20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf

Pontus Wadström
Pontus WadströmStrategy maverick at Large en Wadstrom Manegement AB
‘Strategiskförändring’
En managementclinic
Pontus Wadström
Pontus Wadström
Rådgivare, lärare och forskare
Ansvarig för olika strategi-, styrnings- och
förändringsgrupperingar, -initiativ och -
projekt i olika organisationer
Strategi- och managementkonsult
Start-ups: vårdbolag och IT-produktbolag
PhD, Industrial Economics and
Management, KTH
Civilekonom med psykologiexamen,
Linköpings Universitet
Syftemeddagarna
Att bidra med insikter om strategisk
förändring och diskutera aktuella fall för
att fördjupa kunskaperna om vad vi
behöver beakta för att åstadkomma just
strategisk förändring
Agenda
• Introduktion: begreppen strategi, förändring och strategisk
förändring
• En organisations strategi i alla dess delar
• Förändringstryck på organisationer och passform över tid
• Förändringsgap, förändringar och potentiella nettonyttor
• Angreppssätt och realiserbarhet av förändringar
• Sammanfattning
INTRODUKTION: BEGREPPEN STRATEGI,
FÖRÄNDRING OCH STRATEGISK
FÖRÄNDRING
Strategi är beslut om grundläggande
långsiktiga mål för en verksamhet, samt
anpassningen av insatser och allokering av
resurser för att nå dessa mål.
Chandler, 1962
…har konsekvenser i form av betydande inverkan på
organisationens prestation och dess förmåga att nå sina långsiktiga
mål,
är icke-rutinmässiga och kräver därmed ett annat förhållningssätt
på grund av en högre nivå av komplexitet,
är integrerade på så sätt att hänsyn till ömsesidiga beroenden
mellan olika delar av organisationen och dess helhet måste
beaktas,
innebär osäkerhet, och kräver övervägande av olika scenarier och
potentiella utfall och
är tidskänsliga, det vill säga att åtgärder måste vidtas nu för att dra
nytta av möjligheter eller för att undvika potentiella hot som kan
komma i en snar framtid.
Strategiska ”saker”…
Csazar, 2018
Prestation
X
Icke-linjära samband och balanser
Förändring:
Ett skifte av något som påverkar oss (change TO us)
Ett skifte av något som vi vill åstadkomma (change BY us)
Förändringsledning:
Förändringsledning är ett systematiskt angreppssätt för att förflytta en organisation
från ett stadium till ett annat.
Business Transformation:
Business transformation handlar om fundamentala förändringar för hur en
verksamhet bedrivs för att kunna hantera en förändring i omvärlden.
Affärsutveckling:
Affärsutveckling utgör ett antal uppgifter och processer som syftar till att utveckla och
genomföra möjligheter för tillväxt inom och mellan organisationer.
Verksamhetsutveckling:
Verksamhetsutveckling innefattar olika aktiviteter, initiativ och/eller projekt för att
utveckla en eller flera delar av verksamheten
Förändring och liknande…
Strategisk förändring kan definieras som ett
medvetet försök att öka en organisations
effektivitet genom införandet av en ny strategi och
därmed omfattande organisatorisk transformation.
Strategisk förändring
Pettigrew & Whipp, 1993
EN ORGANISATIONS STRATEGI I ALLA
DESS DELAR
Strategi i fyra nivåer
nätverksstrategi
koncernstrategi
affärsstrategi
erbjudandestrategi
(affärsmodell)
Affärsenhet Affärsenhet
Affärsenhet
Affärsenhet
Erbjudande
Erbjudande
Funktion
Erbjudande
Myndighet
Företag
Institution
Koncern
Företag
Wadström et al., 2017
Vilka produkter och tjänster ska vi
erbjuda vilka kunder? Hur ska vi
differentiera oss?
Hur ska vi fånga, skapa och leverera
värde?
Vilka typer av verksamheter ska ingå i vår
helhet och hur ska dessa samverka?
Vilka ska vi samverka med, hur och
varför?
Funktion
funktionsstrategi
Vilka verksamheter ska ingå i vår organisation?
Relativ marknadsandel
Marknadstillväxt
låg
hög
låg
hög
Kassakor Hundar
Frågetecken
Stjärnor
Några få
utvalda
Sälj av
Likvidera
Henderson, 1979
Koncernstrategi
?
Investera för
att utveckla
Hur ska verksamheterna samverka och varför?
Campbell & Goold, 1998
Överföring av kunskap
• Identifiera och dela
kärnkompetenser
• Synliggör ”best-practices”
• Rekrytering och
kompetensförsörjning
Delade aktiviteter och resurser
• Dela aktiviteter mellan
affärsområden
• Dela fysiska tillgångar, system och
resurser
Vertikal integration
• Koordinera flöden mellan enheter
• Snabbare produktutveckling
• Bättre kapacitetsutnyttjande
• Bättre marknadsaccess
Koordinerade strategier
• Samordna strategier mellan
affärsområden
• Koordinera reaktioner mot
konkurrenter
Samordnad förhandlingsstyrka
• Koordinerade inköp mot
leverantörer
• Gemensamma förhandlingar mot
kunder och andra intressenter
Kombinerat affärsskapande
• Kombinera kärnkompetenser och
resurser inom koncernen för att
skapa nya affärsmöjligheter
Koncernstrategi
?
Vilka erbjudanden på vilka marknader och ev. hur ska vi växa?
Ansoff, 1965
Affärsstrategi
?
Produkt
Marknad
Prod 1 Prod 2 Serv. A Serv. B
Marknad 1 - geo X SEK X SEK
Marknad 2 - segm X SEK X SEK X SEK X %
Marknad 3 – ind X SEK X %
Marknad 4 - X X SEK X %
Marknad 5 - Y X SEK X %
Nya
Marknadspenetration
Befintliga
Produktutveckling
- Tjänst C, 2024
- etc.
Befintliga
Diversifiering
Marknadsutveckling
- Marknad 6, 2025
- etc.
Nya
Produkter/tjänster
Marknader
Störst
Snabbast
Bäst
Vackrast
Störst, bäst, snabbast eller vackrast
Wadstrom, 2022a
?
Hur ska vi differentiera oss?
Kundvärde-
erbjudande
Kund-
relationer
Kund-
segment
Distributions
-kanaler
Intäktsströmmar
Nyckel-
aktiviteter
Nyckel-
resurser
Nyckel-
partners
Kostnadsstruktur
Osterwalder, et al., 2010
Erbjudandestrategi: affärsmodell
Resultat
?
Hur ska vi fånga, skapa och leverera värde?
FÖRÄNDRINGSTRYCK PÅ
ORGANISATIONER OCH PASSFORM ÖVER
TID
Politiska faktorer
– Styre, ideologi, politisk säkerhet, val etc.
Ekonomiska faktorer
– Tillväxt, handelsbalans, inflation, ränteläge, etc.
Sociala faktorer
– Demografi, värderingar, inkomstfördelning, trendkänslighet, etc.
Tekniska faktorer
– Tillgång till teknik, ny forskning, etc.
Omvärlden förändringar (makro)
Augilar, 1967
Förändringstryck i makromiljön
Riktning på trend
Påverkan
på
organisationen
Stillastående (ev. avtagande)
Liten
Stor
Starkt tilltagande
Digitalisering:
Teknisk
Klimatfokus:
Politisk
Polarisering:
Politisk
Protektionism:
Politisk
Populism:
Politisk
Försämrade globala flöden:
Ekonomisk
Minskad konsumtion:
Ekonomisk
Intresse för ’säkra lägen’:
Ekonomisk
Cirkulär ekonomi:
Ekonomisk
Resursbrist:
Ekonomisk
Hemarbete:
Social
Höjda räntor:
Ekonomisk
Globalisering:
Politisk/Ekonomisk
Wadström, 2022b
Hot om nya aktörers inträde
• skalfördelar
• Investeringskrav
• distributionskanaler
• trohet
• lagar
Hot om substitut
• kvalitet
• trohet
• pris relativt prestanda
• kostnad
Köpares förhandlingsstyrka
• antal köpare
• standardisering
• lönsamhet
• kvaliténs roll
Leverantörers förhandlingsstyrka
• antal leverantörer
• antal köpare
• lönsamhet
• kvaliténs roll
Intern konkurrens i branschen
• få vs. många aktörer
• kostnadsstruktur
• differentiering
• strategiska initiativ
• utträdesbarriärer
Porter, 1980
Branschens dynamik (mikro)
?
Strategi
syfte, vision, mål, plan
Struktur
hierarki, ansvar,
befogenheter,
informationsvägar,
mandat
Process
arbetssätt, rutiner,
system
Incitament
belöning, befordran,
erkännande, bonus
Medarbetare
kompetens, kultur,
värderingar
Gailbraith, 2001
Förändring och utveckling - olika delar
Beteende
?
“En omorganisering, en diversifiering, ett
skifte av en teknologi, en ombyggnad av en
process eller en ny sammansättning av
produkt- och/eller tjänsteportföljen”.
de Wit & Meyer, 2005
”En ny/förändrad uppsättning av en
persons beteenderepertoar”.
Skinner, 1976
Förändring:organisationerochbeteenden
Network level
Leverantörers
förhandlingsstyrka
Inträdesbarriärer
för nya aktörer
Politiska
faktorer
Ekonomiska
faktorer
Tekniska
faktorer
Sociala
faktorer
Den interna
konkurrensen
Köparnas
förhandlingsstyrka
Hot om
substitut
Humankapital
Incitament Process
Människor lär sig
Modeller
Instruktioner
Insikter
Shaping
Struktur
Strategi
Wadström, 2022b
Förändring över olika arenor hänger ihop
Organisationer
Branschers dynamik
Omvärldens påverkan
Strategi är förändring
Förändring
Tid
Omvärld
Bransch
Organisation
gap/fit
Δy
Δx
Wadström, 2022b
FÖRÄNDRINGSGAP, FÖRÄNDRINGAR
OCH POTENTIELLA NETTONYTTOR
Djup
på
förändring
Bredd på förändring
Stor
Liten
Stor
Stora förändringar
för en liten del av
organisationen
Små förändringar
för en liten del av
organisationen
Små förändringar
för en stor del av
organisationen
Stora förändringar
för en stor del av
organisationen
Wadström et al., 2017
Omfattning - förändring och utveckling
Strategi
syfte, vision, mål, plan
Struktur
hierarki, ansvar,
befogenheter,
informationsvägar,
mandat
Process
arbetssätt, rutiner,
system
Incitament
belöning, befordran,
erkännande, bonus
Medarbetare
kompetens, kultur,
värderingar
Gailbraith, 2001
Förändring och utveckling - olika delar
Beteende
Intressentmodellen
Ägare
Medarbetare
Ledning
Facket
Myndighet A
Leverantörer
Kunder
Konsumenter
Samhället
Fordringsägare
Kommuner
Förändringen
Nyckelintressenter
• Förenare
• Säljare
• Vetgiriga
Gladwell, 2000; Rhenman, 1968; Wadström, 2022b
Organisationen
Omvärld och bransch
Gröna
Gula
Röda
Kostnader Nyttor
Blåa
Relation mellan
gröna nyttor och
kostnader
Förändringars kostnad och nyttor
Wadström, 2022b
ANGREPPSSÄTT OCH
REALISERBARHET
Teori E
Uppifrån
Central
Struktur
Teori O
Nedifrån
Perifer
Kultur
Förändring - olika angreppssätt
Beer & Nohria, 2001
Förbereda Genomföra Avveckla
Planera Designa Bygga Testa
BP2 BP4
Analysera
BP5A BP5b BP5c BP6 BP8
BP7
BP3
Rulla ut
Projektstyrning
PLANERA
1. Målanalys
2. Ta fram förändringsbudskap
3. Analysera förändringsaktiviteter
4. Formulera förändringsaktiviteter
DESIGNA
1. Håll avstämning med intressenter
2. Analysera förändringen med STAR-model
3. Sätt tränings- och utbildningsupplägg
4. Sätt upplägg för support
RULLA UT
1. Överlämning till verksamheten
ANALYSERA
1. Ta fram presentation för förändringen
2. Genomför förändringsaktiviteter
3. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift
4. Håll avstämning med intressenter
5. Mät och beskriv baslinje
6. Analysera utbildningsbehov
TESTA
1. Håll med intressenter
2. Uppdatera Utbildningsmål
3. Uppdatera Aktivitetsplan
4. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift
BYGGA
1. Ta fram och lista utbildningsmaterial
2. Ta fram presentation för utbildning
3. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift
4. Håll avstämning med intressenter
BP1
Revolution: en linjär generell process
Wadström, 2022b
Identifiera
möjligheter och
hot
”Vad är
utmaningen?”
Analysera och
definiera orsakerna
”Hur ser utmaningen
faktiskt ut?”
Generera och
formulera alternativa
lösningar
”Hur kan vi adressera
utmaningen?”
Besluta om lösning
”Hur ska vi
adressera
utmaningen?”
Implementera och
genomföra vald lösning
”Vilka åtgärder vidtar vi,
när och vem är ansvarig?”
Utvärdera och
reflektera
”Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?”
Återkoppla och
justera
”Hur ska vi göra
ännu bättre nästa
gång?”
Wadström et al., 2017
Evolution: flera cirkulära specifika processer
Kvalificera
Designa
Bygga
Testa
BP2 BP4 BP5 BP6 BP8
BP7
BP3
Rulla ut
BP1
Avsluta
Analysera
Identifiera möjligheter
och hot
’Vad är utmaningen?
Analysera och definiera
orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och formulera
alternativa lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi, när
och vem är ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick vårt
valda alternativ?’
Återkoppla och justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar
vi, när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra
ännu bättre nästa
gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi,
när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi,
när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera möjligheter och hot
’Vad är utmaningen?
Analysera och definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’
Generera och formulera alternativa lösningar
’Hur kan vi adressera utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi adressera utmaningen?’
Implementera och genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och reflektera
’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’
Återkoppla och justera
’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång?
Identifiera möjligheter
och hot
’Vad är utmaningen?
Analysera och definiera
orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och formulera
alternativa lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi, när
och vem är ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick vårt
valda alternativ?’
Återkoppla och justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar
vi, när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra
ännu bättre nästa
gång?
Identifiera möjligheter och
hot
’Vad är utmaningen?
Analysera och definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’
Generera och formulera
alternativa lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi adressera
utmaningen?’
Implementera och genomföra vald
lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem
är ansvarig?’
Utvärdera och reflektera
’Vilka resultat fick vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och justera
’Hur ska vi göra ännu bättre
nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi,
när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar vi,
när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra ännu
bättre nästa gång?
Identifiera
möjligheter och
hot
’Vad är
utmaningen?
Analysera och
definiera orsakerna
’Hur ser utmaningen
faktiskt ut?’
Generera och
formulera alternativa
lösningar
’Hur kan vi adressera
utmaningen?’
Besluta om lösning
’Hur ska vi
adressera
utmaningen?’
Implementera och
genomföra vald lösning
’Vilka åtgärder vidtar
vi, när och vem är
ansvarig?’
Utvärdera och
reflektera
’Vilka resultat fick
vårt valda
alternativ?’
Återkoppla och
justera
’Hur ska vi göra
ännu bättre nästa
gång?
Revolution och evolution kombinerat
Wadström, 2022b
Ackumulerad
förändring
Tid
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Jämn takt
Ackumulerad
förändring
Tid
T0 T1 T2 T3 T4 T5
Ryckig takt
Tushman et al., 1986; Imai, 1986; Krüger, 1996; Wadström, 2022b
Förändringstakt: timing och hastighet
Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Förvirring
Oro
Förväntningar Möjlighet Motivation
Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Frustration
Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Falsk start
Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Förändring
Färdighet
Grundläggande förutsättningar
Wadström, 2022b
• Psykologiskt
• Kulturellt
• Politiskt
• Inlåsning i investering
• Inlåsning i kompetens
• Inlåsning i system
• Inlåsning med intressenter
de Wit & Meyer, 2004
Förändringsmotstånd
Hanteras
i huvudsak
emotionellt
Hanteras
i huvudsak
rationellt
Realiserbarhet
Omfattning
Bredd: Antal organisationer, VG, regioner, distrikt, avdelningar och/eller individer
Djup: Hur annorlunda är det framtida läget från dagens?
Involveringsgrad
Kvant: Hur stor andel av de som förändras är involverade i processen?
Kval: Finns förenare, vetgiriga och säljare inkluderat?
Stöd från ledning/styrelse
Kvant: Hur stor del av ledningen/styrgruppen är helt införstådd?
Kval: Hur övertygade är beslutsfattare att genomföra förändringen?
Grundläggande förutsättningar
Hur väl är förväntningar, färdigheter, möjlighet och motivation på plats?
Förändringsmotstånd
Hur stort förändringsmotstånd kommer det finnas? Av vilken typ? Varifrån?
Nettonytta
Gräns för
realiserbarhet
Låg
Hög
Realiserbarhet
Låg Hög
Gräns för
nettonytta
2800
430
200
190
Prioritera förändringar
Wadström, 2022b
SAMMANFATTNING OCH
AVSLUTNING
Sammanfattning
Strategiska förändringar är medvetna försök att ändra strategi, och därmed omfattande
organisatoriska konsekvenser, för att öka en organisations effektivitet. Det är förknippat
med osäkerhet, komplexitet, vikt och många avväganden. För att klara detta krävs ett
systematiskt arbetssätt.
För att kunna förändra strategi behöver vi veta vad strategin, i alla dess delar, för en
organisation är och hur de hänger ihop. Nätverks-, koncern-, affärs- och
erbjudandestrategi måste alla analyseras och ev. utvecklas.
Organisationer är utsatta för förändringstryck från omvärlden, branschen,
organisationen själv och medarbetarna i organisationen. Olika förändringar på olika
nivåer samverkar på olika sätt över tid och skapar ’fit’ och gap.
Strategiska förändringar är både breda och djupa. De kräver att vi arbetar med
intressenter på nogsamt sätt. Breda och djupa förändringar har många potentiella
nyttor, men är också behäftade med många risker, och ofta stora kostnader.
Strategisk förändring måste ledas både revolutionärt och evolutionärt. Timing och
hastighet måste beaktas. Om inte grundläggande förutsättningar kommer på plats
uppstår förändringsmotstånd som försvårar realisering av nyttorna. Detta påverkas också
av omfattning och involveringsgrad.
Syftemeddagarna
Att bidra med insikter om strategisk
förändring och diskutera aktuella fall för
att fördjupa kunskaperna om vad vi
behöver beakta för att åstadkomma just
strategisk förändring
• Ansoff (1965) Corporate strategy: an analytic approach
to business policy for growth and expansion.
McGrawHill
• Augilar (1967) Scanning the business environment.
MacMillan
• Campbell & Goold (1998) Desperately seeking
synergies, Harvard Business Review
• Chandler (1962) Strategy and structure: chapters in the
history of the American industrial enterprise. MIT Press
• Csaszar (2018). What makes a decision strategic?
Strategic representations. Strategy Science, 3(4), 606-
619.
• De Wit & Meyer (2004) Strategy. Thompson Learning
• Galbraith (2002) Designing organizations: an executive
guide to strategy, structure, and process. Pfeiffer.
• Gladwell (2000) The tipping point. Little Brown
• Henderson (1979) Henderson on corporate strategy.
HarperCollins.
• Osterwalder, Pigneur & Clark (2010) Business model
generation: a handbook for visionaries, game changers,
and challengers. Self published.
• Pettigrew & Whipp (1993) Managing change for
competitive success, Blackwell
• Porter (1980) Competitive strategy. The Free Press.
• Rhenman (1968) Industrial Democracy and Industrial
Management. Tavistock.
• Wadström, Schriber, Teigland & Kaulio (2017). Strategi.
Liber
• Wadström (2014) Strategi är ett verb. Liber
• Wadström (2022)a Advancing strategy through
behavioral psychology. Kogan Page
• Wadström (2022)b Förändring i huvudet på en strateg.
Verb Scribblings
Litteratur
Tack!
pontus@pontuswadstom.com
0760-550010
https://www.linkedin.com/in/pontuswadstrm/
1 de 45

Recomendados

Consultancy 2015 por
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef
293 vistas8 diapositivas
Service Innovation Sweden 2015 por
Service Innovation Sweden 2015Service Innovation Sweden 2015
Service Innovation Sweden 2015ServiceInnovationSweden
559 vistas29 diapositivas
Visaulisering som Förändringskraft! por
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Mats Hultman
512 vistas23 diapositivas
Session 13 Patrik Gottfridsson por
Session 13 Patrik GottfridssonSession 13 Patrik Gottfridsson
Session 13 Patrik GottfridssonTransportforum (VTI)
229 vistas18 diapositivas
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor por
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagorVNR_2.0_Huvudrapport och bilagor
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagorDaniel Jafari
452 vistas184 diapositivas
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne... por
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...Jessica Laos
163 vistas34 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf

Breakit Impact Challenge Ethos international guide por
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guideCarin Roeraade
220 vistas11 diapositivas
Nyttorealisering! por
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!Maria Björk
1.7K vistas39 diapositivas
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Carin Roeraade
93 vistas10 diapositivas
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dir por
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dirutveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dir
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dirFredrik Josefsson
155 vistas14 diapositivas
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus Wadström por
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus WadströmFöreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus Wadström
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus WadströmPontus Wadström
482 vistas18 diapositivas
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017 por
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017Katarina Appelqvist
297 vistas50 diapositivas

Similar a 20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf(20)

Breakit Impact Challenge Ethos international guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Carin Roeraade220 vistas
Nyttorealisering! por Maria Björk
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!
Maria Björk1.7K vistas
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Carin Roeraade93 vistas
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dir por Fredrik Josefsson
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dirutveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dir
utveckling-av-innovations--och-entreprenorskapsklimatet-dir
Fredrik Josefsson155 vistas
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus Wadström por Pontus Wadström
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus WadströmFöreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus Wadström
Föreläsning Strategi är ett verb - Dataföreningen - Pontus Wadström
Pontus Wadström482 vistas
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017 por Katarina Appelqvist
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017
Upphandling för innovation och mervärde SKL 2017
Katarina Appelqvist297 vistas
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit por Pontus Wadström
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
Pontus Wadström360 vistas
Strategic Competence Management por Rolf Häsänen
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
Rolf Häsänen888 vistas
Agil transformation startar i toppen por Frontit
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Frontit382 vistas
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt por Björn Spenger
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Björn Spenger291 vistas
Varför är nyttorealisering viktigt? por E-delegationen
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt?
E-delegationen1.5K vistas
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020 por DigJourney
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020
Föreläsning IUC och ALMI 27 maj 2020
DigJourney112 vistas
Vinnande strategier för lärande organisationer por Johan Skoglöf
Vinnande strategier för lärande organisationerVinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationer
Johan Skoglöf591 vistas
Open Innovation por robertelm
Open InnovationOpen Innovation
Open Innovation
robertelm434 vistas
Vårda utvecklingsprocessen för att växa verksamhetsvinsten s42, a hedlund pa ... por Alexander Hedlund
Vårda utvecklingsprocessen för att växa verksamhetsvinsten s42, a hedlund pa ...Vårda utvecklingsprocessen för att växa verksamhetsvinsten s42, a hedlund pa ...
Vårda utvecklingsprocessen för att växa verksamhetsvinsten s42, a hedlund pa ...
Alexander Hedlund1.1K vistas
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan por Stephan Philipson
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Stephan Philipson13K vistas
Nova Resultat Helt Enkelt Kort por WilhelmTham
Nova Resultat Helt Enkelt KortNova Resultat Helt Enkelt Kort
Nova Resultat Helt Enkelt Kort
WilhelmTham236 vistas
Agil revolution startar i toppen version por Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vistas
Agil revolution startar i toppen por Frontit
Agil revolution startar i toppenAgil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit651 vistas

Más de Pontus Wadström

Strap what you can learn about strategy from rap wadstrom por
Strap what you can learn about strategy from rap wadstromStrap what you can learn about strategy from rap wadstrom
Strap what you can learn about strategy from rap wadstromPontus Wadström
244 vistas17 diapositivas
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol... por
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...Pontus Wadström
137 vistas16 diapositivas
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016 por
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016Pontus Wadström
313 vistas31 diapositivas
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstrom por
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstromStrategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstrom
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstromPontus Wadström
162 vistas16 diapositivas
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning por
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledningPontus Wadström
611 vistas17 diapositivas
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ... por
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...Pontus Wadström
208 vistas20 diapositivas

Más de Pontus Wadström(11)

Strap what you can learn about strategy from rap wadstrom por Pontus Wadström
Strap what you can learn about strategy from rap wadstromStrap what you can learn about strategy from rap wadstrom
Strap what you can learn about strategy from rap wadstrom
Pontus Wadström244 vistas
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol... por Pontus Wadström
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...
Strategy and Management in an information rich environment - BI Day, Stockhol...
Pontus Wadström137 vistas
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016 por Pontus Wadström
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016
Change and Transformation in Complex Setting - Source2Pay Summit Stockholm, 2016
Pontus Wadström313 vistas
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstrom por Pontus Wadström
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstromStrategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstrom
Strategi och styrning i en informationsrik omvärld - wadstrom
Pontus Wadström162 vistas
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning por Pontus Wadström
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
"KPI-projektet", KTH verksamhetsledning
Pontus Wadström611 vistas
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ... por Pontus Wadström
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...
20150910 controllern som förädnringsagent hypergene användarträff pontus ...
Pontus Wadström208 vistas
20140305 Leading Strategy Teams - Lecture KTH por Pontus Wadström
20140305 Leading Strategy Teams - Lecture KTH20140305 Leading Strategy Teams - Lecture KTH
20140305 Leading Strategy Teams - Lecture KTH
Pontus Wadström159 vistas
20131011 Building a New Management at Skanska - BBRT por Pontus Wadström
20131011 Building a New Management at Skanska - BBRT20131011 Building a New Management at Skanska - BBRT
20131011 Building a New Management at Skanska - BBRT
Pontus Wadström313 vistas
Strategi är ett verb - pontus wadstrom, frukostseminaruim med Ledarna por Pontus Wadström
Strategi är ett verb - pontus wadstrom, frukostseminaruim med LedarnaStrategi är ett verb - pontus wadstrom, frukostseminaruim med Ledarna
Strategi är ett verb - pontus wadstrom, frukostseminaruim med Ledarna
Pontus Wadström278 vistas
Introduktion A Real Movement konferens 11 nov 2015 - Pontus Wadström por Pontus Wadström
Introduktion A Real Movement konferens 11 nov 2015 - Pontus WadströmIntroduktion A Real Movement konferens 11 nov 2015 - Pontus Wadström
Introduktion A Real Movement konferens 11 nov 2015 - Pontus Wadström
Pontus Wadström288 vistas
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och... por Pontus Wadström
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Pontus Wadström1.3K vistas

20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf

 • 2. Pontus Wadström Rådgivare, lärare och forskare Ansvarig för olika strategi-, styrnings- och förändringsgrupperingar, -initiativ och - projekt i olika organisationer Strategi- och managementkonsult Start-ups: vårdbolag och IT-produktbolag PhD, Industrial Economics and Management, KTH Civilekonom med psykologiexamen, Linköpings Universitet
 • 3. Syftemeddagarna Att bidra med insikter om strategisk förändring och diskutera aktuella fall för att fördjupa kunskaperna om vad vi behöver beakta för att åstadkomma just strategisk förändring
 • 4. Agenda • Introduktion: begreppen strategi, förändring och strategisk förändring • En organisations strategi i alla dess delar • Förändringstryck på organisationer och passform över tid • Förändringsgap, förändringar och potentiella nettonyttor • Angreppssätt och realiserbarhet av förändringar • Sammanfattning
 • 6. Strategi är beslut om grundläggande långsiktiga mål för en verksamhet, samt anpassningen av insatser och allokering av resurser för att nå dessa mål. Chandler, 1962
 • 7. …har konsekvenser i form av betydande inverkan på organisationens prestation och dess förmåga att nå sina långsiktiga mål, är icke-rutinmässiga och kräver därmed ett annat förhållningssätt på grund av en högre nivå av komplexitet, är integrerade på så sätt att hänsyn till ömsesidiga beroenden mellan olika delar av organisationen och dess helhet måste beaktas, innebär osäkerhet, och kräver övervägande av olika scenarier och potentiella utfall och är tidskänsliga, det vill säga att åtgärder måste vidtas nu för att dra nytta av möjligheter eller för att undvika potentiella hot som kan komma i en snar framtid. Strategiska ”saker”… Csazar, 2018
 • 9. Förändring: Ett skifte av något som påverkar oss (change TO us) Ett skifte av något som vi vill åstadkomma (change BY us) Förändringsledning: Förändringsledning är ett systematiskt angreppssätt för att förflytta en organisation från ett stadium till ett annat. Business Transformation: Business transformation handlar om fundamentala förändringar för hur en verksamhet bedrivs för att kunna hantera en förändring i omvärlden. Affärsutveckling: Affärsutveckling utgör ett antal uppgifter och processer som syftar till att utveckla och genomföra möjligheter för tillväxt inom och mellan organisationer. Verksamhetsutveckling: Verksamhetsutveckling innefattar olika aktiviteter, initiativ och/eller projekt för att utveckla en eller flera delar av verksamheten Förändring och liknande…
 • 10. Strategisk förändring kan definieras som ett medvetet försök att öka en organisations effektivitet genom införandet av en ny strategi och därmed omfattande organisatorisk transformation. Strategisk förändring Pettigrew & Whipp, 1993
 • 11. EN ORGANISATIONS STRATEGI I ALLA DESS DELAR
 • 12. Strategi i fyra nivåer nätverksstrategi koncernstrategi affärsstrategi erbjudandestrategi (affärsmodell) Affärsenhet Affärsenhet Affärsenhet Affärsenhet Erbjudande Erbjudande Funktion Erbjudande Myndighet Företag Institution Koncern Företag Wadström et al., 2017 Vilka produkter och tjänster ska vi erbjuda vilka kunder? Hur ska vi differentiera oss? Hur ska vi fånga, skapa och leverera värde? Vilka typer av verksamheter ska ingå i vår helhet och hur ska dessa samverka? Vilka ska vi samverka med, hur och varför? Funktion funktionsstrategi
 • 13. Vilka verksamheter ska ingå i vår organisation? Relativ marknadsandel Marknadstillväxt låg hög låg hög Kassakor Hundar Frågetecken Stjärnor Några få utvalda Sälj av Likvidera Henderson, 1979 Koncernstrategi ? Investera för att utveckla
 • 14. Hur ska verksamheterna samverka och varför? Campbell & Goold, 1998 Överföring av kunskap • Identifiera och dela kärnkompetenser • Synliggör ”best-practices” • Rekrytering och kompetensförsörjning Delade aktiviteter och resurser • Dela aktiviteter mellan affärsområden • Dela fysiska tillgångar, system och resurser Vertikal integration • Koordinera flöden mellan enheter • Snabbare produktutveckling • Bättre kapacitetsutnyttjande • Bättre marknadsaccess Koordinerade strategier • Samordna strategier mellan affärsområden • Koordinera reaktioner mot konkurrenter Samordnad förhandlingsstyrka • Koordinerade inköp mot leverantörer • Gemensamma förhandlingar mot kunder och andra intressenter Kombinerat affärsskapande • Kombinera kärnkompetenser och resurser inom koncernen för att skapa nya affärsmöjligheter Koncernstrategi ?
 • 15. Vilka erbjudanden på vilka marknader och ev. hur ska vi växa? Ansoff, 1965 Affärsstrategi ? Produkt Marknad Prod 1 Prod 2 Serv. A Serv. B Marknad 1 - geo X SEK X SEK Marknad 2 - segm X SEK X SEK X SEK X % Marknad 3 – ind X SEK X % Marknad 4 - X X SEK X % Marknad 5 - Y X SEK X % Nya Marknadspenetration Befintliga Produktutveckling - Tjänst C, 2024 - etc. Befintliga Diversifiering Marknadsutveckling - Marknad 6, 2025 - etc. Nya Produkter/tjänster Marknader
 • 16. Störst Snabbast Bäst Vackrast Störst, bäst, snabbast eller vackrast Wadstrom, 2022a ? Hur ska vi differentiera oss?
 • 19. Politiska faktorer – Styre, ideologi, politisk säkerhet, val etc. Ekonomiska faktorer – Tillväxt, handelsbalans, inflation, ränteläge, etc. Sociala faktorer – Demografi, värderingar, inkomstfördelning, trendkänslighet, etc. Tekniska faktorer – Tillgång till teknik, ny forskning, etc. Omvärlden förändringar (makro) Augilar, 1967
 • 20. Förändringstryck i makromiljön Riktning på trend Påverkan på organisationen Stillastående (ev. avtagande) Liten Stor Starkt tilltagande Digitalisering: Teknisk Klimatfokus: Politisk Polarisering: Politisk Protektionism: Politisk Populism: Politisk Försämrade globala flöden: Ekonomisk Minskad konsumtion: Ekonomisk Intresse för ’säkra lägen’: Ekonomisk Cirkulär ekonomi: Ekonomisk Resursbrist: Ekonomisk Hemarbete: Social Höjda räntor: Ekonomisk Globalisering: Politisk/Ekonomisk Wadström, 2022b
 • 21. Hot om nya aktörers inträde • skalfördelar • Investeringskrav • distributionskanaler • trohet • lagar Hot om substitut • kvalitet • trohet • pris relativt prestanda • kostnad Köpares förhandlingsstyrka • antal köpare • standardisering • lönsamhet • kvaliténs roll Leverantörers förhandlingsstyrka • antal leverantörer • antal köpare • lönsamhet • kvaliténs roll Intern konkurrens i branschen • få vs. många aktörer • kostnadsstruktur • differentiering • strategiska initiativ • utträdesbarriärer Porter, 1980 Branschens dynamik (mikro) ?
 • 22. Strategi syfte, vision, mål, plan Struktur hierarki, ansvar, befogenheter, informationsvägar, mandat Process arbetssätt, rutiner, system Incitament belöning, befordran, erkännande, bonus Medarbetare kompetens, kultur, värderingar Gailbraith, 2001 Förändring och utveckling - olika delar Beteende ?
 • 23. “En omorganisering, en diversifiering, ett skifte av en teknologi, en ombyggnad av en process eller en ny sammansättning av produkt- och/eller tjänsteportföljen”. de Wit & Meyer, 2005 ”En ny/förändrad uppsättning av en persons beteenderepertoar”. Skinner, 1976 Förändring:organisationerochbeteenden
 • 24. Network level Leverantörers förhandlingsstyrka Inträdesbarriärer för nya aktörer Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Tekniska faktorer Sociala faktorer Den interna konkurrensen Köparnas förhandlingsstyrka Hot om substitut Humankapital Incitament Process Människor lär sig Modeller Instruktioner Insikter Shaping Struktur Strategi Wadström, 2022b Förändring över olika arenor hänger ihop Organisationer Branschers dynamik Omvärldens påverkan
 • 27. Djup på förändring Bredd på förändring Stor Liten Stor Stora förändringar för en liten del av organisationen Små förändringar för en liten del av organisationen Små förändringar för en stor del av organisationen Stora förändringar för en stor del av organisationen Wadström et al., 2017 Omfattning - förändring och utveckling
 • 28. Strategi syfte, vision, mål, plan Struktur hierarki, ansvar, befogenheter, informationsvägar, mandat Process arbetssätt, rutiner, system Incitament belöning, befordran, erkännande, bonus Medarbetare kompetens, kultur, värderingar Gailbraith, 2001 Förändring och utveckling - olika delar Beteende
 • 30. Gröna Gula Röda Kostnader Nyttor Blåa Relation mellan gröna nyttor och kostnader Förändringars kostnad och nyttor Wadström, 2022b
 • 33. Förbereda Genomföra Avveckla Planera Designa Bygga Testa BP2 BP4 Analysera BP5A BP5b BP5c BP6 BP8 BP7 BP3 Rulla ut Projektstyrning PLANERA 1. Målanalys 2. Ta fram förändringsbudskap 3. Analysera förändringsaktiviteter 4. Formulera förändringsaktiviteter DESIGNA 1. Håll avstämning med intressenter 2. Analysera förändringen med STAR-model 3. Sätt tränings- och utbildningsupplägg 4. Sätt upplägg för support RULLA UT 1. Överlämning till verksamheten ANALYSERA 1. Ta fram presentation för förändringen 2. Genomför förändringsaktiviteter 3. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift 4. Håll avstämning med intressenter 5. Mät och beskriv baslinje 6. Analysera utbildningsbehov TESTA 1. Håll med intressenter 2. Uppdatera Utbildningsmål 3. Uppdatera Aktivitetsplan 4. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift BYGGA 1. Ta fram och lista utbildningsmaterial 2. Ta fram presentation för utbildning 3. Utvärdera förändringsaktiviteter och framdrift 4. Håll avstämning med intressenter BP1 Revolution: en linjär generell process Wadström, 2022b
 • 34. Identifiera möjligheter och hot ”Vad är utmaningen?” Analysera och definiera orsakerna ”Hur ser utmaningen faktiskt ut?” Generera och formulera alternativa lösningar ”Hur kan vi adressera utmaningen?” Besluta om lösning ”Hur ska vi adressera utmaningen?” Implementera och genomföra vald lösning ”Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?” Utvärdera och reflektera ”Vilka resultat fick vårt valda alternativ?” Återkoppla och justera ”Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång?” Wadström et al., 2017 Evolution: flera cirkulära specifika processer
 • 35. Kvalificera Designa Bygga Testa BP2 BP4 BP5 BP6 BP8 BP7 BP3 Rulla ut BP1 Avsluta Analysera Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Identifiera möjligheter och hot ’Vad är utmaningen? Analysera och definiera orsakerna ’Hur ser utmaningen faktiskt ut?’ Generera och formulera alternativa lösningar ’Hur kan vi adressera utmaningen?’ Besluta om lösning ’Hur ska vi adressera utmaningen?’ Implementera och genomföra vald lösning ’Vilka åtgärder vidtar vi, när och vem är ansvarig?’ Utvärdera och reflektera ’Vilka resultat fick vårt valda alternativ?’ Återkoppla och justera ’Hur ska vi göra ännu bättre nästa gång? Revolution och evolution kombinerat Wadström, 2022b
 • 36. Ackumulerad förändring Tid T0 T1 T2 T3 T4 T5 Jämn takt Ackumulerad förändring Tid T0 T1 T2 T3 T4 T5 Ryckig takt Tushman et al., 1986; Imai, 1986; Krüger, 1996; Wadström, 2022b Förändringstakt: timing och hastighet
 • 37. Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Förvirring Oro Förväntningar Möjlighet Motivation Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Frustration Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Falsk start Förväntningar Färdighet Möjlighet Motivation Förändring Färdighet Grundläggande förutsättningar Wadström, 2022b
 • 38. • Psykologiskt • Kulturellt • Politiskt • Inlåsning i investering • Inlåsning i kompetens • Inlåsning i system • Inlåsning med intressenter de Wit & Meyer, 2004 Förändringsmotstånd Hanteras i huvudsak emotionellt Hanteras i huvudsak rationellt
 • 39. Realiserbarhet Omfattning Bredd: Antal organisationer, VG, regioner, distrikt, avdelningar och/eller individer Djup: Hur annorlunda är det framtida läget från dagens? Involveringsgrad Kvant: Hur stor andel av de som förändras är involverade i processen? Kval: Finns förenare, vetgiriga och säljare inkluderat? Stöd från ledning/styrelse Kvant: Hur stor del av ledningen/styrgruppen är helt införstådd? Kval: Hur övertygade är beslutsfattare att genomföra förändringen? Grundläggande förutsättningar Hur väl är förväntningar, färdigheter, möjlighet och motivation på plats? Förändringsmotstånd Hur stort förändringsmotstånd kommer det finnas? Av vilken typ? Varifrån?
 • 40. Nettonytta Gräns för realiserbarhet Låg Hög Realiserbarhet Låg Hög Gräns för nettonytta 2800 430 200 190 Prioritera förändringar Wadström, 2022b
 • 42. Sammanfattning Strategiska förändringar är medvetna försök att ändra strategi, och därmed omfattande organisatoriska konsekvenser, för att öka en organisations effektivitet. Det är förknippat med osäkerhet, komplexitet, vikt och många avväganden. För att klara detta krävs ett systematiskt arbetssätt. För att kunna förändra strategi behöver vi veta vad strategin, i alla dess delar, för en organisation är och hur de hänger ihop. Nätverks-, koncern-, affärs- och erbjudandestrategi måste alla analyseras och ev. utvecklas. Organisationer är utsatta för förändringstryck från omvärlden, branschen, organisationen själv och medarbetarna i organisationen. Olika förändringar på olika nivåer samverkar på olika sätt över tid och skapar ’fit’ och gap. Strategiska förändringar är både breda och djupa. De kräver att vi arbetar med intressenter på nogsamt sätt. Breda och djupa förändringar har många potentiella nyttor, men är också behäftade med många risker, och ofta stora kostnader. Strategisk förändring måste ledas både revolutionärt och evolutionärt. Timing och hastighet måste beaktas. Om inte grundläggande förutsättningar kommer på plats uppstår förändringsmotstånd som försvårar realisering av nyttorna. Detta påverkas också av omfattning och involveringsgrad.
 • 43. Syftemeddagarna Att bidra med insikter om strategisk förändring och diskutera aktuella fall för att fördjupa kunskaperna om vad vi behöver beakta för att åstadkomma just strategisk förändring
 • 44. • Ansoff (1965) Corporate strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion. McGrawHill • Augilar (1967) Scanning the business environment. MacMillan • Campbell & Goold (1998) Desperately seeking synergies, Harvard Business Review • Chandler (1962) Strategy and structure: chapters in the history of the American industrial enterprise. MIT Press • Csaszar (2018). What makes a decision strategic? Strategic representations. Strategy Science, 3(4), 606- 619. • De Wit & Meyer (2004) Strategy. Thompson Learning • Galbraith (2002) Designing organizations: an executive guide to strategy, structure, and process. Pfeiffer. • Gladwell (2000) The tipping point. Little Brown • Henderson (1979) Henderson on corporate strategy. HarperCollins. • Osterwalder, Pigneur & Clark (2010) Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Self published. • Pettigrew & Whipp (1993) Managing change for competitive success, Blackwell • Porter (1980) Competitive strategy. The Free Press. • Rhenman (1968) Industrial Democracy and Industrial Management. Tavistock. • Wadström, Schriber, Teigland & Kaulio (2017). Strategi. Liber • Wadström (2014) Strategi är ett verb. Liber • Wadström (2022)a Advancing strategy through behavioral psychology. Kogan Page • Wadström (2022)b Förändring i huvudet på en strateg. Verb Scribblings Litteratur