Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

1.658 visualizaciones

Publicado el

Pràctica 1 de l'assignatura de Programació del Grau Multimèdia de la UOC. Per a descarregar-se els arxius en PHP, visita la meva wiki: http://raco-vermell.wikispaces.com/PROGRAMACI%C3%93

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

 1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i TelecomunicacióProgramacióPràctica 1Nom: PaquitaCognoms: Ribas TurIndicacions generals:Llegiu amb detall les tasques encomanades a cada exercici i també les indicacions isuggeriments de resolució.Per a dubtes i aclariments sobre l’enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de lavostra aula.Lliurament:1. Els exercicis en llenguatge algorísmic han de resoldre’s en aquest mateix document2. Cal lliurar la solució d’aquesta pràctica en un fitxer comprimit en format zip o rar nomenat CognomsNom_P_PRACT1 adreçat a la bústia “Lliurament d’activitats”3. El fitxer comprimit contindrà aquest fitxer amb les respostes als exercicis 1 a 3 i els arxius php corresponents als exercicis 4 i 5. No sha dadjuntar els fitxers dimatges ni de dades. Respecteu els noms dels exercicis en PHP4. Data límit per lliurar la solució: dilluns, 28 de novembre de 2011 (a les 23:59 hores).És imprescindible respectar el format i data d’entrega. La no adequació aaquestes especificacions pot suposar la no avaluació de la Pràctica.
 2. 2. Exercici 1: Treball amb seqüències [10 %]Objectius: Donada una seqüència de dades, aplicar l’esquema adequat per construirun algorisme que solucioni un determinat problema.Materials: Mòdul 3: Tractament seqüencial.Tasca: Crear mòdul (acció o funció, el més apropiat) en llenguatge algorísmic que rebiun número sense decimals, calculi, per una banda, la suma de totes les xifres i peraltre el producte de totes les xifres (si una xifra és un zero no intervindrà en el càlculdel producte), i retorni els dos valors, suma i producte.P.e. si el número es el 123, es retornarà 6 i 6; si és el 420 es retornarà el 6 i el 8; si ésel 30, es retornarà el 3 i el 3.algorisme sumaProductevar n: enter: digit: enter; suma: enter; producte: enter;fvar{Pre: n=N i N ≥ =}n:= llegirEnter();suma := 0;producte := 1;mentre no (n = 0) fer digit := n mod 10; suma := suma + digit; si (dígit ≠ 0) llavors producte := producte * digit; fsi n := n div 10;fmentreescriureEnter (suma);escriureEnter (producte);{Post: la suma dels dígits de N s’ha escrit pel dispositiu de sortida i el productedels dígits de N s’ha escrit pel dispositiu de sortida}falgorisme
 3. 3. Exercici 2: Treball amb seqüències [15 %]Objectius: Donada una seqüència de dades a l’entrada, aplicar l’esquema adequatper construir un algorisme que solucioni un determinat problema.Materials: Mòdul 3: Tractament seqüencial.Tasca: Codi ASCII estàndard A cada caràcter imprimible estàndard li correspon un codi numèric entre el 32 (espai en blanc) i el 126. Els caràcters que es mostren en vermell tenien funció de control en les comunicacionsUn estudiant dinformàtica vol fer un algorisme que li serveixi per encriptar idesencriptar missatges escrits en anglès en els caràcters del codi ASCII, depenentduna clau secreta (un número entre 1 i 10).El mecanisme dencriptació seria simple: a cada caràcter a amagar li correspondria elcaràcter que està a clau posicions més enllà (p.e. si clau és 3, a la @ li correspondriala C, al 9 li correspondria el símbol <, a la a li correspondria la d, etc). Per aplicar elprograma suposarà que després del caràcter ~ (ASCII 126) ve lespai en blanc (ASCII32).Per desencriptar es fa el procés invers, cada caràcter del missatge encriptat sesustituirà pel caràcter que està clau posicions abans (per a la clau 3, a la C licorrespondria la @, al símbol < li correspondria el 9, etc)
 4. 4. Lalgorisme ha de llegir en primer lloc una lletra e (encriptar) o d (desencriptar),després llegirà la clau, en tercer lloc la longitud de la cadena a codificar i després laseqüència de caràcters per encriptar o desencriptar.Per exemple, per ocultar la cadena "programa en PHP" amb una clau 8, la seqüènciadentrada seria <e 8 15 programa en PHP>Nota: la funció charToCode(c), retorna el codi ascii del caràcter que conté la variablec. La funció codeToChar(num) retorna el caràcter el codi ascii del qual és num.algorisme encriptarDesencriptarvar mode: caracter; // e(encriptar) o d (desencriptar) clau: enter; longitud: enter; // longitud de la paraula que es vol encriptar o desencriptar c: caracter; // caràcter que es va llegint comptador: enter;fvar{Pre: Al dispositiu d’entrada hi ha una llista de caracters i enters amb la següentestructura: un caràcter que serà ‘e’ o ‘d’, a continuació un enter clau ≤ 10 i clau> o; un enter que és la longitud de la cadena; i una llista de ncaracters o n =longitud}comptador := 0;mode := llegirCaracter();clau := llegirEnter();longitud := llegirEnter();mentre (comptador < longitud) fer c := llegirCaracter(); si (mode =’e’) llavors encriptar (c, clau); fsi si (mode = ‘d’) llavors desencriptar (c, clau); fsi comptador := comptador + 1;fmentre{Post: Hem imprès una cadena d’igual longitud a la d’entrada, encriptada odesencriptada segons l’acció triada i la clau}falgorisme
 5. 5. accio encriptar (ent c : caracter, ent clau : enter)var codi := enter;fvarcodi := charToCode ( c );codi := codi + clau;si (codi > 126) llavors codi := codi – 94;fsic := codeToChar (codi);escriureCaracter (c);faccióaccio desencriptar (ent c : caracter, ent clau: enter)var codi := enter;fvarcodi := charToCode ( c );codi := codi – clausi (codi > 126) llavors codi := codi + 94;fsic := codeToChar (codi);escriureCaracter ( c );faccio
 6. 6. Exercici 3: Treball amb seqüències [15 %]Objectius: Donada una seqüència de dades a l’entrada, aplicar l’esquema adequatper construir un algorisme que solucioni un determinat problema.Materials: Mòdul 3: Tractament seqüencial.Tasca: als multicinemes Penícules han automatitzat el despatx dentrades de maneraque el registre de vendes dentrades crea una seqüència diària del tipus: <h1 s1 h2 s2 h3 s3 … hm sm X> on hi és un caràcter el valor del qual pot ser m matinal t sessió de tarda n sessió de nit g sessió golfa si és un número que pot tenir un valor entre 1 i 8 1 i 2 són sales 3D la resta són sales normals X és la lletra X i indica el final de la seqüènciaEls preus que sapliquen a les sales varien segons la tipologia i sessió segons lasegüent taula: Tipus / sessió m t n g 3D 7.50 8.50 9.00 8.50 2D 6.00 7.00 7.50 7.00Heu de crear un mòdul (acció o funció, el més apropiat) que llegeixi de lentradaestàndard una seqüència diària i retorni la recaptació total del dia.
 7. 7. algorisme vendesEntradesvar c2: enter; c1: caracter; recaudacio: real;fvarrecaudacio := 0;c1 := llegirCaracter();mentre no (c1 = ‘X’) fer c2: llegirEnter(); recaudacio = recaudacio + calcularPreu (c1, c2); c1: llegirCaracter();fmentreescriureReal (recaudacio);{Post: recaudacio = suma de l’import de tots els preus}falgorisme
 8. 8. funcio calcularPreu (h: caracter, s: enter): realvar preu: real;fvar{Pre: h=H i s=S}si (h = m) llavors si (s=1) o (s = 2) llavors preu:= 7.50; sino preu := 6.00; fsifsisi (h = t) llavors si (s=1) o (s = 2) llavors preu:= 8.50; sino preu := 7.00; fsifsisi (h = n) llavors si (s=1) o (s = 2) llavors preu:= 9.00; sino preu := 7.50; fsifsisi (h = g) llavors si (s=1) o (s = 2) llavors preu:= 8.50; sino preu := 7.00; fsifsiretorna(preu);{Post: preu = preu d’una entrada}ffuncio
 9. 9. Exercici 4: Treball amb seqüències [30 %]Objectius: Donada una seqüència de dades a l’entrada, aplicar l’esquema adequatper construir un programa en PHP que solucioni un determinat problema.Materials: Mòdul 3: Tractament seqüencial. Guia Bàsica de PHP: mòduls 1 a 4 i mòdul 7.Tasca: Tractar una seqüència de números per obtenir-ne valors singulars i estadístics. A la crida del programa es rep, en el paràmetre filename, el nom dun fitxer que conté una instrucció php del tipus <?php $cadena="50 32 19 53 32 27 51 33 34 34"; ?> la variable $cadena conté una cadena de text formada per números duna o dues xifres separats per un espai en blanc. El programa ha de llegir la seqüència i  Al principi: dir quans números integren la seqüència  Durant la lectura: per cada deu números llegits, escriure en una línia, els deu números, la suma i el producte dels 10 números i també la mitjana.  En arribar el darrer grup de números (amb segurament menys de 10 números): o El missatge "Darrer grup de números" si és que té menys de 10 números o La quantitat de números que integra aquest grup o Llista, suma, producte i mitjana del darrer grup de númerosIndicacions El fitxer php rebrà el nom pract1_exer4.php La crida al programa serà del tipus pract1_exer4.php?filename=nom_arxiu_dades per la qual cosa shaurà demprar la instrucció $filename=$_GET["filename"]; per carregar el nom del fitxer que incorpora la instrucció que assigna valor a la variable $cadena. Un cop carregat aquest nom, es pot incorporar la instrucció al programa mitjançant lordre include($filename)1; ambdues instruccions ja formen part de la plantilla i són les primeres del programa principal. El fitxer example.php adjunt carrega un daquests fitxers i nimprimeix el contingut. La crida ha de ser del tipus example.php?filename=data45 Es faciliten diversos arxius de dades amb els noms data40 a data49. Són fitxers de text i podeu obrir-los per comprovar el contingut: una instrucció php.1 http://www.php.net/manual/es/function.include.php
 10. 10.  Per a recollir els números un a un de la seqüència saconsella fer servir la combinació dinstruccions explode i array_shift. Per conèixer la longitud dun array podeu fer servir la funció count($nom_variable);2 Shaurà dimplementar una acció NL() per escriure el salt de línia a la sortida. Shaurà dimplementar una acció block_10(entsor var1, ...) que rebi com a primer paràmetre la variable sobre la que es fa larray_shift (si cal en pot rebre més) i escrigui, en una mateixa línia, totes les dades que es sol·licita per cada bloc de dades. Per exemple pel bloc de dades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 escriuria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 46 362880 4.6 Lacció NL() es farà servir sempre que es vulgui fer un salt de línia a la sortida des del PHP. Lacció block_10 semprarà cada cop que shagi descriure les dades corresponents a un bloc de números. Per escriure un número real amb un nombre concret de decimals cal per servir la instrucció printf3AvaluacióEs valorarà especialment laplicació correcta dels esquemes de cerca, recorregut i/otractament adequats al problema .També es tindrà present el disseny i laprofitament adequat de funcions i accions, tantles preceptives per enunciat com aquelles altres que resultin útils i que lestudiantvulgui desenvolupar voluntàriament.2 http://www.php.net/manual/es/function.count.php3 http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00149863/web/main/m3/v5_3.html ihttp://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00149863/web/main/m7/v2_2.html
 11. 11. Exercici 5: Codificació en PHP [30 %]Objectius: Donada una seqüència de dades a l’entrada, aplicar l’esquema adequatper construir un programa en PHP que solucioni un determinat problema.Materials: Mòdul 3: Tractament seqüencial. Guia Bàsica de PHP: mòduls 1 a 4 i mòdul 7.Tasca: Disposem de quatre imatges que representen quatre personatges familiars: mare, pare, noia i noi, en format png i el nom de les quals són les quatre primeres xifres. La tasca plantejada és investigar en una cadena de text laparició de les paraules mum, dad, girl i boy, per tal de fer aparèixer a una pàgina web tantes imatges com cops apareix cadascuna de les paraules. Pàgina corresponent a la cadena 1.png 2.png 3.png 4.png 14mumgfj00girltuicdaddshmumuboyhida djf A la crida del programa es rep, en el paràmetre filename, el nom dun fitxer que conté una instrucció php del tipus <?php $cadena="14mumgfj00girltuicdaddshmumuboyhidadjf"; ?> la variable $cadena conté la cadena de text on sha de localitzar els noms dels personatges.Indicacions El fitxer php rebrà el nom pract1_exer5.php La crida al programa serà del tipus pract1_exer5.php?filename=nom_arxiu_dades per tant, shaurà demprar la sentència $filename=$_GET["filename"]; per carregar el nom del fitxer que incorpora la instrucció que dóna valor a la variable $cadena. Un cop carregat aquest nom, es pot incorporar la instrucció al programa
 12. 12. mitjançant lordre include($filename)4; ambdues instruccions ja formen part de la plantilla i són les primeres del programa principal. El fitxer example.php adjunt carrega un daquests fitxers i nimprimeix el contingut. la crida ha de ser del tipus example.php?filename=data24 Es faciliten diversos arxius de dades amb els noms data50 a data55. Són fitxers de text i podeu obrir-los per comprovar el contingut: una instrucció php. Com que tots els caràcters van seguits, sense cap separador, la funció explode no és daplicació. A les cadenes de text es pot accedir a cadascun dels caràcters individuals que la formen mitjançant el nom de la variable i un número que indica la posició del caràcter dins de la cadena. Si el contingut de $v és "Hola", llavors $v[0] és H, $v[1] és o, $v[2] és l i $v[3] és a. Dins de les claus es pot emprar una variable entera p.e: for ($i=0; $i<4; $i ++) print $v[$i]."<br />"; Sha de tenir present que al primer caràcter se li assigna líndex 0. PHP facilita la funció strlen($cadena)5; que retorna la longitud en caràcters de la cadena de text $cadena Shaurà dimplementar el mòdul putImg($image_file) que ha de rebre com a paràmetre el nom dun fitxer en format png i el posarà a la pantalla. P.e. Si rep com paràmetre oasis, posaria en la pàgina web el fitxer dimatge osasis.png. Per tal de localitzar les paraules mum, dad, girl i boy, shaurà de crear el mòdul detectStarring que rebrà la variable que conté la cadena de text y un número (posició) i retornarà o un 1 si a la posició de la cadena comença la subcadena mum. o un 2 si a la posició de la cadena comença la subcadena dad. o un 3 si a la posició de la cadena comença la subcadena girl. o un 4 si a la posició de la cadena comença la subcadena boy. o un 0 en els altres casos. PHP facilita la funció substr_compare6($main_str, $str , $offset ,$length) que retorna un 0 si a partir de la posició $offset de la cadena $main_str, coincideixen $length caràcters amb la cadena $str. P.e. substr_compare ("caleidoscopio", "idoia", 4, 3 ) retornaria 0 perquè a partir de la quarta posició de caleidoscopio (recordeu que el primer caràcter està a la posició zero) trobem 3 lletres iguals a les tres primeres de "idoia".AMPLIACIÓ OPCIONALEs pot crear la function contenida($main_str, $str, $offset) que retorni un 0 si lacadena $str está sin de la cadena $main_str a partir de la posició $ofsset i un -1altrament. De fet vindria a ser una simplificació de la funció substr_compare quenomés serviria per saber si la totalitat duna cadena petita està situada en unadeterminada posició duna cadena més gran.4 http://www.php.net/manual/es/function.include.php5 http://es.php.net/manual/es/function.strlen.php6 http://php.net/manual/es/function.substr-compare.php
 13. 13. Si es crea aquesta funció, serà contenida i no pas substr_compare la que es faciservir per localitzar les paraules mum, dad, girl i boy.AvaluacióEs valorarà especialment laplicació correcta dels esquemes de cerca, recorregut i/otractament adequats al problema.També es tindrà present el disseny i laprofitament adequat de funcions i accions, tantles preceptives per enunciat com aquelles altres que resultin útils i que lestudiantvulgui desenvolupar voluntàriament.

×