Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
โครงสร้างเว็บไซต์
Website Structure
รูปแบบโครงสร้างและการออกแบบของเว็บเพจ
ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถทาได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ข้อมูล ความถนัด...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจั...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซ...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การ
ออกแบบเพิ่มความยืด...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุม (Web Structure)
โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะ
เชื่อมโยงไป...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

โครงสร้างเว็บไซต์

นายพงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

โครงสร้างเว็บไซต์

 1. 1. โครงสร้างเว็บไซต์ Website Structure
 2. 2. รูปแบบโครงสร้างและการออกแบบของเว็บเพจ ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถทาได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความถนัดของผู้ออกแบบ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนาเสนอ โดย โครงสร้างของเว็บไซต์มักจะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้
 3. 3. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure) เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบ ข้อมูล ข้อมูลที่นิยม จัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรื่องราว ตามลาดับ โดยโครงสร้างนี้ เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การ ลิงค์ (Link) ไปทีละหน้า ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถกาหนดทิศ ทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ทาให้เสียเวลา ในการเข้าสู่เนื้อหา
 4. 4. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
 5. 5. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure) เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของ ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลด หลั่นกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็นการง่ายต่อการทาความ เข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหา ลักษณะเด่นคือการมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage)และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในลักษณะเป็นลาดับจากบนลงล่าง
 6. 6. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
 7. 7. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure) โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การ ออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการ เชื่อมโยง ซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วน เหมาะแก่การแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิง เส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้
 8. 8. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
 9. 9. โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุม (Web Structure) โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะ เชื่อมโยงไปถึงกันได้หมด และเป็นอิสระ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาในลักษณะของ ไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาจากเว็บภายนอก ได้

×