από τις χώρες μέλη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υπόλοιπες
χώρες μέλη
Έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
58
Παντελής Πατενιώτης
Κριτήρια του Παραρτήματος IV Σχετικές ρήτρες της EN 45011
IV.1 Διαθεσιμότητα: προσωπικού 4(β) Διοικητική δομή
7 Προσωπικό πιστοποίησης
Μέσων 11 Εγκαταστάσεις δοκιμών και
επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον
οργανισμό πιστοποίησης
Εξοπλισμού 11 Εγκαταστάσεις δοκιμών και
επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον
οργανισμό πιστοποίησης
IV.2 Τεχνική Ικανότητα και 3 Γενικές απαιτήσεις
επαγγελματική ακεραιότητα του 6 Οργανωτική δομή
προσωπικού 8 Τεκμηρίωση και αλλαγή ελέγχου
9 Αρχείο
10 Διαδικασίες πιστοποίησης
12 Εγχειρίδιο πιστότητας
15 Προσφυγές
16 Εσωτερικός έλεγχος και περιοδική
ανασκόπηση
18 Παράπονα
19 Απόσυρση και ακύρωση πιστοποιητικών
IV.3 Αμεροληψία 4(β) Διοικητική δομή
6(β) Οργανωτική δομή
IV.4 Επαγγελματικό απόρρητο 13 Εμπιστευτικότητα
IV.5 Ασφάλιση αστικής ευθύνης --------------------
59
Παντελής Πατενιώτης
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Οδηγίες Νέας Προσέγγισης:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction
=directive.main
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index
.cfm?fuseaction=directive.annex&dir_id=3&type_dir=CPD
CPD:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index
.cfm?fuseaction=cpd.hs
hENs:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?
fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=637
Τράπεζες πληροφοριών
Κοινοποιημένοι Φορείς (για το πρότυπο 413-1:2004:Masonry cement -
Part 1: Composition, specifications and conformity criteria):
60
Παντελής Πατενιώτης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
Κοινοποιημένοι φορείς Ελλάδας:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm
?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300
AB HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ELOT)
NB 0365 ELOT - HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
NB 0654 TUV HELLAS S.A.
NB 0906 TUV AUSTRIA HELLAS LTD
NB 1128 EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY SA - EUROCERT SA
NB 2001 CERECO S.A.
NB 2002 Hellenic Developmental Centre of Aluminium S.A.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CEN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ CPD
61
Παντελής Πατενιώτης
 TC 33 Doors, windows, shutters and building hardware
 TC 88 Thermal insulation materials and products
 TC 241 Gypsum products
 TC 112 Wood-based panels
 TC 125 Masonry
 TC 129 Glass in buildings
 TC 128 Roof covering products
 TC 46 Oil stoves
 TC 110 Heat exchangers
 TC 113 Heat pumps and air conditioning units
 TC 130 Space heating appliances
 TC 295 Residential solid fuel burning appliances
 TC 229 Pre-cast concrete products
 TC 228 Heating systems in buildings
62
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η επιτήρηση της αγοράς:
Είναι απαραίτητη για το σύστημα σήμανσης CE
Είναι ευθύνη των κρατών μελών
Είναι ζήτημα «επικουρικότητας»
Βασίζεται σε Οδηγίες σχετικές με προϊόντα
Παρακολουθεί αν τα προϊόντα της αγοράς
συμμορφώνονται ή όχι
Πληροί επίσημες απαιτήσεις
Πληροί βασικές απαιτήσεις ασφαλείας
Πληροί απαιτήσεις βεβαίωσης πιστότητας
Προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες
63
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Η Ε.Ε., λόγω και της σημαντικής αύξησης των εισαγόμενων
προϊόντων, επανακαθόρισε το 2008 το πλαίσιο εποπτείας της
αγοράς με νέο κανονιστικό πλαίσιο (Goods package):
•Κανονισμός 765/2008: ρυθμίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα
του εναρμονισμένου τομέα & ρυθμίζει τους ελέγχους των προϊόντων
που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά
•Κανονισμός 764/2008: αφορά το μη εναρμονισμένο τομέα και
καθορίζει κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες
αρχές κάθε κράτους μέλους όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν
απόφαση, η οποία ενδεχομένως παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία
προϊόντος που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους.
•Απόφαση 768/2008: ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, τις
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις απαιτήσεις για τους
κοινοποιημένους φορείς
64
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
• Υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετησίως του εθνικού προγράμματος εποπτείας της αγοράς
(Καν. 765, άρθρο 18.5 «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν και
επικαιροποιούν περιοδικά τα προγράμματά τους εποπτείας της
αγοράς…κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στα άλλα κράτη μέλη
και στην Επιτρόπή…Η 1η τέτοια κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί
έως την 1-1-2010»)
• Υποχρέωση πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και το πεδίο
αρμοδιοτήτων τους
(Καν. 765, άρθρο 17.1)
• Αναφορές RAPEX
65
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
 ΚΥΑ Οικ. 10581/1015 (ΦΕΚ 706/Β/2005) «Σύστημα
Εποπτείας της Αγοράς από τη Γ.Γ.Β. του ΥΠΑΝ»
 Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση
και αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»
Οι καταγγελίες καταναλωτών διαβιβάζονται στις Κλαδικές
Διευθύνσεις Βιομηχανικής Πολιτικής είτε κατά βάση μέσω του
τηλ. Κέντρου 1520
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, είτε μέσω των
Νομαρχιών, είτε με απευθείας υποβολή στις Δ/νσεις
66
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Καθήκοντα:
 Παρακολούθηση προϊόντων της αγοράς ως προς το αν
συμμορφώνονται ή όχι
 Φροντίζει ώστε η σήμανση CE να είναι ορθή
 Φροντίζει ώστε η Δήλωση Συμμόρφωσης και άλλο υλικό για τον
χρήστη (οδηγίες χρήσης) να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες
 Φροντίζει ώστε κάποια επιπλέον σήμανση να είναι ορθή
 Φροντίζει ώστε να μην χρησιμοποιείται παραπλανητική σήμανση
 Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τις επίσημες Απαιτήσεις
 Φροντίζει ώστε το προϊόν και η χρήση να είναι ασφαλή
 Φροντίζει ώστε να πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας
 Φροντίζει ώστε να ακολουθούνται τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται
 Φροντίζει ώστε να λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δοκιμές
 Εκτελεί ελέγχους επιτήρησης
 Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ασφάλειας
67
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διορθωτικά μέτρα
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:
 Το κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά
μέτρα
 Φροντίζει ώστε ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας
να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος
 Συστήνει επίσημα σχετικά διορθωτικά μέτρα
 Θέτει χρονικό περιορισμό
 Απαγορεύει την πώληση και την περαιτέρω
χρήση του προϊόντος
 Ελέγχει ότι τα διορθωτικά μέτρα ακολουθούνται
68
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:
 Άμεσα μέτρα εναντίον των προϊόντων
 Ενέργεια εναντίον των ατόμων που έθεσαν τα προϊόντα στην
αγορά
 Ενέργεια εναντίον των ατόμων που τοποθέτησαν τη
σήμανση CE σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται
 Μελέτη πιθανότητας ενημέρωσης ατόμων που ίσως
κινδυνεύουν
 Ανταπόκριση στα παράπονα των χρηστών
 Να λαμβάνονται υπόψη οι στατιστικές τραυματισμών
 Ενημέρωση άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
69
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ενέργειες των αρχών επιτήρησης της αγοράς:
 Οργάνωση τυχαίων ελέγχων και ελέγχων επιτόπου
 Λήψη δειγμάτων προϊόντων από την αγορά
 Υποβολή τους σε εξέταση και δοκιμασία
 Μελέτη της δήλωσης συμμόρφωσης (άμεσα)
 Μελέτη των τεχνικών εγγράφων (όταν ζητηθεί εντός
λογικού χρονικού διαστήματος, δικαιολογημένο αίτημα)
 Συχνές επιθεωρήσεις στους εμπορικούς, βιομηχανικούς και
αποθηκευτικούς χώρους (όχι στους χώρους σχεδιασμού και
παραγωγής)
 Συχνές επισκέψεις στους χώρους εργασίας και στους χώρους
όπου χρησιμοποιείται το προϊόν
70
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ανεξαρτησία - αποδοτικότητα:
 Ανεξάρτητες και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις
 Απαραίτητοι πόροι και εξουσίες για ενέργειες εποπτείας
 Κατάλληλες δράσεις για επιβολή συμμόρφωσης
 Επανδρωμένες με αδιάβλητο, εκπαιδευμένο και
πεπειραμένο προσωπικό
 Συνεργασία με Κοινοποιημένους Φορείς που διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις δοκιμών
 Χρησιμοποιούν Κοινοποιημένους Οργανισμούς όμως
παραμένουν υπεύθυνες
 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με τους
Κοινοποιημένους Οργανισμούς
71
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οργάνωση:
 Δομή/ ικανότητες από το κράτος μέλος
 Κεντρικά οργανωμένες αρχές (Υπουργεία - Υπηρεσίες)
 Περιφερειακά οργανωμένες αρχές (Περιφέρειες)
 Τοπικές αρχές (αρχή ενιαίας αντιμετώπισης)
 Κέντρα υποδοχής & αξιολόγησης παραπόνων
 Ενσωμάτωση μη κυβερνητικών οργανισμών
 Διασύνδεση με τελωνειακές αρχές
 Διασύνδεση με άλλες υπεύθυνες αρχές
 Διασύνδεση με τους φορείς των παραγωγών
72
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Προϋποθέσεις:
 Στελέχωση με νομικό και τεχνικό προσωπικό
 Έλεγχος των προσόντων του προσωπικού
 Εποπτεία & αξιολόγηση του προσωπικού
 Περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το Προσωπικό
 Διασφάλιση κατανόησης του σύνθετου συστήματος
 Διασφάλιση απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων
 Χρηματοδότηση πόρων & ενεργειών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
73
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου:
1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Στοιχεία Επιχειρήσεις
• Σημείο Ελέγχου
• Ελεγκτές – Ημερομηνία Ελέγχου
• Ταυτότητα Προϊόντος
2) ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Στάδιο 1α: Έλεγχος Σήμανσης CE Προϊόντος
• Στάδιο 1β: Λοιπές Σημάνσεις Προϊόντος, Συσκευασίας Κλπ
• Στάδιο 2: Έλεγχος Δήλωσης Συμμόρφωσης
• Στάδιο 3: Τεχνικός Επί Τόπου Έλεγχος
74
Παντελής Πατενιώτης
ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου:
3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Ιχνηλασιμότητα Προϊόντος
• Φωτογραφίες Προϊόντος
• Συμπληρωματικά Σχόλια Παρατηρήσεις
4) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
• Τεκμήρια Επιλογής Προϊόντος – Αιτιολόγηση
• Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας
• Απόψεις Εκπροσώπου Επιχείρησης
• Υπόγραφες Ελεγκτών & Εκπροσώπου Επιχείρησης
75
Παντελής Πατενιώτης
Προβλήματα –Δυσχέρειες-Απαιτήσεις
σε σχέση με την υλοποίηση των ελέγχων
• Μεγάλος αριθμός προϊόντων
• Μεγάλος αριθμός σημείων διάθεσης
• Υψηλό κόστος εργαστηριακών ελέγχων
• Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι
• Αδυναμία απόκρισης εργαστηρίων σε μεγάλο όγκο
δοκιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα
• Ανάγκη εντονότερης συνεργασίας με τελωνεία
• Απαίτηση για συστηματοποίηση διαδικασίας ελέγχου
και υλοποίηση στοχευμένων ελέγχων
• Ανάγκη για ευέλικτη διαχείριση των ελέγχων
• Υποχρέωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του νέου
ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
76
Παντελής Πατενιώτης
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
 Ενημέρωση & εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες υλικών.
 Αξιολόγηση προμηθευτών & κατασκευαστών δομικών
υλικών.
 Κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων προμηθευτών &
κατασκευαστών δομικών υλικών με πλήρη τεχνικά
φυλλάδια και έγκυρα σε ισχύ πιστοποιητικά.
 Έλεγχος των σημάνσεων στις συσκευασίες και στα
προϊόντα.
 Έλεγχος των πιστοποιητικών και των δηλώσεων
συμμόρφωσης των κατασκευαστών των προϊόντων.
 Ύπαρξη νομικής & αστικής ευθύνης από την
ενσωμάτωση μη πιστοποιημένων προϊόντων στα έργα.
THE CEN/CENELEC
EUROPEAN MARK
FOR THERMAL
INSULATION
PRODUCTS
77
Παντελής Πατενιώτης
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ KEYMARK
r Να εφαρμόσει ένα σήμα πιστοποίησης της ποιότητας
για να ενισχύσει την σήμανση CE,
r Να διαδώσει την συνέχιση της συμμόρφωσης με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα,
r Να εφαρμόσει μια συντονισμένη δράση πιστοποίησης
στο πλαίσιο των CEN/CENELEC;
r Να προωθήσει ένα σήμα ευρείας αποδοχής μεταξύ των
κατασκευαστών(παραγωγών) και των χρηστών.
78
Παντελής Πατενιώτης
Relationship
CE-Marking vs. Keymark
r Mandatory within the EEA ;
r Minimum legal conformity
requirement;
r Conformity with the harmonised
European specifications + according
to attestation of conformity systems
(e.g. the TC88 products 1, 3-ITT and
4-FPC, no audit testing by 3rd party
and a limited number of
characteristics covered) ;
r Certification bodies (system 1/1+),
Inspection bodies (2/2+) and testing
laboratories (3) approved and
notified by the member states of the
EC ;
r Manufacturers’ responsibility for
affixing
r Voluntary for CEN-member states
according strict rules for all parties;
r Product certification mark;
r Certified conformity with EN-
standards :
 Certification of FPC & all product
performances ;
 Regular surveillance of the FPC ;
 Independent 3th party testing of
samples (‘ yearly audit testing ’) ;
r Certification by SDG5-empowered
organisations and registered
laboratories ;
r Affixing by the manufacturer in
accordance with Keymark scheme
rules.
CE-Marking Keymark
79
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 2002/91/EC (EPBD)
Η Κοινοτική Οδηγία
για την
Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων (EPBD)
80
Παντελής Πατενιώτης
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Στόχοι
 Μεθοδολογία για ολοκληρωμένα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων
 Εφαρμογή αυτών των προτύπων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια
 Διαδικασίες πιστοποίησης για όλα τα κτίρια
 Επιθεώρηση και αξιολόγηση λεβήτων/ εγκαταστάσεων θέρμανσης και
κλιματισμού
 Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων μέσα στην ΕΕ, με
οικονομικά αποδοτικά μέτρα
 Σύγκλιση των κτιριακών προτύπων προς αυτά των Κρατών Μελών που ήδη
έχουν υψηλά επίπεδα απαιτήσεων
Προτεινόμενα μέτρα
81
Παντελής Πατενιώτης
Οδηγία
2002/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002
για την
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών
Ιανουάριος 2006
82
Παντελής Πατενιώτης
83
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
84
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
85
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
86
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
87
Παντελής Πατενιώτης
88
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης :
Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
Κράτος Μέλος
Eυρωπαϊκές Οδηγίες
Eυρωπαϊκή Επιτροπή
Construction Product
Directive (1989)
Directive on
Energy Performance (2002)
EC DG Enterprise EC DG TREN
Επιβολή κανονισμών
ενεργειακής απόδοσης
CEN
κοινά προϊόντα
EOTA
καινοτομικά
προϊόντα
Έκφραση επιδόσεων
προϊόντων 89
Παντελής Πατενιώτης
ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CPD-CEN/EOTA-EPD
Ενεργειακή
επίδοση
κτιρίων
Επιδόσεις
συστημάτων
Επιδόσεις
προϊόντων /
υλικών
Υπολ./μέθοδοι δοκιμών
(CEN/EOTA)
Κώδικας πλαίσιο
(role for N832/13790?)
Υπολ./μέθοδοι δοκιμών
(CEN/EOTA)
Μέθοδοι
υπολογισμού
EPBD
Οδηγία
CPD Οδηγία
CPD Οδηγία
Επίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΚράτος Μέλος
Εθνικές
απαιτήσεις,
σε
επίπεδο
κτιρίων
Εθνικές
απαιτήσεις,
σε
επίπεδο
συστημάτων
90
Παντελής Πατενιώτης
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ EPD
Ενεργειακή
επίδοση
κτιρίων
Επιδόσεις
συστημάτων
Επιδόσεις
προϊόντων /
υλικών
Υπολ./μέθοδοι δοκιμών
(CEN/EOTA)
Υπολ./μέθοδοι δοκιμών
(CEN/EOTA)
Μέθοδος
υπολογισμού
CPD Οδηγία
CPD Οδηγία
Επίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΚράτος Μέλος
Εθνικές
απαιτήσεις,
σε
επίπεδο
κτιρίων
Εθνικές
απαιτήσεις,
σε
επίπεδο
συστημάτων
91
Παντελής Πατενιώτης
Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 2010/31/EC (EPBD)
Η Νέα Κοινοτική Οδηγία
για την
Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων (EPBD)
92
Παντελής Πατενιώτης
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Στόχοι
Α. Εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή
απόδοση για:
(i) τα υπάρχοντα κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και δομικά
στοιχεία που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση,
(ii) τα δομικά στοιχεία που αποτελούν μέρος του κελύφους
του κτιρίου και που έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την
ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους, όταν
τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και
Η Οδηγία προωθεί την αναβάθμιση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων της Ένωσης, λαμβάνοντας
υπόψη τις κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες,
καθώς επίσης τις εσωτερικές κλιματικές απαιτήσεις και
την κοστολογική εφικτότητα
Προτεινόμενα μέτρα
93
Παντελής Πατενιώτης
(iii) Δομικά συστήματα κτηρίων, όταν αυτά τοποθετούνται,
αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται.
Β. Σχέδια αύξησης του αριθμού των σχεδόν μηδενικής
ενέργειας κτιρίων,
Γ. Ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων,
Δ. Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού στα κτίρια και
Ε. Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης
Προτεινόμενα μέτρα
94
Παντελής Πατενιώτης
Οδηγία
2010/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010
για την
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών
Ιανουάριος 2011
95
Παντελής Πατενιώτης
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Κατοικίες προ του 1979  225 – 200 Kwh/m2·ε
• Κανονισμός Θερμομόνωσης 1979  60 - 140 Kwh/m2·ε
• Κ.ΕΝ.Α.Κ.  90 - 70 Kwh/m2·ε
• Κτίρια χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης  30 - 20 Kwh/m2·ε
• Παθητικές κατοικίες  15 - 0 Kwh/m2·ε
96
Παντελής Πατενιώτης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν την πρώτη
αναφορά προόδου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει αναφορά προόδου
για τα κράτη μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και
κάθε τρία χρόνια, που θα αναφέρει την αύξηση του
αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας.
97
Παντελής Πατενιώτης
Παντελής Πατενιώτης
ΠΡΑΣΙΝΑ ΥΛΙΚΑ
98
Οδηγία
2010/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010
για την
Επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες
για τις προδιαγραφές του προϊόντος,
της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων
πηγών των ενεργειακών προϊόντων
Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών
Ιανουάριος 2012
Παντελής Πατενιώτης
ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ
100
Παντελής Πατενιώτης
Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για την
εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με την
ενημέρωση των τελικών χρηστών, ιδίως με την
επισήμανση και την παροχή πληροφοριών, σχετικά
με την κατανάλωση ενέργειας και ενδεχομένως,
άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, καθώς και
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα , γεγονός που
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν
αποδοτικότερα προϊόντα.
ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ (EPD)
101
“σχετικό με την ενέργεια προϊόν" ή "προϊόν" εννοείται
κάθε αγαθό που έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση
ενέργειας κατά τη χρήση, το οποίο διατίθεται στην
αγορά ή / τίθενται σε λειτουργία εντός της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που
προορίζονται να ενσωματωθούν σε σχετικά με την
ενέργεια προϊόντα καλυπτόμενα από την παρούσα
οδηγία και τα οποία διατίθενται στην αγορά ή / τίθενται
σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς
χρήστες, και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις
μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο.
Παντελής Πατενιώτης
ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/EΕ (EPBD)
102
Παντελής Πατενιώτης
Τρείς επιπλέον κατηγορίες πρέπει να
προστεθούν στην κατηγοριοποίηση εφόσον
απαιτείται από την τεχνολογική πρόοδο.
Αυτές οι επιπλέον κατηγορίες θα είναι:
A+, A++ και A+++
για την πιο αποδοτική κατηγορία.
ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ (EPD)
103
Παντελής Πατενιώτης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Όταν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ 'εξουσιοδότηση
πράξη, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως
αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004,
περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων έργων, συμβάσεων δημοσίων
προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν εξαιρούνται
δυνάμει των άρθρων 12 έως 18, υποχρεούνται να
προμηθεύονται μόνο τα προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια
με τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων και που ανήκουν
στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ
104
Παντελής Πατενιώτης
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τις
αναθέτουσες αρχές να προμηθεύονται μόνο
προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια αυτά.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν την
εφαρμογή αυτών των κριτηρίων που έχουν σχέση
κόστους-αποτελεσματικότητας, κριτήριο
οικονομικής σκοπιμότητας, τεχνικής
καταλληλότητας και επαρκούς ανταγωνισμού.
105
Παντελής Πατενιώτης
 Εισαγωγή - LCA σε γενικές γραμμές
 Εκδόσεις – για πρόσβαση & χρήση δεδομένων
 Θέματα προς εξέταση
106
Παντελής Πατενιώτης
Φάσεις LCA
Προσδιορισμός
σκοπού &
στόχου
Ανάλυση
Απογραφής
Κύκλου Ζωής
Ερμηνεία
Αξιολόγησης
Επιπτώσεων
Κύκλου Ζωής
Εφαρμογή
Προσέγγιση‘παραγωγή μέχρι
απόρριψη’ λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής του προϊόντος
Αποφυγή της ακούσιας
«μετατόπισης του
προβλήματος» ή την έλλειψη
ολιστικής αξιολόγησης
Πληρότητα & διαφάνεια
στην υποστήριξη προτύπων,
διασφάλιση και πιστοποίηση
107
Παντελής Πατενιώτης
 Βασισμένες στη λειτουργική μονάδα π. χ. Ν
προμήθεια λιπασμάτων για συγκεκριμένες
καλλιέργειες με επίτευξη του στόχου απόδοσης
κατά τη διάρκεια ενός έτους συγκομιδής
 Προσδιορισμένα όρια του συστήματος -
καθορίζουν ποια ομάδα διαδικασιών
περιλαμβάνονται στα όρια του συστήματος .
 Συγκρίσιμα μεταξύ των συστημάτων - ίδια
λειτουργική μονάδα, ισοδύναμα όρια του
συστήματος και εκτιμήσεις μεθοδολογίας
108
Παντελής Πατενιώτης
109
Παντελής Πατενιώτης
 Συλλογή δεδομένων και υπολογισμοί –
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας, σχετικά με
τα εισερχόμενα & εξερχόμενα σε κάθε παραγωγική και
λειτουργική μονάδα
 Κατανομή - κατανέμει περιβαλλοντικές
επιβαρύνσεις μεταξύ προϊόντων και υποπροϊόντων
 Αξιολόγηση αντίκτυπου Κύκλου Ζωής -
μετατρέπουν πρωτογενή δεδομένα σε
αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων
βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία
110
Παντελής Πατενιώτης
Λεπτομερή θέματα προς εξέταση
• Οι συνήθεις ύποπτοι είναι πάντα παρόντες:
- Συνέπεια των δεδομένων
- Όρια του Συστήματος
- Κατανομή βάσης
- Βαθμός συγκέντρωσης και διαφάνεια
- Χρήση «υποκατάστατων» ή αποδοχή των δεδομένων που λείπουν;
Όλα αυτά επηρεάζουν τη «δυνατότητα μεταφοράς» των
δεδομένων σε μια μελέτη
• Ο Σκοπός της μελέτης είναι σημαντικός
- ακόμη και σε μελέτες σκοπιμότητας η ασφαλής «αποτυχία» είναι ένα
συμπέρασμα
- υπάρχουν κίνδυνοι από την απόρριψη των προϊόντων ή σχεδίων, διότι τα
«ανταγωνιστικά» δεδομένα είναι ανεπαρκή;
- είναι η πρόθεση να βρούμε καλύτερους τρόπους για την παραγωγή του
«προϊόντος» ή να «αξιολογήσουμε τις επιδόσεις» ενός συγκεκριμένου
σχεδίου;
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET
 http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction
 http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport
 http://www.cenorm.be/sectors/construction
 http://www.eota.be
111
Παντελής Πατενιώτης
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !
112
1 de 112

Más contenido relacionado

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ_ΤΕΕ

 • 1. Παντελής Πατενιώτης Διπλ. Μηχανικός Δημοσίων Έργων ΣΜΑ Επιθεωρητής Συστημάτων ΙSO 9001 – OHSAS 18001 - ISO 14001 Επιθεωρητής FPC & προϊόντων κατά CE CEC Technical Expert 1
 • 2. Η «Νέα Προσέγγιση» (1985) Ρυθμιστική τεχνική / στρατηγική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης αγαθών/προϊόντων στην Ενιαία Αγορά (1992 -) με αποτελεσματικούς τρόπους τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης 2 Παντελής Πατενιώτης
 • 3. Αρχές Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) στα προϊόντα Οι Οδηγίες της ΕΕ περιλαμβάνουν μόνο προστατευτικούς στόχους υπό τη μορφή των «Βασικών Απαιτήσεων» (ΒΑ), αντί λεπτομερείς απαιτήσεις κατά την «παλαιότερη προσέγγιση». Περιορισμός νομοθετικής εναρμόνισης σε διακριτές Βασικές Απαιτήσεις (ΒΑ) στο έργο εφαρμογής. Διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ποιοτικών προϊόντων που εισάγονται στην ενιαία αγορά . Ένταξη σε Εναρμονισμένα Πρότυπα (ΕΠ) των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων που θεωρούνται ότι καλύπτουν τις ΒΑ Ικανοποίηση ΒΑ με την εθελοντική εφαρμογή προτύπων και τη συμπληρωματική χρήση λοιπών τεχνικών προδιαγραφών από κατασκευαστές προϊόντων 3 Παντελής Πατενιώτης
 • 4. 4 Αρχές Νέας Προσέγγισης (ΝΠ) στα προϊόντα Εκ των προτέρων θεώρηση συμμόρφωσης με αντιστοιχούσες ΒΑ σε προϊόντα που παράγονται βιομηχανικά με εφαρμογή ΕΠ Τα «εναρμονισμένα» Ευρωπαϊκά Πρότυπα καθορίζουν τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τα προϊόντα (σύμφωνα με «εντολή» της Επιτροπής) Εισαγωγή της σήμανσης CE: ο κατασκευαστής υποδεικνύει ότι τηρήθηκαν τόσο οι «Βασικές Απαιτήσεις» όσο και οι διαδικασίες για Βεβαίωση Πιστότητας όλων των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ.
 • 5. Στοιχεία αξιολόγησης συμμόρφωσης με Οδηγίες ΝΠ Τμηματοποίηση φάσεων και ευελιξία των διαδικασιών εξέτασης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και της παραγωγικής του διαδικασίας Καθορισμός κριτηρίων για τη λειτουργία των διαδικασιών, τον ορισμό φορέων διαχείρισης τους και τη χρήση του σήματος CE Γενικευμένη χρήση Ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας (σειρά ΕΝ ISO 9000) και με τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (σειρά ΕΝ 45000) Ενεργοποίηση συστημάτων διαπίστευσης και χρήση τεχνικών συγκριτικής εξέτασης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο Προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με δοκιμές και πιστοποίηση στο μη υποχρεωτικό πεδίο δράσης Mutual recognition 5 Παντελής Πατενιώτης
 • 6. Ολική Προσέγγιση (ΟΠ) αξιολόγησης της συμμόρφωσης Βάση οι διαδικασίες εσωτερικού σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής που ακολουθεί ο κατασκευαστής Εξέταση τύπου προϊόντος από τρίτο μέρος σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής από τον κατασκευαστή Εξέταση τύπου ή σχεδιασμού προϊόντος από τρίτο μέρος σε συνδυασμό με έγκριση από τρίτο μέρος των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ή την επαλήθευση προϊόντος από τρίτο μέρος Επαλήθευση διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής από τρίτο μέρος ή έγκριση από τρίτο μέρος του συνολικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας Υποστηρικτικά Έγγραφα γενικών οδηγιών και αναλυτικών διαδικασιών 6 Παντελής Πατενιώτης
 • 7. Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων (ΙPP) : Κύκλος Ζωής 7 Παντελής Πατενιώτης
 • 8. Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού : Στόχοι Στρατηγικής αειφόρος ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, β) σταδιακή ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και γ) τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, με πρωταρχικό προσανατολισμό παρεμβάσεων προς τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας Πρωτόκολλο Κυότο-Υποχρέωση ΕΕ : Μείωση εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου περιόδου 2008- 2020 κατά 20% (346 Μt C02) σε σχέση με επίπεδα 1990. Συμφωνία Επιμερισμού Φορτίου- Σχετική υποχρέωση Ελλάδας : Περιορισμός αύξησης εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου στο 25%. Δυσκολία επίτευξης υποχρεώσεων-στόχων. Ανάγκη και δυνατότητες εφαρμογής μεγάλης κλίμακας συντονισμένων δράσεων για τον έλεγχο της ζήτησης τελικής ενέργειας και την αποσύνδεσή της από την οικονομική ανάπτυξη (μείωση ενεργειακής έντασης), με:  α) την προώθηση σαφούς νομοθετικού πλαισίου προτεραιοτήτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα,  β) τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό πόρων (IRP) και 8 Παντελής Πατενιώτης
 • 9. Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 89/106/EΟK (CPD) Κανονισμός 305/2011/ΕΕ Η Κοινοτική Οδηγία για τα Δομικά Προϊόντα (CPD) Κ.Δ.Π 269 Αρ. 4115_06 9 Παντελής Πατενιώτης
 • 10. ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”  Στόχος CPD  Άρση εμποδίων εμπορίου προϊόντων δομικών έργων  Εδραίωση Εσωτερικής Αγοράς  Βασικά Σημεία CPD  6 (7) Βασικές Απαιτήσεις που αφορούν τα Έργα όπου ενσωματώνονται τα Προϊόντα και όχι τα Προϊόντα καθεαυτά  Αναφορά σε υποχρεωτικά Πρότυπα Προϊόντων 10 Παντελής Πατενιώτης
 • 11. 11  Οι «βασικές απαιτήσεις» δεν ισχύουν για προϊόντα δομικών κατασκευών αλλά για τα έργα (κτίρια, δρόμους, σιδηρόδρομους).  Για τον λόγο αυτό μια άμεση βεβαίωση πιστότητας έναντι στην οδηγία και κατά συνέπεια η σήμανση CE δεν είναι δυνατή χωρίς ένα hEN ή μια ΕΤΑ!  Τα συστήματα βεβαίωσης πιστότητας δεν ακολουθούν τις ενότητες της «Σφαιρικής Προσέγγισης», αφού η προσέγγιση αυτή ψηφίστηκε μετά την έκδοση της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων. ΜΙΑ “ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”
 • 12. ΟΙ 6(7) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CPD ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Με την προϋπόθεση ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής. 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2. Πυρασφάλεια 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 4. Ασφάλεια χρήσης 5. Προστασία κατά του θορύβου 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας 7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών Ρυθμίσεις με ευθύνη Κράτους-Μέλους 12 Παντελής Πατενιώτης
 • 13. 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια α) κατάρρευση της όλης κατασκευής ή μέρους της· β) μείζονες παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό· γ) φθορά σε άλλα μέρη των δομικών κατασκευών ή σε εξαρτήματα ή σε εγκατεστημένο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα σημαντικής παραμόρφωσης της φέρουσας κατασκευής· δ) φθορά, λόγω κάποιου γεγονότος, η οποία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το γενεσιουργό αίτιο. 13 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε οι μηχανικές φορτίσεις που ενδέχεται να ασκηθούν κατά την κατασκευή και τη χρήση τους να μην προκαλούν κανένα από τα ακόλουθα περιστατικά:
 • 14. 2. Πυρασφάλεια α) να θεωρείται ότι διατηρείται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος· β) η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό της δομικής κατασκευής να είναι περιορισμένες· γ) η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές κατασκευές να είναι περιορισμένη· δ) οι χρήστες να μπορούν να φύγουν από τις δομικές κατασκευές ή να διασωθούν με άλλα μέσα· ε) να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης. 14 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:
 • 15. 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον α) έκλυση τοξικού αερίου· β) εκπομπή επικίνδυνων ουσιών, πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), αερίων του θερμοκηπίου ή επικίνδυνων σωματιδίων στον αέρα εντός ή εκτός του κτιρίου· EL 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/29 γ) εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών· δ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα ή στο έδαφος· ε) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών σε πόσιμο νερό ή ουσιών που έχουν διαφορετικά αρνητικές επιπτώσεις στο πόσιμο νερό· στ) πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών αποβλήτων· ζ) υγρασία σε μέρη των δομικών κατασκευών ή σε επιφάνειες στο εσωτερικό των δομικών κατασκευών 15 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε να μην αποτελούν απειλή για την υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή των γειτόνων τους, ούτε να έχουν υπερβολικά μεγάλο αντίκτυπο, κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, στην ποιότητα του περιβάλλοντος ή στο κλίμα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της χρήσης και της κατεδάφισής τους, ιδίως λόγω των ακόλουθων:
 • 16. 4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης 16 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε η χρήση τους να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων ή ζημιών κατά τον χειρισμό ή τη λειτουργία τους, όπως γλίστρημα, πτώση, σύγκρουση, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός από έκρηξη και διαρρήξεις. Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση των δομικών κατασκευών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα και χρήση από ανάπηρα πρόσωπα.
 • 17. 5. Προστασία κατά του θορύβου 17 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κτίζονται κατά τρόπον ώστε ο θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή τους γείτονες να διατηρείται σε επίπεδο που να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την ανάπαυση και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας Οι δομικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και αερισμού, πρέπει να σχεδιάζονται και να οικοδομούνται κατά τρόπον ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή, λαμβανομένων υπόψη των ενοίκων και των κλιματικών δεδομένων του τόπου.
 • 18. 7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 18 Παντελής Πατενιώτης Οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται να κτίζονται και να κατεδαφίζονται κατά τρόπον ώστε να είναι βιώσιμη η χρήση των φυσικών πόρων και να διασφαλίζονται τα εξής: α) επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα ανακύκλωσης των δομικών κατασκευών, των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση· β) ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών· γ) χρήση περιβαλλοντικά συμβατών πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών στις δομικές κατασκευές.
 • 19. 19 Η CPD (ΟΔΠ) ισχύει μόνο για προϊόντα δομικών κατασκευών τα οποία:  Τοποθετούνται στην αγορά του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)  Προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού  Προορίζονται για χρήση σε έργα που υπόκεινται σε κανονισμούς σε μια ή περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ  Συνεισφέρουν στην τήρηση τουλάχιστον μιας «βασικής απαίτησης» για τα έργα.
 • 20. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN: MANDATES Από τον Φεβρουάριο του 1995 έχουν εκδοθεί: 35 MANDATES (35 κατηγορίες προϊόντων)  Με βάσει αυτές πρόκειται να εκδοθούν 600 περίπου Εναρμονισμένα Πρότυπα σύμφωνα με την Construction Products Directive (89/106/EEC Σήμερα: 560  Επιπλέον πρόκειται να εκδοθούν 1500 Υποστηρικτικά Πρότυπα (Μέθοδοι δοκιμών / Πιστοποίηση της Συμμόρφωσης). 20 Παντελής Πατενιώτης
 • 21. MANDATE M/100: PRECAST CONCRETE PRODUCTS  Elements for fences (EN 12839);  Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete (EN 1520)  Special roof elements (EN 13693);  Hollow core slabs (EN 1168);  Precast concrete garages (EN 13978-1);  Floor plates for floor systems (EN 13747);  Linear structural elements (EN 13225);  Ribbed floor elements (EN 13224);  Foundation piles (EN 12794);  Masts and poles (EN 12843);  Precast concrete products - Box culverts (EN 14844);  Precast concrete products - Foundation elements (EN 14991);  Precast concrete products - Wall elements (EN 14992)  Precast concrete products - Bridge elements (EN 15050);  Precast concrete products – Stairs (EN 14843);  Floor slats for livestock (EN 12737);  Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams (EN15037-1); 21 Παντελής Πατενιώτης
 • 22. MANDATE M/103: THERMAL INSULATION PRODUCTS 22 Παντελής Πατενιώτης  Factory made mineral wool (EN 13162);  Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 13163);  Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN13164);  Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products (EN 13165);  Factory made products of phenolic foam (PF) (EN 13166);  Factory made cellular glass (CG) products (EN 13167);  Factory made wood wool (WW) products (EN 13168);  Factory made products of expanded perlite (EPB) (EN 13169);  Factory made products of expanded cork (ICB) (EN 13170);  Factory made wood fibre (WF) products (EN 13171);  In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) (EN 14063-1);  In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products (EN 14316-1)  In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products (EN 14317-1);  Factory made products of expanded polystyrene (EPS) (EN 14933);  Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) (EN 14934);
 • 23. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ CEN M/101 ΚΑΙ M/122  EN 14351: Παράθυρα & Θύρες για πεζούς – Προδιαγραφή προϊόντος (CEN TC33)  Για Βασική Απαίτηση CPD ER6 (‘Eνέργεια’):  Windows (M/101): thermal resistance, air permeability  Roof windows (M/122) : thermal resistance, air permeability, g- value  Referring to supporting standards, such as: U-value hot box test and calculation method (TC89) g-value calculation method (TC129) etc. 23 Παντελής Πατενιώτης
 • 24. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Mandate to CEN, with relation to ‘energy’, e.g.:  M/101: Doors, windows and related products  M/122: Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products 24 Παντελής Πατενιώτης
 • 25. 25 Παντελής Πατενιώτης Κανονισμός 305/2011/ΕΕ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 • 26. 26 Παντελής Πατενιώτης Κανονισμός 305/2011/ΕΕ Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση δήλωσης απόδοσης Άρθρο 65: Κατάργηση 1. Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείται Άρθρο 68: Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38, τα άρθρα 56 έως 63 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατάργηση του συστήματος 2 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος
 • 27. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προϊόν Οδηγία Εναρμονισμένο Πρότυπο hEN 6 Βασικές Απαιτή σεις Έργα (Κτίρια) CPD ETΑ Καταλληλότητα χρήσης ΕΤA : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 27 Παντελής Πατενιώτης
 • 28. ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN  Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της βιομηχανίας (ιδιωτικού συμφέροντος)  Πρότυπα που ετοιμάζονται μετά από εντολή της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (δημοσίου συμφέροντος): "Εντελλόμενα" ή "Εναρμονισμένα" πρότυπα 28 Παντελής Πατενιώτης
 • 29. ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN  Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) :  Στα πλαίσια Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (CPD)  Προϊόντα που παράγονται βιομηχανικά σε συμφωνία με αυτά τα πρότυπα επωφελούνται της ‘Θεώρησης (Τεκμηρίου) Συμμόρφωσης' ως προς τις Βασικές Απαιτήσεις (ΕRs) της CPD για έργα – κτίρια εντός του ΕΟΧ  Υποστηρικτικά πρότυπα (sEN):  Αναφερόμενα περισσότερο σε οριζόντιες μεθόδους δοκιμών ή υπολογισμών.  Αναφορές σε αυτά από τα hEN  Σημαντικά, όχι εναρμονισμένα 29 Παντελής Πατενιώτης
 • 30. ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN  Εναρμονισμένα πρότυπα (hEN) :  Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής  Τυποποιητικές παραπομπές  Όροι, ορισμοί και συντετμημένοι όροι  Προδιαγραφές  Για όλες τις εφαρμογές  Για ειδικές εφαρμογές  Μέθοδοι ελέγχου  Αρχικοί έλεγχοι τύπου  Έλεγχοι παραγωγής  Κωδικοποίηση  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ.2: Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης 30 Παντελής Πατενιώτης
 • 31. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HEN  Για ομάδες προϊόντων με σημαντική εμπειρία  Για χαρακτηριστικά προϊόντων Σχετικά με επιδιωκόμενη χρήση Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσεις (=> CPD ER’s)  Για μεθόδους προσδιορισμού Συχνά αναφερόμενα σε υποστηρικτικά πρότυπα (‘sEN’)  Για παράρτημα ΖΑ της CPD για Σήμα CE (EK)  Aπαιτήσεις (όριακές τιμές/κατηγορίες εφόσον επιτρέπονται από ΕΕ ή δηλωμένες τιμές)  Κατευθυντήριες οδηγίες για Βεβαίωση Πιστότητας (ΑοC)  Προδιαγραφές σύνταξης εγγράφων τεκμηρίωσης 31 Παντελής Πατενιώτης
 • 32. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑ  Oμοειδής με hEN:  Για χαρακτηριστικά προϊόντων  Σχετικά με εφαρμογές  Σχετικά με εντελλόμενες απαιτήσεις  Για μεθόδους προσδιορισμού  Για κατευθυντήριες οδηγίες Βεβαίωσης Πιστότητας ==> Σήμα CE  Περιπτώσεις για έκδοση ETA στην CPD :  Για καινοτόμα ή σύνθετα προϊόντα για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν έχει ακόμα γίνει η εκπόνηση κάποιου προτύπου  Για προϊόντα που αποκλίνουν των τυποποιημένων  Ενδιάμεσο βήμα έως την ολοκλήρωση ενός προτύπου 32 Παντελής Πατενιώτης
 • 33. ΕΙΔΗ ΕΤΑ  ETA στη βάση μιας Κατευθυντήριας Οδηγίας Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ETAG) Αρκετοί ή πολλοί κατασκευαστές Μεγάλο πλήθος αναμενόμενων εφαρμογών  ETA στη βάση Κοινής Αντίληψης των φορέων έγκρισης για τη Διαδικασία Εξέτασης (CUAP) Ένας ή λίγοι κατασκευαστές Μικρό πλήθος αναμενόμενων εφαρμογών 33 Παντελής Πατενιώτης
 • 34. Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Δομικό Προϊόν CPD Δηλωμένες Τιμές Δομικά Έργα Εθνική Νομοθεσία Δομικών Έργων Απαιτήσεις Δομικών Έργων Καταλληλότητα χρήσης δομικού προϊόντος Χρήση σε συγκεκριμένα δομικά έργα Ενσωμάτωση Προσαρμογή Διαφοροποίηση 34 Παντελής Πατενιώτης
 • 36. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΤΕΠ 36 Παντελής Πατενιώτης
 • 37. ΣΗΜΑΝΣΗ CE  Στη σήμανση CE εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.  Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης  Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση απόδοσης από τον κατασκευαστή, δεν τοποθετείται η σήμανση CE. 37 Παντελής Πατενιώτης
 • 38. ΣΗΜΑΝΣΗ CE H απονομή Σήματος CE σε προϊόν προϋποθέτει συμμόρφωση με ένα από τα ακόλουθα :  Εθνικό πρότυπο που έχει μεταγράψει εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο (hEN)  Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (European Technical Approval ETΑ)  Εθνική τεχνική προδιαγραφή, αναγνωρισμένη από την ΕΕ ως ικανοποιούσα τις Βασικές Απαιτήσεις της CPD (καμία ήδη αναγνωρισμένη) 38 Παντελής Πατενιώτης
 • 39. 39 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE • Σημαίνει ότι ένα προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις όλων των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ • Απευθύνεται μόνο στις κυβερνητικές αρχές επιτήρησης της Αγοράς • Υποδεικνύει τη δήλωση του κατασκευαστή ότι έχουν τηρηθεί οι νομικές πρόνοιες όλων των Οδηγιών της ΕΕ που είναι σχετικές με το προϊόν • Τοποθετήθηκε στο προϊόν ή στη συσκευασία του από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή με δική του ευθύνη • Είναι η προϋπόθεση για την διάθεση του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή αγορά (ΕΟΧ) • Πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν, την ετικέτα, τη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα
 • 40. 40 • Καλύπτει όλες τις σχετικές οδηγίες • Αντικαθιστά εθνικές υποχρεωτικές σημάνσεις • Δεν θα πρέπει να συγχέεται με άλλες σημάνσεις • Δεν είναι σημάδι ποιότητας • Δεν είναι σημάδι πιστοποίησης κι έτσι δεν μπορεί να δοθεί άδεια γι’ αυτό ούτε μπορεί να αφαιρεθεί! • Έχει μια μόνο σημασία, δηλαδή τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές πρόνοιες • Αντιπροσωπεύει διάφορα περιεχόμενα, ανάλογα με το θέμα της αντίστοιχης Οδηγίας της ΕΕ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
 • 41. 41 Παντελής Πατενιώτης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 2 ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 3 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ). 4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΙΤ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 5 ΕΦΕΔΡΑΝΑ. ΠΕΡΟΝΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ. 6 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 7 ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ. 8 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 9 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. 10 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ). 11 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. 12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ. 13 ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 14 ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ. 15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΑΝΥΣΗΣ 17 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 • 42. 42 Παντελής Πατενιώτης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. 19 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. 20 ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 21 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. 22 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΩΝ. 23 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 24 ΑΔΡΑΝΗ. 25 ΚΟΛΛΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 26 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ. 27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ. 28 ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 29 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ. 31 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 32 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ. 33 ΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. 34 ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 35 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
 • 43. (Διαδικασία i)  Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από τρίτο αναγνωρισμένο φορέα (Διαδικασία ii)  Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή με πιθανή εμπλοκή τρίτου αναγνωρισμένου φορέα 43 Παντελής Πατενιώτης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC)
 • 44. 44 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC) • Σύστημα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με πρόσθετες δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά. • Σύστημα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά. • Σύστημα 2+: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης με συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ.
 • 45. 45 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (AOC) • Σύστημα 2: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό με πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. • Σύστημα 3: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό με αρχική δοκιμή τύπου από κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών. • Σύστημα 4: Δήλωση συμμόρφωσης από τον παραγωγό με αρχική δοκιμή τύπου από τον ίδιο τον παραγωγό.
 • 46. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Συστήματα 1+ 1 2+ 2 3 4 Καθήκοντα Κατασκευαστή Έλεγχος βιομηχανικής παραγωγής (FPC) X X X X X X Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων παραγωγής, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου X X X Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος X X X Καθήκοντα Κοινοποιημένων Φορέων Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος X X X Πιστοποίηση πιστότητας X X X X Επιθεώρηση FPC X X X Δοκιμή δειγμάτων παραγωγής X X = Απαιτούμενο 46 Παντελής Πατενιώτης
 • 47. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 47 Παντελής Πατενιώτης Διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης 1+ 1 2+ 2 3 4 Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) Π Π Π Π Π Π Έλεγχος δειγμάτων που λήφθηκαν στο εργοστάσιο από τον παραγωγό σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο Π Π Π Π Αρχική Δοκιμή Τύπου ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Επιθεώρηση των δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από το εργοστάσιο, από το εμπόριο ή από το εργοτάξιο ΚΟ
 • 48. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE – (1) 48 Παντελής Πατενιώτης
 • 51. 51 Παντελής Πατενιώτης Προϊόν Σύστημα o Κόλλες για πλακίδια 3 o Πρόσμεικτα για σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα 2+ o Τσιμεντόλασπη 2+ και 4 o Κτιριακός εξοπλισμός 1 o Δομική άσβεστος 2 o Τσιμέντο 1+ o Κεραμικά πλακίδια 3 και 4 o Καμινάδες 2+ και 4 o Ελαστομερή στεγανωτικά σωλήνων 4 o Συναρμολογούμενα στοιχεία εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα (ETICS) 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • 52. 52 Παντελής Πατενιώτης o Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς 1 o Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς 1 o Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης 1, 2+, 3 και 4 o Καλύμματα δαπέδου 1, 3 και 4 o Γεωυφάσματα 2+ και 4 o Ύαλος για δομική χρήση 1, 3 και 4 o Προϊόντα γυψοσανίδων 3 και 4 o Ιστοί φωτισμού 1 o Φέροντα προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα 2+ o Στοιχεία τοιχοποιίας 2+ o Προϊόντα από φυσικούς λίθους 3 και 4 Προϊόν Σύστημα ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • 53. o Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας 3 o Προϊόντα στέγασης 3 και 4 o Είδη υγιεινής 4 o Εφέδρανα δομημάτων 1 και 3 o Θερμομονωτικά προϊόντα 1 και 3 o Δομική ξυλεία 1 και 2+ o Αγκύρια τοίχων 1 και 2+ o Προϊόντα για αποχετευτικά έργα 3 και 4 o Παράθυρα και πόρτες 1, 3 και 4 o Ξύλινα δάπεδα 3 και 4 o Αδρανή 2+ και 4 53 Παντελής Πατενιώτης ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϊόν Σύστημα
 • 55. 55 Παντελής Πατενιώτης ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ATTESTATION OF CONFORMITY Manufacturer: «MONOSI – SISKEYASIA S.A.» FACTORY OF EXPANDED POLYSTYRENE 70ο km. National Road Athens - Lamia, Schimatari Viotias Tel.: 0030 22620 89840 Fax: 0030 22620 89852 WE ATTESTATE THAT THE PRODUCTS: TYPE TRADE NAME EPS 60 STYROFELL Β’ NEOCELL Β’ TECHNOPLACK EPS 100 STYROFELL A’ NEOCELL A’ Conform to the Guidance 89/106/EOK of 21 December 1988, as it was modified with the Guidance 93/68/ΕΟΚ of 22 July 1993 And have been manufactured according to the Standard: ELOT EN 13163:2008 «Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded polystyrene (EPS) — Specification» Cover the requirements of the Standard: ELOT EN 13499:2003 «Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene (EPS). Specification» And the ETAG 004 The laboratory measuring and type tests (ΙΤΤ) of products’ technical specifications have done according to the following Standards: ΕΝ 12667 ΕΝ 822 ΕΝ 823 ΕΝ 824 ΕΝ 825 ΕΝ 826 ΕΝ 12089 ΕΝ 1607 ΕΝ 1603 + ΕΝ 1063/Α1:2006 ΕΝ ISO 11925-2:2004 by the supervision and the guidance of German Notified Body Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH) Notified Body number: 0919, at the quality testing laboratories of Notified Laboratory CORB Notified Body number: 1486. The products conformity is proved by complete Technical File. Schimatari, 20 June 2005 Nikos Strousidis QUALITY SIGN General Director ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ Δήλωση Συμμόρφωσης ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 64012 ΤΗΛ: 2510 391706-9/ ΦΑΞ: 2510 391087 ΕΛΛΑΔΑ Δηλώνει, ότι τα προϊόντα Θερμομονωτικές Πλάκες από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) Με την εμπορική ονομασία Feliblok™ EPS 50, EPS 100 Συμμορφώνονται με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1993 που η χρήση τους προορίζεται για: - Κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια - Έργα πολιτικού μηχανικού - Αντισεισμική προστασία κατασκευών - Ελαφρά επιχώματα έργων υποδομής - με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του προϊόντος που δηλωθήκανε στη σήμανση CE έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα:  ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2008 «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή»  ΕΛΟΤ EN 14933:2007 «Ελαφροβαρή προϊόντα για γεμίσματα και θερμομονώσεις για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού CEA (civil engineering applications) – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή» Οι Αρχικές Μετρήσεις Τύπου (ΙΤΤ) πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Κοινοποιημένου Εργαστηρίου: CORB Notified Body number: 1486 Ο έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής διεξάγεται από τον Κοινοποιημένο Φορέα: GSH Guteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V Otto-von-Boehn-Str.30 D-29227 Celle,Germany Notified Body number: 0919 Έτος κατά το οποίο έχει τεθεί η σήμανση CE: 2011 Ημερομηνία / Υπογραφή Βασίλειος Μπαλόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
 • 56. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 56 Παντελής Πατενιώτης • Λεπτομερής Περιγραφή του/ων πιστοποιημένων προϊόντος/ων, • Προδιαγραφές marketing και σχεδιασμού, • Risk Management (ISO 14971), • Σχέδια και Διαγράμματα αρχικού σχεδιασμού ή/και παραγωγής, • Έγκριση του Σχεδιασμού, • Επικύρωση του Σχεδιασμού, • Τεχνικό Εγχειρίδιο Συντήρησης, • Τεχνικά Χαρακτηριστικά, • Πίνακα Οδηγιών ή/και Προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, • Εκθέσεις υπολογισμών ή/και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, • Αναφορές αποτελεσμάτων, • Πιστοποιητικά και εκθέσεις Επιθεωρήσεων, • Τεκμηρίωση των εσωτερικών συνθηκών που εξασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος και τη συμμόρφωση του με την σχετική οδηγία.
 • 57. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 57 Παντελής Πατενιώτης Φορείς εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές Κράτους Μέλους, για να διενεργήσουν διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης (Διαπιστευμένοι). Οι Κοινοποιημένοι φορείς μπορεί να είναι Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης ή Εργαστήρια Δοκιμών. Κοινοποιούνται από τις χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υπόλοιπες χώρες μέλη Έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • 58. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 58 Παντελής Πατενιώτης Κριτήρια του Παραρτήματος IV Σχετικές ρήτρες της EN 45011 IV.1 Διαθεσιμότητα: προσωπικού 4(β) Διοικητική δομή 7 Προσωπικό πιστοποίησης Μέσων 11 Εγκαταστάσεις δοκιμών και επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον οργανισμό πιστοποίησης Εξοπλισμού 11 Εγκαταστάσεις δοκιμών και επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον οργανισμό πιστοποίησης IV.2 Τεχνική Ικανότητα και 3 Γενικές απαιτήσεις επαγγελματική ακεραιότητα του 6 Οργανωτική δομή προσωπικού 8 Τεκμηρίωση και αλλαγή ελέγχου 9 Αρχείο 10 Διαδικασίες πιστοποίησης 12 Εγχειρίδιο πιστότητας 15 Προσφυγές 16 Εσωτερικός έλεγχος και περιοδική ανασκόπηση 18 Παράπονα 19 Απόσυρση και ακύρωση πιστοποιητικών IV.3 Αμεροληψία 4(β) Διοικητική δομή 6(β) Οργανωτική δομή IV.4 Επαγγελματικό απόρρητο 13 Εμπιστευτικότητα IV.5 Ασφάλιση αστικής ευθύνης --------------------
 • 59. 59 Παντελής Πατενιώτης ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ Οδηγίες Νέας Προσέγγισης: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction =directive.main http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index .cfm?fuseaction=directive.annex&dir_id=3&type_dir=CPD CPD: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index .cfm?fuseaction=cpd.hs hENs: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm? fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=637 Τράπεζες πληροφοριών Κοινοποιημένοι Φορείς (για το πρότυπο 413-1:2004:Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria):
 • 60. 60 Παντελής Πατενιώτης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Κοινοποιημένοι φορείς Ελλάδας: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm ?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=300 AB HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ELOT) NB 0365 ELOT - HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION NB 0654 TUV HELLAS S.A. NB 0906 TUV AUSTRIA HELLAS LTD NB 1128 EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY SA - EUROCERT SA NB 2001 CERECO S.A. NB 2002 Hellenic Developmental Centre of Aluminium S.A.
 • 61. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CEN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ CPD 61 Παντελής Πατενιώτης  TC 33 Doors, windows, shutters and building hardware  TC 88 Thermal insulation materials and products  TC 241 Gypsum products  TC 112 Wood-based panels  TC 125 Masonry  TC 129 Glass in buildings  TC 128 Roof covering products  TC 46 Oil stoves  TC 110 Heat exchangers  TC 113 Heat pumps and air conditioning units  TC 130 Space heating appliances  TC 295 Residential solid fuel burning appliances  TC 229 Pre-cast concrete products  TC 228 Heating systems in buildings
 • 62. 62 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η επιτήρηση της αγοράς: Είναι απαραίτητη για το σύστημα σήμανσης CE Είναι ευθύνη των κρατών μελών Είναι ζήτημα «επικουρικότητας» Βασίζεται σε Οδηγίες σχετικές με προϊόντα Παρακολουθεί αν τα προϊόντα της αγοράς συμμορφώνονται ή όχι Πληροί επίσημες απαιτήσεις Πληροί βασικές απαιτήσεις ασφαλείας Πληροί απαιτήσεις βεβαίωσης πιστότητας Προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες
 • 63. 63 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η Ε.Ε., λόγω και της σημαντικής αύξησης των εισαγόμενων προϊόντων, επανακαθόρισε το 2008 το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς με νέο κανονιστικό πλαίσιο (Goods package): •Κανονισμός 765/2008: ρυθμίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα του εναρμονισμένου τομέα & ρυθμίζει τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά •Κανονισμός 764/2008: αφορά το μη εναρμονισμένο τομέα και καθορίζει κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν απόφαση, η οποία ενδεχομένως παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους. •Απόφαση 768/2008: ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους φορείς
 • 64. 64 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: • Υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως του εθνικού προγράμματος εποπτείας της αγοράς (Καν. 765, άρθρο 18.5 «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν και επικαιροποιούν περιοδικά τα προγράμματά τους εποπτείας της αγοράς…κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτρόπή…Η 1η τέτοια κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί έως την 1-1-2010») • Υποχρέωση πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και το πεδίο αρμοδιοτήτων τους (Καν. 765, άρθρο 17.1) • Αναφορές RAPEX
 • 65. 65 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  ΚΥΑ Οικ. 10581/1015 (ΦΕΚ 706/Β/2005) «Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς από τη Γ.Γ.Β. του ΥΠΑΝ»  Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» Οι καταγγελίες καταναλωτών διαβιβάζονται στις Κλαδικές Διευθύνσεις Βιομηχανικής Πολιτικής είτε κατά βάση μέσω του τηλ. Κέντρου 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, είτε μέσω των Νομαρχιών, είτε με απευθείας υποβολή στις Δ/νσεις
 • 66. 66 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Καθήκοντα:  Παρακολούθηση προϊόντων της αγοράς ως προς το αν συμμορφώνονται ή όχι  Φροντίζει ώστε η σήμανση CE να είναι ορθή  Φροντίζει ώστε η Δήλωση Συμμόρφωσης και άλλο υλικό για τον χρήστη (οδηγίες χρήσης) να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες  Φροντίζει ώστε κάποια επιπλέον σήμανση να είναι ορθή  Φροντίζει ώστε να μην χρησιμοποιείται παραπλανητική σήμανση  Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τις επίσημες Απαιτήσεις  Φροντίζει ώστε το προϊόν και η χρήση να είναι ασφαλή  Φροντίζει ώστε να πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας  Φροντίζει ώστε να ακολουθούνται τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται  Φροντίζει ώστε να λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δοκιμές  Εκτελεί ελέγχους επιτήρησης  Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ασφάλειας
 • 67. 67 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:  Το κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα  Φροντίζει ώστε ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος  Συστήνει επίσημα σχετικά διορθωτικά μέτρα  Θέτει χρονικό περιορισμό  Απαγορεύει την πώληση και την περαιτέρω χρήση του προϊόντος  Ελέγχει ότι τα διορθωτικά μέτρα ακολουθούνται
 • 68. 68 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:  Άμεσα μέτρα εναντίον των προϊόντων  Ενέργεια εναντίον των ατόμων που έθεσαν τα προϊόντα στην αγορά  Ενέργεια εναντίον των ατόμων που τοποθέτησαν τη σήμανση CE σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται  Μελέτη πιθανότητας ενημέρωσης ατόμων που ίσως κινδυνεύουν  Ανταπόκριση στα παράπονα των χρηστών  Να λαμβάνονται υπόψη οι στατιστικές τραυματισμών  Ενημέρωση άλλων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • 69. 69 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ενέργειες των αρχών επιτήρησης της αγοράς:  Οργάνωση τυχαίων ελέγχων και ελέγχων επιτόπου  Λήψη δειγμάτων προϊόντων από την αγορά  Υποβολή τους σε εξέταση και δοκιμασία  Μελέτη της δήλωσης συμμόρφωσης (άμεσα)  Μελέτη των τεχνικών εγγράφων (όταν ζητηθεί εντός λογικού χρονικού διαστήματος, δικαιολογημένο αίτημα)  Συχνές επιθεωρήσεις στους εμπορικούς, βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους (όχι στους χώρους σχεδιασμού και παραγωγής)  Συχνές επισκέψεις στους χώρους εργασίας και στους χώρους όπου χρησιμοποιείται το προϊόν
 • 70. 70 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ανεξαρτησία - αποδοτικότητα:  Ανεξάρτητες και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις  Απαραίτητοι πόροι και εξουσίες για ενέργειες εποπτείας  Κατάλληλες δράσεις για επιβολή συμμόρφωσης  Επανδρωμένες με αδιάβλητο, εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό  Συνεργασία με Κοινοποιημένους Φορείς που διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις δοκιμών  Χρησιμοποιούν Κοινοποιημένους Οργανισμούς όμως παραμένουν υπεύθυνες  Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς
 • 71. 71 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οργάνωση:  Δομή/ ικανότητες από το κράτος μέλος  Κεντρικά οργανωμένες αρχές (Υπουργεία - Υπηρεσίες)  Περιφερειακά οργανωμένες αρχές (Περιφέρειες)  Τοπικές αρχές (αρχή ενιαίας αντιμετώπισης)  Κέντρα υποδοχής & αξιολόγησης παραπόνων  Ενσωμάτωση μη κυβερνητικών οργανισμών  Διασύνδεση με τελωνειακές αρχές  Διασύνδεση με άλλες υπεύθυνες αρχές  Διασύνδεση με τους φορείς των παραγωγών
 • 72. 72 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Προϋποθέσεις:  Στελέχωση με νομικό και τεχνικό προσωπικό  Έλεγχος των προσόντων του προσωπικού  Εποπτεία & αξιολόγηση του προσωπικού  Περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για το Προσωπικό  Διασφάλιση κατανόησης του σύνθετου συστήματος  Διασφάλιση απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων  Χρηματοδότηση πόρων & ενεργειών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
 • 73. 73 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου: 1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ • Στοιχεία Επιχειρήσεις • Σημείο Ελέγχου • Ελεγκτές – Ημερομηνία Ελέγχου • Ταυτότητα Προϊόντος 2) ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ • Στάδιο 1α: Έλεγχος Σήμανσης CE Προϊόντος • Στάδιο 1β: Λοιπές Σημάνσεις Προϊόντος, Συσκευασίας Κλπ • Στάδιο 2: Έλεγχος Δήλωσης Συμμόρφωσης • Στάδιο 3: Τεχνικός Επί Τόπου Έλεγχος
 • 74. 74 Παντελής Πατενιώτης ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Διαδικασία Ελέγχου – Φύλλα Ελέγχου: 3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ • Ιχνηλασιμότητα Προϊόντος • Φωτογραφίες Προϊόντος • Συμπληρωματικά Σχόλια Παρατηρήσεις 4) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ • Τεκμήρια Επιλογής Προϊόντος – Αιτιολόγηση • Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας • Απόψεις Εκπροσώπου Επιχείρησης • Υπόγραφες Ελεγκτών & Εκπροσώπου Επιχείρησης
 • 75. 75 Παντελής Πατενιώτης Προβλήματα –Δυσχέρειες-Απαιτήσεις σε σχέση με την υλοποίηση των ελέγχων • Μεγάλος αριθμός προϊόντων • Μεγάλος αριθμός σημείων διάθεσης • Υψηλό κόστος εργαστηριακών ελέγχων • Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι • Αδυναμία απόκρισης εργαστηρίων σε μεγάλο όγκο δοκιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα • Ανάγκη εντονότερης συνεργασίας με τελωνεία • Απαίτηση για συστηματοποίηση διαδικασίας ελέγχου και υλοποίηση στοχευμένων ελέγχων • Ανάγκη για ευέλικτη διαχείριση των ελέγχων • Υποχρέωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
 • 76. 76 Παντελής Πατενιώτης ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  Ενημέρωση & εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες υλικών.  Αξιολόγηση προμηθευτών & κατασκευαστών δομικών υλικών.  Κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων προμηθευτών & κατασκευαστών δομικών υλικών με πλήρη τεχνικά φυλλάδια και έγκυρα σε ισχύ πιστοποιητικά.  Έλεγχος των σημάνσεων στις συσκευασίες και στα προϊόντα.  Έλεγχος των πιστοποιητικών και των δηλώσεων συμμόρφωσης των κατασκευαστών των προϊόντων.  Ύπαρξη νομικής & αστικής ευθύνης από την ενσωμάτωση μη πιστοποιημένων προϊόντων στα έργα.
 • 77. THE CEN/CENELEC EUROPEAN MARK FOR THERMAL INSULATION PRODUCTS 77 Παντελής Πατενιώτης
 • 78. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ KEYMARK r Να εφαρμόσει ένα σήμα πιστοποίησης της ποιότητας για να ενισχύσει την σήμανση CE, r Να διαδώσει την συνέχιση της συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, r Να εφαρμόσει μια συντονισμένη δράση πιστοποίησης στο πλαίσιο των CEN/CENELEC; r Να προωθήσει ένα σήμα ευρείας αποδοχής μεταξύ των κατασκευαστών(παραγωγών) και των χρηστών. 78 Παντελής Πατενιώτης
 • 79. Relationship CE-Marking vs. Keymark r Mandatory within the EEA ; r Minimum legal conformity requirement; r Conformity with the harmonised European specifications + according to attestation of conformity systems (e.g. the TC88 products 1, 3-ITT and 4-FPC, no audit testing by 3rd party and a limited number of characteristics covered) ; r Certification bodies (system 1/1+), Inspection bodies (2/2+) and testing laboratories (3) approved and notified by the member states of the EC ; r Manufacturers’ responsibility for affixing r Voluntary for CEN-member states according strict rules for all parties; r Product certification mark; r Certified conformity with EN- standards :  Certification of FPC & all product performances ;  Regular surveillance of the FPC ;  Independent 3th party testing of samples (‘ yearly audit testing ’) ; r Certification by SDG5-empowered organisations and registered laboratories ; r Affixing by the manufacturer in accordance with Keymark scheme rules. CE-Marking Keymark 79 Παντελής Πατενιώτης
 • 80. Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 2002/91/EC (EPBD) Η Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD) 80 Παντελής Πατενιώτης
 • 81. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Στόχοι  Μεθοδολογία για ολοκληρωμένα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  Εφαρμογή αυτών των προτύπων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια  Διαδικασίες πιστοποίησης για όλα τα κτίρια  Επιθεώρηση και αξιολόγηση λεβήτων/ εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού  Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων μέσα στην ΕΕ, με οικονομικά αποδοτικά μέτρα  Σύγκλιση των κτιριακών προτύπων προς αυτά των Κρατών Μελών που ήδη έχουν υψηλά επίπεδα απαιτήσεων Προτεινόμενα μέτρα 81 Παντελής Πατενιώτης
 • 82. Οδηγία 2002/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών Ιανουάριος 2006 82 Παντελής Πατενιώτης
 • 83. 83 Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
 • 84. 84 Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
 • 85. 85 Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
 • 86. 86 Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
 • 87. Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ 87 Παντελής Πατενιώτης
 • 88. 88 Παντελής Πατενιώτης Πλαίσιο συμμόρφωσης : Εντολή Προτύπων EN για την Οδηγία (EPBD) από ΕΕ
 • 89. Κράτος Μέλος Eυρωπαϊκές Οδηγίες Eυρωπαϊκή Επιτροπή Construction Product Directive (1989) Directive on Energy Performance (2002) EC DG Enterprise EC DG TREN Επιβολή κανονισμών ενεργειακής απόδοσης CEN κοινά προϊόντα EOTA καινοτομικά προϊόντα Έκφραση επιδόσεων προϊόντων 89 Παντελής Πατενιώτης
 • 90. ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CPD-CEN/EOTA-EPD Ενεργειακή επίδοση κτιρίων Επιδόσεις συστημάτων Επιδόσεις προϊόντων / υλικών Υπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA) Κώδικας πλαίσιο (role for N832/13790?) Υπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA) Μέθοδοι υπολογισμού EPBD Οδηγία CPD Οδηγία CPD Οδηγία Επίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΚράτος Μέλος Εθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο κτιρίων Εθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο συστημάτων 90 Παντελής Πατενιώτης
 • 91. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ EPD Ενεργειακή επίδοση κτιρίων Επιδόσεις συστημάτων Επιδόσεις προϊόντων / υλικών Υπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA) Υπολ./μέθοδοι δοκιμών (CEN/EOTA) Μέθοδος υπολογισμού CPD Οδηγία CPD Οδηγία Επίπεδο Ευρωπαϊκής επιτροπήςΚράτος Μέλος Εθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο κτιρίων Εθνικές απαιτήσεις, σε επίπεδο συστημάτων 91 Παντελής Πατενιώτης
 • 92. Πλαίσιο συμμόρφωσης : Οδηγία 2010/31/EC (EPBD) Η Νέα Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD) 92 Παντελής Πατενιώτης
 • 93. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Στόχοι Α. Εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση για: (i) τα υπάρχοντα κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και δομικά στοιχεία που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση, (ii) τα δομικά στοιχεία που αποτελούν μέρος του κελύφους του κτιρίου και που έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και Η Οδηγία προωθεί την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς επίσης τις εσωτερικές κλιματικές απαιτήσεις και την κοστολογική εφικτότητα Προτεινόμενα μέτρα 93 Παντελής Πατενιώτης
 • 94. (iii) Δομικά συστήματα κτηρίων, όταν αυτά τοποθετούνται, αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται. Β. Σχέδια αύξησης του αριθμού των σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων, Γ. Ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, Δ. Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια και Ε. Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης Προτεινόμενα μέτρα 94 Παντελής Πατενιώτης
 • 95. Οδηγία 2010/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών Ιανουάριος 2011 95 Παντελής Πατενιώτης
 • 96. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • Κατοικίες προ του 1979  225 – 200 Kwh/m2·ε • Κανονισμός Θερμομόνωσης 1979  60 - 140 Kwh/m2·ε • Κ.ΕΝ.Α.Κ.  90 - 70 Kwh/m2·ε • Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  30 - 20 Kwh/m2·ε • Παθητικές κατοικίες  15 - 0 Kwh/m2·ε 96 Παντελής Πατενιώτης
 • 97. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν την πρώτη αναφορά προόδου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει αναφορά προόδου για τα κράτη μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κάθε τρία χρόνια, που θα αναφέρει την αύξηση του αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 97 Παντελής Πατενιώτης
 • 99. Οδηγία 2010/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την Επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων Συμμόρφωση των Κρατών-Μελών Ιανουάριος 2012 Παντελής Πατενιώτης
 • 100. ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ 100 Παντελής Πατενιώτης Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση των τελικών χρηστών, ιδίως με την επισήμανση και την παροχή πληροφοριών, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και ενδεχομένως, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα , γεγονός που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα.
 • 101. ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ (EPD) 101 “σχετικό με την ενέργεια προϊόν" ή "προϊόν" εννοείται κάθε αγαθό που έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το οποίο διατίθεται στην αγορά ή / τίθενται σε λειτουργία εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που προορίζονται να ενσωματωθούν σε σχετικά με την ενέργεια προϊόντα καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία και τα οποία διατίθενται στην αγορά ή / τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο. Παντελής Πατενιώτης
 • 102. ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/EΕ (EPBD) 102 Παντελής Πατενιώτης Τρείς επιπλέον κατηγορίες πρέπει να προστεθούν στην κατηγοριοποίηση εφόσον απαιτείται από την τεχνολογική πρόοδο. Αυτές οι επιπλέον κατηγορίες θα είναι: A+, A++ και A+++ για την πιο αποδοτική κατηγορία.
 • 103. ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ (EPD) 103 Παντελής Πατενιώτης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Όταν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ 'εξουσιοδότηση πράξη, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάμει των άρθρων 12 έως 18, υποχρεούνται να προμηθεύονται μόνο τα προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια με τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων και που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
 • 104. ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/EΕ 104 Παντελής Πατενιώτης Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τις αναθέτουσες αρχές να προμηθεύονται μόνο προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια αυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων που έχουν σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, κριτήριο οικονομικής σκοπιμότητας, τεχνικής καταλληλότητας και επαρκούς ανταγωνισμού.
 • 105. 105 Παντελής Πατενιώτης  Εισαγωγή - LCA σε γενικές γραμμές  Εκδόσεις – για πρόσβαση & χρήση δεδομένων  Θέματα προς εξέταση
 • 106. 106 Παντελής Πατενιώτης Φάσεις LCA Προσδιορισμός σκοπού & στόχου Ανάλυση Απογραφής Κύκλου Ζωής Ερμηνεία Αξιολόγησης Επιπτώσεων Κύκλου Ζωής Εφαρμογή Προσέγγιση‘παραγωγή μέχρι απόρριψη’ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος Αποφυγή της ακούσιας «μετατόπισης του προβλήματος» ή την έλλειψη ολιστικής αξιολόγησης Πληρότητα & διαφάνεια στην υποστήριξη προτύπων, διασφάλιση και πιστοποίηση
 • 107. 107 Παντελής Πατενιώτης  Βασισμένες στη λειτουργική μονάδα π. χ. Ν προμήθεια λιπασμάτων για συγκεκριμένες καλλιέργειες με επίτευξη του στόχου απόδοσης κατά τη διάρκεια ενός έτους συγκομιδής  Προσδιορισμένα όρια του συστήματος - καθορίζουν ποια ομάδα διαδικασιών περιλαμβάνονται στα όρια του συστήματος .  Συγκρίσιμα μεταξύ των συστημάτων - ίδια λειτουργική μονάδα, ισοδύναμα όρια του συστήματος και εκτιμήσεις μεθοδολογίας
 • 109. 109 Παντελής Πατενιώτης  Συλλογή δεδομένων και υπολογισμοί – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας, σχετικά με τα εισερχόμενα & εξερχόμενα σε κάθε παραγωγική και λειτουργική μονάδα  Κατανομή - κατανέμει περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις μεταξύ προϊόντων και υποπροϊόντων  Αξιολόγηση αντίκτυπου Κύκλου Ζωής - μετατρέπουν πρωτογενή δεδομένα σε αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία
 • 110. 110 Παντελής Πατενιώτης Λεπτομερή θέματα προς εξέταση • Οι συνήθεις ύποπτοι είναι πάντα παρόντες: - Συνέπεια των δεδομένων - Όρια του Συστήματος - Κατανομή βάσης - Βαθμός συγκέντρωσης και διαφάνεια - Χρήση «υποκατάστατων» ή αποδοχή των δεδομένων που λείπουν; Όλα αυτά επηρεάζουν τη «δυνατότητα μεταφοράς» των δεδομένων σε μια μελέτη • Ο Σκοπός της μελέτης είναι σημαντικός - ακόμη και σε μελέτες σκοπιμότητας η ασφαλής «αποτυχία» είναι ένα συμπέρασμα - υπάρχουν κίνδυνοι από την απόρριψη των προϊόντων ή σχεδίων, διότι τα «ανταγωνιστικά» δεδομένα είναι ανεπαρκή; - είναι η πρόθεση να βρούμε καλύτερους τρόπους για την παραγωγή του «προϊόντος» ή να «αξιολογήσουμε τις επιδόσεις» ενός συγκεκριμένου σχεδίου;
 • 111. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET  http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction  http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport  http://www.cenorm.be/sectors/construction  http://www.eota.be 111 Παντελής Πατενιώτης
 • 112. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ! 112