Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bài giảng Luat Xay dung.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 44 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Bài giảng Luat Xay dung.ppt (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Bài giảng Luat Xay dung.ppt

 1. 1. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 1- VAI TRÒ CUẢ PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG  Loài người sống và phát triển theo môi trường xã hội cần có quy ước chung về mọi hoạt động , sinh hoạt  Các xã hội đều có những thoả thuận, quy ước (hương ước, lệ làng, luật nước)  Xã hội phát triển càng cần có những quy định chặt chẽ để quản lý xã hội  Là công cụ quản lý nhà nước , tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động xã hội.  Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức,
 2. 2. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 1- VAI TRÒ CUẢ PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG Làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.  Đặc điểm cuả pháp luật là : chặt chẽ, đày đủ và khả thi  Các văn bản pháp luật : Luật, Pháp lệnh, nghị định, Thông tư, Quyết định, Công văn, Thông báo…
 3. 3. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 2- GIỚI THIỆU VỀ LUẬT XÂY DỰNG  Tên luật: số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về xây dựng  Phạm vi điều chỉnh: cá nhân, tổ chức, người Việt nam, người nước ngoài hoạt động XD ở VN  Nội dung cuả Luật xây dựng: 9 chương, 123 điều LUẬT XÂY DỰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG THI CÔNG XÂY DỰNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG
 4. 4. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG 2- Những văn bản liên quan: • Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 • Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 25/10/2009 về thi hành luật đấu thầu • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 quản lý DA ĐTXDCT •Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 13/12/2009 về quản lý chi phí ĐTXDCT •Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình XD •Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong XD
 5. 5. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 3- NHỮNG ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ TRONG XÂY DỰNG  Báo cáo kinh tế kỹ thuật  Dự án đầu tư xây dựng công trình  Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn xây dựng  Chủ đầu tư và nhà thầu (Tổng thầu, chính, phụ)  Tổng thầu xây dựng  Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC  Giám sát thi công xây dựng, giám sát tác giả  Sự cố công trình  Hoạt động xây dựng  Công trình xây dựng  Thiết bị lắp đặt vào công trình  Thi công xây dựng  Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật  Hệ thống công trình hạ tầng xã hội  Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng  Quy hoạch xây dựng  Báo cáo đầu tư xây dựng công trình
 6. 6. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 4- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG 4-1. Nguyên tắc cơ bản  Đúng quy hoạch, thiết kế, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện XH  Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn XD  Đảm bảo chất lượng, tiến độ , an toàn  Đảm bảo đồng bộ công trình  Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực trong XD
 7. 7. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 4- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG 4-2. Loại và cấp công trình  Phân thành 3 loại : A,B,C do công năng và cấp quản lý  Chia làm 5 cấp : Đặc biệt, I,II,III và IV căn cứ vào quy mô, yêu cầu kỹ thuật, VLXD, tuổi tho công trình
 8. 8. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 4- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG 4-3. Năng lực hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng  Năng lực hành nghề quy định đối với cá nhân, năng lực hoạt động XD quy định đối với tổ chức tham gia XD. Tổ chức cá nhân nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  Năng lực hành nghề của cá nhân xác định theo trình độ chuyên môn.  Năng lực hoạt động XD của tổ chức xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề các cá nhân trong tổ chức đó và kinh nghiệm, khả năng tài chính và năng lực quản lý cuả tổ chức.
 9. 9. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT XÂY DỰNG 4- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG 4-4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng  XD công trình trong khu vực cấm, lấn chiếm công trình khác  XD sai quy hoạch, XD không có giấy phép  Nhà thầu hoạt động quá năng lực, nhà thầu không đủ điều kiện hoạt động XD  Không tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn XD  Vi phạm về an toàn con người, môi trường  Đưa và nhận hối lộ, dàn xếp, mua bán thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành XD  Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật XD  Cản trở hoạt động XD đúng pháp luật.
 10. 10. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1- MỤC ĐÍCH CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG  Cân đối giữa các hoạt động xây dựng  Làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng tiếp theo  Quy hoạch phải được xem xét và phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  Quy hoạch có thể được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế XH từng giai đoạn  Mọi tổ chức , cá nhân phải tuân thủ theo quy hoạch đã được duyệt.
 11. 11. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG TRÌNH TỰ CUẢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHẢO SÁT, LẬP DỰ ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THI CÔNG XÂY DỰNG
 12. 12. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2- YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG  Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và quy hoạch của các ngành khác  Trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, đất đai, phù hợp với điều kiện phát triển KTXH trong từng giai đoạn  Tạo môi trường sống an toàn, bền vững  Tạo cơ sở cho công tác lập kế hoạch, quản lý và thu hút đầu tư  Tổ chức và cá nhân tham gia lập quy hoạch phải có đủ điều kiện hành nghề
 13. 13. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3- NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3-1. Quy hoạch XD vùng  Nhiệm vụ : Dự báo quy mô dân số, tổ chức không gian cơ sở kinh tế, không gian đô thị, điểm dân cư phù hợp  Xác định các điểm đô thị, điểm dân cư  Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật  Định hướng phát triển công trình chuyên ngành  Xác định đất dự trữ
 14. 14. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3- NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3-2. Quy hoạch XD đô thị  Xác định tính chất đô thị, quy mô dân số, định hướng phát triển không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật cho từng giai đoạn  Xác định khu vực giải toả, khu vực giữ lại, khu vực chỉnh trang, khu vực cần bảo vệ  Xác định tổng mặt bằng sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới XD  Tận dụng điều kiện tự nhiên, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
 15. 15. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3- NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3-3. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn  Dự báo quy mô tăng dân số theo từng giai đoạn  Tổ chức không gian các cơ sở SX tiểu, thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống  Định hướng phát triển điểm dân cư  Xác định các phân khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật phù hợp  Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã,  Thiết kế cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có.
 16. 16. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG II- QUY HOẠCH XÂY DỰNG 4- PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG  Quy hoạch vùng trọng điểm : Bộ XD lập, Thủ tướng phê duyệt  Quy hoạch vùng do địa phương quản lý : UBND cấp tỉnh phê duyệt  QH chi tiết XD đô thị : UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị loại đặc biệt, loại 1,2 và 3; UBND cấp huyện phê duyệt loại 4 và 5.  QH điểm dân cư nông thôn : UBND xã lập, thông qua HĐND xã, UBND huyện phê duyệt  Công bố QH được duyệt, phải lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan  Cắm mốc chỉ giới XD, cốt cao độ trên thực địa, xác định khu vực cấm XD. Nếu QH không thực hiện thì phải huỷ bỏ và công bố lại.  Cung cấp thông tin QH khi có nhu cầu XD  Quản lý việc XD theo quy hoạch, xử lý khi vi phạm QH.
 17. 17. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1- MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  Xem xét, đánh giá hiệu quả cuả DA, sự cần thiết đầu tư của DA  Xem xét sự phù hợp với quy hoạch XD  Dự án được phân loại theo quy mô, tính chất và nguồn vốn đầu tư  Công trình quy mô nhỏ hoặc công trình cho mục đích tôn giáo không cần lập DAĐT
 18. 18. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2- YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  Phù hợp quy hoạch  Phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp  An toàn trong XD, khai thác, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường  Chi phí phải phù hợp với định mức, chỉ tiêu KT-KT do Nhà nước quản lý  Đảm bảo có nguồn vốn thực hiện
 19. 19. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3.1. Thuyết minh dự án  Sự cần thiết đầu tư  Quy mô, năng lực công trình  Hình thức đầu tư : XD mới, cải tạo nâng cấp  Công nghệ xây dựng  Tổng mức đầu tư  Nguồn vốn và khả năng hoàn vốn  Phân tích hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT THUYẾT MINH DỰ ÁN THIẾT KẾ CƠ SỞ
 20. 20. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3.2. Thiết kế cơ sở  Thuyết minh thiết kế cơ sở : tiêu chuẩn áp dụng, quy mô công trình…  Bản vẽ về giải pháp kết cấu  Biện pháp thi công và công trình phụ trợ  Trang thiết bị cho công trình  Chủng loại vật liệu chủ yếu sử dụng cho công trình
 21. 21. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4- PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.1. Điều kiện cho tổ chức, cá nhân lập dự án ĐTXDCT  Có đăng ký hoạt động lập DAĐTXDCT  Có đủ năng lực hành nghề và năng lực hoạt động XD 4.2. Thẩm định, quyết định phê duyệt DAĐTXDCT  Cơ quan quản lý đầu tư tổ chức thẩm định Dự án  Cơ quan chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở  Cơ quan chủ quản đầu tư quyết định phê duyện Dự án
 22. 22. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4- PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.3. Điều chỉnh DAĐTXDCT  Do thiên tai, địch hoạ hoặc các yếu tố bất khả kháng  Khi xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn  Khi quy hoạch XD thay đổi  Nội dung điều chỉnh phải được người quyết định đầu tư cho phép và phải thẩm định, phê duyệt lại.
 23. 23. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG III- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4- PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.4. Quản lý DAĐTXDCT  Quản lý chi phí XD: Theo đúng các quy định cuả Nhà nước  Quản lý chất lượng XD  Quản lý khối lượng  Quản lý tiến độ XD  Quản lý an toàn trong XD  Quản lý môi trường trong XD
 24. 24. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 1- MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT XÂY DỰNG  Thu thập số liệu, điều kiện kỹ thuật để lập dự án, thiết kế XD  Lường trước những khó khăn, sự cố, rủi ro có thể xảy ra khi XD; quan trắc các tác động của môi trường đến công trình khi XD và khi khai thác  Quyết định tới tính bền vững, tính kinh tế cuả công trình  Phải phù hợp với yêu cầu công việc, với bước thiết kế  Bảo đảm trung thực, khách quan, đúng thực tế
 25. 25. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 2- NỘI DUNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG  Khảo sát địa hình  Khảo sát địa chất  Khảo sát thuỷ văn (nước mặt, nước ngầm)  Khảo sát nguồn vật liệu  Điều tra điều kiện dân cư, kinh tế, xã hội  Khảo sát hiện trạng công trình, mối liên hệ giữa các công trình liên quan đến dự án  Lập Báo cáo kết quả khảo sát  Công tác khảo sát phải được giám sát, nghiệm thu chặt chẽ.
 26. 26. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 3- QUY ĐỊNH VỀ NHÀ THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG  Có đăng ký hoạt động khảo sát XD  Có đủ năng lực khảo sát XD  Có chuyên gia đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề theo quy định  Thiết bị khảo sát phải đáp ứng yêu cầu công việc và được hiệu chuẩn chính xác, Phòng thí nghiệm hợp chuẩn (LAS)  Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát  Thực hiện đúng nhiệm vụ khảo sát, đề xuất bổ sung khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng tới giải pháp thiết kế  Bảo vệ môi trường khu vực khảo sát
 27. 27. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 4- YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT KẾ XÂY DỰNG  Phù hợp với quy hoạch XD, điều kiện tự nhiên và quy định về kiến trúc  Phù hợp với dự án đầu tư XDCT được phê duyệt  Nền móng phải vững chắc, không lún, nứt, không gây ảnh hưởng tới công trình xung quanh  Phù hợp với bước thiết kế, đảm bảo yêu cầu sử dụng, mỹ quan, giá thành hợp lý  An toàn, tiết kiệm, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn XD, tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ, đảm bảo cho người tàn tật sử dụng.  Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và VH, XH cuả địa phương
 28. 28. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 5- NỘI DUNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG  Phương án phòng chống cháy, nổ  Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao  Giải pháp bảo vệ môi trường  Tổng dự toán  Phương án công nghệ  Công năng sử dụng  Phương án kiến trúc  Tuổi thọ công trình  Phương án kết cấu, kỹ thuật  Các bước thiết kế :  Thiết kế cơ sở  Thiết kế kỹ thuật  Thiết kế bản vẽ thi công  Thiết kế 1 bước: báo cáo KTKT  Thiết kế 2 bước: TKCS, TKKT  Thiết kế 3 bước: TKCS, TKKT, TKBVTC
 29. 29. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 6- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG  Có đăng ký hoạt động thiết kế XD công trình  Có đủ điều kiện năng lực thiết kế XD  Có chuyên gia có năng lực hành nghề và có chứng chỉ hành nghề thiết kế XD  Nhà riêng lẻ có tổng diện tích sàn > 250m2 và 3 tầng trở lên phải do đơn vị tư vấn thiết kế lập  Chỉ được thiết kế công trình phù hợp với năng lực, với chứng chỉ hành nghề  Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công  Không được chỉ định nhà cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình.  Nhà thầu thiết kế phải bồi thường khi thiết kế không phù hợp, thiết kế không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
 30. 30. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG IV- KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 7- PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG  Thiết kế cơ sở phải do cơ quan nhà nước chuyên ngành thẩm định khi phê duyệt  Các bước thiết kế tiếp theo phải do chủ đầu tư phê duyệt trên cơ sở thẩm tra của tư vấn độc lập. Không được trái với TKCS được duyệt Thiết kế XD đã được phê duyệt chỉ được thay đổi khi có điều chỉnh dự án ĐTXDCT yêu cầu hoặc trường hợp cần thiết khác và phải được thẩm tra, phê duyệt lại.
 31. 31. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1- GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  Lý do phải cấp giấy phép XD: Cơ quan quản lý xem xét sự phù hợp quy hoạch, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo vệ môi trường và an toàn công trình  Chủ đầu tư phải lập hồ sơ xin cấp phép XD UBND tỉnh , UBND huyện , UBND xã duyệt cấp giấy phép xây dựng tùy theo quy mô công trình  Chỉ được XD đúng nội dung giấp phép và phải niêm yết nội dung giấy phép và thông báo ngày khởi công.  Giấy phép XD chỉ có thời hạn 1 năm và gia hạn thêm 6 tháng
 32. 32. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2- GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  Phải lập phương án, được phê duyệt cùng với phê duyệt DAĐT  Phải lập dự án tái định cư và phải thực hiện trước khi GPMB  Phạm vi GPMB phải phù hợp với quy hoạch chi tiết và dự án được duyệt  Thời hạn GPMB phải đáp ứng tiến độ thực hiện dự án  Việc đền bù GPMB phải đảm bảo lợi ích cuả Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan  Phải thành lập Hội đồng GPMB, kinh phí lấy từ chi phí của dự án.
 33. 33. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- THI CÔNG XÂY DỰNG 3-1. Điều kiện khởi công và thi công XDCT  Có mặt bằng XD  Có giấy phép XD  Có thiết kế được duyệt  Có Hợp đồng XD  Có đủ nguồn vốn  Có biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường  Có đăng ký hoạt động XD  Có năng lực hành nghề phù hợp
 34. 34. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- THI CÔNG XÂY DỰNG 3-2. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn  Chủ đầu tư: lựa chọn nhà thầu, Giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, thanh quyết toán.  Nhà thầu thi công: Thi công đúng quy định, kiểm định vật liệu, lập hồ sơ hoàn công, bảo hành công trình  Nhà thầu thiết kế : Giám sát tác giả, xử lý thiết kế, tham gia nghiệm thu công trình theo yêu cầu cuả CĐT  Nhà thầu giám sát : tư vấn và giám sát nhà thầu thi công làm đúng, làm đủ theo thiết kế và đảm bảo an toàn, VSMT (theo ủy quyền của CĐT)
 35. 35. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐTXD CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN THIẾT KẾ TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CÔNG XD CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIÁM SÁT TÁC GIẢ GIÁM SÁT THI CÔNG
 36. 36. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- THI CÔNG XÂY DỰNG 3-3. An toàn và vệ sinh môi trường  An toàn cho người, thiết bị, công trình  Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình XD  Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm vệ sinh môi trường
 37. 37. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- THI CÔNG XÂY DỰNG 3-4. Nghiệm thu, thanh toán và bảo hành  Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng  Nghiệm thu từng công việc, từng phần, từng hạng mục, từng bộ phận công trình và toàn bộ công trình.  Chỉ nghiệm thu khi đối tượng đã hoàn thành và đủ hồ sơ theo quy định  Chỉ đưa công trình vào khai thác khi đã đảm bảo an toàn vận hành.  Nhà thầu hoàn thiện thi công XD, chủ đầu tư nghiệm thu, tiếp nhận  Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán, chủ đầu tư thanh toán theo KL đã nghiệm thu  Chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình đưa vào sử dụng  Nhà thầu bảo hành công trình theo thời hạn quy định.
 38. 38. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG V- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4- GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG  Mọi công trình XD phải được giám sát về KL, chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường.  Việc giám sát phải :  Thực hiện ngay từ khi khởi công,  Thường xuyên, liên tục,  Căn cứ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn,  Trung thực, khách quan, không vụ lợi.  Chủ đầu tư có thể thuê TVGS, không dùng ảnh hưởng cuả mình làm sai lệch kết quả giám sát  TVGS không được thông đồng với nhà thầu, với chủ đầu tư làm sai lệch kết quả giám sát.
 39. 39. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1- LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG 1-1. Mục đích đấu thầu  Nhằm tìm được nhà thầu đủ năng lực, phù hợp về ngành nghề  Đảm bảo tính cạnh tranh, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch  Có giá thầu hợp lý  Có thể áp dụng với mọi hoạt động XD, với mọi loại hình đầu tư 1-2. Yêu cầu về đấu thầu  Sau khi đã xác định nguồn vốn để thực hiện  Bên trúng thầu phải có phương án kỹ thuật, công nghệ tối ưu, giá hợp lý  Nghiêm cấm dàn xếp, mua bán thầu, dùng ảnh hưởng làm sai lệch kết quả đấu thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành.
 40. 40. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1- LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG 1-3. Các hình thức đấu thầu  Đấu thầu rộng rãi  Đấu thầu hạn chế  Chỉ định thầu  Đấu thầu trong nước  Đấu thầu quốc tế 1-4. Các phương thức đấu thầu  Đấu thầu một túi hồ sơ  Đấu thầu hai túi hồ sơ Đấu thầu hai giai đoạn  Nhà thầu độc lập  Nhà thầu liên danh
 41. 41. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2- HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG  Hợp đồng là văn bản thể hiện sự cam kết tự nguyện cuả 2 bên về trách nhiệm, quyền lợi, nghiã vụ đối với hoạt động XD.  Hợp đồng lập thành văn bản, phù hợp với quy định của Pháp luật.  Hợp đồng có nhiều loại với nội dung khác nhau : tư vấn, thi công, cung ứng vật tư, thiết bị.  Nội dung chủ yếu cuả hợp đồng (9 mục)  Hợp đồng có thể được điều chỉnh bằng văn bản, khi người quyết định đầu tư cho phép (thay đổi dự án, chính sách cuả Nhà nước thay đổi…)  Thưởng phạt của hợp đồng không quá 12% giá trị phần làm lợi hay giá trị phần vi phạm.  Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng thì giải quyết bằng thương lượng hay phán quyết cuả Toá án.
 42. 42. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG 3-1. Nội dung quản lý của Nhà nước  XD và chỉ đạo thực hiện chiến lược, KH phát triển hoạt động XD  Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về XD  Quản lý chất lượng, lưu giữ hồ sơ công trình XD  Cấp hoặc thu hồi các loại GP trong hoạt động XD  Hướng dẫn, thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động XD  Tổ chức nghiên cứu Khoa học và công nghệ về XD  Đào tạo nguồn nhân lực cho XD  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động XD
 43. 43. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG 3-2. Công cụ quản lý  Chính phủ  Bộ xây dựng  Các Bộ và cơ quan ngang Bộ  UBND các cấp  Thanh tra xây dựng (Thanh tra chuyên ngành XD)
 44. 44. TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG VI- QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG 3-3. Khiếu nại, tố cáo  Quyền khiếu nại, tố cáo : tổ chức, cá nhân  Nội dung khiếu nại, tố cáo: các vi phạm luật xây dựng  Đối tương bị khiếu nại, tố các: tổ chức, cá nhân vi phạm về hoạt động XD, quản lý XD  Giải quyết khiếu nại, tố cáo : UBND các cấp, Chính phủ, Toà án. ( theo Luật khiếu nại, tố cáo).

×