Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

KACOU 3 PROFETA WAKUTUMA KULI ZAMBI

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

KACOU 3 PROFETA WAKUTUMA KULI ZAMBI

Descargar para leer sin conexión

Awuno uli mukanda uze Mwene Yesu Kristu ahana kuli Profeta
Kacou Philippe hanga alamwine aze eswe apwa ana ja Zambi ha
chisemuko chino.

Nyi muze mutanga uno mukanda mba muwanamo maliji aze
uchikwevwashana nyingika ngwo achino chinapu ngwe yifwo ku
chifwaha chitangu liako yifwo mba chifwaha mwosa sali, muze
hiwamana mba mupolota chifwaha.

Awuno uli mukanda uze Mwene Yesu Kristu ahana kuli Profeta
Kacou Philippe hanga alamwine aze eswe apwa ana ja Zambi ha
chisemuko chino.

Nyi muze mutanga uno mukanda mba muwanamo maliji aze
uchikwevwashana nyingika ngwo achino chinapu ngwe yifwo ku
chifwaha chitangu liako yifwo mba chifwaha mwosa sali, muze
hiwamana mba mupolota chifwaha.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

KACOU 3 PROFETA WAKUTUMA KULI ZAMBI

  1. 1. KACOU 3: PROFETA WAKUTUMA KULI ZAMBI CHOKWE Awuno uli mukanda uze Mwene Yesu Kristu ahana kuli Profeta Kacou Philippe hanga alamwine aze eswe apwa ana ja Zambi ha chisemuko chino. Nyi muze mutanga uno mukanda mba muwanamo maliji aze uchikwevwashana nyingika ngwo achino chinapu ngwe yifwo ku chifwaha chitangu liako yifwo mba chifwaha mwosa sali, muze hiwamana mba mupolota chifwaha NYI MUZANGA NAWA KUTANGA MIKANDA YIKWO, SANYIKA MU FONE JINO: 931993967/934792807 Hanjika nawa nyi ma apostolo já Kacou Philiipe muno Ngola: Mu Facebook: Apóstolo Hugo Zé da Costa Mu Facebook: Apostolo Aniceto Manuel.
  2. 2. KACOU 3 : PROFETA WAKUTUMA KULI ZAMBI (Kamwambulwile há chalumingu tangwa 20 lia Kakweji wa kwali mwaka 2002, ku Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim) 1 Sango Lipema lia wanangana wa Malilu liakwiza Mwilu nyi mungelo, chikwo nawa kuli sango lipema likwo lineza mu jondo mu shikola ya tufunga, mumu Zambi kakuzalisa mbunge mba liapu aye kakuzalisa mutwe. Ewulukenu há tangwa 24 lia kakweji wa kunake mwaka 1993,chize liji lienyi lianjilile muli yami nyi chize nalimbukile mu ufwe. Yenwe nunamono? Mwe liapu wakutunga shikola ya tufunga. Mumu, nyi yami ngutuma mutu hanga asanyike pwo liami unakaya ku chihunda, awuno kanganda kechi kutambula fumbo lia mutu nyiumwe. Yami wika ngumwambulwila chize mamba kuli pwo liami nyi yami ngunanyingika ngwo yiye mamutayiza. [Ed: Chikungulwila chamba: «Amém!»]. 2 Sanata nyi anenyi apwe nyi Shikola ya tufunga, nyi chipatulo cha kulilongesa mbimbiliya nyi internet, yami nyi zuwo liami mutupwa nyi usolwelo wa uprofeta. [Ed:Chikungulwila chamba : «Amém!»]. Mba muze haakatuka mu shikola ya tufunga, nyi mu yiwanyino ya kulilongesa nyi yichapa yo ya uteologia muze ano yilembekese ano ana já liapu mamana ku chilumbilo, ó kakwamba ngwo : «ó Zambi! Ngujimune hanga yena uhanjikile muli yami!». Yenwe nunamono? Auno kali luvundo! Nyi yena unanyingika ngwo Zambi mahasa kukujimuna hanga ahanjikile muli yena, mba yika wayanga nyi kufupa kushikola ya tufunga? 3 Shikola ya tufunga kuyishi ulemu shina wika chihela chize atu akuya hanga ahase mana akwonga nawo mukachi ka manyonga. Yenwe nunamono? Ayo kakulilongesa yitanga nyi ndako ja atu. Ayino yeswe kakuyivuluka malifwa. Mba yeyino ayo akuswekela kuli atu. 4 Chipema! Mbimbiliya yinambe ngwo kushi nyi chimwe chinaswamana kechi kachisolola ku pangu lia tangwa. Zambi kachilingile mumu shimbu ya kutungulula hiyaheta, alioze chinyengo wika, mumu aze achilakenyenene hanazengewa mba kahashile kusakula chipema nyi chipi, Spiritu ya Zambi nyi spiritu ya liapu, Liji lia Zambi nyi teologia … mba muhuko unasemukako yili yikungulwila ya katolika, protestante, evajelika nyi a branhamista. 5 Mba mumu lia upyanguke ayino yizulie ya usatana anayivulukila yikungulwila, yinalipwisa shimbu lioliene chimwe kushingiwa cha chifuchi nyi chikashi cha utenu wa Zambi. Alioze muze musenge wa lamba mawuhinjila ha chimwe chifuchi, yikungulwila yikwete washi há kuchilumbununa hanga akolese chihenge mu jila yenyi. Yami chichikuhasa kunyonga lamba lize yikungulwila muyikawana mu usopeso! 6 Nyingikenu ngwenu Zambi te nyi mwe watumina yino yikungulwila ayino kachi, yichikulemba chimuwika nyi a mbundista, a mahikari, a musuulumanu, ma nganga, tufuza, makombe nyi wino wa mu jita… 7 Mba yikungulwila wika ya afrika, kachi yinahanjika kutwala ku yisaji ya yizulie ya ulianyi nyi ya upole, kutwala ha wano matapalo ja tunana uta nyi ja litoko, ha jornal kaanaseho chizulie cha mapwo ali uselesele, miaso nyi wino wa luchisa, kupangiza kamizinya, kulikinda ufumba, nyi yuma yikwo. Yenwe nunamono? Chihela
  3. 3. chize shili kanatayiza, chikungulwila ndo chihanjike. Nyi ayo kanapangiza kamizinya kuli alonge, kuli maswalale nyi kuli atu akwo mba yikungulwila yinalihulika, ayo katelele kulemba newo, nyika ayo kaanapu akwa kole anene ja afrika mba chechize ayo apwa. 8 Mumu liaka? Mumu shili ya yoze wakuzala kazinya, yitumbo ya kulikinda ufumba che chimuwika nyi ya yoze wakulichiza ufumba. 9 Muze luyinda meza mu chimwe chifuchi, ku yikungulwila awuno luyinda anamutumu, ngwe ku mashimbu akunyima hali mazambi ja mu Engitu. Yenwe nunamono? Yami Kacou Philippe, ndungo ya Yesu Kristu, yami chanukokolwele, alioze mu mokomoko nwalemba. Zambi kakukatwisa tulala jenyi hanga alinge usopeso, ngwe chize Iye akatwishile kalala wenyi Nabucodonosor walimikine nyi Izalele ku mashimbu akunyima. Hi Zambi ko wakutumina yeswe yize yakupalika hano hashi? [Ed: Chikungulwila chamba : «Amen!»]. 10 Ngwe Yosefwe, atu alaa aze alanjiwile mu afrika nyi anapanga anachina myhuza ja kukaujola cha roma yaliwanyina mu chifuchi chaha cha Amérika. Zambi wa wahishile, mba yalinga hanga mandumbu jo, chifuchi chamundu, aliumbe makungunwa kulutwe lia kutumina cho mukachi ka ONU mumu hakusula cha falau, papa wa Engitu, kapwile Yosefwe. Yetwe tunachimono ku mukanda wa Uputukilo nyi ku Usolwelo 13. Yenwe nunamono? 11 Mba, mu kupwa cho cha ma panga nyi ajikulu ja akwa kristu, kulishinga nyi Bimbliya, ayo yalipwisa umwe ndrakau, akwa kufwenyia nyi kukonga mbomba nyi kusa yinjinda nyi kukanjisa. Sapu hanga atume tiliku ya chamwana kuli asoko jo ja mu afrika hanga amone mwono, ayo kaanatumu mata hanga ayo alishihe. Ayo kaanatumu amwe a Tommy Osborn, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Morris Cerullo, Billy Graham… hanga onge akwa hashi. Ayo kanevu chisseke cha kwamba ngwo: «Zambi awahise Amerika». Nyi Zambi mawahisa ayino Amérika yami ngunamono chize, nyi chocho, Zambi ndo alikonyekene mumu lia kupuzula Sandoma nyi Ngomora. Yenwe nunamono? Nyi Zambi mawahisa ayino Costa ya Marfim yami ngunamono chize, nyi chocho, Zambi ndo alikonyekene mumu lia kupuzula Sandoma nyi Ngomora. Mba muze muchikapwa kuhuzuluka, Zambi ndo akete ukonekeno kuli akwa Sandoma nyi Ngomora. Zambi ndo akete ukonekeno kuli akwa Nínive. Yenwe nunamono? 12 Nyi Zambi malamwina umwe mukwa katolika, umwe wa ku protestante, umwe mukwa evajelika hanji umwe ka branhamista hanji ano yilio ya ku misau nyi milimo, Zambi ndo ajime ngehena mba atu eswe ndo maya mu palayisu chipwe Satana. [Ed: Chikungulwila chamba: «Amen!»]. Kuchi mutu malituna profeta wa mwono wa shimbu yenyi mba maya mu palayisu? Kuchi umwe mutu malilamwina mu sanga lia meya shimbu iye kalituna Noa? Muze Mwene Yesu kristu apwile hashi, kuchi mutu malitunaye mba malilamwina? Hashi heswe mu jondo hali hamukunda lia yino yikungulwila. 13 Mba ha tangwa 11 lia kakweji wa kamoshi mwaka 2001, muze Amerika ayashile, yami yingwamba nyi chikatashi ngwami: «hichalingiwa!» Mba yami yinguwezaho: «yeyino alumbunwine kuli mukeji wa kushimbu ya chingoloshi». Keke ha chino chifuchi cha Amérika! Yika muchikalingiwa musono haliapwila? Chize hano, woma nyi chikekeshi muchikapwa muli ano atu. Kashika sapu akalakalile upeme, ayo hanazange kukalakala nyi kutokesa chihenge.
  4. 4. 14 Ukulungunga kuchapwile kufupa kukwata Al-Quaeda nyi ulianyi; ajino jinapu mbwechi jipema ja Zambi. Alioze kuhechi kapwa ulukungunga, shimbu hachili Tommy Osborn nyi Morris Cerullo nyi Benny Hinn nyi Manasseh Jordan nyi eswe aze akulinga ungeji muze mwaya mavu! Mba nyi yenwe munufupa kukwata hanji kushiha aze, nyingikenu ngwenu Zambi mahasa kukatwisa mbwechi ku yihela yeswe! Zambi mahasa kukatwisa kakundukundu, kulipulapula hashi nyi mihiji. Mba yenwe kunwanyingikine ngwenu shiki yipi chinji kuhiana sida muyikasoloka hashi? Mba yenwe kunwanyingikine ngwenu yize te kuyatelele kushiha muyikashiha? Mba Zambi makakatwisa yino yuma hali mutu mweswe hanji chifuchi cheswe chakulingiwa chako cha shili nyi cha aprofeta akwonga. 15 Mba chechize Zambi mba yanongesa ku shimbu ya Noa. Yikungulwila yapwile nyi amwe a Tommy Osborn, akwa mahuza nyi atu a lufuma aze achichimikine kuli atu. Mba jila yeswe ya ulamwino kayipiangwile. Talenu ku Uputukilo 6:11-12: «… hashi hihanapianguka ku meso ja Zambi, mba hashi hazalile nyi kole. Mba Zambi watalile hashi, aho te hihanapianguka, mba musunyia weswe wapiangwile jila yenyi hano hashi». Talenu chino: «… hapiangukile ku meso ja Zambi». Kuchapwile ku meso ja atu, alioze ku meso ja Zambi! Kuli atu, ayo kali mu umwenemwene; ayo keshikumona upi weswe uze ayo analingi! Chenachize aho Zambi yakatwisa umwe mutu mukehe kuli ayo, keshi nyi fumbo lia uteologia, kwambujola chenyi chaanehene luvundo. Mba Noa yambujola mumwe um yimwe puya yambwende. 16 Atu kaanatayiza ngwo tuli ha shimbu ya Noa. Akwa kwambujola eswe kanatayiza ngwo tuli ha shimbu ya Noa. Yikungulwila yinatayiza ngwo tuli hashi Noa… alioze Noa kuliko ali? Achino chihula chacho ayo keshi kuchikumbulula. Alioze, kuchi umwe mutu mahasa kupwa ha shimbu ya Noa kuheshi Noa? Mba yenwe ana ja Zambi, kanda nufupa tufunga anene, apostolo nyi aprofeta, alioze fupenu Noa! Nyi yenwe, tufunga akehe! Nyi yenwe tufunga akehe akehe! Nyi yenwe a sasendote akehe! Kanda nuya ku Yerusaleme, alioze yenu ku Mbeteleheme! Kanda nuya mu yikungulwila yinene, kanda nufupa yikungulwila yinene, kanda nufupa yikungulwila ya Heronde, kanda nuya kuli ano anasanyika atu ja Zambi, alioze yenu chitangu kuli kalupindelu Yosefwe. [Ed: Chikungulwila chamba : «Amen!»]. Noa kaalitunyineye mba achize chapwile chilayi Zambi ahanyine ku yisemuko yeswe ya hashi. Aprofeta eswe makalitunawo hamukunda lia Sango jo. Alioze Mwilu Zambi yaatayiza. 17 Mba nyi Noa mamutayiza, nyi yami makangutayiza. Mba henaho yetwe tunahwimina, yami nyi tumbaji jami [Ed: Chikungulwila chamba : «Amen!»]. Hashi hihanapianguka mba Mwene Yesu Kristu yamba ngwenyi hakusula cha mashimbu, nyi Iye mashimbula, kuhechi kapwa nyiumwe wakusakula hashi. Mba kuliko kunakatuka awuno upianguke? Ku Estados Unidos ya Amérika. Talenu kuli Tommy Osborn, Benny Hinn, Billy Graham, Morris Cerullo nyi wano eswe… ayo hanapiangula hashi, yami ngunakomoka atu anavuluka jina lia Mwene Yesu Kristu kakuhala kuya mu Estados Unidos. Yihunda yenu kuyapemene kuhiana Los Angeles nyi Hollywood? Mba kuliko kuneza awuno ukole, ano tupela nyi tuvwanda ha majimo? Kuliko kuneza kusakula kambu cha upianguke? Chizechene nwahala kuya Europa nyi Amerika, chechize alma jenu jinazembamina ku shili nyi ngehena! Mba aze ali mu Europa nyi Estados Unidos hanazala nyi Spiritu Musandu kakuzanga kupwa mu yihela yenu muno mu Áfricka, kusuko nyi yize akumona kuze.
  5. 5. 18 Mufunda wa ngongo utangu wa ku Usolwelo 13, yili Vatikanu, hunapiangula hashi nyi chikungulwila cha katolika cha roma. Yami ngunanulweze hanga nupanjike nyi matwi jenu ku Vatikanu. Tangwa limwe umwe mujimbu mukachikimisa chifuchi. Mba yino shimbu hinahete musono mba chikashi cha uno usopeso yili spiritu yize yili ku Al Qaeda. Mba chifuchi chamundu muchikamba ngwenyi: iya wachilinga? Yenwe nunamono? 19 Mufunda wa ngongo wa muchaali wa ku Usolwelo 13, Estados Unido, yiye mwene chimwe chizulie cha Vatikanu, chinapu kupiangula hashi nyi yikungulwila ya protestante, evajelika, Yikungulwila yacho neyo yili chizulie cha katolicismu, eswe kaanakalakalila mufunda wa ngongo, spiritu yacho chisuho chimwe yasangulwishile Babel mba yipwa kusambulwisa ku Mbambilonyia, kusulaho ku wanangana wa Medo nyi Persa kusulaho ku wanangana unene wa ngresia kusulaho ku wanangana wa roma nyi ku Chikungulwila cha katolika chikatuka ku Roma. Katu ha chizundamo chize, ayino spiritu kayisambulwishile ku Estados Unidos ya Amérika nyi ku yikungulwila ya protestante nyi evajelika nyi musono kuli a branhamista. Mba ku unji wa kwa amerika, Amerika yinapu Yerusaleme yaha. Chambwende! Alioze wapwile umwenemwene wa kushimbu ya kunyima, muze akwa kristu achinyine kukaujola cha roma. 20 Mba muso, kwambulula ngwo chifuchi cha mu afrika yinapu Yerusaleme yaha, acho che kwihia Zambi nyi ngunja yenyi! Nyi Costa ya Marfim yinapu njamba wa upite nyi wa malinjekela, nyi neye kanapu kafukufuku wa uspiritu achino hichinasoloka kulu ku meso ja chifuchi chamundu. Umwe kashitu wakuhumuka, wakulia nyi mapihishila ku kanwa, wakupomba machikula mutwe mwishi. Umwe kashitu keshi kutala wakuhumuka ufuku nyi mwalwa, kajila katwamine nyi malumbi, kajila ukwete mazo: chitanga chaluchisa mba chechize apwa ano anavuluka akwa kristu ja mu Costa ya Marfim. [Ed: Chikungulwila chamba : «Amen!»]. Ayo mahasa lume kulichinga nyi yizavu ya mafwe hanga alembe. Akwa katoliku, a musulumanu, a mbudista, a protestante nyi akwa evajelika nyi manganga… yalikungulula hanga ete kuli mazambi jo. Ulumbanganyi wa akwa kristu ja mu Costa ya Marfim hiwasoloka. Mbunge yo nyi kupwa cho nyi spiritu ya Costa ya Marfim yinasoloka hamukunda lia amwe tufukufuku. Yami nguli mukwa kristu, mungutayiza kulembela chimwe chifuchi cha laico hanga chimone mwono? Zambi ukwete limi lia chinyingi kasele tufukufuku ku mbunge ya Plateau, ku mbunge ya Abidjan, ku mbunge ya Costa ya Marfim? Mumu liaka? Mumu chinapu chinyingi cha uspiritu nyi cha yikungulwila ya Costa ya Marfim, achino Chechize anambe Mwene. [Ed: Chikungulwila chamba : «Amen!»]. 21 Tangwa limwe, yami te ngunambujola sango ku Plateau yami yingwamba ngwetu Costa ya Marfim yinatela chinji kuhiana sida mba umwe uli te ha mbunga ya atu yakalumuka ngwenyi : «ngwetu sida yikehe, Zambi atume ma ndrakau, yetwe uno!» Mba matangwa ahachileho, chifuchi yichipupiwa, manyinga kamwanganyine. Chochene, ma ndrakau yasa jita. Yenwe nunamono? 22 Nyi yenwe nuli akwa kulinga shili mba munukalisa kota muze manukanjisa, Zambi manukatwishila Bin Laden uli nyi ndundo ja uprofeta wa uzambi. 23 Zambi yoze ngunalingila Mweuze wakulinga mahango jenyi hali akwa hashi.
  6. 6. 24 Enwe akwa Costa ya Marfim, yenwe nwasolola ku meso ja chifuchi cha mundu nuli api chinji kuhiana Kongo-Kinshasa nyi Tshala Muana… ndo yami ngulembe hanga ano matapalo ja ma chenge anyongonoke? Yami ndo ngulembe hanga ayino yikungulwila nyi aprofeta anyongonoke? Nyi ngulinga chenachize, alma yami kanda utwama mba yikolo ya ngehena yazulukile hali yami. Alioze yami ngulemba hali aze akusakula hanga achine kwahungula ku meya, mba ayo akalikungulule ku Mwono wa Mutolo ufulielo wo hanga uchine kukeketela. 25 Alioze hamukunda wa shili nyi hamukunda lia yikungulwila, nyingikenu ngwenu chifuchi muchikapalika mu lamba nyi lamba. Mba muchikapwa hakumeneka, mutu kechi kahasa kufufuminyia kwoko lia ndumbwenyi hanji lia kasendo kenyi mumu lia woma wakukwachika yikola. Atu makenda kechi kalisenyia. Shikola mujikayikiwa mba yenwe munukevwa mamba gwenyi: «yami woma ngunevwu wa kunyina mu komboyi, yami woma ngunevu wa kunyina mu mynyiau, yami woma ngunevwu wa kukwachika yikola». Yenwe nunamono? Mukwa ululi makambila kuli chitanguke ngwenyi: «yako usolwese uselesele we ku lwiji!» Mba chitanguke makamwamba ngwenyi : «yami chisolo!». Yenwe nunamono? 26 Mbo! Kuchi chize Bimbliya yinambe? Kuchi chize anambe Mateu 24:22? Bimbliya yinambe ngwo nyi shimbu kuyapwile kuhihisa, nyiumwe musunyia kachi uchikalilamwina, alioze muze tunamono mulimo nyi kwoka cha yikungulwila, tunanyiongo ngwo nyi Mwene mashimbula, musunyia weswe mukalilamwina. Kanda anwonga ndo hoho!… mba kanda nutala kuli yami ngwe nguli mukwa kuchikimisa yikungulwila yenu hamukunda wa solo lienu, alioze ndo nungutale ngwe umwe upale. 27 Ayo kanangusanyika profeta wa mahuza, mukwa kulimika nyi Kristu, mukeji wa Satana, mukwa longeso lia kasawutu, kusanyika yize nakwambujola kwambujola cha yitumbo ya kachiki… alioze keshi kuhasa kwamba ngwo yize yami nakwamba yinapu ya mahuza. Yenwe nakwambujola teologia nyi yuma yikwo, munuya mu Palayisu! Mba Noa nyi Mose nyi aprofeta nyi apostolo nyi yami, acho yetwe nakwambujola Sango lipema lineza mu Malilu mutukaya mu ngehena. Ana ja mu utoke anende hanga aye mu ngehena nyi mu utoke!… ngusanyikenu profeta wa mahuza nyi mukwa kulimika nyi kristu, alioze Zambi kananushimbwila mu usopeso! [Ed: Chikungulwila chamba: «Amen!»]. 28 Hindu, Mwene Yesu Kristu kambile kuli Mateu 13:24-30 ngwo ana ja liapu nyi yikungulwila yo makakasa mu mylumba hanga aakoche, alioze akusakula makapwa kukungulwila mu chila yimuwika. Kwapwile ndako ja ufulielo jinji nyi mazambi ja mu Engitu mba Zambi watuhwishile ana jenyi nyi kulinga usopeso. Kulutwe lia unji wa yikungulwila ya Izalele, Zambi wakungulwile aze akusakula. Kwapwile a fariseu, esenyu, sanduceu, a helenista, a heronde, a zelote… ó eswe kapwile mu jila ya upianguke mba Mwene watuhwishile aze akusakula mba walingile usopeso hali ayo. Mba muze kupindumuna kanda chiheta, akusakula, kulita nyi Mateu 24:31 nyi Tesalonika atangu 4:16, makapwa kukunga nyi choji cha chitavwi, kuwezaho Usolwelo 14:6-10. Nyihindu chechize Mwene Yesu Kristu analingi. 29 Mba chino kwambujola chinapu kulimbuka cha amwe atu amwe mba kutatwisa cha anji. Sanga lia meya alilamwinyine Noa
  7. 7. lianongesele chifuchi. Lusango yomwene mukatulamwina musono mwenawuno makahisa achino chisemuko. [Ed: Chikungulwila chamba: «Amen!»]. 30 Chipwe nyi ulise wa shimbi, yikungulwila yinalichingi mu usendo yami ngunambe ngwo ayino yili Myfunda ya ngongo amwe ma ndrakau akwete unji wa mytwe, mutwe nyi mutwe unalumbunuka chimwe chikungulwila chize chili nyi ndemonyi nyi limi lia uteologia ya chikungulwila. Mweswe yoze uli mu yikungulwila yino hanatambula chinyingi, yino yinapu spiritu ya ndemonyi ya mufunda wa ngongo. Chinyingi yinapu yimwe spiritu. Muze Zambi asele chinyingi kuli Kaim, yapwile spiritu, chinyingi cha mufunda wa ngongo ku Usolwelo, yinapu spiritu musandu ya mufunda wa nongo. Yenwe nunamono? Musono mufunda wa ngongo unapu spiritu musandu yize yinakalakala mu yikungulwila ya katolika, protestante, envajelika nyi branhamista. Mba muze yenwe munupwa mu chimwe chikungulwila evajelika yenwe nunasemuka ku yino spiritu mba yeyino yenwe nwakuhanjika nayo mu malimi nyi nwa profeteza nayo... ngwe chize yapwa Spiritu Musandu ya mbwende 31 Mba muze umwe mutu mamba ngwenyi: «yami nguli mukwa katolika, mukwa batista, ndumbu wa mu Lusango, luteranu, evajeliku…», yenwe ndo nwivwashane ngwo: «yami nguli mukwa kulimika nyi Kristu, yami nguli mwana wa chiheliahelia, yami nguli ndemonyi », chenacho Zambi akuvwa Mwilu . «mufunda ha kwoko» mumu lia kukalakala mu yikungulwila yino, nyi kulinga milimo yamo. Mba chifuchi cha chamundu hichinatambula uno mufunda . Kushi nyiumwe mwanangana hanji mwanangana wa chifuchi keshi kuhala kuya nyi kutala Vatikanu, chipwe Yasser Arafat, ma árabe nyi a musulumanu. Mumu, kuli Mateu 4:8-9, Mwene Yesu Kristu kalitunyine ngunja ya kutumina shimbi jinene já hashi, umwe mutu yayitambula, yono unapau papa wa Roma. Mba Mbimbilia yinambe ngwo alino limbo lia Vaticano, likwete wanangana hali akwa hashi mba tangwa limwe makalipupa ku kwoko lize lishi kusoloka. Usolwelo 17:18… 32 Chikungulwila nyi chikungulwila chinazange kupwa nyi Spiritu Musandu mba chimwe chacho chili nyi ushindakenyo hiwo wika kutwala ku upapachiso, ushindakenyo hiwo wika kutwala ku uzambi wa Yesu, Ushindakenyo hiwo wika kutwala ku kwesekela, Ushindakenyo hiwo wika kutwala ku shili yitangu, kutwala ku mulimo wa pwo, kutwala ku vweu, mba ndo songo... kafunga wa mu metondista kechi kuhasa kupwa kafunga mu asembeleya ya mazambi hanji batista, ... spiritu yika yenayo ya kaliambila? Mba chipwe chocho, yenwe nushikufupa umwenemwene, nyi yenwe nunahanjika kutwala ku usandu nyi Palayisu! Alioze yami ngunanulweze nuchikawana Awuno umwenemwene shimbu yenwe nunachiwufupila mu yikungulwila.Yenwe ngunamono? 33 Ha chisemuko nyi chisemuko, Umwenemwene wakupwa matangwa eswe kuli profeta mukeji uli nyi mwono hashi. Mwe yiye uli nyi sapi ja mu Wanangana; mwe yiye unapu Jila, Umwenemwene nyi Mwono ku shimbu yenyi. Mba muze yenwe munwazulula Mbimbiliya, yenwe munumonamo lzaia, Jeremia, Amose, Ezequiel, nyi akwo. Kali majina ja aprofeta. Umwenemwene ndo kuli profeta mukeji uli nyi mwono, hi mu chikungulwila ko. Alioze yika yenwe nunalingi nyi Mbimbiliya mu moko jenu? Nyi ka, Ulamwino lume yenwe nwakuyila mu chikungulwila? Alioze nyi Zambi malamwina, umwe mukwa batista, umwe mukwa, pentecostal, chilio cha chikungulwila cha reavivamento hanji cha asembeleya ya mazambi, kuchi yiye mahasa kuhisa a fariseu, Yundase nyi Kaim?
  8. 8. 34 Kuchi Zambi mahisa longeso lia a fariseu nyi lia a sanduceu mba hanga atayize longeso lia katolika, protestante, evajelika nyi a branhamista? Kuchi yiye mahasa kuhisa atu aze afuliela mu mukanda ku kuze nyi kutayiza aze afuliela ku mukunda lino sali, mukanda ukulu anavuluka Mbimbiliya? Kulita nyi Mateu 16:5-12, Mwene Yesu Kristu kambile ngwenyi longeso lia a fariseu nyi a sanduceu uli umwe usasu. Mba kuchi mahasa kwamba ngwenyi longeso lia akwa katolika, akwa protestante, akwa evajelika nyi a branhamista lipnapu liji lia Zambi? Kuchi Yiye malinga chenacho se yiye keshi kwalumuka yozemwene Zawu, musono ndo ku myaka yeswe? 35 Nyi Zambi mahana Spiritu Musandu kuli mukwa bandista, mukwa pentecostal, mukwa asembeleya ya mazambi, … kuchi muchipwa hali a mbundista a mahikari, guru nyi maharaji nyi hali a musulumanu? Yenwe nunamono? Yami ngunaliumbu mu Jina lia Mwene Yesu Kristu, echenu kwochela yuma ya vumba lipema kuli mandemonyi! Hichikenu yilumbilo ya chimbembe cha oru. Mulimo kuwapwile ngwe mulimo uze mutu maya nyi kulilongesawo hanji kuwululika ku chiwanyino cha fumbo. Echenu nyi fwatula tufunga mu ufwatwilo wenu wa shikola ya tufunga. Zambi Yiye Mwene wakuhana mulimo Mwilu mba mawusa kwoko hanga ulingiwe hashi kechi kuwusa nyi limwe kwoko lia mutu, alioze nyi Spiritu Musandu. Enwe, tufunga, aprofeta, Yiwayili nyi makulwana ja yikungulwila, … yami ngunaliumbu hali yenwe mu Jina lia Yesu Kristu! Ombokenu kama ku ngehena mumu chipema anokolese sonyi ku meso ja atu kuhiana kuya mu ngehena. 36 Yami chishi kwambujola manyonga jami hali yenwe, alioze nakuhanjika mu Jina lia Mwene Yesu Kristu mukachi ka chimona cha tangwa 24 lia kakweji wa Kunake mwaka 1993. Ngwe chize kuli Jeremia 28, kuli Myanangana I 22, kangwaha hanga ngutale usopeso wa Zambi nyi kuwulumbununa. Nyichimwe chikungulwila, nyiumwe mutu, chipwe cheswacho mapwa kanda anwonga! 37 Nyiumwe ukulwana wa mu chikungulwila kanda unukwika. Nyingikenu tangwa lia kunumeneka chenu, mumu nyi yenwe munulisalaho ha yitavwi ya kukungulula, yika mba nunashimbwila? Fukamanenu makungwinya ndo chize Zambi muhanjika nyi yenwe nyi ka, mu usopeso nuchikamba ngwo kaanutowezele. 38 Se Izalele kali wa Zambi chize ha kusemuka keshi kwivwashana limi lia uprofeta, kuchi yenwe nuli ana akulela munulivwashana? Alioze chuma chamwenemwene: atu aali anazange kulingila Zambi, kechi kuhanjika limi linalise kupwa nyi yitanga yinalise. 39 Muze ayunda ahilukile ku kulanjiwa cha umbamlilonya, umwe ka mbejami ngwe Paulu mahasa kupwa ngwe usasendote. Yetwe tunanevwu majina aha: fariseu, sanduceu, zelote, esenyu, mukwa heronde... kulita nyi Mianangana I 12:31 nyi Shimbi ja Mianangana II 13:9, nyi umwe kali nyi uhashi, yiye mafweta hanga amwehe fumbo ku shikola ya tufunga ngwe chize tuanmono musono mu yikungulwila. Shimbi ja Mianagana II 13 kujinambe ngwenyi: «yenwe nwahumine akwa kwambujola ja Yehovwa, ana ja Arone nyi Alevi? Mba yenwe hinwalipwisa a sasendote ngwe atu ja yifuchi yikwo; mba mweswawo yoze meza nyi chimbembe uwuwika nyi kuji a panga shimbyali hanga amupwise sasendote
  9. 9. mba ayino hi Zambi ko…». Amen! Chihanda chinambe ngwenyi: «…ngwe atu ja yifuchi ykwo», ngwe chize chapwile mu Engitu. Nyi yoze mafweta fumbo, yiye malipwisa kafunga. Mutu umwe mahasa kukatuka yiye mwene nyi kulipwisa sasendote, chizechene ngwe atu ja yifuchi yikwo. Yenwe nunamono? 40 Alioze Zambi kali yozemwene. Mwe Mose wanehene usasendote ha shimbu yenyi. Mwe Yoano Chipapachisa wasakwile apostolo nyi tumbaji twenyi. Mwe Mwene Yesu Kristu wasakwile apostolo nyi tumbaji twenyi. Mwe Paulo wasakwile apostolo nyi tumbaji twenyi. Mba muze Zambi matuma profeta hashi, hindu chizechene muchikapwa. Mulimo watwama kusakula cha Uzambi, kuchapwile mana hanji kupwa nyi mbongo hanji kupwa nyi uwahiso. Yami ngunanyingika kulongesa, kashika, yami nguli chinganji nguli yomate. Yami nguli nyi uwahiso unene, yami nakulinga yipupu, kashika yami nguli chinganji nguli yomate. Yeswe ayino yili ya liapu, chize songo ndo songo. Ngwe Izalele, nyi lino sali chizechene chinapu. 41 Muze yikungulwila hiyahiluka Mu ulanjiwe wa Mbambilonyia ya uspiritu, chino chinapu chikungulwila cha katolika, tunevwu majina aha: chiwayili, makulwana já chikungulwila, ma mbispu, … majina a kasawutu. Yenwe nunamono? Ayo kahilukile nyi yitaka, yilemba nyi longeso lia mazambi já mbambilonyia. Ana ja Nimronde, ana ja Mbeliale kasokwele wanangana wo anavuluka «chikungulwila». Yiya mwenawo? Ano makulwana akwa katolika, protestante, akwa evajelika nyi a branhamista kali mianangana keshi chipangula, mba yikungulwila yo yili wanangana kuwushi Chifuchi, yikota yo yinapu ma ndrakau, nyi ngongo ayino yili nyi mytwe yinji kulita nyi mwanda wa mbambilonyia. Yeswe ayino yinapu ya liapu. Mba kanazangama ha mutombo umuwika ayo musono kaanakatwisa tuposhi anji a mbambele, yikota yinji ya yikungulwila. Ayo kaanatungu tuposhi ja mbambele chipwe nyi luvundo wa malimi jo: kulichinga cha yikungulwila. Kulihamikina nyi Zambi. Mba ndrakau nyi ndrakau kali nyi mbinga jinene jitau ajino jili ndundo ja ku malinjekela, ndundo ja kutwala ku mbongo nyi ndundo ja ku chikungulwila. 42 Nyi yena uli mwana wa Zambi mba ushikumona maliji a «mukwa kulimika nyi Kristu» ha mahuma ja ano makulwana ja yikungulwilana, nyi chocho uchili mu milima. Yami chalimwene ngwe nguli profeta, alioze chuma chimuwika wika ngunanyingika: yami namwene wakusoneka Mwilu usopeso wa Zambi hali yenwe mba nyiumwe kechi kuhasa kuneha kaliambila há yino. Mba ana ja liapu kakulinangina kusuku nyi kwamba ngwo: «yize wakwamba yili ya umwenemwene, alioze, Zambi kakuyisolwela nawa kuli yetwe!». Nyi Zambi chochene kakuyisolwela hali yenwe, kuchapwile hanga nuye mu chikungulwila cheka alioze mu Liji lienyi nyi mu chikungulwila yenwe munukeza… 43 Mba chechize mu chihunda chami, mutu wafwamo ngwe yoze apupa kuli mungelo, mukwa lufuma wa mu asembeleya ya mazambi anavuluka: mukulwana Nandu. Umwe kalepa wakangana chipwe kulemba chinji cha chizavu chenyi kamukatukile. Yino yili fweto ya myaka yinji mu wanga mu chizavu chize anavuluka: asembeleya ya mazambi cha kuchikota cha Katandji. Nyi yami nevwa ngwo yiye kanakalikonyekena shimbu te kanda achifwa. Alioze, yiye kafwile nyi kulinga chihanda ku asembeleya ya mazambi? Kuchi muyipwa spiritu ya mu asembeleya ya mazambi yili muli yiye yize apwile kuhanjika nayo mu malimi nyi ku profeteza nayo kuze? Yiye kechanga yitakika, yilemba, tuponya nyi teologia ya mu asembeleya ya mazambi shimbu te kanda achifwa? Nyi yiye maya Mwilu nyi chocho kristiyanismu yili ya
  10. 10. mahuza! [Ed: Chikungulwila chamba : «Amén!»]. Awuno Nandu konga nyi kusa mu mylima, nyi kushiha nyi kutwala alma jinji mu ngehena mba ngehena yenyi yaputukila muno mwishi. Yenwe chipwe munuhangulula kuli yami hanji kupinda nyi yami mumu yami nakuhanjika umwenemwene hali yenwe, alioze tangwa limwe, yenwe munukahanjika ngwe swalale wa roma: «chambwende awuno lunga kahanjikile nyi yetwe mu jina lia Zambi». [Ed: Chikungulwila chamba: «Amen!»]. 44 Mba chikuma chize atu jacho kechi kutayijila Sango lipema lia ha shimbu yo mumu anji aze ayo ongele hanafwu mba kaanashimbwila muze mu usopeso; ayo ndo akaye hanga akakumbulule ha jino alma ku meso ja Zambi. Zambi kashika kechi kutayiza hanga ayo alumune jila hano hashi. Neka Zambi mapwa ngwe keshi ululi nyi Guillermo Maldonado, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon, Paula White e Chris Oyakhilome maya mu palayisu, shimbu anji aze atayijile kuli ayo hanafwu. Yenwe nunamono? Chenacho! 45 Yami nakuhanjika mumu lia kupwa nyi tumino nyi kutwama mu chiyulo cha Zambi. Tayizenu muze manukanjisa! Mumu chizango chenu kuchafwile nyi chizango cha Zambi. Nyi yena chochene uli kalala ka Zambi, kwambujola che ndo muchipwa mu ngango yimuwika nyi profeta wa mwono wa ha shimbu ye. Mba chino chili kulipikala cha aze eswe alingila Zambi nyi woma. [Ed: Chikungulwila chamba: «Amén!»]. Paulu kakandukile kuli apostolo hanga atale yize anambujola kulita nyi Ngalashia 2:1-2. Ulrico Zuínglio kachilingile nyi Martinho Lutero mba wambile ngwenyi: «yami natá kuli Lutero muze te kanda ngumwivwa». Mba mwaka 1536, chitungulula munene Guilherme Farel kechile kuli Yoanu Kaluvinu hanga amukwase kutungulula chikungulwila cha Génova. Enwe mba? Yenwe spiritu musandu yika nulinayo? Lichingenu! Mumu, jila yacho muyihasa kusolola yingunu kuli mutu, alioze songo liayo kutoka. Mba yoze uli matwi akwivwa, evwe! NYI MUZANGA MUKANDA WA PROFETA KACOU PHILIPPE: YAKO MU PLAY STORE HANJI UM APPSTORE FUPA JINA LIA “KACOU PHILIIPE OFICIAL” NYI MUZANGA NAWA SANYIKA MU FONE JINO: 931993967/934792807 Hanjika nawa nyi ma apostolo já Kacou Philiipe muno Ngola: Mu Facebook: Apóstolo Hugo Zé da Costa Mu Facebook: Apostolo Aniceto Manuel.

×