Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Employee engagement (20)

Anuncio

Employee engagement

  1. 1. 018Strategydesign EmployEE EngagEmEn Čo je to engagement a aký je to „engaged“ employee Preložiť význam slova engagement do slovenčiny je pomerne ťažké. V bežnom, hovorovom jazyku sa najčastejšie engagement prekladá ako zásnuby, záväzok. V jazyku HR-istov sa stretávame s výrazmi angažovanosť, lojálnosť, proaktívnosť, zapojenie, motivovanosť. Dôležité je však to, aby sme bez ohľadu na zvolený preklad dosiahli a chápali engagement významovo jednoznačne. Angažovanosť podľa spoločnosti GfK je zvýšené emocionálne a intelektuálne prepojenie, ktoré má zamestnanec k svojej práci, organizácii, mananžérovi alebo spolupracovníkom, a to ho motivuje k tomu, aby vynakladal extra úsilie a energiu v práci. Osobne sa stotožňujeme s touto definíciou: Angažovanosť (employee engagement) je emocionálny stav, keď cítime energiu, vášeň, nadšenie a uspokojenie z vykonávanej práce a vkladáme do nej svoje srdce, dušu, myseľ a telo. Keď toto všetko bude obsiahnuté vo význame slova angažovanosť, vieme sa s týmto prekladom slova engagement stotožniť. Vzťah spokojnosť a angažoVanosť (engagement) Angažovanosť nie je to isté, ako spokojnosť, napriek tomu, že spokojnosť je nevyhnutná pre to, aby mohla prerásť v angažovanosť (engagement). Angažovanosť sa od spokojnosti výrazne líši. Spokojnosť je transakčná, angažovanosť transformujúca. Firma má takmer plnú kontrolu nad spokojnosťouzamestnancov.Vprípadeangažovanosti sa zodpovednosť delí medzi zamestnanca a firmu. Zamestnanec musí dosiahnuť stav, keď dá vnútorný súhlas a stotožní sa s hodnotami, cieľmi a zmyslom spoločnosti, v ktorej pracuje. Spokojnosťjeibaopocitochadočasnompocitešťastia. Angažovanosť je kombinácia pocitov a následnej akcie, konania. Angažovanosť je dlhodobejší pocit Ako je to u vás, vo vAšej spoločnosti? Máte ibA spokojných zAMestnAncov, Alebo Aj AngAžovAných? MeriAte spokojnosť, Alebo Aj AngAžovAnosť? Aký je váš plán rozvojA vAšej spoločnosti? prioritu MAjú technológie, profit, zAMestnAnci? Aký je roi pri investíciách do zAMestnAneckej AngAžovAnosti? viete to vyčísliť? Aké „soft“ kpis MAjú členoviA vášho lídership tíMu? veríMe, že tieto Alebo podobné otázky si klAdiete buď len pre sebA, Alebo Aj vo vedení vAšej spoločnosti. lebo Aj klAdenie otázok je okreM zvedAvosti Aj prejAvoM AngAžovAnosti. EmployEE EngagEmEntakopotenciálneKPIprelídrov
  2. 2. Strategydesign nt nájdenia zmyslu toho, čo vykonávame a následného vnútorného pocitu sebauspokojenia. Americký psychológ Frederic Hertzberg vo  svojej dvojfaktorovej motivačnej teórii hovorí, že  spokojnosť je funkciou dvoch faktorov: hygienických a motivačných. Motivačné faktory vníma najmä ako prácu obsahujúcu podnety a výzvy, uznanie a zodpovednosť za výsledky. Hygienické faktory vníma cez súbor benefitov, pracovných podmienok, supervíziu a stabilitu v zamestnaní. Hertzberg dodáva, že zabezpečenie hygienických faktorov automaticky nevytvára motiváciu, ich nedostatok však vedie k demotivácii. Ak sa snažíme „kúpiť“ si spokojnosť zamestnancov, cena je vždy vysoká. Nové benefity sú drahé a stále drahšie, pričom časom zovšednejú a strácajú na vnímanej hodnote (perceived value) v očiach zamestnanca. Angažovanosť pracuje inak, na iných princípoch. Nie je transakčná, ale transformačná, čiže jej výsledkom sú zásadnejšie zmeny. Firmy s vysokou mierou angažovaných zamestnancov v mnohých prieskumoch dosahujú vyššiu ziskovosť, efektivitu a nižšiu fluktuáciu zamestnancov v porovnaní s firmami, kde je angažovaných zamestnancov menej, čo dokazuje súvis medzi mierou angažovanosti a ekonomickými parametrami podnikania. (Toto je možná odpoveď HR pre kolegov vo vedení, prečo má význam zaoberať sa aj soft faktormi pri riadení firmy.) Ak ste náhodou čítali alarmujúce štatistiky na tému angažovanosť zamestnancov, mohli ste čítať, že počet naozaj angažovaných zamestnancovvofirmáchdosahuje len jednociferné čísla a tento trend u mladých ľudí a s príchodom generácií Y a Z bude klesať. Je to pravdepodobné, ale fakty z týchto prieskumov treba interpretovať opatrne. Ak zamestnanec nie je angažovaný, alebo v prieskume neskóruje vysoko, ešte to  neznamená, že nepodáva očakávaný plnohodnotný výkon. V prípade, že jeho miera spokojnosti je primerane vysoká, jeho výkony môžu byť a zväčša sú vyhovujúce. Problém nastáva vtedy, ak je zamestnanec dlhodobo výrazne nespokojný, čo vedie k frustrácii, cynizmu a v „terminálnom“ štádiu až k poškodzovaniu firmy. Podľa prieskumov takýchto extrémnych prípadov je vo firmách vo všeobecnosti menej ako 4 percentá. Absencia spokojnosti je oveľa závažnejším problémom z pohľadu výkonnosti firmy ako absencia angažovanosti. Spokojnosť vedie k  naplneniu očakávaní a firemných cieľov, spokojnosť pretavená do angažovanosti vedie k ich prekročeniu, inováciám, novým perspektívam a neplánovaným a neočakávaným výsledkom. ako merať angažoVanosť? Merať employee engagement je dnes pomerne jednoduché. Existuje veľa metodík s viac-menej podobným konceptom. Prevažujúcou metódou je dotazníková forma, prípadne focusové skupiny, monitorovanie nálady. Ale môžu naozaj tieto metódy reálne merať to, čo si myslíme, že merajú? Účasť zamestnancov v  rôznych vnútrofiremných prieskumoch býva pod úrovňou 60 %. Takisto predchádzajúce skúsenosti zamestnancov s  prieskumami, v ktorých vyjadrili svoj názor a  nenasledovala žiadna relevantná odozva, znižujú chuť zamestnancov deliť sa o svoje pocity a názory s „anonymným“ zamestnávateľom. Sme presvedčení, že dobre pripravený (predovšetkým kastomizovaný na špecifické podmienky firmy) a realizovaný prieskum je dobrým indikátorom. Nemusí ale presne a pravdivo odrážať všetky odtiene zamestnaneckých nálad a postojov. Za veľmi vhodný, doplňujúci nástroj k prieskumom angažovanosti považujemeanalýzusprávaniasaskupínajednotlivcov v krízových situáciách. Reakcie, postoje a konanie zamestnancov podrobené objektívnej analýze vedúcej k poznaniu motívov, nám môžu veľmi vhodne doplniť fakty získané dotazníkovou metódou. Z vlastnej skúsenosti vieme, že hoci zamestnanci sa o svojej práci a zamestnávateľovi vyjadrujú prevažne pozitívne, nemusí to znamenať, že prejavujú svoju angažovanosť – engagement. Vo chvíli, keď zamestnávateľ vyzval na prácu počas mimoriadnych smien na preklenutie následkov prírodnej katastrofy v inej výrobnej jednotke globálnej spoločnosti, zamestnanci neboli ochotní pracovať v súlade so zákonom definovanými podmienkami, žiadali nadštandard a veľmi intenzívne žiadali odbory, aby vyvíjali nátlak na zamestnávateľa s cieľom vyťažiť z tejto situácie. Iným opačným príkladom je správanie sa zamestnancov firmy predávajúcej nealko nápoje, Môžu naozaj tieto metódy reálne merať to, čo si myslíme, že merajú? Ak sa snažíme „kúpiť“ si spokojnosť zamestnancov, cena je vždy vysoká
  3. 3. 020Strategydesign ktorí odmietali navštevovať zriadenia, kde sa ich domáci produkt neponúkal, prípadne sa ponúkal konkurenčný produkt. Aj keď to pre nich bolo nepohodlné, radšej hľadali zariadenie, ktoré predávalo ich produkt. A tí najangažovanejší sa snažili presviedčať majiteľa, aby ich produkt zaviedol do svojho portfólia. Podstatné je, že akýmkoľvek bravúrnym prieskumom sa to nekončí, iba sa začína. Keďže angažovanosť je premenlivá veličina, vzťah, treba na nej pracovať, ak už existuje, aby sa udržal a rozvinul, alebo vytvárať podmienky, aby taký vzťah vznikol. Ak má mať akýkoľvek prieskum angažovanosti pozitívny vplyv na existenciu spoločnosti, musí vyústiť do cieleného dlhodobého plánu udržiavania a budovania zamestnaneckej angažovanosti, musí pracovať so spokojnosťou zamestnancov a musí byť veľkým a dlhotrvajúcim záväzkom pre lídership spoločnosti v zmysle vytvárania vhodných podmienok. Benchmarking Vs. užitoČná informácia Snaha pracovať s tvrdými dátami je najmä v oblasti HR veľmi potrebná a čoraz viac žiadaná. Najmä v súvislosti s javmi, ktoré sú merateľné a vieme ich merať. Zdanlivo logickým vyústením takejto úvahy je aj požiadavka porovnávať namerané údaje v oblasti zamestnaneckej angažovanosti s inými firmami. Benchmarking má svoj význam. V istých situáciách, v istom odvetví za istých okolností. Je rozhodnutím lídershipu spoločnosti, či sa rozhodnú pre cestu benchmarkingu (porovnávania a napodobovania), alebo budú k zisteniam pristupovať selektívne s dôrazom na silu vlastného lídershipu. V identicky porovnateľných podmienkach je benchmarking veľmi presný. (Povedzme meranie skoku do diaľky pri rýchlosti vetra do 0,5 m za sekundu.) Vo väčšine prípadov z reálneho podnikateľského prostredia je pre nás benchmarking len indikatívny ukazovateľ porovnávajúcinameranéhodnoty.Avprípadepoužitia benchmarkingu v problematike angažovanosti sme pomerne skeptickí. Neexistujú totiž relevantné údaje, na akých hodnotách sa máme pohybovať. Je otázne, či jeden extrémne neangažovaný zamestnanec narobí viac alebo menej zla pre firmu ako päť neangažovaných. Podobne 60 % angažovaných zamestnancov nemusí predstavovať signifikantný rozdiel voči 52 %. Benchmarking nám povie len to, či sú naše namerané hodnoty iné ako vo väčšine firiem, ale nepovie nám, či je to lepšie alebo horšie. Angažovanosť, proces jej vzniku a udržateľnosti je výhradne vnútorným, intímnym aktom v každej spoločnosti. Platia určité všeobecné zásady, ale ich implementácia a formovanie sú prísne špecifické vzhľadom na okolnosti, čas, priestor, hodnoty a kultúru, v ktorej interakcia prebieha. model magic V súvislosti s angažovanosťou sa v rôznych výskumoch spomínajú pojmy vízia, zmysel, význam. Nie je to náhoda, je to dôsledok. Dôsledok poznania, že angažovanosťmátiežsvojekomponentyaštruktúru, na základe ktorých vzniká a následne sa rozvíja. Spoločnosť Decision Wise so sídlom v štáte Utah, Snaha pracovať s tvrdými dátami je najmä v oblasti HR veľmi potrebná
  4. 4. Strategydesign USA zhrnula výsledky prieskumu od 12 miliónov respondentov do vytvorenia modelu angažovanosti. Model označila skratkou vytvorenou zo začiatočných písmenslov,definujúcichkomponentyangažovanosti. Vznikol model MAGIC. meaning-autonomy-growth-impact- -connection. Tentomodelumožňujehlbšiepochopeniepodmienok potrebných na vznik angažovanosti vo firme, na zrod angažovaných zamestnancov a  tvorbu postupov vytvárajúcich úrodnú pôdu, z ktorej semienko angažovanosti môže naplno vzklíčiť. Silu angažovanosti, nájdenia zmyslu a významu práce a vplyv na výkonnosť a kvalitu nádherne ilustruje príklad z Juhoafrickej republiky. Tamojšia pobočka firmy Mercedes mala dlhodobé problémy s plnením plánu, kvality a noriem podľa globálnych štandardov spoločnosti. V čase, keď národný hrdina Nelson Mandela bol prepustený na slobodu, rozhodli sa zamestnanci, že si ho uctia na znak vďaky za jeho boj za zrušenie apartheidu a nastolenie spoločenskej zmeny. Rozhodli sa, že preňho vyrobia špeciálnu verziu Mercedesu S 500, najluxusnejšieho modelu v tom čase. Tento moment ich naštartoval a vnútorne zmenil. Zrazu mali zmysel svojej práce, energiu, víziu. Počas štyroch dní pracovali nadčasy, takmer bez nároku na mzdu a vyrobili krásny červený mercedes, ktorý Mandelovi odovzdali 22. júla 1990. Toto je úžasný príklad transformácie ľudí a spoločnosti na základe spoločnej vízie, významu a zmyslu konania. Príklad zamestnaneckej angažovanosti. Žijeme v informačnej dobe, ekonomickej realite založenej na kreativite a informáciách. Minulosť, v ktorej stačilo zamestnancom dať prácu, načas výplatu, pridať benefity a za to zamestnanci urobili svoju prácu a spokojní odišli domov, nahrádza nová realita. Realita, v ktorej potrebujeme získať nielen ruky zamestnancov, ale aj ich myseľ a srdce. Toto sa javí ako nová veľká výzva pre súčasných a budúcich lídrov. Aby uspeli, musia premostiť starý koncept spokojného zamestnanca s novou realitou žiadajúcou si angažovaného zamestnanca. Schopnosť aktivovať potenciál zamestnancov a ich „engagement“ bude v budúcnosti jedinou unikátnou konkurenčnou výhodou pre väčšinu firiem. Lídri, ktorí chcú svoje firmy úspešne riadiť v  novej realite, musia naďalej sledovať faktor spokojnosti zamestnancov, ako základný predpoklad angažovanosti, ale musia zameriavať svoju pozornosť a presmerovávať svoju firmu a kultúru na vytváranie vhodnej pôdy na kultiváciu angažovanosti zamestnancov, ako ich slobodného a dobrovoľného rozhodnutia. Musia vyhrať srdcia a mysle svojich zamestnancov. Peter Lieskovský CEO Inside HCS Human Capital Solution

×