Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Gestió de projectes - Resum mod 3

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Gestió de projectes - Resum mod 3 (20)

Más de Paquita Ribas (17)

Anuncio

Gestió de projectes - Resum mod 3

  1. 1. GESTIÓ DE PROJECTES MÒDUL 3 – INICIACIÓ DEL PROJECTE I TREBALLS PREVIS 1 – ETAPES PRÈVIES A LA INICIACIO DEL PROJECTE Un projecte sorgeix quan s’identifica un problema o una oportunitat en el negoci. Aquest hauria de millorar el processos de negoci per a augmentar l’avantatge competitiu de l’empresa. Raons més freqüents per les quals les empreses aborden un projecte - Reduir costos - Crear un nou producte o servei - Millorar el servei al client - Millorar les comunicacions internes o externes - Millorar la presa de decisions - Disposar d’informació millor i més ràpidament - Crear o enfortir les relacions amb proveïdors, clients i socis - Millorar o transformar els processos - Adaptar-se a requisits legals En un primer moment, de diagnòstic i conceptualització s’identifica i documenta el problema o oportunitat de negoci que pot donar lloc a la realització d’un projecte. Fer-ho correctament és clau. Les empreses utilitzen tècniques d’identificació de problemes (diagrames de causa/efecte, estadístiques, enquestes de qualitat), generació d’idees (brainstorming o reunions de grup) i priorització. 1.1 ANÀLISI DE VIABILITAT I CAS DE NEGOCI (BUSINESS CASE) Aquesta anàlisi inicial serveix per a identificar qualitativament alternatives d’acció, però no és suficient perquè l’acció prengui decisions. L’anàlisi de viabilitat ha d’incloure criteris econòmics i de negoci, però també organitzatius, tècnics i de gestió de projecte. Guió d’anàlisi de viabilitat - Resum executiu - Identificació de l’oportunitat. Descripció del problema. - Qualificació de l’oportunitat. Avaluació inicial del potencial de mercat o millora de les operacions. Resultats que cal obtenir. - Avaluació inicial de la tecnologia disponible i benchmarking d’altres experiències, si n’hi ha. - Avaluació de capacitats pròpies o d’altres que s’hagin d’adquirir. Base tecnològica i recursos humans. - Avaluació inicial de cost-benefici - Identificació dels riscos principals. Qualificació Inicial - Objectius i continguts del projecte. Visió preliminar.
  2. 2. - Avaluació inicial de temps i cost. Partides principals. De vegades, en aquesta anàlisi s’involucren consultors, la qual cosa permet una visió externa complementària. Els proveïdors també fan una primera qualificació de l’oportunitat i els riscos. 1.2 SELECCIÓ DE PROJECTES Un projecte ha de complir les següents condicions - S’ha d’alinear amb les estratègies i els objectius de l’organització - Ha de proporcionar un benefici de negoci que sigui mesurable en acabar el projecte - S’ha de suportar en mètriques quantitatives financeres que permetin obtenir el retorn de la inversió, calculant tots els costos i beneficis de la inversió. - Ha de demostrar la viabilitat tècnica, organitzativa i de gestió Criteris per a seleccionar projectes informàtics - Criteris de negoci o Quin valor afegeix el projecte als nostres clients? o Millorarà el projecte la nostra posició davant la competència? Per quant de temps? o El projecte contribueix a les nostres estratègies externes o internes? o Quina és la contribució del projecte al resultat i quan es produirà? o Recuperarem la inversió que s’hagi fet? Quan? o Com percebran els projecte els nostres accionistes? I el públic en general? o Quin és el risc de no-execució en contingut, temps i costos? El pot assumir l’empresa en el seu contingut? - Criteris de gestió de projectes o Estan ben definits els objectius i resultats? o Té un patrocinador clar en el comitè de direcció? S’han assolit acords amb els departaments involucrats? o És clar l’abast? S’han analitzat els riscos? Són assumibles? o Qui és el pla de treball ? Quan tindrem els productes principals? o Disposarem de l’equip amb la dedicació i les capacitats adequades? Hi ha un cap de projecte capaç de dur-lo a terme i que es pugui dedicar completament al projecte? o Disposem de tecnologia? És madura? Tenim les capacitats o podem tenir-les a temps? Hi ha proveïdors qualificats? Mètodes per a comparar uns projectes amb altres: - L’screenings – Revisió dels beneficis d’un projecte davant una llista de criteris elaborada per l’empresa (l’esquema anterior de criteris es pot convertir fàcilment en una llista de control o check list per a una revisió tipus screening) - Els scoring – S’adjudiquen pesos a una sèrie de criteris i es valora la mesura en què cada projecte presentat compleix els criteris definits. Serveix per a establir prioritats dins d’una cartera de proposta.
  3. 3. 2 – DESENVOLUPAR L’ACTA DECONSTITUCIÓ DEL PROJECTE Desenvolupar l’acta de constitució del projecte (project charter) és el primer procés i té com a objectiu documentar l’autorització formal de l’inici del projecte i de cadascuna de les seves fases. També recull i documenta les necessitats de negoci i les expectatives dels interessats que el justifiquen. Constitueix “l’encàrrec” que es fa al director o al cap del projecte. ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL PROJECTE ENTRADES EINES I TÈCNIQUES SORTIDES Petició de treball Cas de negoci Contracte Factors ambientals de l’empresa Actius de processos de l’organització Judici expert Acta de constitució del projecte Patrocinador o sponsor - És l’organisme que autoritza els projectes. És extern a la direcció del projecte. Pot ser una oficina de projectes, un comitè executiu, etc. Elements per a l’elaboració de l’acta de constitució d’un projecte - Enunciat del treball del projecte – Descripció narrativa dle que es demana del projecte. S’ha d’incloure la necessitat de negoci, descripció de l’abast a alt nivell i vinculació amb els plans estratègics de l’organització. - Cas de negoci – Informació necessària que justifica el projecte (demanda del mercat, sol·licitud d’un client, necessitat comercial, avenç tecnològic, requisit legal, necessitat ecològica, etc...) - Contracte – És necessari en cas que el client sigui exter a l’organització executant. - Factors ambientals i actius dels processos – guiaran l’enfocament del projecte Continguts mínims de l’acta de constitució o project charter - Justificació del projecte. Valor per al negoci - Objectius i criteris d’èxit (factors crítics d’èxit) - Requisits a alt nivell - Descripció del projecte a alt nivell - Riscos a alt nivell - Resum de cronograma de fites - Resum del pressupost - Requisits d’aprovació del projecte i qui n’aprova l’entrega - El director nomenat, les seves responsabilitats i el seu nivell d’autoritat - Altres participants en el projecte i les seves responsabilitats o els afectats pel projecte. - Patrocinador (qui autoritza el projecte) i el seu nivell d’autoritat
  4. 4. Exemple de model d’acta de constitució:
  5. 5. 3 – IDENTIFICAR ELS INTERESSATS Els interessats en un projecte són totes les persones i organitzacions que es veuran afectades pel desenvolupament del projecte perquè hi participen en alguna mesura o perquè afectarà el seu funcionament. Aquest procés d’iniciació del projecte busca identificar els interessats i documentar la informació que aquest podran aportar al projecte (interessos, expectatives, participació, importància, influència, etc).Forma part de les primeres reunions o entrevistes amb els clients. Amb aquest fet, el director tindrà prou elements per a enfocar millor el projecte i satisfer les necessitats del màxim de persones interessades, centrant-se en el patrocinador i en el client. Passos a seguir: - Identificació i registre de tots els interessats – Es pot fer a partir d’entrevistes destinades a recopilar informació. - Identificar i classificar l’impacte o influència potencial de cada interessat – Utilitzant matrius de tipus poder/interès, poder/influència, influència/impacte, etc. - Avaluar com podran actuar els diferents interessats Exemple d’un mapa d’implicats: El procés genera dues sortides fonamentals: - Registre els interessats i el seu posicionament (positiu, negatiu o neutre) - Marca una estratègia de gestió dels interessats.
  6. 6. 4 – DEFINICIÓ INICIAL DE L’ABAST En la definició de l’abast o definició del projecte cal mostrar per primera vegada i amb claredat què es a (i que no es fa), en quins productes es representa el que es farà i quins resultats o lliurables s’obtindran. La gestió de l’abast és un producte evolutiu, iteratiu i permanent al llarg del cicle de vida, i per tant en revisió contínua. La font és l’acta de constitució de projecte, però es pot utilitzar qualsevol altra informació disponible. Alguns aspectes ja s’han presentat en l’acta de constitució. En aquest procés es refinen, detallen o corregeixen. Contingut típic de la definició inicial d’abast - Objectius del projecte - Requisits i característiques del producte o servei - Requisits i lliurables del projecte - Criteris d’acceptació del producte o servei - Fronteres del projecte o relacions amb altres projectes - Descomposició inicial del projecte (EDT inicial) - Gestió de configuracions - Actualització d’informació que conté l’acta de constitució del projecte, quan sigui precedent. Objectius del projecte – Criteris quantificables que ha de complir el projecte. Poden ser objectius de negoci, reduir costos, etc. Lliurables – Resultats tangibles del projecte (un lloc web, una xarxa local, documentació d’un sistema, manuals d’usuari, informes de seguiment, peticions de canvi, etc.) Requisits – Condicions per a l’acceptació d’un lliurable o d’un servei. Fites – Intermedis pels quals ha de passar el projecte per a assolir els objectius finals. RESUM Processos que comprèn l’etapa d’iniciació de la gestió de projectes: - Acta de constitució o project charter - Identificar els interessats - Desenvolupar la definició preliminar d’abast - Preparació de l’organigrama per la gestió del projecte

×