Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்

 1. முனைவர் மு.புஷ்பரெஜிைா உதவிப்பேராசிரியர், தமிழசய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீே் கல்லூிய (தன்னசட்ிர), திருச்சிர. கசப்பிரங்கள் - அறிமுகம் pushpargn@gmail.com pushparegina.tm@bhc.edu.in https://pushpargn.blogspot.co m/ ேகுதி 1 பேசதுத்தமிழ் இராண்டசமசண்டு - மூன்ைசம் ேருவம் பிஷப் ஹீே் கல்லூிய (தன்னசட்ிர), திருச்சிர. தசள் –மூன்று – கசப்பிரங்கள், புராசணங்கள், இலக்கிர வராலசறு, நசவல், பமசழிப்ேயிற்ிர
 2. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 3. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 4. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 5. தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கிரம் கசல அடிப்ேறடயில் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 6. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 7. கசப்பிர இலக்கணம் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  கசப்பு + இரம் - கசப்பிரம்  தண்டிரலங்கசராம் கசப்பிரத்திற்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளது.  அைம், பேசருள், இன்ேம், வீடு எனும் நசல்வறக உறுதிப்பேசருள்கறளக் பகசண்டது.  உறுதிப்பேசருள்களுள் ஒன்பைச, ேலபவச குறைந்தது வியன் ிரறுகசப்பிரம்.
 8. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 9. ஐம்பேருங்கசப்பிரங்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 10. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 11. ஐம்பேருங்கசப்பிரங்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 12. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 13. ிரலப்ேதிகசராம் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  ிரலம்பு + அதிகசராம்  கண்ணகியின் ிரலம்ேசல் விறளந்தத கறத.  இளங்பகசவடிகள் – பேரா மராபின்,  தந்தறத - இமரவராம்ேன் பநடுஞ்பேராலசதன்  தசய் – நற்பேசறண.  தமரன் – பேரான் பேங்குட்டுவன்  இளம் வரதில் துைவு பகசண்டு குணவசயிற் பகசட்டத்தில் தங்கினச்.  கசலம் : இராண்டசம் நூற்ைசண்டு.  5001 வியகறளக் பகசண்டது. ேமணக் கசப்பிரம்  3 கசண்டங்கள், 30 கசறதகறளக் பகசண்டது.  புகச் – 10, (பேசழ நசடு)  மதுறரா – 13, (ேசண்டிர நசடு)  வஞ்ிர – 7 (பேரா நசடு) - இளங்பகசவடிகள்
 14. ிரலப்ேதிகசராம்- ிரைப்புகள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  உறராயிறடயிட்ட ேசட்டுறடச்ச பேய்யுள் (இரலிறே, நசடகப்பேசருட்பதசட் நிறலச்சபேய்யுள்)  பகசவலன், கண்ணகி, மசதவி எனும் மூன்று மசந்தத்களின் வராலசறு கூறும் கசவிரம்.  பேண்ணின் பேருறம மற்றும் ேத்தினி பேருறமறரப் பேசும் கசவிரம்.  இரல், இறே, நசடகம் என்ை முத்தமிழ்ச்ச சுறவயும் பகசண்டது.  ிரைப்புப் பேர்கள்: • முதற்கசப்பிரம் • இராட்றடக்கசப்பிரம் • முத்தமிழ்க்கசப்பிரம் • பதிரரக்கசப்பிரம் • வராலசற்றுக்கசப்பிரம் • ேமுதசரக்கசப்பிரம் • புராட்ிரக்கசப்பிரம் • மூபவந்தத் கசப்பிரம் • குடிமக்கள் கசப்பிரம் • ஒற்றுறமக் கசப்பிரம் • நசடகக் கசப்பிரம்
 15. உறுதிப்பேசருள்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  அராிரரல் பிறழத்பதச்க்கு அைம் கூற்ைசகும்.(ேசண்டிர மன்னன்)  உறராேசல் ேத்தினிறர உர்ந்தபதச் ஏத்துவ் (கண்ணகி)  ஊழ்விறன உருத்து வந்ததூட்டும்.. (பகசவலன்)
 16. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  ிரலப்ேதிகசராம்: https://www.youtube.com/watch?v=6kl1ec2LWr4  ிரலப்ேதிகசராம்: https://www.youtube.com/watch?v=Gsb6aL2pBvE  ிரலப்ேதிகசராம்:  https://www.youtube.com/watch?v=refdR6L9VOY
 17. மணிபமகறல - சீத்தறலச்ச ேசத்தனச்  ஐம்பெரும் தமிழ் காப்ெியங்களுள் ஒன்று இராட்றடக்கசப்பிரம் என்று அறழக்கப்ேடும்.  மணிமமகலை நியாயப் ெிரமேசத்லதப் ெின்ெற்றித் மதான்றியது என்று கருதப்ெடுகிறது.  மணிமமகலையின் காைம்  மசா.ந. கந்தசாமி பொ.ஆ. 450 - பொ.ஆ. 550  ொவ்ைா ரிச்மமன் - ஆறாம் நூற்றாண்டு  எஸ். கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் - ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு முற்ெட்டது  மணிமமகலை என்னும் காப்ெியம் புத்த சமயக் பகாள்லகப் ெரப்பு நூைாகும். II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 18. சீத்தறலச்ச ேசத்தனச்  மதுலரயில் ோழ்ந்தேர் என்றும் (கூலம்) தானிய வணிகம் பசய்தேர் .  சீத்தலை என்ற ஊரில் ெிறந்தேராக இருந்திருக்கக் கூடும்.  புத்த சமயக் பகாள்லகலயக் பகாண்டிருந்த 'சாது' (சாத்து) என்ெதாமைா 'சாத்து' என்கிற வணிக தலைவராக இருந்ததாமைா சாத்தன் என அலைக்கப்ெட்டிருக்கிறார்.  இேர் 'மதுலர கூைவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தன்' என அலைக்கப்ெடுகிறார்.  இேர் ப ௌத்த சமயத்லதச் மசர்ந்தேர்.  இளங்மகாேடிகள், சீத்தலைச் சாத்தனாரின் மிக பெருங்கிய ெண் ராக இருந்ததாக அறியப்ெடுகிறது.  சீத்தலைச் சாத்தனார் 'ென்னூற் புைவன்', 'தண்டமிழ்ச் சாத்தன்' என்று மொற்றப்ெடுகிறார். II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 19. மணிபமகறல கறத  காப்ெியத்தின் தலைேி, மணிமமகலை  சிைப்ெதிகார மகாேைன், மாதேி என்ெேர்களின் மகளாோள்.  மணிபமகறலறரக் பகசவலனின் குலவசியேசகபவ கருதின்.  பகசவலன், கண்ணகியின் மறைவிற்குப் பிைகு பேல்வம் அறனத்றதயும் பேசதிமராத்தினடியில் அைவண அடிகள் முன் தசனம் பேய்து துைவைம் ஏற்கிைசள்.  ஆசானான அறேண அடிகளிடம் ெடிப்ெிலன பெற்று, முழுலமயான புத்தத் துறேியாகி, தேத்தில் ஆழ்ந்தாள்.  மணிபமகலச பதய்வம் மணிேல்லவத்தீவிற்கு அறழத்துச்ச பேன்று அவளின் முற்பிைவியின் ராகிரரத்றத எடுத்துறராத்தது.  பகசமுகிப் பேசய்றகயிலிருந்தது ஆபுத்திரான் றவத்திருந்தத அட்ேரப் ேசத்திராத்றதப் பேற்ைசள். தீவத்திலறக மூலமசக ஆபுத்திரான் வராலசற்றை அறிந்ததசள். II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 20. சீவகிரந்ததசமணி - திருத்தக்கத்பதவ் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  மசாைர் காைத்தில் எழுதப்ெட்டது.  சமண சமயம் சார்ந்த ஒரு நூல்.  எழுதியேர் திருத்தக்கமதேர்.  ேிருத்தப்ொக்களால் ஆன முதல் தமிழ்க் காப்ெியம்.  மன்னன் மலனேியான ேிசலய தப்ெித்துச் பசல்ை மன்னன், ெறக்கும் மயிற்பொறிபயான்லற பசய்ேிக்கிறான்.  மசக்கிைார், மன்னேன் சமண காப்ெியத்லத ெடித்து இன்புறும் நிலை கண்டு ேருந்தி, திருத்பதாண்டர் ேரைாற்லற பெரிய புராணமாக பதாகுத்தார்.
 21. ொத்திரங்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  சீேகன்  சச்சந்தன் (தந்லத), ேிசயமாமதேி (தாய்)  கந்துக்கடன் (ேளர்ப்புத் தந்லத), சுநந்லத (ேளர்ப்புத் தாய்)  நந்தட்டன், நபுைன், ேிபுைன் (ேளர்ப்புத் தந்லதயின் மக்கள்)  சீதத்தன், புத்திமசனன், ெதுமுகன், மதேதத்தன் (நண்ெர்கள்)  காந்தருேதத்லத, குணமாலை, ெதுலம, மகமசரி, கனகமாலை, ேிமலை, சுரமஞ்சரி, இைக்கலண (சீேகன் மலனேியர்)  அச்சணந்தி (ஆசிரியர்)  கட்டியங்காரன் (ெலகேன்)
 22. சீவகிரந்ததசமணி கறத II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  மன்னனுக்கு மகனாக, அரசியின் ேயிற்றில் உருோனேன் சீேகன்.  ேிதி ேசத்தால் சுடுகாட்டில் ெிறக்கிறான். ெின்னர் ேணிகன் ஒருேனின் ே ீ ட்டில் ேளர்கிறான்.  அச்சணந்தி என்னும் ஆசானிடம் கல்ேி ெயின்ற இேன் சிறந்த மதாற்றப்பொைிவு பகாண்டேன், மிகுந்த அறிவு நிரம்ெியேன்,  ெல்மேறு கலைகளிலும் ேல்ைேன், சிறந்த ே ீ ரன்.  எட்டு மங்லகயலர மணந்து பகாள்கிறான். இதனால் இந்நூலுக்கு மணநூல் என்ற சிறப்புப்பெயரும் உண்டு.  இவ்ோறு ெை மணம் புரிந்தேன் ஆனாலும், இேன் ஒரு காமுகனாக அன்றி சிறந்த மன அடக்கம் பகாண்டேனாகமே சித்தரிக்கப்ெடுகிறான்.  ெை பெண்கலள மணம்புரிந்ததன் மூைம், ெணெைத்லதயும், ெலடெைத்லதயும் பெருக்கிக் பகாண்டு அரசெதேிலய அலடகிறான்.  30 ஆண்டுகள் நீதியுடன் ஆட்சி பசய்த சீேகன், ஆட்சிப் பொறுப்லெ மகனிடம் அளித்துேிட்டுத் துறேறம் பூண்டு முத்தி பெறுகிறான்.
 23. வறளரசேதி II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  ஒன்ெதாம் நூற்றாண்லடச் மசர்ந்ததாகக் கருதப்ெடும்.  சமண சமயம் சார்ந்த ஒரு நூல்.  எழுதியேர் யாபரன்ெதும் அறியப்ெடேில்லை.  முழுலமயாகக் கிலடக்கேில்லை,  72 ொடல்கள் மட்டுமம கண்படடுக்கப்ெட்டுப் ெதிப்ெிக்கப்ெட்டுள்ளன.  லேரோணிெ மகரி*சிக் மகாத்திரத்லதச் மசர்ந்தேனும் சிே அன்ெினனும் ஆகிய நேமகாடி நாராயணச் பசட்டி என்ொனுக்கு இரண்டு மலனேியர்  ஒருத்தி அேனுலடய லேசியச் சாதி. மற்பறாருத்தி ெிறிபதாரு சாதியினள்.  மேற்றுச் சாதிக்காரிலய மணந்தலத எதிர்த்து நேமகாடி நாராயணச் பசட்டியின் சாதியினர் அேலன ஒதுக்கம் பசய்ய அச்சுறுத்தவும், அேன் தன்னுலடய இரண்டாம் மலனேிலய அேள் கருப்ெமாக இருந்தமொதும் ே ீ ட்லட ேிட்டு பேளிமயற்றிேிடுகிறான்.
 24. வறளரசேதி கறத II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  கடற்ெயணத்லத மமற்பகாண்டு மமலும் பெரும்பொருள் ஈட்டித் திரும்ெித் தன் முதல் மலனயாளுடன் இன்ெமாக இல்ைறம் நடத்துகின்றான்.  சிை மாதங்கட் கைித்து அேன் இரண்டாம் மலனேி ஒரு மகலன ஈந்தாள்; அேலன ேளர்த்தும் ேருகிறாள்;  ஆனால் அேனுலடய ேிலளயாட்டுத் துலணப் லெயன்கள் அேலனத் தகப்ென் பெயர் பதரியாதேபனன்று எள்ளித் துன்புறுத்துகின்றனர்.  காளியின் ஒரு ேடிேமாகிய நாளி பயன்னுந் பதய்ேத்தின் மீது அன்புபகாண்ட அேன் தாய் ஒருேைியாக அேன் தந்லதயின் பெயலர அேனுக்குத் பதரிேிக்கிறாள்.  அந்த மகனும் தன் தந்லதலயத் மதடிச் பசன்று தந்லதச் பசட்டியின் முன் தான்றான் அேனாற் லகேிடப் ெட்ட மலனேியின் மகபனன்று பசால்ைித் மதான்றுகிறான்.  ேல பேசராசட்டத்திற்குப் பின் தந்லதயும் அப்லெயலனத் தன் மகனாக ஏற்று அேனுக்கு ே ீ ரோணிென் என்னும் பெயரும் இட்டு அேலன ோணிகனாகத் பதாைில் பதாடங்கவும் உதவுகிறான்.
 25. குண்டலபகிர - நசதகுத்தனச் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  பெௌத்தம் சார்ந்த நூைாகும்.  இயற்றியேர் நாதகுத்தனார்.  காைம் 10-ஆம் நூற்றாண்டு.  ொடல்கள் அலனத்தும் மேறு நூல்களிைிருந்து கிலடத்தலேமய.  முழுலமயாகக் கிலடக்கேில்லை,  ெத்பதான்ெது முழுலமயான ொடல்கள் கிலடத்துள்ளன.  தன்லன பகால்ை முயன்ற கணேலனக் பகான்றுேிட்டுப் ெிக்குணியாகி பெௌத்தசமயத்தின் பெருலமலயப் ெரப்புேதில் ஈடுெட்ட குண்டைமகசி என்னும் ேணிகர் குைப் பெண்பணாருத்தியின் கலத..
 26. ஐஞ்ிரறு கசப்பிரங்கள் • ேமண்கள் • கசலம்:13-16 நூ. • அைம், பேசருள், இன்ேம், வீடு நசற் பேசருளில் ஒன்று குறைவு II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 27. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA ஐஞ்ிரறு கசப்பிரங்கள்
 28. ஐஞ்ிரறு கசப்பிரங்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 29. உதரண குமசரா கசவிரம் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  கந்தியார் (சமணப் பெண்துறேி) ஒருேரால் இயற்றப்ெட்டது.  6 காண்டங்களில், 369 ேிருத்தப்ொக்களால் ஆனது.  ேத்தே நாட்டரசன் சதானிகனுக்கும் அேன் மலனேி மிருகாேதிக்கும் ெிறந்த உதயணனின் கலதலய ேிளம்புேது.  உதயணன் பகௌசாம்ெி நாட்டு இளேரசன் ஆோன். உதயணன் நான்கு மலனேியலர மணந்து இறுதியில் துறவு நிலைலய மமற்பகாண்டலத அறிய முடிகிறது.  கலதயலமப்பு சிக்கைானதாகவும், இரு கலதத் தலைேர்கலளக் பகாண்டும் உள்ளது.  குணாட்டியர் என்ெேர் ேடபமாைியில் எழுதிய ெிருகத் கதா என்னும் நூலைத் தழுேித் தமிைில் பகாங்குமேளிர் பெருங்கலத என்கிற நூைின் சுருக்கம் எனைாம்.  காைம் கி.ெி.15 ஆம் நூற்றாண்டு.  உ.மே.சாமிநாத ஐயர் 1935 ஆம் ஆண்டில் ெதிப்ெித்தச்
 30. நசக குமசரா கசவிரம் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  ொககுமார காவியம் அல்ைது ொக ஞ்சமி கலத எனப்ெடும். (நாகெஞ்சமியின் கலதலய உலரக்கின்ற நூல்) எழுதியேர் யாபரான்றறிர இரலவில்லை.  170 ேிருத்தப்ொ, ஐந்து சருக்கங்கள். 16ம் நூற்றாண்டிலனச் சார்ந்தது.  சமண சமய நூைான நாககுமார காேியம் அச்சமயக்பகாள்லககலள ேிளக்க முற்ெடுகிறது.  சிமராணிக நாட்டு மன்னனின் மேண்டுமகாளுக்கு இணங்கிக் பகௌதமர் என்ொர் அேனுக்குக் கலத கூறும் ொங்கில் இந்நூல் அலமக்கப்ெட்டு உள்ளது.  இளலமக் காைத்தில் இன்ெம் துய்ப்ெதிமைமய தனது காைத்லதக் கைித்த நாககுமாரன் தனது இறுதிக் காைத்தில் ோழ்ேின் நிலையாலமலய உணர்ந்து துறவு மமற்பகாள்ேமத இக் கலத. ஐந்நூற்றி ெத்பதான்ெது (519) பெண்கலள மணம் பசய்கிறார்.  ெிறேிச் சுைைில் இருந்து ேிடுெட்டு முத்தி பெறுேதற்குத் துறேின் இன்றியலமயாலம ெற்றிப் மெசுேமத இக் கலதயின் மநாக்கம்.
 31. ரபேசதரா கசவிரம் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  நான்கு சருக்கங்களாகப் ெிரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 320 ேிருத்தப்ொ.  ஆசிரியர் பெயரும் பதரியேில்லை. காைம் 13-ஆம் நூற்றாண்டு.  இந்து சமயத்தில் ஒரு காைத்தில் பதய்ேங்களுக்கு உயிர்ப் ெைி பகாடுப்ெது ேைக்கமாக இருந்து ேந்தது.  உயிர்களுக்குப் ெதிைாக மாேினால் பசய்த உருேங்கலள ெைி பகாடுப்ெது மொல் ொேலன பசய்யும் ேைக்கம் ஏற்ெட்டது.  உயிர்ப்ெைிலயத் தீேிரமாக எதிர்த்த சமண சமயம், இப் ொேலன பசய்யும் முலறயும் பகாலைலய ஒத்தமத எனவும்,  பகாலை பசய்யும் எண்ணம் இருப்ெதால் பகாலை பசய்ேதால் ஏற்ெடும் கர்ம ேிலனப் ெயன்கள் ொேலனக் பகாலையிலும் ஏற்ெடும் என்றும் ேைியுறுத்தியது.
 32. ரபேசதரா கசவிரம் - கறதச்சசுருக்கம்: II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  உதயநாட்டு மன்னன் மாரிதத்தனின் ஆலணக்கு இணங்க உயிர்ப்ெைி தருேதற்காக இழுத்து ேரப்ெட்ட இளம் சமணத் துறேிகள் இருேர் முன்கலத கூறும் ொங்கில் அலமந்தது.  அரிசி மாேினால் பசய்த மகாைி ஒன்லறக் காளிக்குப்ெைி பகாடுத்த யமசாதரன் என்னும் மன்னனும் அேனது தாயும் அதனால் ஏற்ெட்ட கர்மேிலனயினால் எடுத்த ெிறேிகள் ெற்றியும், அேர்கள் அலடந்த துன்ெங்கள் ெற்றியும்,  இறுதியில் அேர்கள் அெயருசி, அெயமதி என்ெேர்களாக மனிதப் ெிறேி எடுத்து மனிதப்ெைிக்காகக் பகாண்டு ேரப்ெட்ட நிலை குறித்தும் கூறுேமத இந்நூைின் கலத
 33. சூளசமணி II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  ஆசிரியர் மதாைாபமாைித் மதேர்.  12 சருக்கங்கள் 2131 ேிருத்தப்ொ. ஆருகத மகாபுராணத்லதத் தழுேியது.  ொகேதத்தில் ேரும் ெைராமன், கண்னன் மொன்று இக்காப்ெியத்திலும் திேிட்டன் ேிசயன் என்னும் இரு ேடநாட்டு மேந்தர்களின் ேரைாறாக உள்ளது.  ொகேதமும் சூளாமணியும் கலத நிகழ்ச்சிகளில் ஓரளவு ஒத்து உள்ளன.  சிரேணபெல்மகாைா கல்பேட்டில் இந்நூல் ெற்றி குறிப்பு உள்ளது.  கி.ெி.ஒன்ெதாம் நூற்றாண்லடச் மசர்ந்த அேனி சூளாமணி மாறேர்மன் என்னும் ொண்டியன் அலேக்களத்தில் அரங்மகறியது .  பெருங்காப்ெியப் ெண்புகள் மிகுந்த நூைாகக் கருதப்ெடுகிறது.
 34. நீலபகிர II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA  நீைமகசித் பதருட்டு என்றும் ேைங்கப்ெடும்  குண்டைமகசி என்னும் பெௌத்த காேியத்துக்கு எதிரான சமண காப்ெியமாகும்.  ஆசிரியர் பெயர் அறியக் கிலடக்கேில்லை.  10 சருக்கங்களில் 894 ொக்களால் ஆனது.  கி.ெி.ெத்தாம் நூற்றாண்லடச் மசர்ந்தது.  காப்ெியத் தலைேி நீைி.  ெலையனூரில் மெயுருேில் இருந்து முனிச்சந்திரர் என்கிற சமண முனிேரால் மெய்லம நீங்கி அேருக்மக மாணேியாகவும் சமணத் துறேியாகவும் ஆகி பெௌத்தர்கலள ோதில் பேன்ற கலத.
 35. தமிழன்றனயின் அணிகலன் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 36. பிை கசப்பிரங்கள், புராசணங்கள் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 37. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 38. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 39. இன்றைர தகவல் II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA
 40. II YR - III SEM - PART 1 TAMIL - BHC PUSHPA REGINA நன்றி வணக்கம்
Publicidad