didaktika i pedagogija

A. D.
Тема бр.4.
ЛИЧНОСТ У ЦЕНТРУ
ВАСПИТАЊА
Др Драго Бранковић
Филозофски факултет
Бања Лука
Питања:
Психолошко-педагошка одређења појма
личност
2. Биологистичке теорије личности
3. Персоналистичке теорије личности
4. Социјалне теорије личности
1.
1. Психолошко-педагошка одређења појма
личност

1. Постоји велики број различитих терминолошкопојмовних одређења појма личност (Олпорт је
прикупио преко 50 група различитих дефиниција),
2. Поједине дефиниције одређују личност само са
правног, филозофског или теолошког аспекта,
3. Термин “ЛИЧНОСТ” означава “изглед некога” –
постоји и синоним за термин личност – “персона”,
4. Поједине дефиниције личности обухватају само
унутрашњу страну личности,
5. Неке дефиниције узимају у обзир само
мотиве, друге навике, треће мотивационе
особине и особине темперамента, четврте
способности,
6. Критичка анализа таквих дефиницја
показује да су у њима уграђена три момента:
а) ЈЕДИНСТВО (интегритет личности),
б) ЈЕДИНСТВЕНОСТ (особеност личности) и
в) релативна ДОСЉЕДНОСТ У ПОНАШАЊУ.
Најпознатије психолошке дефиниције личности

ПЕЈРОНОВА дефиниција – личност је
интегративно јединство човјека са свим
његовим трајним диференцираним
карактеристикама (интелигенција, карактер,
темперамент, конституција).
2. АЈЗЕНКОВА дефиниција – личност је мањевише чврста и трајна организација карактера,
темперамента, интелекта и физичке
конституције појединца која одређује његово
специфично прилагођавање средини.
1.
3. ОЛПОРТОВА дефиниција – личност је
динамичка организација оних психофизичких
система појединца који одређују његове особне
начине прилагођавања средини. Под системом
Олпорт подразумијева релативно трајне
карактеристике појединца које имају и своју
физиолошку основу.
4. НИКОЛА РОТ одређује личност као
ЈЕДИНСТВЕНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСОБИНА
КОЈА СЕ ФОРМИРА УЗАЈАМНИМ
ДЈЕЛОВАЊЕМ ОРГАНИЗМА И СОЦИЈАЛНЕ
СРЕДИНЕ.
ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ

С обзиром на схватања о структури, динамици и
развитку личности постоје три групе теорија:
1.БИОЛОГИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ,
2.ПЕРСОНАЛИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ,
3.СОЦИЈАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ.
2. Биологистичке теорије личности
Најпознатија биологистичка теорија је
ФРОЈДОВА теорија личности.
Фројд је покушао објаснити суштину личности
помоћу НЕСВЈЕСНОГ – Психички живот човјека
налик је леденом бријегу који плови морем. Као
што само мали дио бријега вири изнад површине,
а његова огромна маса се налази под водом, тако је
и од психичких процеса само незнатан дио
свјестан а огроман дио припада области
несвјесног (потиснуте идеје, жеље, представе).
* ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ – то је по Фројду покретачка снага, а
чине ју урођени инстинкти. Постоје двије групе инстиката:
1.Инстинкти
2.Инстинкт

живота (глад, жеђ и сексуални инстинкт),

смрти или деструктивни инстикт (разарачки инстикт).

* СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ – према Фројду структуру личности
чине:
1. ИД (оно) – тражи задовољавање инстиката по сваку
цијену. Ту спадају рефлекси (урођене аутоматске радње).
2. ЕГО – структурни дио личности који омогућава
задовољавање онога чему ид тежи (извршилац оног чему ид тежи).
3. СУПЕРЕГО ИЛИ НАД-ЈА се састоји од принципа, норми,
моралних прописа, идеала.
Фројд сматра да су ова три структурна дијела личности
међусобно повезана. БИОЛОШКУ КОМПОНЕНТУ чини ИД,
ПСИХОЛОШКУ КОМПОНЕНТУ чини ЕГО, а СОЦИЈАЛНУ
КОМПОНЕНТУ СУПЕРЕГО. Између ове три компоненте долази и
до “сукоба”.
* РАЗВИТАК ЛИЧНОСТИ – Личност у развитку
пролази кроз одређене стадијуме (данас ти
Фројдови стадијуми нису прихватљиви).
ЗНАЧАЈ ФРОЈДОВЕ ТЕОРИЈЕ:
1.Истакнут је динамички карактер личности,
2.Откривени су одбрамбени механизми.
СЛАБОСТИ ФРОЈДОВЕ ТЕОРИЈЕ:
1.Претјерано пренаглашавање улоге насљеђа
(занемарују средину и социјалне факторе),
2.Заблуде око постојања инстинкта смрти
(уништавање себе и других).
4. Персоналистичке теорије личности
Најпознатији представник ових теорија је Олпорт. У суштини
Олпортова теорија изражава посебност (особеност) сваког
појединца.
- ОЛПОРТОВА СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ – личност је
организација особина (својстава, црта). Особине се манифестују
у понашању или у томе што појединац на сличне ситуације
реагује на сличан начин. Олпорт разликује индивидуалне и опште
особине личности.
- ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ – особине личности имају
мотивациони карактер. Поред особина потребно је познавати
интенције појединца, његове жеље, аспирације, планове. Олпорт
посебан значај придаје појму “ЈА” или “проприум” (властитост) –
идентификовање себе у различитим ситуацијама, свијест о себи,
самопоштовање, рационално мишљење.
- Биолошки мотиви представљају регулаторе понашања код
дјетета. Постоје и функционални мотиви (ловац).
-РАЗВИТАК

ЛИЧНОСТИ – Личност се постепено развија процесом
диференцијације, интеграције, матурације (зрења), имитације и
других видова учења.
- Зрелу личност према Олпорту карактерише:
1.Проширење његовог “ја”,
2.Објективизација личности (процјењује и разумије себе) и
3.Јединствена животна филозофија.
Позитивне одреднице Олпортове теорије:
1.Истицање значаја и улоге свјесних фактора,
2.Сложеност мотивације и
3.Релативна досљедност у понашању.
Слабости Олпортове теорије:
1.Запостављање улоге средине и социјалних услова,
2.Негирање повезаности између понашања дјетета и одраслог
човјека,
3.Запостављање заједничког у личности а пренаглашавање
особености,
4.Пренаглашавање појма осамостаљености мотива.
4. Социјалне теорије личности
Новија педагошко-психолошко-социолошка
истраживања показују да социјална средина има
знатан утицај на формирање личности,
- Тај фактор у конституисању теорија личности у први
план истичу социјалне теорије,
- Постоји више социјалних теорија личности,
најпознатије су АДЛЕРОВА теорија и ФРОМОВА
теорија личности.
-
4.1. Адлерова теорија личности
Ова теорија заснована је на Адлеровом схватању да је основна
тежња личности тежња за СУПЕРИОРНОШЋУ или, како је
Адлер писао, вољом за моћи.
- Адлер сматра да је социјални интерес урођен и није стечен.
- Појединац стално осјећа своју несавршеност и неразвијеност па
зато и тежи да преовладава своју беспомоћност. То код личности
у социјалном окружењу развија ОСЈЕЋАЊЕ
ИНФЕРИОРНОСТИ.
- Појам инфериорности је један од најбитнијих Адлерових
појмова.
- Он истиче да та инфериорност не мора бити само негативна, јер
може бити снажна покретачка снага и појединца и човјечанства у
цјелини.
- Осјећање инфериорности може се претворити у “комплексе
инфериорности” што је тада негативна особина.
-
-Личност

је одређена у дјетињству. На то није
пресудно утицало насљеђе већ социјални фактори.
- Сваки појединац представља организацију мотива,
својстава, интереса и вриједности управљених према
одређеном циљу. Управо то Адлер назива “стваралачко
ја” и истиче јединственост понашања појединца.
-Адлер посебно наглашава да је човјек свјесно биће.
- Адлерова теорија не представља повезан систем у
схватању човјека. Она нема много нових идеја али има
доста неодређених термина.
- Адлерова теорија имала је велик утицај на даљње
токове развоја теорија личности, а посебно његово
схватање да је човјек по природи социјално биће,
спремно на сарадњу, на помоћ другима, али и биће
које се свјесно бори за властиту судбину.
4.2. Фромова теорија личности
-Фром

мисли да је основно осјећање човјека осјећање
осамљености и изолованости које је настало удаљавањем човјека
од природе.
- Фром наглашава да је човјек истовремено дио природе и да је
одвојен од ње, да је биће које има заједничког са животињским
прецима, али истовремено и специфично људско биће.
- У конципирању своје теорије Фром је пошао од потреба и
утврдио да постоји пет основних људских потреба:
1.Потреба за везаношћу,
2.Потреба за превазилажењем биолошке, животињске природе
или потреба за стваралаштвом и стварањем,
3.Потреба да се буде конкретна личност, да има свој идентитет и
да изражава јединственост.
4.Потреба да човјек нађе своје мјесто и своју улогу у свијету (да
буде дио друштва).
5.Потреба за основном оријентацијом (стални начин опажања,
разумијевања и објашњавања свијета).
-Свака

личност представља компромис између
људских потреба и захтијева друштва.
- Отуда Фром сматра да суштину личности чини
КАРАКТЕР који се формира прилагођавањем
условима живота у одређеном друштву.
- Према Фрому постоје двије врсте карактера:
а) индивидуални и
б) социјални карактер.
Значај Фромове теорије:
Фром је дао једно филозофско и социолошко
тумачење личности. У његовој теорији доминира
социјални фактор у формирању личности.
1 de 17

Recomendados

Frojd por
FrojdFrojd
FrojdAnita Kliment
8.2K vistas12 diapositivas
Psihologija тт por
Psihologija ттPsihologija тт
Psihologija ттProfpsiholog
1.6K vistas7 diapositivas
филозофија у апологетици и гностицизму копија por
филозофија у апологетици и гностицизму  копијафилозофија у апологетици и гностицизму  копија
филозофија у апологетици и гностицизму копијаfilozofskaazbuka
831 vistas25 diapositivas
кант и фихте 2 por
кант и фихте 2кант и фихте 2
кант и фихте 2filozofskaazbuka
999 vistas42 diapositivas
Predmet i grane psihologije por
Predmet i grane psihologije Predmet i grane psihologije
Predmet i grane psihologije snezanadjeric1
149 vistas10 diapositivas
Psihijatrija por
PsihijatrijaPsihijatrija
PsihijatrijaBranislavIlkic
470 vistas143 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ličnost, gimnazija por
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazijaProfpsiholog
6.8K vistas30 diapositivas
1 psihologija kao nauka por
1  psihologija kao nauka1  psihologija kao nauka
1 psihologija kao naukanenapavlicic
6.3K vistas12 diapositivas
филозофуја британских емпириста por
филозофуја британских емпиристафилозофуја британских емпириста
филозофуја британских емпиристаfilozofskaazbuka
582 vistas41 diapositivas
филозофија емпиризма por
филозофија емпиризмафилозофија емпиризма
филозофија емпиризмаfilozofskaazbuka
2.2K vistas35 diapositivas
космолошки период por
космолошки периодкосмолошки период
космолошки периодfilozofskaazbuka
2.6K vistas84 diapositivas
однос филозофије према миту, религији, уметности и науци por
однос филозофије према миту, религији, уметности и науциоднос филозофије према миту, религији, уметности и науци
однос филозофије према миту, религији, уметности и науциfilozofskaazbuka
3.4K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Ličnost, gimnazija por Profpsiholog
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
Profpsiholog6.8K vistas
1 psihologija kao nauka por nenapavlicic
1  psihologija kao nauka1  psihologija kao nauka
1 psihologija kao nauka
nenapavlicic6.3K vistas
филозофуја британских емпириста por filozofskaazbuka
филозофуја британских емпиристафилозофуја британских емпириста
филозофуја британских емпириста
filozofskaazbuka582 vistas
филозофија емпиризма por filozofskaazbuka
филозофија емпиризмафилозофија емпиризма
филозофија емпиризма
filozofskaazbuka2.2K vistas
космолошки период por filozofskaazbuka
космолошки периодкосмолошки период
космолошки период
filozofskaazbuka2.6K vistas
однос филозофије према миту, религији, уметности и науци por filozofskaazbuka
однос филозофије према миту, религији, уметности и науциоднос филозофије према миту, религији, уметности и науци
однос филозофије према миту, религији, уметности и науци
filozofskaazbuka3.4K vistas
име и појам филозофије por filozofskaazbuka
име и појам филозофијеиме и појам филозофије
име и појам филозофије
filozofskaazbuka1.9K vistas
основна филозофска питања и подручја истраживања por filozofskaazbuka
основна филозофска питања и подручја истраживањаосновна филозофска питања и подручја истраживања
основна филозофска питања и подручја истраживања
filozofskaazbuka2.6K vistas
Predmet i struktura licnosti por Profpsiholog
Predmet i struktura licnostiPredmet i struktura licnosti
Predmet i struktura licnosti
Profpsiholog776 vistas
људске побуде за филозофско истраживање por filozofskaazbuka
људске побуде за филозофско истраживањељудске побуде за филозофско истраживање
људске побуде за филозофско истраживање
filozofskaazbuka1.3K vistas
филозофија рационализма 2 por filozofskaazbuka
филозофија рационализма 2филозофија рационализма 2
филозофија рационализма 2
filozofskaazbuka1.8K vistas
френсис бекон (1561 1626) por filozofskaazbuka
френсис бекон (1561 1626)френсис бекон (1561 1626)
френсис бекон (1561 1626)
filozofskaazbuka932 vistas
религија појам елементи-функције1 por angelinabrankovic51
религија  појам елементи-функције1религија  појам елементи-функције1
религија појам елементи-функције1
angelinabrankovic517.5K vistas

Similar a didaktika i pedagogija

Osnove menadzmenta pitanja por
Osnove menadzmenta  pitanjaOsnove menadzmenta  pitanja
Osnove menadzmenta pitanjastevansek
27 vistas4 diapositivas
Osnove menadzmenta menadzment por
Osnove menadzmenta  menadzmentOsnove menadzmenta  menadzment
Osnove menadzmenta menadzmentstevansek
58 vistas4 diapositivas
09 Ličnost.pptx por
09 Ličnost.pptx09 Ličnost.pptx
09 Ličnost.pptxJelenaBogdanovi5
19 vistas10 diapositivas
Motivacija, II razred gimnazije por
Motivacija, II razred gimnazijeMotivacija, II razred gimnazije
Motivacija, II razred gimnazijeProfpsiholog
6.7K vistas30 diapositivas
Filogeneza i ontogeneza por
Filogeneza i ontogenezaFilogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogenezaMiconi doo
8.2K vistas6 diapositivas
Psihoze por
PsihozePsihoze
PsihozeAnita Kliment
4.8K vistas7 diapositivas

Similar a didaktika i pedagogija(20)

Osnove menadzmenta pitanja por stevansek
Osnove menadzmenta  pitanjaOsnove menadzmenta  pitanja
Osnove menadzmenta pitanja
stevansek27 vistas
Osnove menadzmenta menadzment por stevansek
Osnove menadzmenta  menadzmentOsnove menadzmenta  menadzment
Osnove menadzmenta menadzment
stevansek58 vistas
Motivacija, II razred gimnazije por Profpsiholog
Motivacija, II razred gimnazijeMotivacija, II razred gimnazije
Motivacija, II razred gimnazije
Profpsiholog6.7K vistas
Filogeneza i ontogeneza por Miconi doo
Filogeneza i ontogenezaFilogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogeneza
Miconi doo8.2K vistas
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame... por Milica Tušup
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame...
Milica Tušup483 vistas
Motivacija - pregled različitih aspekata por Simonida Vukobrat
Motivacija - pregled različitih aspekataMotivacija - pregled različitih aspekata
Motivacija - pregled različitih aspekata
Simonida Vukobrat4.2K vistas
Seminarski diplomski ljudska destruktivnost por borises
Seminarski diplomski ljudska destruktivnostSeminarski diplomski ljudska destruktivnost
Seminarski diplomski ljudska destruktivnost
borises10 vistas
Učenje i viši kognitivni procesi 7. Simboličke funkcije, I Deo: Koncepti, kat... por Goran S. Milovanovic
Učenje i viši kognitivni procesi 7. Simboličke funkcije, I Deo: Koncepti, kat...Učenje i viši kognitivni procesi 7. Simboličke funkcije, I Deo: Koncepti, kat...
Učenje i viši kognitivni procesi 7. Simboličke funkcije, I Deo: Koncepti, kat...
Goran S. Milovanovic1.2K vistas
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b. por metodicar4
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.
Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.
metodicar48.6K vistas
Psihologija M;arija Milosavljevic VII2 por dulovci
Psihologija M;arija Milosavljevic VII2Psihologija M;arija Milosavljevic VII2
Psihologija M;arija Milosavljevic VII2
dulovci502 vistas
Tema 3. por A. D.
Tema 3.Tema 3.
Tema 3.
A. D.670 vistas
Prezentacija o predmetu psihologije, TT i K por Profpsiholog
Prezentacija o predmetu psihologije, TT i KPrezentacija o predmetu psihologije, TT i K
Prezentacija o predmetu psihologije, TT i K
Profpsiholog1.5K vistas
хеленистичко римска филозофија por filozofskaazbuka
хеленистичко римска филозофијахеленистичко римска филозофија
хеленистичко римска филозофија
filozofskaazbuka1.7K vistas

Más de A. D.

тема 8 por
тема 8тема 8
тема 8A. D.
602 vistas15 diapositivas
тема 10. por
тема 10.тема 10.
тема 10.A. D.
359 vistas6 diapositivas
тема 7. por
тема 7.тема 7.
тема 7.A. D.
445 vistas8 diapositivas
Tema 6. por
Tema 6.Tema 6.
Tema 6.A. D.
936 vistas33 diapositivas
тема 11. por
тема 11.тема 11.
тема 11.A. D.
286 vistas6 diapositivas
Ucenje psihologija por
Ucenje  psihologijaUcenje  psihologija
Ucenje psihologijaA. D.
6.9K vistas2 diapositivas

Más de A. D.(18)

тема 8 por A. D.
тема 8тема 8
тема 8
A. D.602 vistas
тема 10. por A. D.
тема 10.тема 10.
тема 10.
A. D.359 vistas
тема 7. por A. D.
тема 7.тема 7.
тема 7.
A. D.445 vistas
Tema 6. por A. D.
Tema 6.Tema 6.
Tema 6.
A. D.936 vistas
тема 11. por A. D.
тема 11.тема 11.
тема 11.
A. D.286 vistas
Ucenje psihologija por A. D.
Ucenje  psihologijaUcenje  psihologija
Ucenje psihologija
A. D.6.9K vistas
Pamcenje zaboravljanje prezentacija por A. D.
Pamcenje zaboravljanje prezentacijaPamcenje zaboravljanje prezentacija
Pamcenje zaboravljanje prezentacija
A. D.4.6K vistas
Misljenje prezentacija por A. D.
Misljenje prezentacijaMisljenje prezentacija
Misljenje prezentacija
A. D.6.2K vistas
Ucenjeprezent por A. D.
UcenjeprezentUcenjeprezent
Ucenjeprezent
A. D.1.1K vistas
Tema 5. por A. D.
Tema 5.Tema 5.
Tema 5.
A. D.258 vistas
Tema 2. por A. D.
Tema 2.Tema 2.
Tema 2.
A. D.211 vistas
Tema 1. por A. D.
Tema 1.Tema 1.
Tema 1.
A. D.736 vistas
Psihzivotpreyent por A. D.
PsihzivotpreyentPsihzivotpreyent
Psihzivotpreyent
A. D.232 vistas
Psiholskoleipravciprezent por A. D.
PsiholskoleipravciprezentPsiholskoleipravciprezent
Psiholskoleipravciprezent
A. D.674 vistas
Predmetzadaciprezent por A. D.
PredmetzadaciprezentPredmetzadaciprezent
Predmetzadaciprezent
A. D.387 vistas
Osnovi pedagogije por A. D.
Osnovi pedagogijeOsnovi pedagogije
Osnovi pedagogije
A. D.1.8K vistas
Metodeprezent por A. D.
MetodeprezentMetodeprezent
Metodeprezent
A. D.377 vistas
Barn lær-skole-tekst-boskro-ser por A. D.
Barn lær-skole-tekst-boskro-serBarn lær-skole-tekst-boskro-ser
Barn lær-skole-tekst-boskro-ser
A. D.1.8K vistas

Último

ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas9 diapositivas
ICKV2-L1.pptx por
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptxAleksandarSpasic5
9 vistas5 diapositivas
IT8-L3.pptx por
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptxAleksandarSpasic5
10 vistas16 diapositivas
09. -10. WHILE PETLJA.pptx por
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
14 vistas12 diapositivas
ICKV4-L1.pptx por
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas3 diapositivas
ICKV2-L6.pptx por
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas1 diapositiva

Último(20)

didaktika i pedagogija

 • 1. Тема бр.4. ЛИЧНОСТ У ЦЕНТРУ ВАСПИТАЊА Др Драго Бранковић Филозофски факултет Бања Лука
 • 2. Питања: Психолошко-педагошка одређења појма личност 2. Биологистичке теорије личности 3. Персоналистичке теорије личности 4. Социјалне теорије личности 1.
 • 3. 1. Психолошко-педагошка одређења појма личност 1. Постоји велики број различитих терминолошкопојмовних одређења појма личност (Олпорт је прикупио преко 50 група различитих дефиниција), 2. Поједине дефиниције одређују личност само са правног, филозофског или теолошког аспекта, 3. Термин “ЛИЧНОСТ” означава “изглед некога” – постоји и синоним за термин личност – “персона”, 4. Поједине дефиниције личности обухватају само унутрашњу страну личности,
 • 4. 5. Неке дефиниције узимају у обзир само мотиве, друге навике, треће мотивационе особине и особине темперамента, четврте способности, 6. Критичка анализа таквих дефиницја показује да су у њима уграђена три момента: а) ЈЕДИНСТВО (интегритет личности), б) ЈЕДИНСТВЕНОСТ (особеност личности) и в) релативна ДОСЉЕДНОСТ У ПОНАШАЊУ.
 • 5. Најпознатије психолошке дефиниције личности ПЕЈРОНОВА дефиниција – личност је интегративно јединство човјека са свим његовим трајним диференцираним карактеристикама (интелигенција, карактер, темперамент, конституција). 2. АЈЗЕНКОВА дефиниција – личност је мањевише чврста и трајна организација карактера, темперамента, интелекта и физичке конституције појединца која одређује његово специфично прилагођавање средини. 1.
 • 6. 3. ОЛПОРТОВА дефиниција – личност је динамичка организација оних психофизичких система појединца који одређују његове особне начине прилагођавања средини. Под системом Олпорт подразумијева релативно трајне карактеристике појединца које имају и своју физиолошку основу. 4. НИКОЛА РОТ одређује личност као ЈЕДИНСТВЕНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ОСОБИНА КОЈА СЕ ФОРМИРА УЗАЈАМНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ ОРГАНИЗМА И СОЦИЈАЛНЕ СРЕДИНЕ.
 • 7. ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ С обзиром на схватања о структури, динамици и развитку личности постоје три групе теорија: 1.БИОЛОГИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ, 2.ПЕРСОНАЛИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ, 3.СОЦИЈАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ.
 • 8. 2. Биологистичке теорије личности Најпознатија биологистичка теорија је ФРОЈДОВА теорија личности. Фројд је покушао објаснити суштину личности помоћу НЕСВЈЕСНОГ – Психички живот човјека налик је леденом бријегу који плови морем. Као што само мали дио бријега вири изнад површине, а његова огромна маса се налази под водом, тако је и од психичких процеса само незнатан дио свјестан а огроман дио припада области несвјесног (потиснуте идеје, жеље, представе).
 • 9. * ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ – то је по Фројду покретачка снага, а чине ју урођени инстинкти. Постоје двије групе инстиката: 1.Инстинкти 2.Инстинкт живота (глад, жеђ и сексуални инстинкт), смрти или деструктивни инстикт (разарачки инстикт). * СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ – према Фројду структуру личности чине: 1. ИД (оно) – тражи задовољавање инстиката по сваку цијену. Ту спадају рефлекси (урођене аутоматске радње). 2. ЕГО – структурни дио личности који омогућава задовољавање онога чему ид тежи (извршилац оног чему ид тежи). 3. СУПЕРЕГО ИЛИ НАД-ЈА се састоји од принципа, норми, моралних прописа, идеала. Фројд сматра да су ова три структурна дијела личности међусобно повезана. БИОЛОШКУ КОМПОНЕНТУ чини ИД, ПСИХОЛОШКУ КОМПОНЕНТУ чини ЕГО, а СОЦИЈАЛНУ КОМПОНЕНТУ СУПЕРЕГО. Између ове три компоненте долази и до “сукоба”.
 • 10. * РАЗВИТАК ЛИЧНОСТИ – Личност у развитку пролази кроз одређене стадијуме (данас ти Фројдови стадијуми нису прихватљиви). ЗНАЧАЈ ФРОЈДОВЕ ТЕОРИЈЕ: 1.Истакнут је динамички карактер личности, 2.Откривени су одбрамбени механизми. СЛАБОСТИ ФРОЈДОВЕ ТЕОРИЈЕ: 1.Претјерано пренаглашавање улоге насљеђа (занемарују средину и социјалне факторе), 2.Заблуде око постојања инстинкта смрти (уништавање себе и других).
 • 11. 4. Персоналистичке теорије личности Најпознатији представник ових теорија је Олпорт. У суштини Олпортова теорија изражава посебност (особеност) сваког појединца. - ОЛПОРТОВА СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ – личност је организација особина (својстава, црта). Особине се манифестују у понашању или у томе што појединац на сличне ситуације реагује на сличан начин. Олпорт разликује индивидуалне и опште особине личности. - ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ – особине личности имају мотивациони карактер. Поред особина потребно је познавати интенције појединца, његове жеље, аспирације, планове. Олпорт посебан значај придаје појму “ЈА” или “проприум” (властитост) – идентификовање себе у различитим ситуацијама, свијест о себи, самопоштовање, рационално мишљење. - Биолошки мотиви представљају регулаторе понашања код дјетета. Постоје и функционални мотиви (ловац).
 • 12. -РАЗВИТАК ЛИЧНОСТИ – Личност се постепено развија процесом диференцијације, интеграције, матурације (зрења), имитације и других видова учења. - Зрелу личност према Олпорту карактерише: 1.Проширење његовог “ја”, 2.Објективизација личности (процјењује и разумије себе) и 3.Јединствена животна филозофија. Позитивне одреднице Олпортове теорије: 1.Истицање значаја и улоге свјесних фактора, 2.Сложеност мотивације и 3.Релативна досљедност у понашању. Слабости Олпортове теорије: 1.Запостављање улоге средине и социјалних услова, 2.Негирање повезаности између понашања дјетета и одраслог човјека, 3.Запостављање заједничког у личности а пренаглашавање особености, 4.Пренаглашавање појма осамостаљености мотива.
 • 13. 4. Социјалне теорије личности Новија педагошко-психолошко-социолошка истраживања показују да социјална средина има знатан утицај на формирање личности, - Тај фактор у конституисању теорија личности у први план истичу социјалне теорије, - Постоји више социјалних теорија личности, најпознатије су АДЛЕРОВА теорија и ФРОМОВА теорија личности. -
 • 14. 4.1. Адлерова теорија личности Ова теорија заснована је на Адлеровом схватању да је основна тежња личности тежња за СУПЕРИОРНОШЋУ или, како је Адлер писао, вољом за моћи. - Адлер сматра да је социјални интерес урођен и није стечен. - Појединац стално осјећа своју несавршеност и неразвијеност па зато и тежи да преовладава своју беспомоћност. То код личности у социјалном окружењу развија ОСЈЕЋАЊЕ ИНФЕРИОРНОСТИ. - Појам инфериорности је један од најбитнијих Адлерових појмова. - Он истиче да та инфериорност не мора бити само негативна, јер може бити снажна покретачка снага и појединца и човјечанства у цјелини. - Осјећање инфериорности може се претворити у “комплексе инфериорности” што је тада негативна особина. -
 • 15. -Личност је одређена у дјетињству. На то није пресудно утицало насљеђе већ социјални фактори. - Сваки појединац представља организацију мотива, својстава, интереса и вриједности управљених према одређеном циљу. Управо то Адлер назива “стваралачко ја” и истиче јединственост понашања појединца. -Адлер посебно наглашава да је човјек свјесно биће. - Адлерова теорија не представља повезан систем у схватању човјека. Она нема много нових идеја али има доста неодређених термина. - Адлерова теорија имала је велик утицај на даљње токове развоја теорија личности, а посебно његово схватање да је човјек по природи социјално биће, спремно на сарадњу, на помоћ другима, али и биће које се свјесно бори за властиту судбину.
 • 16. 4.2. Фромова теорија личности -Фром мисли да је основно осјећање човјека осјећање осамљености и изолованости које је настало удаљавањем човјека од природе. - Фром наглашава да је човјек истовремено дио природе и да је одвојен од ње, да је биће које има заједничког са животињским прецима, али истовремено и специфично људско биће. - У конципирању своје теорије Фром је пошао од потреба и утврдио да постоји пет основних људских потреба: 1.Потреба за везаношћу, 2.Потреба за превазилажењем биолошке, животињске природе или потреба за стваралаштвом и стварањем, 3.Потреба да се буде конкретна личност, да има свој идентитет и да изражава јединственост. 4.Потреба да човјек нађе своје мјесто и своју улогу у свијету (да буде дио друштва). 5.Потреба за основном оријентацијом (стални начин опажања, разумијевања и објашњавања свијета).
 • 17. -Свака личност представља компромис између људских потреба и захтијева друштва. - Отуда Фром сматра да суштину личности чини КАРАКТЕР који се формира прилагођавањем условима живота у одређеном друштву. - Према Фрому постоје двије врсте карактера: а) индивидуални и б) социјални карактер. Значај Фромове теорије: Фром је дао једно филозофско и социолошко тумачење личности. У његовој теорији доминира социјални фактор у формирању личности.