Publicidad

Misljenje gimnazija

26 de Jun de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Misljenje gimnazija

 1.  Мишљење је најмоћније средство спознаје реалности  Мишљење је главно средство за решавање проблема
 2.  Видови мишљења: сећање, анализирање, предвиђање, планирање, маштање...  Мишљење се дефинише као схватање веза и односа.  Мишљење се користи за решавање проблема, закључивање и доношење одлука.
 3.  Апстрактно мишљење – мишљење путем симбола  Мишљење је симболичка активност
 4.  Говор служи за споразумевање и стварање мисли  Унутрашњи говор  Појам је мисаони садржај о битним својствима неког предмета, бића и појава  Когнитивна шема  ’’Неки људи не знају шта мисле док не чују шта говоре.” - Душан Радовић
 5.  Појаве без имена остају изван људског поимања  Како језик утиче на мишљење најбоље показују разлике између језика  Из нових мисли рађају се нове речи и појмови
 6.  Фазе мишљења: 1. Откривање проблема 2. Дефинисање проблема 3. Усмеравање 4. Провера
 7. Врсте мишљења дивергентно дедуктивно индуктивно апстрактно конкретно конвергентно дивергентно дедуктивно
 8. АПСТРАКТНО И КОНКРЕТНО • Апстрактно мишљење се односи на нешто што се не може опазити • Конкретно мишљење се односи на предмете и појаве које опажамо КОНВЕРГЕНТНО И ДИВЕРГЕНТНО • Конвергентно мишљење је усмерено ка откривању једног тачног решења • Дивергентно мишљење је усмерено ка откривању више могућих решења
 9. Све ово су виле!
 10. • Имагинативно мишљење (машта) – мишљење у сликама • Захваљујући имагинативном мишљењу можемо се одвојити од реалности • Стваралачко мишљење је посебна врста овог мишљења које је усмерено на стварање неке објективне творевине ДИВЕРГЕНТНО МИШЉЕЊЕ ИМАГИНАТИВНО МИШЉЕЊЕ КОНВЕРГЕНТНО МИШЉЕЊЕ РЕАЛИСТИЧКО МИШЉЕЊЕ
 11. ИНДУКТИВНО И ДЕДУКТИВНО • Индуктивно мишљење је способност да се на основу конкретних примера изведу општа правила • Смер мишљења је одоздо нагоре • Дедуктивно мишљење је способност да се из општих правила изведу конкретни примери • Смер мишљења је одозго надоле
 12.  Постоји више теорија, а најзначајнија је теорија Жана Пијажеа  Жан Пијаже је био швајцарски психилог (1896-1980)  Сматрао је да се развој мишљења одвија у 4 стадијума чији је редослед урођен и непроменљив
 13.  Од рођења до 2. године  Доживљавамо само осете, опажаје и покрете  Мишљење се своди на увиђање узрочно – последичних односа између чулних утисака и покрета  До 6. месеца беба није свесна да објекти постоје независно од њеног опажања  У 8. месецу започиње развој памћења
 14.  Од 2. до 7. године  Претходи појави логичког мишљења тј. логичких операција  Почиње развојем говора  Једнодимензионалан je и то је оно што га разликује од логичког мишљења  То значи да дете не може да повеже више аспеката истовремено
 15.  Од 7. до 12. године  Појава логичног мишљења  Деца не могу логички размишљати о апстрактним појмовима већ могу дa размишљају о конкретним објектима
 16.  Од 12. година па надаље  То је последњи стадијум у развоју мишљења и почиње пубертетом  Мишљење достиже зрелост, али наставља да се развија  Главна одлика овог стадијума је способност апстрактног мишљења  Апстрактно мишљење је вишедимензионално и хипотетичко  За овај стадијум је такође карактеристичан развој самосталног разумевања и закључивања шта је морално понашање, а шта не
 17. Златарев Маријана Павловић Емилија Попов Бојана II2
Publicidad