Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

BEED II-Banghay Aralin.pptx

 1. Magandang Araw! Instructor: Janice Pascual
 2. B A N G H AY A R A L I N ( L E S S O N P L A N ) B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
 3. • • • • B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
 4. A N G B A N G H AY A R A L I N AY M AY A PAT O L I M A N G B A H A G I B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S 1. MGA LAYUNIN 2. PAKSANG ARALIN 3. PAMAMARAAN 4. PAGLALAHAT 5. TAKDANG ARALIN
 5. 3 U R I N G PA G T U T U R O B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S • MASUSING BANGHAY NG PAGTUTURO • MALA MASUSING BANGHAY O SEMI- DETAILED LESSON PLAN • MAIKLING BANGHAY O DLL (DAILY LESSON LOG
 6. Ginagamit ito ng mga bagong guro at mga gurong mag aaral sa ganitong anyo ng banghay nakatala pati ang tanong ng guro at inaasahang sagot ng bata. M A S U S I N G B A N G H A Y N G P A G T U T U R O B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
 7. Ito ay mahigit na maikli kaysa masusing banghay na pagtuturo. Sa halip na mayroong pang bahagi ang gawaing guro at gawaing mag-aaral binabanggit na lamang ng sunod- sunod ang gagawin ng guro sa klase. M A L A M A S U S I N G B A N G H A Y A R A L I N O S E M I - D E T A I L E D L E S S O N P L A N B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
 8. Ito ay talagang maikli lamang. Sa banghay na ito sapat ng banggitin kung anong pamamaraan ang gagamitin ng guro o di kaya'y banggitin ang sunod sunod na hakbang sa maikling pangungusap. M A I K L I N G B A N G H A Y O D L L ( D A I L Y L E S S O N L O G ) B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
 9. • Naisasagawa • Naibibigay/Nagbibigay • Natutukoy • Nailalarawan • Natatalakay • Nasasabi • Nasusuri M U N G K A H I N G L A Y U N I N S A P A G G A W A N G L E S S O N P L A N B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S • Naisasagawa • Naibibigay/Nagbibigay • Natutukoy • Nailalarawan • Natatalakay • Nasasabi • Nasusuri • Naiisa-isa • Naiiugnay • Napipili • Nahihinuha • Naipaliliwanag • Nakikilala • Napapahalagahan
 10. M U N G K A H I N G L A Y U N I N S A P A G G A W A N G L E S S O N P L A N B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S • Nagagamit • Napapangkat-pangkat • Nauuri • Naisusulat • Napapalawak • Naitatala
 11. B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S I. Layunin A B C II. Paksang Aralin A. Kuwento: B.Wika: C. Sanggunian D. Kagamitan E. Pagpapahalaga
 12. B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S III. Pamamaraan A) Panimulang Gawain 1. Panalangin 2. Pagbati 3. Attendance 4. Balik-Aral B. Panlinang na Gawain 1. Gawain 1.1 Pagganyak 1.2 Pagbaybay (spelling) 1.3 Flash Cards Pagbasa 1.4 Paghahawan ng Balakid (Matching Type, Multiple Choice.... maging MALIKHAIN
 13. B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S 1.5 Pagbibigay ng pagganyak na tanong. 1.6 Pagganyak na tanong 1.7 Pamantayan sa pakikinig ng kuwento 2. Pagsusuri/Analysis 2.1 Gawain 3. Paglalahat 4. Paglalapat IV. Pagtataya V. Takdang Aralin
 14. B E E D 6 - P A G T U T U R O N G F I L I P I N O S A E L E M E N T A R Y A ( 2 - P A N I T I K A N N G P I L I P I N A S
Publicidad