Epistolie 3

1
Epistolia Domnului nostru
Iisus Hristos ce ne-a trimis-
o Dumnezeu din cer [1]               de Gavriil STIHARUL
       Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/
2


Versificare inspirată din "Legenda Duminicii" sau "Epistolia lui Hristos
pentru paza Duminicii", considerată a fi cel mai vechi text scris în limba
română dintre cele păstrate, tălmăcit din limba slavonă în anul 1391 sau
1392 de către călugării copişti de la Mănăstirea Săpânţa-Peri din
Maramureş [2]. Folosindu-se de alt izvod, în secolul al XVI-lea, preotul
ortodox Grigore din Măhaci [3] tălmăceşte la rândul lui "Epistolia..." şi o
repune în circulaţie, ca lucrare misionară pentru respectarea Sfintei
Duminici:

Acum blagosloviţi,
Fraţi creştini şi părinţi,
Căci din cer a căzut,
S-a spart şi desfăcut,
Piatră mică şi grea,
Cu un răvaş în ea,
Scris cu slove sfinte
De învăţăminte [4].
Şi-n el Domnul mustra
Pre creştini şi zicea :
"Pre voi sunt mâniat,
Căci nu m-aţi ascultat
Şi nu v-aţi pocăit
Precum v-am poruncit.
Cuvântul ce l-am scris,
Pre care l-am trimis,
Voi l-aţi nesocotit
Şi nu v-aţi pocăit.
Şi Duminica mea [5],
Dată spre a şedea,
Voi nu aţi păzit-o
Şi aţi nesocotit-o.
Pentru greul păcat
Eu m-am mâniat,
Trimis-am ierni grele,
Cu viscole-n ele,
Şi geruri cumplite,
Dar n-aţi luat aminte [6].
Dar pentru maica mea,
Ce pentru voi plângea,
Prăpădul l-am curmat,
De voi m-am îndurat
3


Şi nu v-am pedepsit
Cu focul cel cumplit.
De nu vă întoarceţi
Şi să nu mai faceţi
Păcate pre pământ:
Să nu mai suduiţi
Pre preoţi şi părinţi,
Voi da ploaie cu foc
Dincolo de soroc.
În luna Făurar
Veţi plânge cu amar
Şi-n luna lui Prier
Fi-va spuză din cer [7]
De veţi striga la morţi :
Ieşiţi din mormânt toţi
Să intram noi, cei vii,
Cei loviţi de stihii,
Ieşiţi, oseminte,
Ieşiţi din morminte,
Veniţi să ne scăpaţi
Pre noi cei blestemaţi !
Vai de cel ce-mi strică
Sfânta Duminică
Şi nu o cinsteşte,
Şi-o nesocoteşte !
Căci e adevărat:
În ea am înviat
Şi în ea a venit
Gavriil ce a vestit
Mântuitor cuvânt
De la Duhul Cel Sfânt ;
Precum s-a prorocit
Fecioara a zămislit".
Acum blagosloviţi [8],
Fraţi creştini şi părinţi,
Pre popa duhovnic,
Smerit pravoslavnic,
Pre vrednicul tălmaci,
Preotul din Măhaci,
Care a izbândit,
4


Care a tălmacit
Din graiul slavonesc
Pre graiul românesc,
Şi pre misionarul,
Gavriil Stiharul,
Care a stihuit
Pre stih potrivit !
Ferice să fie
De cel ce o scrie,
De cel ce-o trimite
Şi-o dă înainte,
Pentru pocăinţă
Şi spre folosinţă !
Dar fi-va în păcat
Cel ce-i învârtoşat,
Ce n-o va izvodi [9],
La creştini spre a fi [10]!

Note
__________________________________________________

1. "Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce (ne-) a trimis-o Dumnezeu din Cer",
care mai poartă şi denumirea de " Epistolie din Cer pentru respectarea Zilei
Domnului (sau a Duminicii)", "Epistolia lui Hristos pentru paza Duminicii" sau
"Legenda Duminicii", este un text apocrif, ce face parte din categoria aşa-
numitelor "Scrisori trimise din Cer".
2. După unii cercetători, "Legenda Duminicii" este cel mai vechi text scris în
limba română. Acesta a fost tradus în anul 1391 de către călugării copişti de la
Mănăstirea Săpânţa-Peri din Maramureş. Aici funcţiona o renumită şcoală de
caligrafie, ctitorită de egumenul Pahomie, unde au fost traduse, printre altele,
"Psaltirea", "Apostolul" şi "Evanghelia" ( cf. Ieromonah Ioanichie Bălan, "Vetre de
sihăstrie românească", Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti – 1982).
Mănăstirea, cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail, a avut parte de o soartă
vitregă : "În secolele XVI şi mai ales XVII, mănastirea Peri este grav îngrădită şi
până la urma distrusă de prozelitismul oficial calvin" (cf. Ieromonah Ioanichie
Bălan, ibidem).
Textul, care se găseşte inserat în "Sbornicul de la Ieud", redactat probabil în anul
1630, "unul dintre cele mai valoroase texte prin structurile de limbă şi prin
ingenuitatea şi prospeţimea expresiei de tip viu popular în forme vechi", este o
copie după o traducere anterioară.
3. Începând din secolul al XVI-lea, Biserica Ortodoxă din Transilvania se
confruntă cu prozelitismul oficial calvin, ce va duce mai târziu la distrugerea
5


multor mănăstiri, printre care şi mănăstirea Săpânţa Peri, mai sus amintită.
Prozelitismul agresiv va da naştere unei reacţii pe măsură din partea ierarhiei
ortodoxe, atât în Transilvania, cât şi în Moldova şi Ţara Românească. Astfel,
Sfântul Ierarh Varlaam (n. 1580/1585? - d. 1657), Mitropolit al Moldovei,
redactează o lucrare de 339 de pagini, intitulată "Şapte Taine ale Bisericii", care
era menită să apere temeiurile credinţei ortodoxe împotriva calvinilor din
Transilvania, ce nu recunoşteau cele şapte Taine, şi o tipăreşte la Iaşi, în anul
1644.
În anul 1642, conducătorii calvini ai Transilvaniei au publicat un catehism la Alba
Iulia. Sfântul Ierarh Varlaam convoacă un sobor al ierarhilor din Moldova şi Ţara
Românească, pentru a lua atitudine împotriva acestui catehism. Soborul s-a
întrunit în anul 1644, la Iaşi sau, probabil, la Suceava. El a avut misiunea de a
aproba răspunsul întocmit de mitropolitul Varlaam la catehismul din 1642.
Lucrarea, care se va numi : "Răspunsul împotriva Catihismusului calvinesc", se
adresa, în primul rând, credincioşilor din Transilvania. În lucrare sunt combătute
principalele învăţături calvine, dezvoltând învăţătura ortodoxă despre "Sfânta
Scriptură", credinţă şi faptele bune, Biserică, Taine, cinstirea sfinţilor şi a
icoanelor etc.
Din unitarianism se desprinde o mişcarea pentru ţinerea sabatului, numită
mişcarea sabateriană (sâmbetistă). Autorul ei a fost Andreas Eossi de Szent-
Ersebet, nobil unitarian bogat, care a deţinut trei sate şi un număr mare de moşii
în Odorheiul Secuiesc. În ciuda persecuţiilor oficiale, mişcarea, care s-a
transformat ulterior în sectă, s-a răspăndit foarte repede, făcând numeroşi
prozeliţi. Probabil, ca o reacţie împotriva acestei mişcări, preotul ortodox din
Mihaciu (azi Mihăceni, judeţul Alba) realizează o serie de traduceri din limba
slavonă ale unor apocrife, printre care şi "Epistolia..." Preotul din Mihaciu, care
se va numi el însuşi "Popa Grigore din Măhaci", vede probabil în aceasta un
manifest misionar pentru respectarea Duminicii, ca sfântă zi de odihnă, conform
învăţăturii dreptei credinţe.
4. Unele redacţiuni vorbesc depre Ioanichie, patriarhul Ierusalimului, care a
descifrat mesajul din epistolie: "Pentru aceasta eu, loanichie, patriarhul sfintei
cetăţi a Ierusalimului, cu ajutorul Tatălului şi al Sfântului Duh, Troiţei celei de o
fiinţă şi nedespărţită, m-am învrednicit de v-am dezlegat aceste dumnezeieşti
cuvinte care au fost întru aceasta" (cf. redacţiunea de colportaj actuală).
5. Odată cu generalizarea creştinismului în Imperiul Roman, ziua de Duminică,
ca zi sfânta şi de odihnă, ajunge sa ia locul sâmbetei. Cu toate acestea, sâmbăta
nu a fost întru totul abandonată. Astfel, oamenii simpli din Friaul, nordul Italiei,
continuau să ţină sâmbăta. De asemenea, începând din secolul al II-lea,
sâmbăta era ţinută de către Biserica Culdee din Scoţia, precum şi de către alte
biserici. "Epistolia…" a fost redactată după anul 313, anul legalizării Bisericii,
întâi în limba latină, apoi a fost tradusă în elineşte, precum şi în celelalte limbi
europene din acea vreme, şi a început să circule cu succes. Primele atestări
privind "Epistolia…" le avem din secolul al V-lea. Astfel, se spune că, în anul 583,
în Ibiza (în limba autohtonă Eivissa), o insulă care aparţine Spaniei, situată în
vestul Mării Mediterane, fâcând parte din insulele Baleare, "Epistolia…" ar fi
căzut din cer şi ar fi îndemnat pe creştini la respectarea zilei de Duminică.
6


Episcopul de Ibiza, Vincent, a declarat scrisoarea ca autentică şi a acceptat-o. În
schimb, Episcopul de Cartagina, examinând-o, s-a declarat uimit cum "cineva
poate accepta profeţii noi". Din această cauză, episcopul de Ibiza a fost destituit.
În Evul Mediu a circulat o legendă, conform căreia Theodoton, adjunctul papei, a
văzut deasupra mulţimii adunate în Bazilica Sfântul Petru din Roma o epistolă
suspendată în aer. Atunci, 47.000 de oameni s-au căit de păcate. În anul 1846,
în Boemia, o apariţie similară a cutremurat o mulţime de oameni, iar mulţi preoţi
au crezut în ea.
6. În secolul al XIII-lea şi secolul al XIV-lea au loc o serie de evenimente care vor
da un puternic avânt cultului "Epistoliei...": "Pe lângă marile crize care au zguduit
Biserica apuseană, secolul al XIV-lea se caracterizează printr-o serie de
calamităţi şi flageluri cosmice : comete, eclipse de soare, inundaţii şi, mai ales,
din 1347, groaznica epidemie de ciumă, «Moartea Neagră». În speranţa de a-l
putea îndupleca pe Dumnezeu, se înmulţesc procesiunile de flagelanţi. E vorba
de o mişcare populară care parcurge traseul caracteristic : de la pietate la
heterodoxie" (cf. Mircea Eliade, "Istoria credinţelor şi ideilor religioase", Editura
Ştiinţifica şi Enciclopedică, Bucureşti -1988).
Se creează, aşadar, o atmosferă de disperare colectivă : "De altfel, epoca pare
obesedată de moarte şi de suferinţele ce-l aşteaptă pe defunct în lumea de
dincolo. Moartea impresiona imaginaţia contemporanilor mai mult decât speranţa
învierii " (cf. Mircea Eliade, ibidem). Ca să ispăşească păcatele lumii, grupuri de
laici parcurg satele şi oraşele, biciuindu-se cu asemenea violenţă, încât trupul lor
devenea o masă umflată de carne vânată. Aceştia au fost numiţi biciuitori
(flagelanţi). Ei îşi fac apariţia pe la anul 1260, anul când, după profeţia lui
Gioacchino da Fiore, trebuia să înceapă a şaptea epocă a Bisericii şi se
prezentau ca o mişcare reformatoare, care a îmbrăcat haina căinţei. Primii
flagelanţi pornesc din Perugia şi se răspândesc apoi în Polonia şi Ungaria (cf.
Mircea Eliade, ibidem). Flagelanţii au fost cei care au pus în circulaţie teoria
conform căreia Dumnezeu îi pedepseşte pe oameni cu Moartea Neagră din
cauza nerespectării Duminicii ca zi de odihnă şi pledau pentru repaus absolut în
această zi. Cf. şi Moses Gaster, "Literatura populară română", Ed. Minerva,
Bucureşti 1983 : "Acestă prelucrare o atribuie Veselovski sectei flagelanţilor din
sec. al XIII-lea. Atuncea mişcarea reformatorie ia caracterul « căinţei » şi atunci
apar pe la 1269, biciuitorii (flagelanţii) ce se biciuiau pentru ispăşirea
păcatelor(...) Ziua principală a lor a fost, după mărturia tuturor scriitorilor
contimpurani, duminica (...) Într-adevăr, s-a publicat o « epistolie » lătinească din
secolul al XIV-lea de către Stumpf, luată din cronica franceză a lui Nangis, unde
se află imediat după relaţiunea sa despre flagelanţi".
7. Cf. "Manuscrisul de la Ieud": "Şi voiu a vea a face în luna lui făurar (februarie –
n.n.) 11 dzile întunerecu mare, şi se vor giunghea soţ cu soţ întru tunerec. Şi voiu
avea a ploa în luna lui prier (aprilie - n.n.) în şaptesprezeace dzile, în loc de ploie,
sânge şi foc şi spudză, ca să se pustiiască viile voastre ".
8. În versificare de faţă, a fost ignorat textul din original care conţine şi un
blestem : "Şi blestemat să fie acel om care va lucra de Sâmbătă seara până Luni
la răsăritul soarelui, sau cine va face păcate în acea vreme" (cf. redacţiunea de
colportaj actuală). "Blăstamat să fie omul acela ce nu-şi va lăsa lucru[rele] saile
7


den sîmbată den al noole ceas, ce lucrează pînă luni în răsăritul soarelui. De
nemica să nu se atingă ! (cf. "Manuscrisul de la Ieud"). "Şi proclet să fie omul ce
nu-şi va lăsa lucrul sîmbăta, la al nouălea ceas, până luni la răsăritul soarelui"
(cf. redacţiunea Moses Gaster).
9. Cf. redacţiunea de colportaj actuală: "Iar vai de preotul sau de călugărul sau
dascălul sau diaconul care nu o va citi înaintea oamenilor şi să o scrie şi să o
aibe tot omul în casa sa şi să o trimeată şi pe unde nu va fi, că de mare folos
este în casa omului; iar vai de acela ce o va scrie şi va lipsi vreun cuvânt dintr-
însa ". Cf. şi redacţiunea Moses Gaster: "Şi să fie proclet popa ce nu va priimi şi
nu va ceti înaintea soborului această scriptură şi trimitere din Ierusalim, iar cine
va scrie şi va ceti aceasta epistolie îi va ierta Dumnezeu păcatele".
10. Orice creştin trebuie să ţină în casă o copie a acestei epistolii :"Iară de mare
folos va fi acelui om în casa sa; îi va dărui Dumnezeu împărăţia Sa; a Căruia
este stăpânirea şi puterea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în veci nesfârşit.
Amin" (cf. redacţiunea de colportaj actuală).

Recomendados

Sfantul Ioan Damaschin_dogmatica por
Sfantul Ioan Damaschin_dogmaticaSfantul Ioan Damaschin_dogmatica
Sfantul Ioan Damaschin_dogmaticaadyesp
766 vistas176 diapositivas
Sfantul Ioan Maximovici_ Predici si indrumari duhovnicesti por
Sfantul Ioan Maximovici_ Predici si indrumari duhovnicestiSfantul Ioan Maximovici_ Predici si indrumari duhovnicesti
Sfantul Ioan Maximovici_ Predici si indrumari duhovnicestiadyesp
803 vistas144 diapositivas
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese. por
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.
Sfantul Ioan Casian _ Scrieri alese.adyesp
1.9K vistas900 diapositivas
Sfantul Maxim Marturisitorul _ Scrieri vol.2 por
Sfantul Maxim Marturisitorul _ Scrieri vol.2Sfantul Maxim Marturisitorul _ Scrieri vol.2
Sfantul Maxim Marturisitorul _ Scrieri vol.2adyesp
1.9K vistas366 diapositivas
Sfantul Maxim Marturisitorul _Scrieri Vol1 por
Sfantul Maxim Marturisitorul _Scrieri Vol1Sfantul Maxim Marturisitorul _Scrieri Vol1
Sfantul Maxim Marturisitorul _Scrieri Vol1adyesp
758 vistas370 diapositivas
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălan por
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie BălanPatericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălan
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălanadyesp
775 vistas838 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.II por
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.IIGrigorie de Nyssa _ Scrieri vol.II
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.IIadyesp
1.8K vistas238 diapositivas
1903 1904 bor por
1903 1904 bor1903 1904 bor
1903 1904 borDalv Alem
2K vistas1457 diapositivas
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismul por
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismulPr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismul
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismulDanMarian3
165 vistas79 diapositivas
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smereniei por
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smerenieiSfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smereniei
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smerenieiadyesp
1.6K vistas306 diapositivas
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1 por
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1adyesp
749 vistas478 diapositivas
Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei I si II catre Corinteni por
 Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei  I si II  catre Corinteni Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei  I si II  catre Corinteni
Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei I si II catre Corinteniadyesp
4.5K vistas428 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.II por adyesp
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.IIGrigorie de Nyssa _ Scrieri vol.II
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.II
adyesp1.8K vistas
1903 1904 bor por Dalv Alem
1903 1904 bor1903 1904 bor
1903 1904 bor
Dalv Alem2K vistas
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismul por DanMarian3
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismulPr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismul
Pr.Epifanie Teodoropulos-Cele doua extreme. ecumenismul si stilismul
DanMarian3165 vistas
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smereniei por adyesp
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smerenieiSfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smereniei
Sfantul Siluan Athonitul_intre iadul deznadejdii si iadul smereniei
adyesp1.6K vistas
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1 por adyesp
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1
Grigorie de Nyssa _ Scrieri vol.1
adyesp749 vistas
Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei I si II catre Corinteni por adyesp
 Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei  I si II  catre Corinteni Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei  I si II  catre Corinteni
Sf Teofilact al Bulgariei-Talcuirea Epistolei I si II catre Corinteni
adyesp4.5K vistas
1898 08 por Dalv Alem
1898 081898 08
1898 08
Dalv Alem670 vistas
Sf.Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea Faptelor sfintilor apostoli. por adyesp
Sf.Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea Faptelor sfintilor apostoli.Sf.Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea Faptelor sfintilor apostoli.
Sf.Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea Faptelor sfintilor apostoli.
adyesp4.3K vistas
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer) por billydean
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
billydean3K vistas
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Filipeni a Sfântului ap... por Stea emy
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Filipeni a Sfântului ap...Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Filipeni a Sfântului ap...
Sfântul Ioan Gură de Aur - Tâlcuiri la Epistola către Filipeni a Sfântului ap...
Stea emy196 vistas
Cleopa Ilie _Despre credinta ortodoxa por adyesp
Cleopa Ilie _Despre credinta ortodoxaCleopa Ilie _Despre credinta ortodoxa
Cleopa Ilie _Despre credinta ortodoxa
adyesp1.4K vistas

Similar a Epistolie 3

Crestinismul parintilor por
Crestinismul parintilorCrestinismul parintilor
Crestinismul parintilorPaul Androne
973 vistas436 diapositivas
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie Capadocianul por
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie CapadocianulCuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie Capadocianul
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie CapadocianulStea emy
16 vistas74 diapositivas
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da) por
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)Daniel Dorobantu
281 vistas8 diapositivas
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai) por
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)Stea emy
47 vistas93 diapositivas
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al Nouasprezecelea por
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al NouasprezeceleaAntonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al Nouasprezecelea
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al NouasprezeceleaFilip Horatiu
745 vistas13 diapositivas
Antim ivireanu131 por
Antim ivireanu131Antim ivireanu131
Antim ivireanu131Puntel Petronela
1.8K vistas154 diapositivas

Similar a Epistolie 3(20)

Crestinismul parintilor por Paul Androne
Crestinismul parintilorCrestinismul parintilor
Crestinismul parintilor
Paul Androne973 vistas
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie Capadocianul por Stea emy
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie CapadocianulCuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie Capadocianul
Cuviosul Paisie Aghioritul - Sfântul Arsenie Capadocianul
Stea emy16 vistas
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da) por Daniel Dorobantu
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)
Epistolie Pentru Cinstire Patimilor Mantuitorului Pe Drumul Crucii Da)
Daniel Dorobantu281 vistas
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai) por Stea emy
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)
Sfinţii apostoli Andronic şi Iunia (17 mai)
Stea emy47 vistas
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al Nouasprezecelea por Filip Horatiu
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al NouasprezeceleaAntonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al Nouasprezecelea
Antonie Ieromonahul Cuviosi Parinti Athoniti Ai Veacului Al Nouasprezecelea
Filip Horatiu745 vistas
Prezentare colaborativa por bratu nic
Prezentare colaborativa Prezentare colaborativa
Prezentare colaborativa
bratu nic78 vistas
1893 11 por Dalv Alem
1893 111893 11
1893 11
Dalv Alem657 vistas
1902 06 por Dalv Alem
1902 061902 06
1902 06
Dalv Alem822 vistas
Sfanta manastire paraklitu _Despre cum s-a facut papa pe sine imparat-si-dumn... por adyesp
Sfanta manastire paraklitu _Despre cum s-a facut papa pe sine imparat-si-dumn...Sfanta manastire paraklitu _Despre cum s-a facut papa pe sine imparat-si-dumn...
Sfanta manastire paraklitu _Despre cum s-a facut papa pe sine imparat-si-dumn...
adyesp735 vistas
Razvan Codrescu - Occidentali convertiti la Ortodoxie por FrescatiStory
Razvan Codrescu - Occidentali convertiti la OrtodoxieRazvan Codrescu - Occidentali convertiti la Ortodoxie
Razvan Codrescu - Occidentali convertiti la Ortodoxie
FrescatiStory 1.2K vistas
Pr Prof Dr Mircea Pacurariu Sfinti Daco-Romani Si Romani por FrescatiStory
Pr Prof Dr Mircea Pacurariu  Sfinti Daco-Romani Si RomaniPr Prof Dr Mircea Pacurariu  Sfinti Daco-Romani Si Romani
Pr Prof Dr Mircea Pacurariu Sfinti Daco-Romani Si Romani
FrescatiStory 1.6K vistas
Prereformatorii in apusul europei in sec por Daniel Deiak
Prereformatorii in apusul europei in secPrereformatorii in apusul europei in sec
Prereformatorii in apusul europei in sec
Daniel Deiak691 vistas
Sfânta Eugenia - Cuvioasa din ajunul Crăciunului (24 decembrie) por Stea emy
Sfânta Eugenia - Cuvioasa din ajunul Crăciunului (24 decembrie)Sfânta Eugenia - Cuvioasa din ajunul Crăciunului (24 decembrie)
Sfânta Eugenia - Cuvioasa din ajunul Crăciunului (24 decembrie)
Stea emy57 vistas
Sabatul controversa mondiala-part-l por Iuliana Fartade
Sabatul controversa mondiala-part-lSabatul controversa mondiala-part-l
Sabatul controversa mondiala-part-l
Iuliana Fartade1.4K vistas
biblia-necunoscuta.pdf por DanielaAru1
biblia-necunoscuta.pdfbiblia-necunoscuta.pdf
biblia-necunoscuta.pdf
DanielaAru1188 vistas
1897 04 por Dalv Alem
1897 041897 04
1897 04
Dalv Alem654 vistas
Sabatul controversa mondiala - part.i por PROADVENT .
Sabatul  controversa mondiala - part.iSabatul  controversa mondiala - part.i
Sabatul controversa mondiala - part.i
PROADVENT .3.3K vistas

Epistolie 3

 • 1. 1 Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce ne-a trimis- o Dumnezeu din cer [1] de Gavriil STIHARUL Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/
 • 2. 2 Versificare inspirată din "Legenda Duminicii" sau "Epistolia lui Hristos pentru paza Duminicii", considerată a fi cel mai vechi text scris în limba română dintre cele păstrate, tălmăcit din limba slavonă în anul 1391 sau 1392 de către călugării copişti de la Mănăstirea Săpânţa-Peri din Maramureş [2]. Folosindu-se de alt izvod, în secolul al XVI-lea, preotul ortodox Grigore din Măhaci [3] tălmăceşte la rândul lui "Epistolia..." şi o repune în circulaţie, ca lucrare misionară pentru respectarea Sfintei Duminici: Acum blagosloviţi, Fraţi creştini şi părinţi, Căci din cer a căzut, S-a spart şi desfăcut, Piatră mică şi grea, Cu un răvaş în ea, Scris cu slove sfinte De învăţăminte [4]. Şi-n el Domnul mustra Pre creştini şi zicea : "Pre voi sunt mâniat, Căci nu m-aţi ascultat Şi nu v-aţi pocăit Precum v-am poruncit. Cuvântul ce l-am scris, Pre care l-am trimis, Voi l-aţi nesocotit Şi nu v-aţi pocăit. Şi Duminica mea [5], Dată spre a şedea, Voi nu aţi păzit-o Şi aţi nesocotit-o. Pentru greul păcat Eu m-am mâniat, Trimis-am ierni grele, Cu viscole-n ele, Şi geruri cumplite, Dar n-aţi luat aminte [6]. Dar pentru maica mea, Ce pentru voi plângea, Prăpădul l-am curmat, De voi m-am îndurat
 • 3. 3 Şi nu v-am pedepsit Cu focul cel cumplit. De nu vă întoarceţi Şi să nu mai faceţi Păcate pre pământ: Să nu mai suduiţi Pre preoţi şi părinţi, Voi da ploaie cu foc Dincolo de soroc. În luna Făurar Veţi plânge cu amar Şi-n luna lui Prier Fi-va spuză din cer [7] De veţi striga la morţi : Ieşiţi din mormânt toţi Să intram noi, cei vii, Cei loviţi de stihii, Ieşiţi, oseminte, Ieşiţi din morminte, Veniţi să ne scăpaţi Pre noi cei blestemaţi ! Vai de cel ce-mi strică Sfânta Duminică Şi nu o cinsteşte, Şi-o nesocoteşte ! Căci e adevărat: În ea am înviat Şi în ea a venit Gavriil ce a vestit Mântuitor cuvânt De la Duhul Cel Sfânt ; Precum s-a prorocit Fecioara a zămislit". Acum blagosloviţi [8], Fraţi creştini şi părinţi, Pre popa duhovnic, Smerit pravoslavnic, Pre vrednicul tălmaci, Preotul din Măhaci, Care a izbândit,
 • 4. 4 Care a tălmacit Din graiul slavonesc Pre graiul românesc, Şi pre misionarul, Gavriil Stiharul, Care a stihuit Pre stih potrivit ! Ferice să fie De cel ce o scrie, De cel ce-o trimite Şi-o dă înainte, Pentru pocăinţă Şi spre folosinţă ! Dar fi-va în păcat Cel ce-i învârtoşat, Ce n-o va izvodi [9], La creştini spre a fi [10]! Note __________________________________________________ 1. "Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce (ne-) a trimis-o Dumnezeu din Cer", care mai poartă şi denumirea de " Epistolie din Cer pentru respectarea Zilei Domnului (sau a Duminicii)", "Epistolia lui Hristos pentru paza Duminicii" sau "Legenda Duminicii", este un text apocrif, ce face parte din categoria aşa- numitelor "Scrisori trimise din Cer". 2. După unii cercetători, "Legenda Duminicii" este cel mai vechi text scris în limba română. Acesta a fost tradus în anul 1391 de către călugării copişti de la Mănăstirea Săpânţa-Peri din Maramureş. Aici funcţiona o renumită şcoală de caligrafie, ctitorită de egumenul Pahomie, unde au fost traduse, printre altele, "Psaltirea", "Apostolul" şi "Evanghelia" ( cf. Ieromonah Ioanichie Bălan, "Vetre de sihăstrie românească", Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti – 1982). Mănăstirea, cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail, a avut parte de o soartă vitregă : "În secolele XVI şi mai ales XVII, mănastirea Peri este grav îngrădită şi până la urma distrusă de prozelitismul oficial calvin" (cf. Ieromonah Ioanichie Bălan, ibidem). Textul, care se găseşte inserat în "Sbornicul de la Ieud", redactat probabil în anul 1630, "unul dintre cele mai valoroase texte prin structurile de limbă şi prin ingenuitatea şi prospeţimea expresiei de tip viu popular în forme vechi", este o copie după o traducere anterioară. 3. Începând din secolul al XVI-lea, Biserica Ortodoxă din Transilvania se confruntă cu prozelitismul oficial calvin, ce va duce mai târziu la distrugerea
 • 5. 5 multor mănăstiri, printre care şi mănăstirea Săpânţa Peri, mai sus amintită. Prozelitismul agresiv va da naştere unei reacţii pe măsură din partea ierarhiei ortodoxe, atât în Transilvania, cât şi în Moldova şi Ţara Românească. Astfel, Sfântul Ierarh Varlaam (n. 1580/1585? - d. 1657), Mitropolit al Moldovei, redactează o lucrare de 339 de pagini, intitulată "Şapte Taine ale Bisericii", care era menită să apere temeiurile credinţei ortodoxe împotriva calvinilor din Transilvania, ce nu recunoşteau cele şapte Taine, şi o tipăreşte la Iaşi, în anul 1644. În anul 1642, conducătorii calvini ai Transilvaniei au publicat un catehism la Alba Iulia. Sfântul Ierarh Varlaam convoacă un sobor al ierarhilor din Moldova şi Ţara Românească, pentru a lua atitudine împotriva acestui catehism. Soborul s-a întrunit în anul 1644, la Iaşi sau, probabil, la Suceava. El a avut misiunea de a aproba răspunsul întocmit de mitropolitul Varlaam la catehismul din 1642. Lucrarea, care se va numi : "Răspunsul împotriva Catihismusului calvinesc", se adresa, în primul rând, credincioşilor din Transilvania. În lucrare sunt combătute principalele învăţături calvine, dezvoltând învăţătura ortodoxă despre "Sfânta Scriptură", credinţă şi faptele bune, Biserică, Taine, cinstirea sfinţilor şi a icoanelor etc. Din unitarianism se desprinde o mişcarea pentru ţinerea sabatului, numită mişcarea sabateriană (sâmbetistă). Autorul ei a fost Andreas Eossi de Szent- Ersebet, nobil unitarian bogat, care a deţinut trei sate şi un număr mare de moşii în Odorheiul Secuiesc. În ciuda persecuţiilor oficiale, mişcarea, care s-a transformat ulterior în sectă, s-a răspăndit foarte repede, făcând numeroşi prozeliţi. Probabil, ca o reacţie împotriva acestei mişcări, preotul ortodox din Mihaciu (azi Mihăceni, judeţul Alba) realizează o serie de traduceri din limba slavonă ale unor apocrife, printre care şi "Epistolia..." Preotul din Mihaciu, care se va numi el însuşi "Popa Grigore din Măhaci", vede probabil în aceasta un manifest misionar pentru respectarea Duminicii, ca sfântă zi de odihnă, conform învăţăturii dreptei credinţe. 4. Unele redacţiuni vorbesc depre Ioanichie, patriarhul Ierusalimului, care a descifrat mesajul din epistolie: "Pentru aceasta eu, loanichie, patriarhul sfintei cetăţi a Ierusalimului, cu ajutorul Tatălului şi al Sfântului Duh, Troiţei celei de o fiinţă şi nedespărţită, m-am învrednicit de v-am dezlegat aceste dumnezeieşti cuvinte care au fost întru aceasta" (cf. redacţiunea de colportaj actuală). 5. Odată cu generalizarea creştinismului în Imperiul Roman, ziua de Duminică, ca zi sfânta şi de odihnă, ajunge sa ia locul sâmbetei. Cu toate acestea, sâmbăta nu a fost întru totul abandonată. Astfel, oamenii simpli din Friaul, nordul Italiei, continuau să ţină sâmbăta. De asemenea, începând din secolul al II-lea, sâmbăta era ţinută de către Biserica Culdee din Scoţia, precum şi de către alte biserici. "Epistolia…" a fost redactată după anul 313, anul legalizării Bisericii, întâi în limba latină, apoi a fost tradusă în elineşte, precum şi în celelalte limbi europene din acea vreme, şi a început să circule cu succes. Primele atestări privind "Epistolia…" le avem din secolul al V-lea. Astfel, se spune că, în anul 583, în Ibiza (în limba autohtonă Eivissa), o insulă care aparţine Spaniei, situată în vestul Mării Mediterane, fâcând parte din insulele Baleare, "Epistolia…" ar fi căzut din cer şi ar fi îndemnat pe creştini la respectarea zilei de Duminică.
 • 6. 6 Episcopul de Ibiza, Vincent, a declarat scrisoarea ca autentică şi a acceptat-o. În schimb, Episcopul de Cartagina, examinând-o, s-a declarat uimit cum "cineva poate accepta profeţii noi". Din această cauză, episcopul de Ibiza a fost destituit. În Evul Mediu a circulat o legendă, conform căreia Theodoton, adjunctul papei, a văzut deasupra mulţimii adunate în Bazilica Sfântul Petru din Roma o epistolă suspendată în aer. Atunci, 47.000 de oameni s-au căit de păcate. În anul 1846, în Boemia, o apariţie similară a cutremurat o mulţime de oameni, iar mulţi preoţi au crezut în ea. 6. În secolul al XIII-lea şi secolul al XIV-lea au loc o serie de evenimente care vor da un puternic avânt cultului "Epistoliei...": "Pe lângă marile crize care au zguduit Biserica apuseană, secolul al XIV-lea se caracterizează printr-o serie de calamităţi şi flageluri cosmice : comete, eclipse de soare, inundaţii şi, mai ales, din 1347, groaznica epidemie de ciumă, «Moartea Neagră». În speranţa de a-l putea îndupleca pe Dumnezeu, se înmulţesc procesiunile de flagelanţi. E vorba de o mişcare populară care parcurge traseul caracteristic : de la pietate la heterodoxie" (cf. Mircea Eliade, "Istoria credinţelor şi ideilor religioase", Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică, Bucureşti -1988). Se creează, aşadar, o atmosferă de disperare colectivă : "De altfel, epoca pare obesedată de moarte şi de suferinţele ce-l aşteaptă pe defunct în lumea de dincolo. Moartea impresiona imaginaţia contemporanilor mai mult decât speranţa învierii " (cf. Mircea Eliade, ibidem). Ca să ispăşească păcatele lumii, grupuri de laici parcurg satele şi oraşele, biciuindu-se cu asemenea violenţă, încât trupul lor devenea o masă umflată de carne vânată. Aceştia au fost numiţi biciuitori (flagelanţi). Ei îşi fac apariţia pe la anul 1260, anul când, după profeţia lui Gioacchino da Fiore, trebuia să înceapă a şaptea epocă a Bisericii şi se prezentau ca o mişcare reformatoare, care a îmbrăcat haina căinţei. Primii flagelanţi pornesc din Perugia şi se răspândesc apoi în Polonia şi Ungaria (cf. Mircea Eliade, ibidem). Flagelanţii au fost cei care au pus în circulaţie teoria conform căreia Dumnezeu îi pedepseşte pe oameni cu Moartea Neagră din cauza nerespectării Duminicii ca zi de odihnă şi pledau pentru repaus absolut în această zi. Cf. şi Moses Gaster, "Literatura populară română", Ed. Minerva, Bucureşti 1983 : "Acestă prelucrare o atribuie Veselovski sectei flagelanţilor din sec. al XIII-lea. Atuncea mişcarea reformatorie ia caracterul « căinţei » şi atunci apar pe la 1269, biciuitorii (flagelanţii) ce se biciuiau pentru ispăşirea păcatelor(...) Ziua principală a lor a fost, după mărturia tuturor scriitorilor contimpurani, duminica (...) Într-adevăr, s-a publicat o « epistolie » lătinească din secolul al XIV-lea de către Stumpf, luată din cronica franceză a lui Nangis, unde se află imediat după relaţiunea sa despre flagelanţi". 7. Cf. "Manuscrisul de la Ieud": "Şi voiu a vea a face în luna lui făurar (februarie – n.n.) 11 dzile întunerecu mare, şi se vor giunghea soţ cu soţ întru tunerec. Şi voiu avea a ploa în luna lui prier (aprilie - n.n.) în şaptesprezeace dzile, în loc de ploie, sânge şi foc şi spudză, ca să se pustiiască viile voastre ". 8. În versificare de faţă, a fost ignorat textul din original care conţine şi un blestem : "Şi blestemat să fie acel om care va lucra de Sâmbătă seara până Luni la răsăritul soarelui, sau cine va face păcate în acea vreme" (cf. redacţiunea de colportaj actuală). "Blăstamat să fie omul acela ce nu-şi va lăsa lucru[rele] saile
 • 7. 7 den sîmbată den al noole ceas, ce lucrează pînă luni în răsăritul soarelui. De nemica să nu se atingă ! (cf. "Manuscrisul de la Ieud"). "Şi proclet să fie omul ce nu-şi va lăsa lucrul sîmbăta, la al nouălea ceas, până luni la răsăritul soarelui" (cf. redacţiunea Moses Gaster). 9. Cf. redacţiunea de colportaj actuală: "Iar vai de preotul sau de călugărul sau dascălul sau diaconul care nu o va citi înaintea oamenilor şi să o scrie şi să o aibe tot omul în casa sa şi să o trimeată şi pe unde nu va fi, că de mare folos este în casa omului; iar vai de acela ce o va scrie şi va lipsi vreun cuvânt dintr- însa ". Cf. şi redacţiunea Moses Gaster: "Şi să fie proclet popa ce nu va priimi şi nu va ceti înaintea soborului această scriptură şi trimitere din Ierusalim, iar cine va scrie şi va ceti aceasta epistolie îi va ierta Dumnezeu păcatele". 10. Orice creştin trebuie să ţină în casă o copie a acestei epistolii :"Iară de mare folos va fi acelui om în casa sa; îi va dărui Dumnezeu împărăţia Sa; a Căruia este stăpânirea şi puterea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în veci nesfârşit. Amin" (cf. redacţiunea de colportaj actuală).